20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 38
ގާސިމްގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ އިރު އެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 6
"ރާއްޖޭގައި އުޅެނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ނަސްލެއް ނައްތާލަން"

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިންގަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ނަސްލެއް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 14
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އިތުރު 10 ދުވަސް ދީފި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތަށް އިތުރު 10 ދުވަސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 13, 2017 15
އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނުނިމޭތީ ގާސިމް އެޑްމިޓްނުކުރެވި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް، އިމިގްރޭޝަންގެ...

September 13, 2017 12
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން މުރާޖައާކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ނިންމި ނިންމުން މުރާޖައާ ކޮށްދިނުމަށް އޭނާގެ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 49
"ގާސިމްގެ ފަރުވާ އަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދެވޭކަށް ނެތް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން އެދުމުން އެކަން ކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަންގައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 2
ގާސިމަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ގާސިމްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

September 10, 2017 4
ބޭނުންވަނީ ބިރުވެރިކަން ނެތް މާހައުލެއް: މައުމޫން

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ ބިރުވެރި މާހައުލެއް ކަމަށާއި މިހާރު ބޭނުންވަނީ އެ މާހައުލު ނައްތާލުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 4
ގާސިމްގެ ފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މުއްދަތު...

September 09, 2017 33
ގާސިމް ތިން މަހަށް ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން ލަފާދީފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 61
ގާސިމާ މެދު ނުބައި ނިޔަތެއް ނެތްކަން ސާފު: އަޒްލީން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމުގައި، ސަރުކާރުގެ ނުބައި ނިޔަތެއް ނެތް ކަން މިހާރު ސާފުވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހްމަދު މިއަދު...

September 07, 2017 3
ގާސިމްގެ މައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހު އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އާދިއްތަ ދުވަހު އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ގާސިމްގެ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 68
ގާސިމް އިތުރު ފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ދިނުމާއެކު މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 29
ގެއަށް ދޫކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ގާސިމް ސީރިއަސް: ސަމީރު

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅާ ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ގެއަށް ދޫކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހްމަދު ސަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 28
ގާސިމް ބޭރަށް ނުފޮނުވުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް: ވަކީލުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި އަންގާފައިވާ އެންގުން ތަންފީޒު ނުވުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށް ގާސިމްގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 10
"ފަރުވާ އަށް ގާސިމް ފޮނުވަން އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނެތް"

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވަން ސަރުކާރުގެ...

August 30, 2017 110
ގާސިމް ބޭސްފަރުވާ އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި އެންގި ބައި އެޓާނީ...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 11
"މިއީ ގާނޫނުތަކަށް ބަލާނެ ސަރުކާރެއް ނޫން"

މި ސަރުކާރަކީ ގާނޫނު އަސާސީއަށާއި ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމްތަކަށް އަމަލުކުރާނެ ސަރުކާރެއް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 29, 2017 13
ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން އަޒްލީނާ ބައްދަލުކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ އިންތިޒާމުތައް އަވަހަށް...

August 29, 2017 93
ރައީސަށް މެސެޖެއް ދެއްވަން ގާސިމް އެދިވަޑައިގަތް

މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް "ޚާއްސަ އެދިވަޑައިގަތުމެއް" ދަންނަވަން ވިދާޅުވި ކަމަށް...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 67
ރައީސްގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އަޒްލީން، ގާސިމް އަރިހަށް

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅަކާ ގުޅިގެން މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދާއި ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

August 28, 2017 17
އެޗްއާރުސީއެމުން ގާސިމާ ބައްދަލުކޮށްފި

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅަކާ ގުޅިގެން މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު...

August 28, 2017 17
ގާސިމް ބޭރަށް ފޮނުވާނެ އިރެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ: އާއިލާ

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވާނެ އިރެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 6
މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ފަސްކުރަން ގޮވާލައިފި

މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކޮށްފައިވާ ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާ ނުނިމެނީސް މާމިގިލި ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ނުބޭއްވުމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން ގޮވާލައިފި...

August 26, 2017 41
ގާސިމް ފުރުވާލުން ލަސްވާތީ އާއިލާ އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް، އޭނާ ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 15
ގާސިމް ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ހަވާލުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ކަރެކްޝަންސްއާ ހަވާލު ކޮށްފި ކަމަށް ގާސިމްގެ...

August 25, 2017 14
ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމް ކުރުމުން ކަންބޮޑުވޭ:މައުމޫން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ރޭ ކުރި ހުކުމާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 152
ތިން އަހަރުގެ ހުކުމަކާ އެކު ގާސިމްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ

--------------------------------------------------------------------------------

August 24, 2017 8
ގާސިމް ނެތި އަޑުއެހުން ބާއްވަން އުޅުނު: ވަކީލުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ގާސިމްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި އަޑުއެހުން ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 11
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތުގައި ދެ ފުލުހެއްގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކުރާ ދައުވާގައި، ފޮރެންސިކް ދެ ފުލުހެއްގެ ހެކިބަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނަގައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 8
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.