07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 1
ސްމާޓްވޮޗެއް ނުހޯދަނީ ކިއްވެ؟

އަހަރަކު ހަތަރު ފަހަރު ކުންފުނިތަކުން ހިސާބުކިތާބު ނިންމަ އެވެ. ފައިދާވީ ކޮން ވިޔަފާރިއަކުންތޯ އަދި ގެންލުންވީ ކޮން ވިޔަފާރިއަކުންތޯ ބެލުމެވެ. ސްމާޓްވޮޗް އުފައްދަން މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކުން ވެސް، މި އަހަރު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހިސާބު ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017
ވާވޭ އެމެރިކާ އަށް

ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގައި ވާވޭ އަކީ މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގައި އެކަން އޮތީ އެ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ވާވޭ އަކީ އެމެރިކާ މީހުން ދަންނަ ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017
ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއިން ގޫގުލްގެ ފައިދާ ދަށަށް

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނުން ގޫގުލް 2.7 ބިލިއަން ޑޮލަރުން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގެ ފަދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 6
އައިފޯންގެ މައްޗަށް އެންޑްރޮއިޑް ކުރި ހޯދި ގޮތް

އައިފޯން ވިއްކަން ފެށިތާ 10 އަހަރު ވީ އެވެ. އެއީ މުޅި ސިނާއަތުގެ ކުރިމަގުގައި ތަފާތު މަންޒަރެއް ކުރަހާލި އުފެއްދުމެކެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2017
ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ތެދުވެރި މަސައްކަތްތައް

އުމުރުން އެންމެ ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަޝްހޫރު ކުންފުނި ކަމަށްވާ ގޫގްލުގެ ވަޒީފާއަކަށް އެދި އެތަނަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގެ ވާހަކަ ތިބާ އަޑު އެއްސެވިންތޯ އެވެ؟ ގޫގްލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރިވަރު ބަޔާންކޮށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ހަތް އަހަރުގެ ކްލޮއީ ބްރިޖްވޯޓާ އަމިއްލަ އަށް ލިއުނު ސިޓީ އަށް ގޫގްލުގެ އިސް...

28 ޖޫން

June 28, 2017 2
ގޫގުލް އިން އިސްތިހާރުކުރަން ޖީމެއިލް ދެނެއް ނުހުޅުވާނެ

ޖީމެއިލް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އީމެއިލްތައް ސްކޭންކުރުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ގޫގުލުން ބުނެފި އެވެ. މިއީ ޖީމެއިލް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރަކަށް ވާނެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 4
ގޫގުލް ލެންސް: ކެމެރާ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށަނީ

ގޫގުލް އައިއޯ ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސްގައި، އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ސުންދަރް ޕިޗާއީ ވަނީ ޝައުގުވެރި އެތައް ކަމެއް ތައާރަފްކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބުނު އެއް ކަމަކީ "ގޫގުލް ލެންސް" އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017
ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓް އައިފޯނަށް

ގޫގުލް "އައިއޯ ކޮންފަރެންސް"ގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މޮޅު ވާހަކަތަކެއް ދައްކަ އެވެ. އާ އުފެއްދުންތައް އަދި ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ގޫގުލް އިން ދޭ އިނާޔަތްކުގެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކަ އެވެ. އެކަމަކު ގޫގުލް އިން މި އޮތީ ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްފަ އެވެ؛ އައިފޯނުގައި "ގޫގުލް އެސިސްޓޭންޓް" ބޭނުންރެވޭ ގޮތް ހަދާފަ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2017
ގޫގުލް އިން މި ކަންކަން ވެސް ކުރެވިދާނެ

ގޫގުލް އިން ނުކުރެވޭ ކަމެއް ނެތޭ ބުންޏަސް ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. ގޫގުލް އިން ސާޗްކޮށްގެން ނުހޯދޭ މައުލޫމާތެއް މަދުވާނެ އެވެ. އެހެންވެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ގޫގުލް ވެފައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިއަކަށެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
"ފައިންޑް މައި އައިފޯން" އަށް ފެނުނީ ބޮޑު ވަގެއް

މައުރަޒު، ކާނިވާ އަދި މަގުމަތީ ބާޒާރު ފަދަ މީހުން ގިނައިން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނުގައި ވައްކަމުގެ ހާދިސާތައް އިތުރަށް ހިނގަ އެވެ. މި އޮތީ ވެސް އެކަހަލަ ހާދިސާއެކެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި އޮތް ފެސްޓިވަލަކުން މީހަކު 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްމާޓްފޯން ވަގަށް ނެގި ވާހަކަ އެވެ. އެއީ ވައްކަންކުރަން ސްމާޓް މީހެއް ނަމަވެސް، ސްމާޓް...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 1
އެންޑްރޮއިޑް އޯ: އަމިއްލަ އަށް ގެއްލޭ ނޮޓިފިކޭޝަންތައް

ގޫގުލުން އަނެއްކާވެސް އެންޑްރޮއިޑަށް އާ ބާބެއް އިތުރުުކުރަން އުޅޭކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އެއީ މި ވަތުގަށް "އެންޑްރޮއިޑް އޯ" އެވެ. އޯރިއޯ ނޫނީ އޯ އަކުރުން ފެށޭ ކޮންމެވެސް ފޮނި ކާ އެއްޗެކެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 5
ގެލެކްސީ އެސް8: އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ކޮބާ؟

ސެމްސަންގަށް ކުރިމަތިވަމުން ދަނީ ބޮޑެތި އިމްތިހާންތަކެކެވެ؛ ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 ގޮވައި، ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން، މުޅި ކުންފުނި އަނދައި އާރޯކަން ގެއްލުނެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ކުންފުނީގެ ވާރުތަވެރިޔާ އެ ހުރީ ޖަލު ބަންދުގަ އެވެ؛ ކޮރަޕްޝަންގެ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކަކާ އެކުގަ އެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ވަނީ ސިއްސައިގެން ގޮސްފަ އެވެ....

