22 ޖޫން

June 22, 2017 24
މައުމޫނުގެ ޖަލްސާއިން ވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ގުޅުން

ރޯދަމަހުގެ ރޭތައް އިހުޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން އެމަނިކުފާނު މިހާރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ވަރަށް ބޮޑު އާދައެކެވެ. އެކަމަކު ރޭ އޮތް އިހުޔާކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި އެހެން މަންޒަރެއް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ؛ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިއްބެވި ކަމެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 25
އަޅުގަނޑުމެން މިކުރަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް: މައުމޫން

ގައުމު އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އަންނަނީ ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މަސައްކަތެއް ނޫން ކަމާއި އެއީ ގައުމީ މަސައްކަތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 8
މައުމޫން ވަޑައިގަތުމަކީ ލިބުނު ހިތްވަރެއް: ގާސިމް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލީ ބޭނުންފުޅެއްގައި ތިން މަހެއްހާ ދުވަހު ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، އަނބުރާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން...

June 14, 2017 4
އެމެރިކާގެ ސަފީރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި

އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 33
އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓާ ގުޅިފައިވާ އަންހެންވެރިން

ފަތިހު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ހޭލައި، ކަނޑެއް ހުރަސްކޮށްގެން އެހެން ރަށެއް ކުނިކަހަން ދާތާ 20 އަހަރު ވީ އެވެ. މިއީ ހަލީމާ މުހަންމަދުގެ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް އާދަ އެވެ. އޭނާ ބުނާ ކަހަލަ އެވެ: "ހަށިގަނޑު ގުދުކޮށްލެވެންޏާ އުމުރަށް ވެސް މިކަން ކުރަންވީ އެވެ."

18 މެއި

May 18, 2017 8
ކުނޫޒުގެ ޖަލްސާތައް މިރޭ ފަށަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ކުރިމަތިކުރި ޝަރުތުތަކާ ގުޅިގެން، އެ ޕާޓީގެ ޖަގަހަ މ. ކުނޫޒްގައި ބާއްވަމުން އައި ޖަލްސާތައް މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު މިރޭ ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

May 18, 2017 78
ފުލުހުންނޭ، ތިޔަ ވައްޓާލެވެނީ މުޅި މުއައްސަސާގެ އަގު!

މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލިޔުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރަކު އަޅުގަނޑަށް ވިދާޅުވި އެވެ؛ "އޭރު މިއީ ގޮޅާ ފޯސް. އޭގެ ފަހުން ވީ ގަންޖާ ފޯސް އަށް. ދެން ވީ މަނީ މަނީ ޔެސް...

May 18, 2017 36
ހަދާ ގޯހަކުން އަދުގެ ހާލަތު ބަދަލު ވެދާނެ: ގާސިމް

ސިޔާސީ ގޮތުން ހެދޭ ގޯހަކުން މިއަދުގެ ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށާއި ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާއާ މެދު ބޮޑާވެ...

17 މެއި

May 17, 2017 35
ޝަރުތުތައް އުވާލުމާއެކު ގާސިމް ކުނޫޒުގެ "ޖަލަށް"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް މިއަދު އުވާލުމާ އެކު، މ. ކުނޫޒްގައި ހަދާފައިވާ ނަމޫނާ ޖަލު ގޮޅީގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން އިންނެވި ފޮޓޯއެއް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

May 17, 2017 53
ގާސިމަށް ކޯޓުން ކުރި ޝަރުތުތައް އުުވާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.

May 17, 2017 19
ގާސިމާއި ރިޔާޒްގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ވާހަކަ ނުދެއްކި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ބޭއްވި ޝަރީއަތުގައި، ފުލުހުން ދެއްކި ވާހަކަ އާއި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މައްސަލައެއް...

11 މެއި

May 11, 2017 8
ގާސިމް ދޫކޮށްލުމަކީ ހިތްވަރެއް: ނަޝީދު

ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ނަމަވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ޖަލުގެ ކުޑަ ގޮޅިން ސަލާމަތްވުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހިތްވަރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

May 11, 2017 12
"އަސާސީ ހައްގުތަކުން ގާސިމް ވަނީ މަހްރޫމްކޮށްފައި"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ޝަރުތުތަކެއް ކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާ ދޫކޮށްލީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި...

