05 ޖުލައި

July 05, 2020 9
ތިނަދޫ ފަޅުގައި ހުރި ދޯނިތައް އުދަޔާއެކު "އެއްގަމަށް"

މޫސުން ގޯސްވެ، ބޮޑު ދިޔައިގައި ގދ. ތިނަދޫ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު އުދަ އަރައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 12
ތިނަދޫ ގޭސް ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ހަ މަސްތެރޭ ނިންމަނީ

ގދ. ތިނަދޫގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ގޭސް ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ތެރޭ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރު ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 23
ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް 30 ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް

ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހިމް އައްސަދަށް 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭން އެ ކައުންސިލުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018
ހާލުގައި ޖެހުނު ލަންކާ މަސްވެރިންތަކެއް ސަލާމަތްކޮށްފި

އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސްބޯޓުގައި ތިބި ހަތް ފަޅުވެރިން ސަލާމަތްކޮށް، މިއަދު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 4
ފްލެޓަށް އެދުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތު ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނެ

ގދ. ތިނަދޫގައި އަޅާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ މުއްދަތުގައި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުން އެ މިނިސްޓްރީ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 3
ތިނަދޫގެ މިސްކިތްތަކަށް ފައިސާ ނުދޭތޭ ހަ މަސް

ގދ. ތިނަދޫގެ މިސްކިތްތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީން އަމަލު ކުރަމުން ނުދާތީ އާއި ފައިސާ ދޫނުކުރާތާ ހަ މަސް ދުވަސްވެފައިވާތީ އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރަން ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 5
ބިމެއް ދިނުމުން ކުރީގެ ކައުންސިލަރަކަށް ދައުވާކުރަނީ

ގދ. ތިނަދޫން އެމްޑީޕީއަށް ބިމެއް ދޫކުރި މައްސަލާގައި އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 11
ބިލާ ހެދި "1962 ތެނަދޫ"ގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

އަހުމަދު ޒަރީރުގެ ލިޔުނު ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް ހަދަން ނިންމި "1962 ތެނަދޫ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސި އަބްދުލް ފައްތާހް އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަންގެ މަސައްކަތް، ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލާ ހެދި ދެން ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 8
ތިނަދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫގެ ބިން ހިއްކަން ސަރުކާރުން ފެށި 165 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ރޭ ނިންމާލައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016 19
ތިނަދޫ ބޮޑު ބައެއް ހިއްކައި ނިންމާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫ ބިން ހިއްކަން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ 165 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 16
ތާރު އެޅުމާ އެކު ތިނަދޫގެ މަގުތަކަށް ރީތިކަން

ގދ. ތިނަދޫ މަގުތަކުގައި ނުވަ ކިލޯމީޓަރުގެ ތާރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ނިމުނު އިރު ރަށް ފެންނަނީ ވަރަށް ހިތްގައިމުކޮށް ކަމަށް ރަށު ކައުންސިލާއި އެރަށު މީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 1
ތިނަދޫ ފްލެޓުތަކަށް އެދި ގިނަ ބަޔަކު ކުރިމަތިލައިފި

ގދ.ތިނަދޫގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ފްލެޓުތަކަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 14, 2016 25
ފިލްމް "1962 ތެނަދޫ" ހަދަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލުމާއި އެ ރަށް އަލުން އާބާދުވި ތާރީހީ ހާދިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމް "1962 ތެނަދޫ" މަސްލަހަތު ގެއްލިދާނެތީ ނުހަދައި ހުއްޓައިލުމަށް، ހޯމް މިނިސްޓްރީން...

13 ޖޫން

June 13, 2016 19
"1962 ތެނަދޫ" ހޯމް މިނިސްޓްރީން ހުއްޓުވާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫން މީގެ 50 އަހަރު ކުރިން މީހުން ބޭލުމާއި އެ ރަށް އަލުން އާބާދުވި ހާދިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހަދަން އުޅުނު ފުރަތަމަ ތާރީހީ ފިލްމް "1962 ތެނަދޫ" ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ހުއްޓާލަން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް އަންގައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 4
އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖަށް ބޭނުންވާ ބިން ތިނަދޫން ދެނީ

އެސްޓީއޯ އިން ގދ. ތިނަދޫގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީތައް ގާއިމު ކުރުމަށް ބިމެއް ދިނުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 11
ތިނަދޫ ތަރައްގީކޮށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެނީ

ތިނަދޫގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ދަނީ ހިންގަމުން. އެ ރަށުގައި މިހާރު އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަނީ ބިން ހިއްކުން. އަދި އެ ރަށުގެ ނުވަ މަގެއްގައި 8 ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގުމިނަށް ތާރު އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

01 ޖޫން

June 01, 2016 6
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ގޭސް ޕްލާންޓް ތިނަދޫގައި ހަދަނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ގާއިމުކުރާ އެންމެ ބޮޑު ގޭސް ޕްލާންޓް، ގދ.ތިނަދޫގައި އެޅުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މޯލްޑިވްސް ގޭހަށް ބޮޑު ބިމެއް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

June 01, 2016 3
ތިނަދޫ ބިން ހިއްކަން ފަށައި 20 ދުވަސްތެރޭ ނިންމާލަނީ

ތިނަދޫ ބިން ހިއްކަން ފަށަނީ ފޭދޫގެ ބިން ހިއްކި ކުންފުނިން. މޫސުން ރަނގަޅު ނަމަ ތިނަދޫ ބިން 20 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި. ބިން ހިއްކުމަށްފަހު އެ ތަނުގައި...