20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 37
ވިލާއިން ޓެކްސް ފައިސާ ދެއްކުމުން ދައުވާ ނަގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ ޝިޕިން ކުންފުނިން ދައުލަތަށް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 56 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމުން، އެ ފައިސާ ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް...

February 20, 2018 29
ރިޔާސީ ޓިކެޓު ނުބެހި އިދިކޮޅު ބައިބައިވެއްޖެ: ޕީޕީއެމް

ރިޔާސީ ޓިކެޓް ބަހާނެ ގޮތެއް ކަނޑަނޭޅި، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެއްގަލަކަށް ނޭރޭ ވަރަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ބައިބައިވެފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް ރޭ...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 54
ގާސިމްގެ މުދާ ވިއްކައި، ފައިސާތައް ހޯދަން ގޮވާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާޙިމްގެ ވިލާ އިން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، އޭނާގެ މުދާތައް ވިއްކައި، އެ ފައިސާތައް ހޯދުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ސަރުކާރަށް ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 38
ސައީދު ހެއްދެވީީ އިތުރުފުޅެއް، އަމާޒަކީ ރަނިންމޭޓުކަން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ ގުޅޭ ގޮތުން، ފިތުނަ އުފެދޭ ގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ހެއްދެވީ ކަނޑައެޅިގެން އިތުރުފުޅެއް ކަމަށާއި އެފަދަ...

February 15, 2018 54
ނަޝީދަކީ "ސަރަހައްދީ މުސީބާތަކަށް" ވެއްޖެ: ސައީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ "ސަރަހައްދީ މުސީބާތަކަށް" މިއަދު ވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އެމަނިކުފާނަށް ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 35
ރައީސް އަޒުލުކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއްނުގަތް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ދުރުކޮށްދޭން އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 18
ގާސިމަކީ އިސްލާހީ ހަަރަކާތުގެ އިންޖީނު: ޖޭޕީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ ބެހޭގޮތުން ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރަނީ އެއީ ރާއްޖޭގެ އިސްލާހީ ހަރަކާތުގެ އިންޖީނަށް ވުމުން ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 11, 2018 10
އަބްދުއްރަހީމްގެ އަބުރެއް ނެތް: ސަމީރު

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އަކީ އަބުރު ގެއްލިފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި...

February 11, 2018 73
"ބަޣާވާތު"ގެ އަޑީގައި ހުރީ ގާސިމް: އަބްދުއްރަހީމް

ސުޕްރީމު ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެގެން ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ގެންނަން އުޅުނު "ބަޣާވާތު"ގެ އެންމެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ގާސިމް އިބްރާހިމް ކަމަށް ވިދާޅުވެ،...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 57
"ޖޭޕީއާ ގުޅުނީ އަދުލުވެރި ވެރިޔަކަށް ގާސިމް ވާނެތީ"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގޮވައިގެން އިންސާނިއްޔަތުކަމާއި އަދުލުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ ބޭފުޅަކަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާތީ ކަމަށް، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 8
ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ރާ އެތެރެނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ބަނގުރާ އެތެރެކުރަން ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން ދިން މުއްދަތު ހަމަވެ، އެ ރިސޯޓުތަކަށް ރާ އެތެރެ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އަނެއްކާ ވެސް ހުއްދަ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 2
ގާސިމްގެ ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން ބަނގުރާ ހުސްވާން ފަށައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހަތަރު ރިސޯޓުން ބަނގުރާ ހުސްވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 27
ކާން ދޭ އަތުގައި އަޅުގަނޑު ދަތް އެޅިން: ސައީދު

ކާން ދޭ އަތުގައި ދަތް އެޅި ކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 4
ރާއްޖޭގެ މައްސަލައަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ބޭނުން:ރަނިލް

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަށް ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދަން ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 50
ސިޔާސީ ހުރިހާ ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ޖަލު ހުކުމް އިއްވާފައިވާ އިދިކޮޅު ތިން ލީޑަރުން ކަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ޖަލުގައި ތިބި އެހެން ބައެއް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވެސް ވަގުތުން މިނިވަންކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

February 01, 2018 24
ރާ އެތެރެކުރެވެނީ ރޯޔަލްއަށް އެކަނި؛ ހުސްވެދާނެ: ވިލާ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އެކި ކުންފުނިތަކުން ހިންގާ ފަސް ރިސޯޓުގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރުން ދިން ވަގުތީ ހުއްދައިގެ ދަށުން ބަނގުރަލާއި އޫރު މަސް އެތެރެކުރެވެނީ...

