19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 42
ވިލާ އިން 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ

ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރަން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ގްރޫޕަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ރަށްތަކުގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލް ކުރުމުން ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހުނު 188 މިލިއަން ޑޮލަރު (2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އިން އެ ކުންފުނި ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 6
ހުޅުމާލެއިން ވިލާއަށް ދޫކުރި ބިމެއް އަތުލީ ރަނގަޅަށް

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ހުޅުމާލެ އިން ދޫކުރި ބިމެއް ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

April 18, 2018 108
އަތުލި ރަށްތަކުގެ މައްސަލަ ވިލާއާ އެއްކޮޅަށް ނިންމައިފި

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ފަސް ރަށެއް ސަރުކާރުން އަތުލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ފަސް ރަށުގެ މައްސަލަ ވިލާ ކުންފުންޏާ އެއްކޮޅަށް...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 2
ވިލާގެ ރަށްތަކުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ބައެއް ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެ ތަންތަން ސަރުކާރުން އަތުލި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަޑުއެހުން މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 1
ވިލާގެ ރަށްތަކުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ބައެއް ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެ ތަންތަން ސަރުކާރުން އަތުލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 13
ގާސިމްގެ މައްސަލަ ނެތް ކޯޓެއް ނެތް: ފަލާހް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމަކީ ދަރައި ހުސްވެފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކޯޓެއް މި ސަރަހައްދުގައި ވެސް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިބްރާހީމް ފަލާހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 37
ގާސިމްގެ ދަރިކަނބަލުން ސަނާ ސިޔާސީ އެއްވުމެއްގައި!

ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އޭނާގެ ކޮއްކޮގެ ކުށަކީ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ދަރިކަލަކަށް ވުން ކަމަށާއި ބައްޕަގެ ކުށަކީ ސަރުކާރަށް ތާއީނުކުރެއްވުން ކަމަށް، ގާސިމްގެ ދަރިކަނބަލުން ހަދީޖާ ސަނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 36
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާ އަލުން ފަށަނީ

މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލި ކުރުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އަނެއްކާ ވެސް ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓެއް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 4
ގާސިމްގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ރިޝްވަތު ހުށަހެޅިކަން ސާބިތުވެ، ގާސިމް އިބްރާހިމް ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 3
ގާސިމް ޖަލަށްލި މައްސަލާގެ އިސްތިއުނާފް އާދިއްތަ ދުވަހު

ގާސިމް އިބްރާހިމް ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަން ހައި ކޯޓުން ތާވަލް ކޮށްފި އެވެ.

March 22, 2018 3
ވިލާގެ ރަށްތަކާ ގުޅޭ މައްސަލާގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ފަސް ރަށެއްގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލު ކުރި މައްސަލައިގައި ވިލާ...

21 މާޗް

March 21, 2018 9
ފާރިސް އާއި ސިޔާދު ވެސް ބަންދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ދަރިކަލުން ސިޔާދް ގާސިމް ވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 1
ރަށްތަކުގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވީ ވިލާއިން: ދައުލަތް

ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާ ގުޅިގެން، ދޭން ނުޖެހޭ ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ސަރުކާރުން އޭރު ދިން ކަމަށާއި އެކަމަކު ވިލާއިން އެ އެއްބަސްވުންތަކާ ހިލާފުވި ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 17
ގާސިމްގެ އަބުރާ ބެހޭ ކަމަށް ބުނެ ޖޭޕީން ބްރޯޑްކޮމްއަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ޗެނަލް 13 އިން ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދޭ ކަމަށް ބުނެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެ މައްސަލަ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 2
ރަށްތަކުގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފެއް ނުވަން: ވިލާ

ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ތިން ރަށަކާއި ދެ ފަޅުގެ އެއްބަސްވުންތަކާ އެ ކުންފުނިން ޚިލާފް ނުވާ ކަމަށާއި އެ ރަށްތައް އަތުލީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ކަމަށް ވިލާއިން ސުޕްރީމް...

