20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 1
"ރަން ލޯލާ ރަން" އަކީ "ލޫޕް ލަޕޭޓާ"

މީގެ 22 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ޖަރުމަނުގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ރަން ލޯލާ ރަން" ގެ ހިންދީ ރިމެކެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމު ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 3
ޖަރުމަނުން 5ޖީ އަށް ހުރަސް އަޅާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން

ޖަރުމަނަށް އޮތީ ދެ ގޮތެކެވެ. އެމެރިކާ ބުނާ ބަސްއަހަގެން ތިބުން ނުވަތަ ޖަރުމަނުގައި 5ޖީ ނެޓްވޯކް ތަރައްގީކުރަން ޗައިނާގެ ވާވޭ އަށް ހުއްދަ ދިނުމެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 2
ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުން ދެނެގަންނަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުން ދެނެގުމަށް ކޮމްޕިއުޓަ ޖެނެރޭޓެޑް އިމޭޖެރީ (ސީޖީއައި) ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ޖަރުމަންވިލާތުގެ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ދީފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 1
ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޖަރުމަނުގެ އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. މާޅޮސް ކައިރީ އޮތް ސަފާރީއަކުން ޑައިވިނަށް ދިޔަ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 1
ޝެންގެން ވިސާ އަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަދަން ހުޅުވައިފި

އަންނަ މާޗު މަހު ޖަރުމަނުގައި ބާއްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޫރިޒަމް ފެއާ (އައިޓީބީ) އަށް ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ދިވެހިން ޖަރުމަން-ޝެންގަން ވިސާ އަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަދަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020
ޖަރުމަނުގެ "ރަން ލޯލާ ރަން" ގެ ހިންދީ ފިލްމެއް

މީގެ 22 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒް ކުރި ޖަރުމަނުގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ރަން ލޯލާ ރަން" ގެ ހިންދީ ރިމެކެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ޕޫމާގެ ބޫޓެއް

އީ-ސްޕޯޓްސް ނުވަތަ ވީޑިއޯ ގޭމްތަކަށް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕޫމާ އިން އިސްޓާކީނެއް ކަހަލަ ބޫޓެއް ނެރެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 1
ޖަރުމަން ވީސާ ދޫކުރާ ސެންޓަރެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

ޖަރުމަނަށް ދާން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ޖަރުމަން-ޝެންގެން ވީސާ ދޫކުރާ ސެންޓަރެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
ޓެސްލާގެ ފުރަތަމަ ޔޫރަޕް ފެކްޓްރީ ޖަރުމަނަށް

އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ޔޫރަޕްގައި ގާއިމުކުރާ އެ ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ފެކްޓްރީ ޖަރުމަނުގައި ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 1
ޕެޑުން ނަގާ ޓެކްސް ޖަރުމަނުން އުވާލައިފި

އަންހެނުންގެ މައްސަރު މައްސަލަތަކަށް ބޭނުންކުރާ ސެނިޓަރީ އުފެއްދުންތައް "ލަގްޒަރީ" އައިޓަމްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އޮތް އޮތުން ބާތިލުކޮށް، އެފަދަ ބާވަތްތަކުން ނަގަމުން ދިޔަ ޓެކްސް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނުނަގަން ޖަރުމަނުން ބުރާސްފަތި ނިންމައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
ޖަރުމަނާއި އޮސްޓްރިއާގައި ރޯޑްޝޯއެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރު ކޯޕަރޭޝާން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ޖަރުމަނާއި އޮސްޓްރިއާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރުމަށް ރޯޑް ޝޯއެއް ފަށައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019
އާކްޓިކަށް ވެހުނު ސްނޯގައި ޕްލާސްޓިކް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ ބިރު ކުރިއަށް އޮތީ އެވެ. އިންސާނުންގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ވެށި ހަލާކުވެ، ދިރިއުޅެން ވެސް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުތައް އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 2
ޖަރުމަނުގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު މަނާކުރަނީ

ޖަރުމަނުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރަން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން މަސައްކަތް ފެށުމަށް ފަހު، އެ ގައުމުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އެއްކޮށް މަނާކުރަން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019
ވެނިސްގެ ބްރިޖެއްގައި ކޮފީ ހެދުމުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އިޓަލީގެ ވެނިސްގައި ބްރިޖެއްގެ މަތީގައި ޖަރުމަންގެ ދެ ޓޫރިސްޓަކު ކޮފީ ހަދައިގެން ބުއި މައްސަލައެއްގައި ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 1
ބޮރިސް ބެކާގެ "ކުޅިވަރު ހަނދާންތައް" ނީލަމެއްގައި

ޖަރުމަނުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ޓެނިސް ތަރި ބޮރިސްގެ ބެކާގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ދަރަނިތަކަކުން ސަލާމަތްވާން، އޭނާގެ އަތުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ "ކުޅިވަރު ހަނދާންތައް" ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 2
ޗުއްޓީއަކަށް ފައިސާ ހޯދަން އާންމުންގެ އެހީ އަށް

ޖަރުމަނުގެ ދެމަފިރިއެއްގެ ޗުއްޓީއަކަށް ފައިސާ ހޯދަން ގޯފަންޑްމީ ޕޭޖްގައި ހުޅުވައިލުމުން އެ މީހުންނަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 10
އޮޒިލްގެ ކައިވެނީގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުރުދުޣާން

އާސެނަލްގެ ތަރި މެސުޓް އޮޒިލްގެ ކައިވެނީގައި އޭނާގެ ފަރާތުން އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތޮއްޔިބް އުރުދުޣާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019 16
ރަހުމެއް ނެތް ނަރުސް، އެތައް ސަތޭކަ ބައެއްގެ ގާތިލް!

އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ބަލިމީހުން މަރުވަމުން ދިޔަ އިރު އެއްވެސް މީހަކަށް އޭގެ ހަގީގަތެއް ނޭނގެވެ. އެހާ ގިނަ ބަޔަކު، އެކެއްގެ ޑިއުޓީގައި މަރުވަމުން ދިއުމަކީ ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލު އެޅެން ޖެހޭ ކަމެއް ނަމަވެސް، ޖަރުމަނުގެ އޮލްޑެންބާގުގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން އައީ މާ ފަހުންނެވެ. އޭރު މަދުވެގެން 100...

03 ޖޫން

June 03, 2019 14
ކްލައިމެޓް ކޮންފަރެންސަށް ޝާހިދު ޖަރުމަނަށް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމުތަކުގެ ސަލާމަތަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާ ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޖަރުމަނުގެ ވެރިރަށް ބާލިންގައި ބާއްވާ ކޮންފަރެންސެއްގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 1
އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތަށް ޖަރުމަނު ތައްޔާރުވަނީ

ޖަރުމަނުގައި، 2025 ގައި އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދޭން ނިންމައިި ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި އެވެ.