May 11, 2017 41
ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ވަރަށް ޒާތީ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓޭތަ؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަކީ މިހާރު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރާ ބޭފުޅެކެވެ. މި ވެއަތުވެ ދިޔަ ވިއްސަކަށް ދުވަހު ގާސިމް...

08 މެއި

May 08, 2017 56
ތާއީދު ހޯދަން ވިޔަސް ގާސިމް ކުރީ ކުށެއް: ދައުލަތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަށް ތާއީދު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ކުރީ ކުށެއް...

May 08, 2017 38
ޕާޓީއާ ގުޅޭ ސުވާލު ފުލުހުން ކުރުމުން ލަދުގަނޭ: މާރިޔާ

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުން ފުލުހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު...

07 މެއި

May 07, 2017 9
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޝަރީއަތެއް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 22
ގާސިމްގެ ބަންދު ހަތަރު ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ގާސިމް އިބްރާހިމް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރިން ދިން 15 ދުވަހަށް މިއަދު އިތުރު ހަތަރު ދުވަސް އެ ކޯޓުން ދީފި އެވެ.

May 05, 2017
އިސް ބޭފުޅުން ފުލުހަށް ގެންދިއުމަކީ ހުރަހެއް: ޖޭޕީ

މާދަމާ ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ޕާޓީގެ ލީީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކޮށް އަދި ޕާޓީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ފުލުސް އޮފީހަށް ގެންދިއުމަކީ، އިންތިހާބުގެ...

03 މެއި

May 03, 2017 56
42 މެމްބަރުން ހޯދަން އުޅޭތޯ ފައިސަލްއާ ސުވާލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ހޯދަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމާ މިއަދު ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 9
ގާސިމްގެ ބަންދާ މެދު މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 01, 2017 12
ރިޔާޒާ ސުވާލުކުރީ ގާސިމްގެ ތަހުގީގަކާ ގުޅޭގޮތުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާ ފުލުހުން ސުވާލު ކުރީ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ މެދު...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 7
ގާސިމްގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 9
ގާސިމް ދޫކޮށްލަން އެދި މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަނީ

ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޕެޓިޝަނެއްގައި މިއަދު ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 11
ގާސިމް ވާހަކަ ދެއްކީ ފިކުރަށް ތާއީދު ހޯދަން: ވަކީލުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދެއްކެވީ ސިޔާސީ ފިކުރަށް ތާއީދު ހޯއްދަވަން ކަމަށާއި އެއީ ކުށެއް ނޫން ކަމަށް ވަކީލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 27, 2017 5
ގާސިމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އޭނާ ދެންމެ ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

April 27, 2017 43
"ފައިސާ ގޯނި" އޯކޭ! ސަރުކާރާ ކުޅެން އުޅުން ގޯސް!

ޕިރާޑަށް މި ރާއްޖެ އަށް އާދެވުނީ މި ދުވަސްވަރު ނަމަ، ދިވެހިންނާއި ދިވެހިންގެ ސިފަތަކާއި އާދަތައް އޭނާ ސިފަކުރާނީ ކިހިނެއް ބާވަ އެވެ؟ ދިވެހިންނަކީ ތެދުވެރި، އަމާނާތްތެރި ބައެއްގެ...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 5
ގާސިމް ފްރޭމްނުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޭނުން: ޖޭޕީ

ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ތަނެއްގައި ހަތިޔާރު ބަހައްޓައި، އޭނާ ފްރޭމްކޮށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާތީ އެކަން އެގޮތަށް ނުވާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެ ޕާޓީން...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 9
ޕާޓީ ހިންގަން ގާސިމާ ބައްދަލުކުރަން ޖޭޕީން އެދެފިި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ހިންގުމުގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެ ޕާޓީން އެދެފި އެވެ.