March 08, 2018 18
ހިސާން: ހައްގުތަކުގެ ދިފާއުގައި، ދޫދިނުމެއް ނެތް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ކަންކަން ފުރޮޅިދާނެ ގޮތެއް ތަސައްވަރުކޮށްލަން ވެސް ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ؛ ގައުމު މިހާރު އޮތް ހާލަތުން، ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ހިނގައިފާނެ އެވެ. ޔަގީންވާ...

07 މާޗް

March 07, 2018 2
ވިލާއަށް ދިން ރަށްތައް އަތުލި މައްސަލަ މާދަމާ ބާއްވަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ސަރުކާރުން އަތުލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަން ވިލާ އިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެ، އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަން އެ ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 21
"ގާސިމަށް އެއްވެސް އަގެއްގައި މެމްބަރުން ނުގެންދެވޭނެ"

އެއްވެސް އަގެއް ދީފައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރަކު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 35
ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލުމުން މަގުމައްޗަށް

އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އެއްވެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުން އައިސް އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ފަހަތަށް ޖެއްސުމުން ވެސް ސަރަހައްދު ދޫކޮށްނުދިޔަ އެކަކު ހުއްޓެވެ؛ ރައިޓް ގިޔަރުގައި ތިބި ފުލުހުންގެ ކުރިމަތީގައި ބަސްބުނަން ހުރީ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި އަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހިމް އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 54
"ގާސިމް ރިސޯޓްތައް ހިންގަނީ ނުހައްގު ރަށްތަކުގައި"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަކީ ރައްޔިތުންގެ އެތައް މުދަލެއް ނުހައްގުން ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އޭނާ ރިސޯޓް ވެސް ހިންގަނީ އެގޮތަށް ހޯދާފައިވާ ރަށްތަކުގައި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި ވިލިމިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 25, 2018 14
"ގާސިމް ވިދާޅުވީ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރެއްވި ވާހަކަ"

މި މަހު 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ހުކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އޮޅުވާލައިގެން ފަތުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ...

February 25, 2018 29
ގާސިމްގެ ވާހަކައަކީ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގެ އިއުތިރާފެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ގާސިމް އިބްރާހިމް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވެވުނު ބަސްފުޅަކީ، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އަމިއްލައަށް...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 37
ވިލާއިން ޓެކްސް ފައިސާ ދެއްކުމުން ދައުވާ ނަގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ ޝިޕިން ކުންފުނިން ދައުލަތަށް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 56 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމުން، އެ ފައިސާ ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް...

February 20, 2018 29
ރިޔާސީ ޓިކެޓު ނުބެހި އިދިކޮޅު ބައިބައިވެއްޖެ: ޕީޕީއެމް

ރިޔާސީ ޓިކެޓް ބަހާނެ ގޮތެއް ކަނޑަނޭޅި، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެއްގަލަކަށް ނޭރޭ ވަރަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ބައިބައިވެފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް ރޭ...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 54
ގާސިމްގެ މުދާ ވިއްކައި، ފައިސާތައް ހޯދަން ގޮވާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާޙިމްގެ ވިލާ އިން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، އޭނާގެ މުދާތައް ވިއްކައި، އެ ފައިސާތައް ހޯދުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ސަރުކާރަށް ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 38
ސައީދު ހެއްދެވީީ އިތުރުފުޅެއް، އަމާޒަކީ ރަނިންމޭޓުކަން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ ގުޅޭ ގޮތުން، ފިތުނަ އުފެދޭ ގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ހެއްދެވީ ކަނޑައެޅިގެން އިތުރުފުޅެއް ކަމަށާއި އެފަދަ...

February 15, 2018 54
ނަޝީދަކީ "ސަރަހައްދީ މުސީބާތަކަށް" ވެއްޖެ: ސައީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ "ސަރަހައްދީ މުސީބާތަކަށް" މިއަދު ވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އެމަނިކުފާނަށް ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.