24 މާޗް

March 24, 2017 50
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅު އެއްބަސްވުމަކަށް

ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ނުހައްގުން ހައްޔަރުކޮށް ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ އަދި ދައުވާ އުފުލި އަދި އުފުލުމުގެ މަގުމަތީގައިވާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ދީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށް، ނުހައްގުން ނިގުޅައިގެންފައިވާ މުއާމަލާތްތަކާއި މުދާ އަލުން އިޔާދަކުރުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައި

23 މާޗް

March 23, 2017 31
މެމްބަރުން ބިރުފަހަނައަޅައި ނިކުންނަން ޖެހޭ: ގާސިމް

ގައުމު އިސްލާހުކޮށް، ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއިި މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އެކު އަތާ އަތްގުޅާލައިގެން ތިއްބެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވެސް ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ބިރުފަހަނައަޅައި ނިކުންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 43
ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި މީރާ ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އުފެއްދީ ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަރަށް ބޮޑަށް މިރޭ ފާޑު...

March 22, 2017 157
ވިލާ ޝިޕިންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒް ކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން އިން 18 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން އަންގައި އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓްތައް މިއަދު ފްރީޒް ކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 17
ވިޔަފާރިތަކަށް ގޯނާކުރާތީ ކަންބޮޑުވޭ: އެމްޑީޕީ

ސިޔާސީ މަގްސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި އަދި ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުމުން ކަމަށް ކަމަށް ބުނެ...

March 21, 2017 21
އެލާގެ މައްސަލަ ވިލާ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ނިންމައިފި

ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތ. އެލާ ދައުލަތަށް ނެތީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން...

14 މާޗް

March 14, 2017 27
އިތުރު ބިމެއްގެ މައްސަލަ ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ނިންމައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ހުޅުމާލެ އިން ދޫކުރި ބިމެއް ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ނިންމާފައި ވަނިކޮށް އެފަދަ އިތުރު ބިމެއްގެ މައްސަލަ ވެސް ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 24
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓާ ހަވާލުކޮށްފި

ވިލާ އެއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގަމުން އައި ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އަތުލައި، އެ ތަން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްއާ ސަރުކާރުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 13
ހުޅުމާލެއިން ވިލާއަށް ދިން ބިމެއް އަތުލީ ރަނގަޅަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް އަށް ހުޅުމާލެ އިން ދޫކުރި ބިމެއް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން...

February 28, 2017 8
ޑަބްލިއުއެލްޓީއަށް 112 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭކަށްނުޖެހުނު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އަށް ތިން ރަށެއް ދޭން ނިންމުމަށް ފަހު އެ ރަށްތައް ހަވާލު ނުކުރި...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 9
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ނެގުން ހުއްޓުވަން ކުރި އަމުރު ބާތިލް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ވިލާ އެއާ އަތުން އަތުލުން މަޑުޖައްސާލަން ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 167
އެކަންޏެއް ނުވާނެ، ފަހަތުގައި އެތައް ބައެއް: އުމަރު

ދެހާސް އަށްވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި 2،472 ވޯޓާ އެކު އުމަރަށް ނާކާމިޔާބުވި އެވެ. އަދި 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަައި ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވައި އަނެއްކާ ވެސް ފެއިލް ވުމުން އުމަރު ނަސީރަކީ ހުސް ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އެތައް ބަޔަކު ދެކެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 15
އެއާޕޯޓް ނެގުން ހުއްޓުވުމުން ނުރައްކާވެދާނެ: ދައުލަތް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގި ވިލާ ކުންފުނި ދައުލަތަށް ނެގުން މަޑުޖައްސާލަން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރަކީ އެއާޕޯޓް ބޭނުންކުރާ އާންމުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ދައުލަތުން މިއަދު ހައި ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 3
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަތުލުން ހުއްޓުވުމުން އިސްތިއުނާފަށް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް، ވިލާ ކުންފުނި އަތުން ނެގުން މަޑުޖައްސައިލަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަން ދައުލަތުން ނިންމައިފި އެވެ.

February 01, 2017 5
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަތުލުން މަޑުޖައްސާލަން އަމުރުކޮށްފި

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގުން ވިލާ އެއާ އަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެތަން އަތުލަން ސަރުކާރުން ފޮނުވި ނޯޓިހަށް އަމަލު ކުރުން މަޑުޖައްސާލަން ސިވިލް...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 7
ޑަބްލިއުއަށް 16 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއު އެލްޓީ) ކުންފުންޏަށް ދައުލަތުން ދައްކަން ޖެހިފައިވާ 16.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (206 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަކީ ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ދައުލަތުން ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 80
ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ކޮބާ؟

ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހޮވަން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ފޯރީގައި ކެމްޕޭން ފަށައިފި އެވެ. ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި އަތޮޅުތަކުގެ ދަތުރުތައް ވެސް ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ. އެކަމަކު އެމަނިކުފާނާ ވާދަކުރައްވާނެ އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް މިވަނީ ފަނޑުވެފަ އެވެ. އިދިކޮޅު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް، ކެމްޕޭނެއް އަދި...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 58
އެއާޕޯޓް ނެގީ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކާ ދިމާލަށް ދަނިކޮށް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ސަރުކާރުން އަތުލީ، އެތަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހާފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ވިލާ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 51
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ނަގައި މާމިގިލީ އެއާޕޯޓް ޑޮމެސްޓިކަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުނީގެ އަތުން ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަތުލައި އެ ކުންފުނިން ހިންގާ އދ. މާމިގިލީ އެއާޕޯޓް ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 21
ގާސިމްގެ އަތުން ބޭނުންވަނީ ލޯނެއް: ދޯނީގެ ވެރިފަރާތް

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ ބޮޑު ކެރޭނެއް ވެއްޓި ކަންނެލި ދޯނި ބިނދުމުން ހޮރައިޒަންގެ ޗެއާމަން އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމާ ބައްދަލުކުރީ، ދޯނި މަރާމާތުކުރަން ލޯނެއް ހޯދަން ކަމަށް، ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 7
ކެރޭނު ވެއްޓުނު ދޯނީގެ މީހުން ގާސިމާ ބައްދަލު ކުރަނީ

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ކަންނެލި ދޯންޏެއްގެ މައްޗަށް ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ ބޮޑު ކެރޭނެއް ވެއްޓި ދޯނި ބިންދައިގެން ދިޔުމުން އުޅަނދު މަރާމާތު ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އެހީ ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 22
ބޮލިދުއްފަރު، ވާވެއްދިފަޅު ނެގީ ރަނގަޅަށް: ހައި ކޯޓު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ޝިޕިން އަށް ދޫކުރި ކ. ބޮލިދުއްފަރު ފަރާއި ކ. ވާވެއްދިފަޅު ސަރުކާރުން އަތުލީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ވިލާއާ އެއްކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.