08 ޖޫން

June 08, 2016 6
މާރާމާރީ އާއި މަރު: ޖީލެއް ހަލާކުވިޔަ ނުދީ!

އަނެއްކާވެސް މާރާމާރީ އާއި މަރުގެ މޫސުމެކެވެ. ހަމަނުޖެހުން މަދުވެފައި އޮންނަތާ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އެއް ފަހަރާ ދެ މަރެވެ. ޅަ ދެ ކުދިންގެ ފުރާނަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދުއްވާލީ އެންމެ އަނިޔާވެރި ގޮތަށެވެ. ހަޔާތުގެ ބޮޑު ބައި ކުރިމަތީގައި އޮތް ދެ ކުދިންގެ ނިމުން އައީ އެ ކުދިން އިސްލާހު ވޭތޯ ވެސް ބަލާލާނެ ފުރުސަތު ވެސް ނުލިބެނީހެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 17
ކޮލަމް 27: މީހުން މެރުމުގެ އާ ޖީލެއް އުފަންވެއްޖެ!

އާންމުކޮށް ވާހަކަފުޅެއް ދައްކަވާ ނަމަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންް ދައްކަވާނީ އެމަނިކުފާނު އެ ވަގުތަކު ވަރަށް ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންނެވި ކަމަކާ ދޭތެރޭ އެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން ގޭންގު ކުށްތަކާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ހުންނެވި ކަން ދޭހަވި އެވެ. އެ ވާހަކަފުޅު...

05 ޖޫން

June 05, 2016 23
މީހުން މަރާތަން ބަލާކަށް ނުތިބޭނަން: ރައީސް

ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރައިގަނެ އެކަކު އަނެކުގެ ފުރާނަ ދުއްވާލާތަން ބައްލަވަން ނުހުންނަވާނެ ކަމަށާއި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުން އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

June 05, 2016 9
މަރުވި ދެ ކުދިން މާރާމާރީގައި ބައިވެރިވި: ފުލުހުން

މާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި މާރާމާރީގައި މަރުވި 14 އަހަރުގެ ދެ ކުދިން ވެސް މާރާމާރީ ހިންގަން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ތަހުގީގަށް...

04 ޖޫން

June 04, 2016 5
ރޭ ހައްޔަރު ކުރި ބައެއް މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުން ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރު ކުރި 19 މީހުންގެ ތެރެއިން، ބަންދުގައި ބައިތިއްބާނެ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ހެކި ނެތިގެން އަށް މީހަކު މިރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

June 04, 2016 25
ކުއްތާ ސްކޮޑް ނެރެ، ސިފައިން ވެސް މަގުތަކުގައި!

އިއްޔެ އާއި ރޭގައި މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެ އަދި މިއަދު ހަވީރު ވެސް ޒުވާނަކަށް ވަޅިން ހަމަލަދީފައިވާތީ، މާލޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން...

03 ޖޫން

June 03, 2016 61
މާރާާމާރީ، ބަދަލުހިފުން، ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު މަރު!؟

ގޭންގް މާރާމާރީ ނުހިންގާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން، އަނިޔާވެރި ދެ ހަމަލާއެއްގައި 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދެ ކުއްޖަކު މަރުވެ، މާލެ އަށް ބިރުވެރިކަން ގެނެސްފި އެވެ. މިއީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ...

June 03, 2016 8
ޒުވާނެއްގެ ކަރަށް ވަޅި ހަރައިފި، ހާލު ސީރިއަސް

ރާނބާ ރެސްޓޯރެންޓް ކައިރީގައި މިއަދު ހަވީރު ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާން ފިރިހެނެއްގެ ކަރަށް ވަޅި ހަރައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016
އަރުހަމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރުން ފަސްކޮށްފި

ކުއްލިއްޔާގެ އިރަށް އޮންނަ ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހއ. ހޯރަފުށީ ނޫރީގޭ އަހުމަދު އަރުހަމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހަތަރު މީހަކަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލާގެ ހުކުމް...

May 29, 2016 9
މަސްއޮޑިގެ އަށް ވަން ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ދެ ގުރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ، މީގެ ދެ މަހެއް ވަރު ކުރިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންތަކެއް ގ. މަސްއޮޑިގެ އަށް ވަދެ، މާރާމާރީ ހިންގި...

09 މެއި

May 09, 2016
ޝިފާން މަރާލިކަން އެކަކުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ، މަރަން ހުކުމްކޮށްފި

ވެސްޓް ޕާކް ކައިރީގައި ގްރޫޕަކުން ހަމަލާާދީ މ. ފެއަރީ ކޯނާ އަލީ ޝިފާން (ތޮޅިޕެލޭ) މަރާލި މައްސަލާގައި ހައި ކޯޓުގައި ދައުވާ ލިބުނު ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ، އޭނާ މަރަން ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2016
ފަރިޔާޒް މެރުމަށް ހަތް އަހަރު ކުރިން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ގއ. މާމެންދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކު މަރައިލި މައްސަލާގައި ފަރިޔާޒް އަހުމަދު މެރުމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.