February 01, 2018 53
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރައީސް އަޒުލް ކުރެވިދާނެތަ؟

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނަ މީހަކު މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމުގައި ވަކި އިޖުރާއާތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 100 ވަނަ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 41
ވިލާ އިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން ބައެއް ދައްކައިފި

ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއިން ބައެއް ދައްކައި ހަލާސްކޮށްފި އެވެ.

January 31, 2018 48
ވިލާގެ ރިސޯޓުތައް ހުއްޓިދާނެ: ސަރުކާރު

ވިލާ ހޮޓެލްސް އިން ހިންގާ ރިސޯޓުތައް ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު، ސަރުކާރުން ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ދީފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 27
ވިލާ ފަހަތަކުން ނުދަން، ވަކި މީހަކާ ޖައްސައެއް ނުލަން

ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުދީގެން އެއްވެސް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވަކި ވިޔަފާރިވެރިއަކާ ޖައްސާލައިގެން ނޫޅޭ ކަމަށާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ...

January 30, 2018 23
އާޒިމާގެ ރައްދު: އަބުރުވެރިކަމާއެކު ފައިސާ ދައްކަވާ

ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް އަބުރުވެރިކަމާއި ހެޔޮ ނިޔަތާއެކު ދެއްކެވުމުގެ ރީތި ގޮތް އިޚުތިޔާރު ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 5
ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކަށް އެރި މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލައިގެންފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެރި ކަމަށް ބުނާ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އިން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބަލައިގެންފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 60
އެއީ ސައިޒަށް ވުރެން ބޮޑެތި ވާހަކަ، ދުރެއް ނުކުރެވޭނެ

ގައުމުން ބޭރުގައި ފިއްލަވައިގެން ތިއްބެވި ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ދުރުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދައްކަވަނީ "ސައިޒަށް ވުރެން ބޮޑެތި ވާހަކަތަކެއް" ކަމަށާއި އެ ވާހަކަތަކުން ލިބޭނެ މޮޅެއް ނެތް ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 6
މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކުރަން ގޮވާލާ މުޒާހަރާކޮށްފި

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލަން އދ. މާމިގިލީގައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

January 26, 2018 13
ވިލާގެ ވަކީލު ޝަފީގު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ވިލާ ގުރޫޕްގެ ގާނޫނީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ވަކީލް އަހުމަދު ޝަފީގު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓު ފޮނުވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 43
މިއަދު މިތިބީ އަނިޔާވެރިއެއްގެ ކަސްތޮޅުގައި: ގާސިމް

ދިވެހިންނަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައި ވަނީ އުނދަގޫ ހާލަތެއް ކަމަށާއި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމަކީ އަނިޔާވެރި ވެރިއެއްގެ ކަސްތޮޅުން ފުރާނަ އާއި މުދާ ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ބެލުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 31
ހުއްދަ ދިނަސް ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ރާ އެތެރެ ނުކުރެވޭ

ވިލާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ރަލާއި އޫރުމަސް އެތެރެކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވިޔަސް ކަސްޓަމްސް...

January 24, 2018 23
ކަސްޓަމް އޮފިސަރުންގެ ނަންތައް ހާމަކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ އިން ހިންގާ ރިސޯޓްތަކަށް އަރައި، އެ ރިސޯޓްގައި ހުރި އޫރުމަހާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރާ، ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 38
ފުލުހުންގެ ނަންތައް އާއްމުކުރި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

ވިލާ ހޮޓެލްސް އިން ހިންގާ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު އެރި ފުލުހުންގެ ނަންތައް އާއްމުކުރި މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 19
ޓޫރިސްޓުން ތިބީ ހާސްކަމެއްގައި: ޖަރުމަނު ސަފީރު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުނިން ހިންގާ ރިސޯޓްތައް ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާ ހެދި އެ ރިސޯޓްތަކުގައި ޓޫރިސްޓުން ތިބީ ހާސްކަމެއްގެ ތެޜޭގައި ކަމަށް،...

January 22, 2018 32
ރާ އެތެރެކުރުމަށް ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކަށް ވަގުތީ ހުއްދައެއް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ރަލާއި އޫރުމަސް އެތެރެކުރުމަށް 14 ދުވަހުގެ ވަގުތީ ލައިސަންސެއް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.