24 ޖުލައި

July 24, 2017 4
ގާސިމް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ފަރުވާ އަށް ފަހު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

July 24, 2017 3
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަން ތާވަލު ކޮށްފި

ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައިގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތާވަލު ކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 20
ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕީއެމް ހައިޖެކްކުރި މީހުން: މައުމޫން

ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ޝަހުސް އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، ހަގީގަތުގައި ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް (ޕީއޭ) އިން އައިސް ޕީޕީއެމް ހައިޖެކްކުރި މީހުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 21
ގާސިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓި މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހާލު ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ގޯސްވަމުން ދާ ކަމަށާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދި ނުދިން މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށް ގާސިމްގެ ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2017 51
ޖޭޕީގެ މެމްބަރުން އެނބުރި އައުމަށް އަންގަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވުނު މެމްބަރުން އެނބުރި އެ ޕާޓީ އަށް އައުމަށް އެންގުމަށާއި އެ މީހުން އަލުން ޖޭޕީއާ ނުގުޅިއްޖެ ނަމަ، ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ޕާޓީގެ ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 18
ގާސިމްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ، ބޭރަށް ފޮނުވަދީ؛ ވަކީލު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ގާސިމް...

July 18, 2017 9
ގާސިމްގެ ހިތުގެ ހާއްސަ ސްކޭނެއް ހަދަން ލަފާ ދީފި

މިހާރު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، އަދި މަޖިލީހުގެ މާމގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހިތުގެ ހާއްސަ ސްކޭނެއް ހެދުމަށް...

17 ޖުލައި

July 17, 2017 22
އަނިޔާވެރިނުވެ ފަރުވާ އަށް ގާސިމް ފޮނުވައިދީ: އާއިލާ

އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަކީ ވަކި ބަލިތަކަކަށް ގަވާއިދުން ބޭސްކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށްވާތީ އެ ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖެ އިން...

July 17, 2017 15
ގާސިމްގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅު ވަމުން: އޭޑީކޭ

ހާލުކޮޅު ސީރިއަސްވެ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ގާސިމް އިބްރާހީމް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން...

14 ޖުލައި

July 14, 2017 2
ގާސިމްގެ މިރޭގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަރީއަތް މިރޭ ފަށަން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތަސް، އެކަން ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 11
ގާސިމް މާދަމާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމްގެ އިބްރާހިމަށް ދަައުވާކުރާ ތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަލުން ފެށުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައި އޭނާ އަށް މިއަދު ޗިޓް...

July 12, 2017 25
ގާސިމްގެ މައްސަލަތައް އަލުން ކޯޓަށް ފޮނުވަައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމްގެ އިބްރާހިމަށް ދަައުވާކުރި ތިން މައްސަލަ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުން އެ މައްސަލަތައް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)...

11 ޖުލައި

July 11, 2017 12
"ބަޣާވާތެއް ނޫން، ގާސިމް ކުރަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް"

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ދުރުކޮށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އުޅުއްވަނީ "ބަޣާވާތެއް" ގެންނަވަން ކަމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ރޭ ކުރެއްވި ތުހުމަތު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

July 11, 2017 53
ބާރީ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުލް ބާރީ ޔޫސުފް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލް ފެމިލީ ކޯޓަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިރޭ...

July 11, 2017 27
ޕާޓީން ވަކިވިޔަސް ގޮނޑި ގެއްލިގެން ނުވާނެ: ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު މަޖިލީހަށް ހޮވުނުއިރު އޭނާ ނިސްބަތްވި ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ހެދުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭނެ...

10 ޖުލައި

July 10, 2017 6
ގާސިމްގެ މައްޗަށް އަލުން ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ހިސާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ބޭރުކޮށްލި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްސަލަތައް އަލުން ދެން ކޯޓަށް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 10, 2017 13
ގާސިމް ޝަރީއަތް ފަސްކުރަން ވާނީ އެދިފައި: ޕީޖީ އޮފީސް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކުރާ ދައުވާތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ބޭރުކޮށްލީ އެ މައްސަލަތައް މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްދޭން އެދިފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ...

07 ޖުލައި

July 07, 2017 139
ސައީދުގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް މައުމޫނާއި ނަޝީދަށް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދުގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެއްވައިފި އެވެ.

July 07, 2017 89
ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ...

03 ޖުލައި

July 03, 2017 12
ކޯޓުގައި ޖަހާލާ މުގުރަކުން އަޒުމެއް ނުގުޑާނެ: ގާސިމް

މީގެ އެތަކެއް އަހަރެއް ކުރިން ފެށިގެން ވެސް ރާއްޖޭގައި ކުރެވެމުން އައި އިސްލާހީ އެކި މަސައްކަތްތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ރިސްކުތަކެއް ނަންގަވައިގެން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވިއްޖެ...

July 03, 2017 41
މަސީހު ވަކިކޮށް ރައީސްކަމަށް އައްޔަންކުރަންވީ ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މަޖިލީހުގެ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރަން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު...

28 ޖޫން

June 28, 2017 29
މާމިގިލީ ބަނދަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުރުމަށް ނޭދޭ

އދ. މާމިގިލީގެ ބަނދަރުގެ ބައެއް ބައިނަލްއަގްވާމީ ބަނދަރަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ރަށުގެ ކައުންސިލްގައި ރަސްމީކޮށް އެދިފައި ނެތް ކަމަށް އެ...

June 28, 2017 31
މާމިގިލީ ބަނދަރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަނދަރަކަށް!

އދ. މާމިގިލީގައި ހަދާފައިވާ ބަނދަރުގެ ބައެއް ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެމްޕީއެލްއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 29
މައުމޫނަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އެފަދަ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 30
މައުމޫނުގެ ޖަލްސާއިން ވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ގުޅުން

ރޯދަމަހުގެ ރޭތައް އިހުޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން އެމަނިކުފާނު މިހާރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ވަރަށް ބޮޑު އާދައެކެވެ. އެކަމަކު ރޭ އޮތް އިހުޔާކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި އެހެން މަންޒަރެއް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ؛ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިއްބެވި ކަމެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 25
އަޅުގަނޑުމެން މިކުރަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް: މައުމޫން

ގައުމު އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އަންނަނީ ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މަސައްކަތެއް ނޫން ކަމާއި އެއީ ގައުމީ މަސައްކަތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 8
މައުމޫން ވަޑައިގަތުމަކީ ލިބުނު ހިތްވަރެއް: ގާސިމް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލީ ބޭނުންފުޅެއްގައި ތިން މަހެއްހާ ދުވަހު ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، އަނބުރާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން...

June 14, 2017 4
އެމެރިކާގެ ސަފީރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި

އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 33
އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓާ ގުޅިފައިވާ އަންހެންވެރިން

ފަތިހު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ހޭލައި، ކަނޑެއް ހުރަސްކޮށްގެން އެހެން ރަށެއް ކުނިކަހަން ދާތާ 20 އަހަރު ވީ އެވެ. މިއީ ހަލީމާ މުހަންމަދުގެ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް އާދަ އެވެ. އޭނާ ބުނާ ކަހަލަ އެވެ: "ހަށިގަނޑު ގުދުކޮށްލެވެންޏާ އުމުރަށް ވެސް މިކަން ކުރަންވީ އެވެ."