01 ޖޫން

June 01, 2017 38
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ވެސް ހަމަ އެ ދިމާލަށް؟!

ސޯޝަލްމީޑިއާ އެކްޓިވިސް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެ މީހުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހެކިތަކެއް ހޯދައި ފުލުހުން އަންނަނީ ފޮރެންސިކް ތަހުލީލުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިއީ، އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން މިހާތަނަށް މައުލޫމާތު...

30 މެއި

May 30, 2017 20
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގުގެ މައުލޫމާތު ދޭން ގޮވާލައިފި

އަނިޔާވެރިކޮށް، މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަަކަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 31
ޔާމީނަށްޓަކައި ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުން ހުއްޓުވައިފި

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި، އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ބްލޮގާ، ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުން ފުލުހުން ހުއްޓުވައިިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 26
މާލޭގައި މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ހުންނަ ވިލިނގިލީ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރީގައި މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި މިރޭ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

May 15, 2017 31
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން ހޯދި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ބްްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި، އޭނާ މަރާލުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެގެން ހޯދަން އިއުލާން ކުރި ދެ...

11 މެއި

May 11, 2017 23
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ އދ. އަށް ހުށަހަޅައިފި

ރަހުމުކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ އާއިލާއިން އދ.އަށް ހުށަހަޅައި، އެކަމުގައި ކުރަން ޖެހިދާނެ ހޭދައަށް މާލީ އެހީ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 6
ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި ލަންކާގައި އަޑުއުފުލައިފި

އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކެއްގައި މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި އަދި އޭނާއަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލައި، ސްރީލަންކާގައި މިއަދު އެއްވުމެއް ބާއްވައި އަޑުއުފުލައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 29
"ޔާމީންގެ ބައްޕައާ ވާހަކަ ދެއްކީ އިހުތިރާމާ އެކު"

އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކެއްގައި މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ ބައްޕަ ހުސެން ރަޝީދު، ފުލުސް އޮފީހަށް ދިޔުމުން އޭނާއާ ހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތު ނުކުރާ ކަމަށާއި ވާހަކަ ދެއްކީ ވަރަށް އިހުތިރާމާ އެކު ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 41
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ޕޮލިހަށް 800 ސިޓީ

ހަށިގަނޑު އެކި ތަންތަނަށް ހަމަލާ ދީ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ މިނިވަންކަމާ އެކު ވީހާވެސް އަވަހަށް ތަހުގީގުކޮށްދޭން އެދި އާއިލާ އިން ފުލުސް އޮފީހަށް 800...

May 02, 2017 12
ޔާމީން މަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަހުގީގަކަށް ގޮވާލައިފި

މި ދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ބަޔަކު ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ގިނަ...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 28
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއި ކުރަނީ

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު، ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ކުރާ ތަހުގީގަކީ އިންސާފުވެރި ތަހުގީގެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން އިސް ނަގައިގެން ޕެޓިޝަނެއްގައި މިއަދު ސޮއި ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 2
ދެ މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ރޭ ހިންގި ދެ މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 20
ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމަށް ހައްލު އަތުވެއްޖެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ކުރިން އޮތް ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް އައިސް، ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު، އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 2
އިރުޝާންގެ މަރާ "ގުޅުންހުރި" މީހަކު ޖަލަށް

މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރައިލި އަހުމަދު އިރުޝާންގެ މަރާ ގުޅުން ހުރި މާރާމާރީއެއްގައި ބައިވެރިވި މީހަކު 27 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 1
ދެ މާރާމާރީއެއްގައި ދެ މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި އިއްޔެ ދެ މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ދެ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 2
ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: އޭޑީކޭ

މިދިިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ ކައިރީގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް، އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 3
މިއީ ގޭންގު މާރާމާރީތަކޭ ބުނަން އަދި އަވަސް: ޕޮލިސް

މާލޭގައި މި ފަހަކަށް އައިސް މާރާމާރީތައް އިތުރުވެ، ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވިޔަސް އެއީ ގޭންގުތަކުން ހިންގާ މާރާމާރީތަކެއް ކަމެއް ބުނަން އަދި އަވަސް ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން...

November 14, 2016 16
ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް، 20 މީހަކު ހައްޔަރު

ރޭ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ ކައިރިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 1
ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ ކައިރިން ޒުވާނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން މި ރޭ ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 6
15 މީހަކު ފިޔަވައި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

މަޖީދީމަގުގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މާރާމާރީ ހިންގައި ދެ މީހަކު ޒަހަމުކޮށްލުމުން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކުރި ތިރީހަކަށް މީހުންގެ ތެރެއިން ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 6
މާރާމާރީ އަށް ފަހު އޮޕަރޭޝަނެއް، ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޖީދީމަގުގައި ރޭ މާރާމާރީ ހިންގައި ދެ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މިރޭ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.