25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 25
7 އަހަރު ކުއްޖާ ސްކޫލަށް ނުފޮނުވީ ރަތް ޔުނީފޯމާ ހެދި

ރުގްޔާގެ ނަމުގައި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދި ހަތަރު މައިންގެ ތެރެއިން ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖާ ސްކޫލަށް ނުފޮނުވީ ރަތް ކުލައިގެ ޔުނިފޯމެއް ލާން ޖެހުން ބަހަނާއަކަށް ހެދުމަށް ފަހު ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 3
ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމުގައި ކާމިޔާބު އަހަރެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނާ އެކު، މިދިޔަ އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 3
ކުރިއެރުން ހާސިލުވިޔަސް ގޮންޖެހުން އެބަހުރި: އައިޝާ

ޖެންޑާގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖެ އިން ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ (އާއިޝާ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 1
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް މިދިޔަ ތިން މަހު އިތުރު

ގެވެށި އަނިޔާ ލިބިގެން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެފްޕީއޭ) އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 7
އަނބިމީހާ އަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ދެމަފިރިއެއް ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި އަނބިމީހާ އަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 13
ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ބެލްކަންޏެއްގައި ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 21
ތިޔައީ އަންހެން ކުއްޖެއްނު، ތިކަމެއް ނުވާނެ!

ލޯންޗަށް އަރައި ހުންގާނުގައި ހިފި އިރު ވެސް އައިޝަތު މުޒްނާއާ ދިމާއަށް މީހުން ބުނީ ހަމަ އެހެންނެވެ؛ ތިއީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ތިކަމެއް ނުވާނެ އެވެ. ތިއީ ފިރިހެނުންގެ މަސައްކަތެކެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 5
އަންހެން ކުދިންނަށް ދޭ އަނިޔާ ހުއްޓުވަން އިސްކަންދޭނަން

އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށް، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 5
ކުޑަކުދިންނަށް ދައުލަތުން އިހުމާލުވި މައްސަލަތައް ބަލަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ...

October 08, 2020 2
ކޮވިޑް ފެތުރުމުން ފިޔަވަތީގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރަނީ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ބައިތިއްބަން، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތީގެ މުވައްޒަފަކާއި އަށް ކުއްޖަކަށް ކޮވިޑް ޖެހުމުން އެ ތަނުގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރަން...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 11
ހުއްޓިފައި އޮތް އެޗްއާރްސީއެމް ހިނގައިގެންފި

އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާއި ބޮޑެތި ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައި އޮތް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްްއާރުސީއެމް) އަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އާ މެމްބަރުންނާ އެކު އެ ކޮމިޝަންގެ އަޑު ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 6
އައިސީޓީގައި އަންހެނުންގެ ވޯކިން ގްރޫޕް އިފްތިތާހުކޮށްފި

އިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ (އައިސީޓީ) ގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ވޯކިން ގްރޫޕެއް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 29
ޔުނާންގެ ދެމަފިރިންގެ ބަންދަށް 7 ދުވަސް

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާންގެ ދެމަފިރިން ތަހުގީގަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަތް ދުވަސް ދީފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 4
"ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް ގިނަ ބަދަލުތައް ގެނެވިއްޖެ"

މި ސަރުކާރަށް މިވީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ހަރަދުތަކާއެކު ގިނަ ކަންތައްތައް ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި އުއްމީދުކުރައްވަނީ ފަސް އަހަރު ނިމިގެން ދާއިރު، އާއްމުން ބަލައިގަންނަ ތަފާތު މަރުކަޒެއް ފެނިގެން ދިއުން ކަމަށް އެތަނުގެ ސީއީއޯ ޔޫސަވް ޝިހާން އިއްޔެ...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 20
ކޮވިޑާ ހެދި އަންހެނުންނަށް ގޮންޖެހުން އިތުރުވި: އައިޝާ

އަންހެނުންނަށް ކުރިއްސުރެ ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
ޒިޔާދާގެ މައްސަލާގައި ކުރި ހުކުމަކީ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް

ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ އިބްރާހިމް ޝާހުގެ މައްޗަށް، ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަކީ އަންހެނުންގެ...

October 01, 2020 2
ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަން ގޮވާލައިފި

ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ މަރުކަޒުގައި ތިބި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް، އެ ތަނުގެ ވަސީލަތްތައް ފުޅާކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން ވީހާ ވެސް...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 9
އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ޝަހީލް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން މެދުވެރިކޮށް، ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން އަބުރު ކަތިލައި އިންޒާރު ދެމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ހަސަން ޝަހީލް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 14
މާމެންދޫގައި ދުވަސްވީ މީހަކު މަގުމަތިވެފައި

ގއ. މާމެންދޫގައި މަގުމަތިވެފައިވާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ބަލައިދޭނެ މީހަކު ހޯދަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 2
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020
2ވަނަ ކުއާޓާގައި ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ 111 މައްސަލަ

ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅުންހުރި 100 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ މި އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއާޓާގައި see seeހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (އެފްޕީއޭ) ގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައިފި އެވެ.