29 މާޗް

March 29, 2017 2
ޓެރަރިސްޓުން މިފަހަރު ފިލާ ތިބީ "ވަޓްސްއެޕް" ގައި

ގައުމުތަކަށް ދޭ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ހެދި ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތައް ބަދުނާމުވެ އެވެ. ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އަބަދުވެސް ބުނެ އެެވެ. އެ ފަދަ ހަމަލާއެއް ދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، މެދުވެރި އަކީ އެވެނި އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށް ނުވަތަ މިވެނި އާލާތެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 3
އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް އަޕްޑޭޓެއް ނުކުރޭ: ގޫގުލް

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފޯނާ މެދު އޮންނަ ޔަގީންކަމަކީ، އެއީ އަމިއްލަ ބާރު ހިންގޭ އާލާތެއްކަން ކަށަވަރުވުމެވެ. ވާދަވެރިންގެ ފޯނުތަކާ އަޅާބަލާއިރު، އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގައި ބޭނުން ސިފައެއް، ބޭނުން ކުލައެއް ބޭނުންއިރަކު ޖެއްސެ އެވެ. އެހެން އެއްވެސް ދިމާއަކުން އިޒުނަހޯދުމެއް ނެތި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 6
އެންޑްރޮއިޑް "އޯ": ރިންގްޓޯން ބަދަލުކުރުން މެޓައެއް

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް އަހަރު ދެކޮޅު ބަދަލުނުކުރިއަސް ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. އަދިވެސް މި އުޅެނީ އެންމެންގެ ފޯނުތަކަށް އެންޑްރޮއިޑް 6.0، "މާޝްމެލޯ" ނައިސްގެންނެވެ. އެންޑްރޮއިޑް 7.0، "ނޫގެޓް" އޮތް ތަނުގައި އޮތީ އެވެ. އެވްރެޖް ފޯނުތަކަށް ނޫގެޓް ލިބޭނެ ދުވަހެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 2
އެންޑްރޮއިޑަށް އެހެން ރަހައެއް

ގޫގުލް "އައިއޯ" ކޮންފަރެންސް ފެށެން މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. އަހަރުގެ މި ހިސާބުގައި، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގޫގުލް "އައިއޯ" ކޮންފަރެންސް އޮވެ އެވެ. ބޭނުމަކީ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައި، މަޝްވަރާކުރުމެވެ. ގޫގުލްގެ އުފެއްދުންތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ޑިވެލޮަޕަރުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 1
އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގް ސީއައިއޭއަށް ދުލެއް ނުކުރާނެ

އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ސެންޓްރަލް އިންޓެލިޖެންސް އޭޖެންސީ (ސީއައިއޭ) އިން މީހަކަށް ފާރަލާން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، އޭނާ ގެންގުޅޭ ޓީވީ އަށް ވަދެގަތުމަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. ސްމާޓްފޯނާއި ޓެބްލެޓް އަދި ސްމާޓް ޓީވީ ފަދަ މޮބައިލް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިން ހެކްކުރުމަށްޓަކައި ސީއައިއޭ ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް ކަމަށް ބުނެ "ވިކިލީކްސް" އިން...

08 މާޗް

March 08, 2017 3
ޕިކްސެލް 2 ގައި ހެޑްފޯނު ޖެކެއް ނީންނާނެ

ކަންތަކާ ޖެހުނީ އެވެ. އެޕަލް ފަހަތުން ގޫގުލް ދުވަން ފެށީ އެވެ. ދެން ފެންނާނީ ބާކީ ތިބި މީހުން ގޫގުލް ފަހަތުން ދުވާ ތަނެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017
ޖީމެއިލަށް ލިބޭ އެޓޭޗްމަންޓް ސައިޒު ބޮޑުކޮށްފި

ޖީމެއިލުން މީގެ ކުރިން 25އެމްބީ އަށް ވުރެ ބޮޑު އީމެއިލް އެޓޭޗްމަންޓެއް އެހެން އެކައުންޓަކަށް ނުފޮނުވެ އެވެ. މިއަށް ވުރެ ސައިޒް ބޮޑު ނަމަ އެ އެޓޭޗްމަންޓެއް ޖީމެއިލަކަށް ވެސް ނުލިބެ އެވެ. މާނަ އަކީ ޖީމެއިލް ބޭނުންކުރާ މީހާއަށް ވެސް އެ އެޓޭޗްމަންޓެއް ނުލިބުމެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017
މޮޓޮރޯލާ މަރުކާ އަށް ލެނޮވޯ ސަމާލުވަނީ

މޮޓޮރޯލާ މޯބިލިޓީގެ މިލްކުވެރިއަކީ ލެނޮވޯ އެވެ. ލެނޮވޯއަކީ ޗައިނާ ކުންފުންޏެކެވެ. ލެނޮވޯއިން މޮޓޮރޯލާ މޯބިލިޓީ އަމިއްލަކުރީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ކުރިން މޮޓޮރޯލާ މޯބިލިޓީގެ ވެރިއަކީ ގޫގުލް އެވެ.