19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 54
އެއް ކެންޑިޑޭޓް ފޯމިއުލާ - ފަސޭހައެއް ނުވާނެ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް، އެ ހަރަކާތުގެ އިސް ހަތަރު ލީޑަރުން ގާތްގަނޑަކަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. މިހާތަނަށް އެންމެ ސާފުކޮށް އެކަން އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ އެމްޑީޕީން ކަމަށް ވާއިރު، އަދާލަތު ޕާޓީން ނިންމާފައި ވަނީ ކޯލިޝަން...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 120
އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާން ޖެހޭނީ ގާސިމް: އުމަރު

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ގުޅިގެން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭ ނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާންޖެހޭނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 16, 2017 93
ގައުމު މި ހާލަތަށް ވެއްޓުނު ގޮތުގެ ހަގީގަތް

"ސަރުކާރުގައި ރަނގަޅު އެއް ކަމެއް ވެސް ނެތެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާ އަށް އެއް ކަމެއް ވެސް ކުރަނީކީ ނޫނެވެ. ގައުމުގައި ހަމަޖެހުމެއް އަމާންކަމެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރަށް...

November 16, 2017 48
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ: އަމީން

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 36
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ތާއީދު، ދެން އޮތީ ފޯމިއުލާ!

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަކިވަކިން ކެންޑިޑޭޓުން ނެރުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 103
ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނެ ގޮތް، އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓް!

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް މާ މޮޅެތި ހިސާބުތަކެއް ނުހެދިއަސް އެއް ކަމެއް ޔަގީނެވެ؛ ޕާޓީތަކުން ވަކިވަކިން ވާދަކޮށްގެން، އެއް ބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އަދި ނެތެވެ. މިހާތަނަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުތަކުގެ ނަތީޖާ އިން ވެސް ފެންނަން އޮތީ އެ ހަގީގަތެވެ. އެހެންވެ، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންތިހާބަށް އޮތް އެންމެ...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 6
ވިލާ ކޮލެޖަށް 10 އަހަރު ފުރިއްޖެ

ވިލާ ކޮލެޖަށް 10 އަހަރު ފުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭގައި ބާއްވަފައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 4
ގާސިމަށް ދަތުރު ކުރެއްވޭވަރު ވާނީ މިމަހު 28ގެ ފަހުން

ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭނީ މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ކަމަށް ގާސިމްގެ އާއިލާ އިން ކަރެކްޝަންސް އަށް އަންގައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 27
ގާސިމް ރާއްޖެ ގެނެސްދޭން ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދެފި

ތިން ފަހަރަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިނުގެންނެވުމުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖެ ގެނެސްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އެދެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 13
ގާސިމެއް ނުފިލާ، ހޯދަންވީ ފިލައިގެން އުޅޭ ކުށްވެރިން

ބޭސްފަރުވާ އަށް މިހާރު ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އުޅުއްވަނީ ފިއްލަވައިގެން ނޫން ކަމަށާއި، ގާސިމްގެ ބަދަލުގައި ފުލުހުން ހޯދަންވީ މި ގައުމުގައި ފިލައިގެން އުޅޭ ބޮޑެތި ކުށްވެރިން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު މިއަދު...

October 03, 2017 1
ޖޭޕީގެ ގަވާއިދަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޕާޓީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 03, 2017 50
ސަރުކާރުން މިހާރު ބަލަނީ ގާސިމް "ފިއްލެވީ" ކަމަށް

ތިން ފަހަރަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިނުގެންނެވުމުން، މިހާރު ބަލަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އުޅުއްވަނީ "ފިއްލަވައިގެން" ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 18
ގާސިމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދެވެން ނެތްކަން އަންގައިފި

ބޭސްފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށް...

October 02, 2017 1
ފްލައިމީ އިން އެހެން އެއާޕޯޓްތަކަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭ އަމިއްލަ ކުންފުނި، ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީން ރާއްޖޭގެ އިތުރު އެއާޕޯޓްތަކަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 12
ގާސިމްގެ ފަރުވާގެ މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ގާސިމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ނުލިބުމުން އެ މައްސަލައިގެ...

October 01, 2017 60
ގާސިމް ރާއްޖެ ގެންނަން ފުލުހުންގެ އެހީއަށް އެދެނީ

ބޭސްފަރުވާއަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ރާއްޖެ ގެންނަން ފުލުހުންގެ އެހީއަށް އެދެން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ނިންމާފައިވާކަން "މިހާރު"އަށް...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 3
ކަރެކްޝަނުން ވަނީ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑާފައި: ވަކީލުން

ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުމުގެ ކުށުގައި ތިން އަަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ފިއްލަވަން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ގާސިމަށް...

September 28, 2017 3
ގާސިމްގެ ފަރުވާގެ މުއްދަތުގެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނެވުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނުދިން ކަމަށް ބުނެ ސިވިލް...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 3
ގާސިމްގެ ފަރުވާގެ މުއްދަތުގެ މައްސަލަ މާދަމާ

ސިންގަޕޫރުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބޭރުގައި ހުންނެވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އޭނާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ސިވިލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 11
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް އިތުރު 5 ދުވަސް ދީފި

ބޭސްފަރުވާއަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް އިތުރު ފަސް ދުވަސް ދީފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފި އެވެ.

September 26, 2017 25
"ގާސިމްއާ މެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ނުނިންމަން"

ބޭސްފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެ ވަޑައިނުގަތުމުން ދެން އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ނުނިންމާ ކަމަށް...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 4
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކުރުމުން ކޯޓަށް

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރުން ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ބޭރުގައި ހުންނެވުމުގެ މުއްދަތު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އިތުރުނުކޮށްދިން މައްސަލަ، ގާސިމްގެ ވަކީލުން ސިވިލް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

September 25, 2017 80
ގާސިމް މަތިންދާބޯޓަކަށް ނޭރުވި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މި ވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެއްވުމަށް ސިންގަޕޫރުން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވާފައިވާތީ، ގާސިމް ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސަށް ނޭރުވުމުން...

September 25, 2017 15
ގާސިމް ހުންނެވީ މާލެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް: ޝަމީމް

ބޭސްފަރުވާ ފުރިހަމަ ނުކުރެއްވުނަސް، ސަރުކާރުން އެންގި ގޮތަށް މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން މިއަދު...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 21
މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ނުދީ، ގާސިމް އަންނަން އަންގައިފި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސް ފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށާއި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއި ން އަންގައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 38
ގާސިމްގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ އިރު އެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 6
"ރާއްޖޭގައި އުޅެނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ނަސްލެއް ނައްތާލަން"

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިންގަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ނަސްލެއް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 14
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އިތުރު 10 ދުވަސް ދީފި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތަށް އިތުރު 10 ދުވަސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 13, 2017 15
އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނުނިމޭތީ ގާސިމް އެޑްމިޓްނުކުރެވި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް، އިމިގްރޭޝަންގެ...

September 13, 2017 12
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން މުރާޖައާކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ނިންމި ނިންމުން މުރާޖައާ ކޮށްދިނުމަށް އޭނާގެ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 49
"ގާސިމްގެ ފަރުވާ އަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދެވޭކަށް ނެތް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން އެދުމުން އެކަން ކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަންގައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 2
ގާސިމަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ގާސިމްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

September 10, 2017 4
ބޭނުންވަނީ ބިރުވެރިކަން ނެތް މާހައުލެއް: މައުމޫން

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ ބިރުވެރި މާހައުލެއް ކަމަށާއި މިހާރު ބޭނުންވަނީ އެ މާހައުލު ނައްތާލުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.