15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 14
މާމެންދޫގައި ދުވަސްވީ މީހަކު މަގުމަތިވެފައި

ގއ. މާމެންދޫގައި މަގުމަތިވެފައިވާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ބަލައިދޭނެ މީހަކު ހޯދަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 2
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020
2ވަނަ ކުއާޓާގައި ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ 111 މައްސަލަ

ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅުންހުރި 100 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ މި އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއާޓާގައި see seeހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (އެފްޕީއޭ) ގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 11
އާދަމް ހަލީމްގެ މައްސަލަ ބަލަން އެމްއެމްސީން އެދެފި

އަވަސް އޮންލައިންގެ ޗީފް އެޑިޓަރު އާދަމް ހަލީމް (މުންޑޫ)ގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް...

August 13, 2020 17
އާއިލާއެއް ނުނުކުމެގެން ވަގުތީ ހިޔާ ހުސްނުކުރެވިފައި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ހާލުގައިޖެހުނު މީހުންނަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކުރި ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ތިބި އާއިލާތަކުގެ ތެރެއިން އެ ތަނުގައި މިހާރު ތިބި އެންމެ ފަހު އާއިލާގެ ހާލަތު...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 1
ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރާ ބައްޕަ އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރާ ފިރިހެން މީހާ އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 11
ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 3
ކުއްޖާގެ ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި ޅިޔަނަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ ކުއްޖާގެ ޅިޔަނުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 19
ކުއްޖާ އެބޯޓްކުރީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފައާއެކު

ރޭޕްގެ ސަބަބުން ބަނޑުބޮޑުވި އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އޯޓިސްޓިކް ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގައި އޭނާގެ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅު އެބޯޓުކުރީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފައާއެކު ކަމަށް "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 3
ފަޒީލްގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެމްއާރުއެމުން އެދިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް) ގެ ސްލޮޓެއްގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ އަހުމަދު ފަޒީލަށް ކުރެވޭ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް އެ ޕާޓީން އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 10
ހިޔާއިން ޕޮޒިޓިވްވި ކުއްޖާގެ ދެވަނަ ޓެސްޓް ނެގެޓިވް

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުރި ކުއްޖަކު، ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވް ވިޔަސް އޭނާގެ ދެވަނަ ޓެސްޓް ނެގެޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

July 21, 2020 15
މިނިސްޓަރު އަޒުމެއްގައި: އިންސާފުގެ ދޮރު ހުޅުވޭނެ

ރޭޕް ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށެއް ކޮށްފި ނަމަ ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަކީ އެ މީހާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމެވެ؛ އަނިޔާ...

20 ޖުލައި

July 20, 2020
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކުއްޖަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
ޖިންސީގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހެއްގެ މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 4
ގެވެށި އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުރަން ބާރުއަޅާ ކެމްޕޭނެއް

ގެެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުމަށާއި އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

July 15, 2020 24
ޖިންސީގޯނާއަށް އިންސާފު ހޯދުން ހަރުދަނާކޮށްފިން: ރައީސް

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އިންސާފު ހޯދައިދޭން ކުރާ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ވުރެން ހަރުދަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސްް އިބްްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު...

13 ޖުލައި

July 13, 2020 21
ޖެންޑާއިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ބައިވެރިއަކު ޕޮޒިޓިވް

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ އޮފިޝަލުން ބައިވެރި ކޮށްގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 86
އަލީ ވަހީދާ ދެކޮޅަށް މުވައްޒަފުން ތެދުވީ އެކުގައި

ކެބިނެޓުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ވަޒީރަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ދެއްކެވީ ހުތުރު، ބޭއަދަބީ އަދި ސަރުކާރުގެ އެހާ އިސް މަގާމެއްގައި ހުންނެވުމަށް އަޚުލާގީ ގޮތުން...

July 09, 2020 77
އިސްތިއުފާ ނުދެއްވުމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކޮށްފި

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެންގެވުމުން...

08 ޖުލައި

July 08, 2020 156
އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ރައީސް އަންގަވައިފި

އަޚުލާގީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ އަންގަވައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 5
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ވޮއިސް އޮފް ޗިލްރަން (ވީއޯސީ) އިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް...

July 05, 2020 56
ކައިވެނީގެ ނަމުގައި ރޭޕްކުރުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޯޓުން ބޭރުގައި ޝަރުއީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކުޑަކުއްޖަކާ "ކައިވެނިކޮށް" އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 22
އޯޓިސްޓިކް ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް ބަނޑުބޮޑުވި މައްސަލަބަލަނީ

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް، ބަނޑުބޮޑުވި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް އެ ކުއްޖާގެ ޅިޔަނަކު ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 40
ނިޒާމު އޮތީ ފެއިލްވެފައި، އުފުލާ އަޑުތައް އިވޭ:އައިޝާ

ޖިންސީގޯނާ އާއި ރޭޕް ފަދަ ކުށުގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ ނިޒާމު ފެއިލްވެފައި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެ ކަމަށް...

July 03, 2020 4
ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް، އެ ކުއްޖާ ބަނޑުބޮނޑުވި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 8
ކުޑަކުއްޖަކު ބަލިވެއިން މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރު

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ބަނޑުބޮޑުވި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.