18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 11
ހިޔާގެ ކުދިންނަށް ދެވޭނީ ޖެންޑާއިން ބޭނުންވާ ހަދިޔާ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ދޭނެ ހަދިޔާގެ ބާވަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބޭ ގޮތަށް އުސޫލެއް ގެެޓުކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 1
ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން މިދިޔަމަހު 126 މައްސަލަ

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ގުޅޭ އެކި މައްސަލަތައް ކަމަށާއި އޭގެ 126 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 5
އަޅާނުލުމުން ފިޔަވަޅު އެޅުން: މުހިންމު ކަމެއް

އިހުމާލުވުމަކީ ރާއްޖޭގައި ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަޅާލުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން އެ މީހުންގެ މައިންބަފައިންނަށް ނުވަތަ ދަރިންނަށް ނުވަތަ ބަދަލުވެރިންނަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމް ކަމެކެވެ. އެހެން ގައުމުތަކުގައި އެފަދަ ކަންކަމާ ޚިލާފްވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތަށް އޮތަސް ރާއްޖޭގައި...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 71
ދަރިން ދޫކޮށްލާ މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އާއި ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ މީހުން ދޫކޮށްލުމުން އަޅާނުލާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 4
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް މަހާސިންތާއެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެ ކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަހާސިންތާއެއް ފަށައިފި އެވެ.

August 15, 2017 2
ޔުނިސެފާއެކު ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ އެއްބަސްވުމެއް

ކުޑަކުދިންނަށާއި ޒުވާނުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ތައުލީމާއި ސިއްހަތު ފަދަ އެކި ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެ އިން ޔުނިސެފާ އެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 14
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 9
ކުދިންނަށް އިހުމާލުވި، ހިޔާގެ 4މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކެއާވޯކަރުންގެ ތެރެއިން ކުދިންނަށް އިހުމާލުވެ އެ ކުދިންނަށް އަޑުލައި ހަނގާ ކުރި ހަތަރު މުވައްޒަފަކު މި އަހަރު އެ ތަނުން ވަކި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 45
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ހިމޭން ބޮއްސުންލުން އެތައް ކަމަކުން

ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް ބެލްކަނީތަކާއި ފާރުތައް މަތިން އެ ކުދިން ފެނިފައިވެ އެވެ. ފިލައިގެން ދިޔުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ. އެ ކަންކަން މީޑިއާ އަށް ތިލަވަނީ އާއްމުންގެ ލޯމައްޗަށް ފެންނަ މިންވަރަކުންނެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ހަތަރު ފާރުގެ އެތެރޭގައި، އެ ތަނަށް ގެންދާ ކުދިންގެ ހަޔާތުގައި، އަދި އެ ތަނުން ފިލައިގެން ދާ ކުދިންގެ...

26 ޖޫން

June 26, 2017 13
ޒެނީޝާ އީދު ފާހަގަކުރެއްވީ ކުޑަކުދިންނާއެކު ސިނަމާގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު، ފިޔަވަތީގައި އުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނާ އެކު، ސިނަމާގައި ފިލްމު ބެއްލެވުމުގައި ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ހޭދަކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017
ޖެންޑާއަށް މިދިޔަ މަހު 200އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް މިިދިޔަ މަހު 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 2
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ހިލޭ ދެނީ

ދިރާގުން ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބަށް ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ހިލޭ ދޭން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 4
ފިޔަވަތީގެ ހަތަރު މުވައްޒަފަކަށް ސްޕޮންސާ ދެނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ "ފިޔަވަތީ" ގެ ހަތަރު މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރުގެ މުސާރަ ތިން ކުންފުންޏަކުން ދިނުމަށް މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 23
ދަރިވަރާ ބެހެން އުޅުނު އެމްއެންޔޫގެ ލެކްޗަރާ ވަކިކޮށްފި

އަންހެން ދަރިވަރަކާ ގަދަކަމުން ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފިރިހެން ލެކްޗަރާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

May 22, 2017 27
އެމްއެންޔޫ ދަރިވަރަކާ ބެހެން އުޅުނު މައްސަލަ ފުލުހަށް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފިރިހެން ލެކްޗަރާއެއް، އަންހެން ދަރިވަރަކާ ގަދަކަމުން ބެހުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު...

15 މެއި

May 15, 2017
ލޮޓަސް ފިހާރައިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް އެހީވަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ 12 ކޮޓަރީގައި ނުވަ އަހަރުން ދަށުގެ 94 ކުދިން އުޅެ އެވެ. ފެބްރުއަރީ 2016ގައި ހުޅުވި ފިޔަވަތި ހިޔާއިން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ކެއުމާއި ތައުލީމާއި ދުޅަހެޔޮ މާހައުލަކާއި ހެލިފެލި ކުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ހިމެނެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ހުރިހާ ވަސީލަތެއް...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 1
ކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން މަހެއްގެ ތެރޭ 142 މައްސަލަ

މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނި ވެސް ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން 142 މައްސަލަ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 28
މޫދަށް ފުންމާލި ހިޔާގެ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ރުޅި އައިސްގެން މޫދަށް ފުންމާލި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ އަންހެން ކުއްޖަކު އެތަނުގެ ސްޓާފުންނާއި ފުލުހުން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 23
ދަރިވަރަށް ބުލީކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކަށް ބުލީ ކުރި މައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 29
ދަރިން ރާއްޖެ ފޮނުވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: މަންމަ

ބައްޕަ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން އިންޑިއާގެ ޔަތީމުހާނާ އަކަށް ލީ ދިވެހި ތިން ކުދިން ރާއްޖެ ފޮނުވަން ބޭނުން ނުވަނީ، އަނބުރާ އެ ކުދިން އިންޑިއާ އަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތުމުން ކަމަށް އެ ކުދިންގެ މަންމަ ފާތުމަތު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 19
ނަހަލާލަށް ވިހޭ ދަރިއަކު ޖެންޑާއިން ގެންގޮސްފި

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ނ. ވެލިދޫގައި އަންހެނަކު ނަހަލާލަށް ވިހޭ ދަރިޔަކު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 1
ރެހެންދި އެވޯޑު މި އަހަރު ހަތަރު މީހަކަށް ދީފި

ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަންހެނުންނަށް ދެމުން އަންނަ ރެހެންދި އެވޯޑު މި އަހަރު ހަތަރު މީހަކަށް ދީފި އެވެ.

March 08, 2017 8
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކިދާނެ: ރައީސް

އެކި ދާއިރާތަކުން އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، ބާރުވެރިކުރުވުމުގައި މުޅި ދުނިޔެ އަށް ރާއްޖެ އިން ނަމޫނާ ދެއްކިދާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...