01 ޖުލައި

July 01, 2019
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ފަހު ބުރަށް ގިނަ ޓީމުތަކެއް

ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގައި އޮތް ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ގިނަ ދަރިވަރުން ގިނަ މެޑެލްތަކާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ދަރިވަރުން ނިންމާލައިފި

މި ފަހުން ރާއްޖެ އަށް ވަނީ ބޭރުގެ އިލްމީ މުބާރާތެއް ތައާރަފުވެފަ އެވެ؛ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕެވެ. ބަހުސްކުރުމާއި އެކި މައުލޫއުތަކުން އަންނަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ލިއުން ފަދަ ހުނަރުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މި މުބާރާތް ރާއްޖެ އަށް އައުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްތަކުން، ޓީމުތައް ހަދައިގެން ބައިވެރިވެ، ފަހު ބުރުގައި...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 2
ސްކޮލާސް ކަޕުން ގިޔާސުއްދީނަށް ގިނަ މެޑެލްތަކެއް

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުން ވާދަކޮށް، އެމެރިކާގެ ޔޭލް ޔުނިވަސިޓީގައި އޮތް ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕުގެ ފައިނަލުން ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ގިނަ މެޑެލްތަކެއް ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018
ސިންގަޕޫރު ސްކޫލުގެ އޯޕަންޑޭ މާދަމާ ބާއްވަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހުޅުވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ސިިންގަޕޫރުގެ "ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު" ގެ އޯޕަންޑޭ، މާދަމާ ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 3
ހުޅުމާލެއަށް ސިންގަޕޫރު މޮޑެލްގެ ސްކޫލެއް

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ސިންގަޕޫރު މޮޑެލްގެ ސްކޫލެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 26
ގޭޓްވޭގެ ބަދަލުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އާ ސްކޫލެއް

ސްރީ ލަންކާގެ ގޭޓްވޭ ސްކޫލާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ފަހު ހުޅުމާލޭގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އާ ސްކޫލެއް ހިންގަން ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 15
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުން ވާދަކުރާ އިލްމީ ގިނަ ބައިތަކެއް ހިމެނޭ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑުގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 22
ހަމަލާދިން ބެލެނިވެރިއާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރިންސިޕަލްގެ ކަންފަތްމަތީގައި ޖަހައި މާރާމާރީ ހިންގި، ބެލެނިވެރިއާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޯޓުން އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 41
ގޭޓްވޭގެ އިސް ވެރިޔަކަށް ބެލެނިވެރިއަކު ހަމަލާ ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރިންސިޕަލްގެ ކަންފަތްމަތީގައި ޖަހައި މާރާމާރީ ހިންގި، އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިއަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 85
ސްކޫލް ފޮތުގަ ޖިންސީ ވާހަކަ، ބެލެނިވެރިން ރަތަށް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް ހަތެއްގެ ސައިންސް ފޮތުގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ ގޮތް ކިޔައިދީ އަންހެނުންގެ ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމު ކުރެހުމުން ދައްކައިދީފައިވާތީ ބައެއް ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެ، ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 49
ފޮތްތައް ނުލިބިގެން ގޭޓްވޭ ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ސްކޫލުތައް ހުޅުވެން ތިން ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު ވެސް ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ބައެއް ގްރޭޑްތަކުގެ ފޮތްތަކާއި ޔުނިފޯމު ނުލިބޭތީވެ ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 7
ހުޅުމާލޭގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ދެ ސްކޫލު އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް އެކެއްގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ދެ ސްކޫލު އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 19
ހުޅުމާލޭ ސްކޫލް ކޮލިޓޭޓަށް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް

ހުޅުމާލޭގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބިމުގައި ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަނާ ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ބަލައި، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަ ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 25
އިސްލާމް ދީނާ ފުށުއަރާ ކަމަކަށް ޖާގަ ނުދޭނަން: ގޭޓްވޭ

އިސްލާމީ ދީނާއި އާދަކާދައާ ފުށުއަރާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ހުޅުމާލޭގައި މި އަހަރު އަލަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.