02 ޖުލައި

July 02, 2020 8
ކުޑަކުއްޖަކު ބަލިވެއިން މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރު

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ބަނޑުބޮޑުވި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 22
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ:ތަހުގީގު ހިނގިގޮތް ޕީޖީ ބަލަނީ

ސަފާރީއެއްގައި ބޭރު އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ އާއި އިތުރު ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތް ބައްލަވާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 6
ޖިންސީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކައިރީ މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 43
ގޯނާގެ މައްސަލައާއެކު ޝިދާތާ އިހުސާސްތައް ބޭރުކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައިގައި ވެސް ފެންނަނީ މިސްރާބު ގޯހުންދާތަން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ އިހުސާސްތައް މިއަދު ބަންޑުންކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 22
ޑްރަގުން ސަލާމަތްވުމަށް މެތަޑޯންގެ ފަރުވާ އަލުން ފަށަނީ

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުން އެކަމުން ސަލާމަތް ކުރަން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ދޭ ފަރުވާ، "މެތަޑޯން މެއިންޓެނެންސް ތެރަޕީ" ރާއްޖޭގައި ދިނުން ހުއްޓާލާފައި އޮންނަތާ ތިން އަަހަރަށް ފަހު އެ ފަރުވާ އަލުން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 1
އައްޑޫގައި ރޭޕްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ އަލުން ހައްޔަރު

އައްޑޫ މީދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ، ތިން އަންހެނަކު ރޭޕްކުރުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި ފިރިހެން މީހާ، އެ ރަށު ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހުން މުރާޖައާ ކުރުމުން އޭނާ އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 10
އަންހެނުންނަށް ތަފާތުކުރާވަރު މިހާރުވެސް އެނގޭ: އުޝާމް

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާއި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތައިލަންް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހޯދަން ޕާލިމެންޓްރީ އިންކުއަރީއެއް ނުހެދިޔަސް އެ ކަންކަން މިހާރު ވެސް އެނގޭ ކަމަށާއި...

June 16, 2020 31
އަންހެނުންގެ ހައްގުގައި ކުރާ ގިނަ ދައުވާ ސާބިތެއްނުވޭ

އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި ގާނޫނުތައް ހުރި ނަމަވެސް އެ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކުރާ ގިނަ ދައުވާތައް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް...

13 ޖޫން

June 13, 2020 19
ރޭޕް ކޭސް: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އެދިއްޖެ

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި އުމުރުން 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓައި ދިނުމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމްގެ އަރިހުން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 4
16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި މީހަކަށް ދައުުވާ

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި، 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް މިއަދު ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 109
ގޮތް ހުސްވެ އެހީ އަށް އެދުން، ހިތްދަތި ހާލަތެއް

މާލޭގައި ކާނެ އެއްޗެއް ނުލިބި، ހާލުގައި ޖެހިގެން އެހީ އަށް އެދޭ އާއިލާތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންގެ އަދަދު 300 އަށް ވުރެ ގިނަ އެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު ވަޒީފާ ގެއްލި ކުރިމަތިވި ހާސްކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކު މަގުމަތިވީ އެވެ. އިތުރު ތަކުލީފަކަށް ވީ...

02 ޖޫން

June 02, 2020 3
ރަށަށް ގޮސް ކަރަންޓީނުވާން އެދޭ މީހުން އެބަތިބި:ޖެންޑާ

އަތޮޅުތަކުން ބޭސްފަރުވާ އަށް މާލެ އައިސް ވަނިކޮށް މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރަށަށް ނުދެވި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި، ރިސޯޓްތަކުގެ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކަށް ދާން އުޒުރުވެރިވާ...

June 02, 2020 34
ކުލި ނުދެއްކިގެން 220 މީހަކު ހުށަހެޅި: ޖެންޑާ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، މަސައްކަތް ހުއްޓި އާމްދަނީ ނުލިބޭތީ ގޭގެ ކުލި ނުދެއްކިގެންނާއި އާއިލާތަކަށް ހަރަދު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން މިއަދާ...

15 މެއި

May 15, 2020 10
އެއްބާރުލުން ދޭތީ އާއިލާތަކަށް ސެލިއުޓް ކުރަން: އައިޝާ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލީގެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމަށާއި އެ ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އިސްސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކީ އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ދޭ އެއްބާރުލުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އެ އާއިލާތަކަށް މިއަދު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 21
އަނބިމިހާއަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށްބުނާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނބިމިހާ އަށް އަނިޔާކޮށް، އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ބުނާ މީހާ ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 11
ރަށަށްދާން ބޭނުންވާ 42 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފި

ކުރު މުއްދަތަކަށް މާލެ އައިސް ރަށަށް ނުދެވިފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ 42 މީހަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެންއީއޯސީން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 15
ހާލުގައިޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް އެހީވެވޭނެގޮތް ހަދައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 5
ދަތިހާލުގައި ތިބި މީހުންނަށް ޔުނިސެފްގެ އެހީއެއް

ދަތިހާލުގައި ތިބި މީހުންނަށް ޔުނިސެފުން "ފުޑް ރިލީފް ޕެކޭޖް" ހަދިޔާކުރަން ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 34
"އަމާޒު" ބޯޓު 13 ރަށަކަށް ދިޔަ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ހާލުގައި ޖެހިގެން، ސަރުކާރުން ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ގެންދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 1
އާއިލާތަކަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި "ކެއާސް"

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި އާއިލާތަކަށް، ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް އަދި އެޑްވޮކޭޓިން ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް) ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 7
މަގުމަތިވި މީހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައި ދީފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރިއިރު، ހާލުގައި ޖެހި މަގުމަތިވި 80 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަމުންދާ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 4
އަނިޔާވެރިންނާ އެކު ތާށިވެފައި ނުތިބެ ހިތްވަރު ހޯދާ!

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މި ހާލަތުގައި ވެސް ގޭތެރޭގައި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެގެން ނުތިބެ، މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކުރަން ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.