19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 33
އީޔޫ އިން ބޭނުންވާ ކަންތައް ވިޔަކަ ނުދޭނަން: ނިހާން

ދިވެއްސަކު، އިސްލާމް ދީން ދޫކޮށްލިޔަސް، އެ މީހެއްގެ ކިބައިން ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ހަދަން ޔޫރިޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ހުށަހެޅިޔަސް، އެކަން ވިޔަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 19, 2018 197
ކޮންމެ ދިވެއްސަކު މުސްލިމަކަށްވުން ލާޒިމް ނުކުރޭ: އީޔޫ

ދިވެއްސަކު އިސްލާމް ދީން ދޫކޮށްލިޔަސް، އެ މީހެއްގެ ކިބައިން ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ނުގެއްލޭ ގޮތަށާއި އެފަދަ މީހުންނަށް ވެސް އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަ ކުރެވޭ އަދި ވޯޓު ވެސް ދެވޭ ގޮތަށް،...

April 19, 2018 16
"މައުމޫން އަނިޔާ ތަހައްމަލު ކުރައްވަނީ ގައުމަށްޓަކައި"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެއްވެސް ކުށަކާ ނުލައި ޖަލުގެ އަނިޔާ ތަހައްމަލް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 28
ފުލުހުންގެ އިތުބާރު ވަނީ އާލާކުރަން ޖެހިފައި: ރައީސް

ބައެއް ފުލުހުން އަމަލު ކުރި ގޮތުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު އާލާކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 18, 2018 56
ވެރިކަމަށް އަންނާނީ ކާކުތޯ ފުލުހުން ވިސްނާކަށް ނުޖެހޭ

ފުލުހުންނަކީ އަބަދު ސިޔާސީ މީހުންނަށް ތަބާވާންޖެހޭ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި ވެރިކަމަށް ދެން އަންނާނީ ކޮން ބައެއްތޯ ފުލުހުން ވިސްނަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

April 18, 2018 5
އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މި އަަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ފުލުހުންނާ މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 88
"ނަޝީދަށް ފުރުސަތެއް ނެތް، އެކަން ބަދަލެއް ނުވާނެ"

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ.ގެ ކޮމެޓީއަކުން ނިންމި ނަމަވެސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް އެމަނިކުފާނަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 16, 2018 14
ދެ އަހަރު ވީއިރު ވެސް ނެކްސްބިޒަށް ފައިސާއެއް ނުދައްކާ

މެލޭޝިއާގެ ނެކްސްބިޒުން ރާއްޖޭގައި ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރަން ވި އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުމުން، ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އެ ކުންފުންޏަށް 15 މިލިއަން...

April 16, 2018 40
މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް:އީސީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ހިންގަމުން އަންނަނީ މިނިވަންކޮށް ކަމަށާއި މަސައްކަތާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 29
ބައިބައިވުން އުފައްދާ މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ

ސިވިލް ސާވަންޓުންނަކީ އެ ވަގުތަކު އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވާން ތިބޭ ބައެއް ކަމަށާއިި އެއާޚިލާފަށް އޮފީސް ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފައްދައި މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ކިލަނބުކުރާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 30
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުން ދާނީ ފަނުފުލުން: ޚަލީލް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން އިދިކޮޅު ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ކުރާ މަސައްކަތް ދާނީ ފަނުފުލުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ...

April 12, 2018 37
ރައީސް ޔާމީން، ހިޔާލު ހޯދަން ޓީމުތަކާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނާއި ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލުމަށް، އެކި ދާއިރާތަކުގެ ޓީމުތަކާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައްދަލުކުރައްވައި، ޚިޔާލު ހޯއްދަވަން...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 20
ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ ޕާޓީތަކާ އީސީން ބައްދަލުކުރަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ ޕާޓީތަކާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބައްދަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

April 11, 2018 27
މަޖިލިސް ހުއްޓިފައި، ޒިންމާ ނަގާނެ ބަޔަކު ނެތް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނުބާއްވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑު ކިޔުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާއި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމަށް އެ ތަނުގެ...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 13
ރާއްޖޭގައި ޔޫއޭއީގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވަނީ

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

April 09, 2018 25
މަތިންދާބޯޓު ހަވާލު ނުކުރެވެނީ ލިޔުން ބަލައިނުގަންނާތީ

އިންޑިއާގެ ޑޯނިއާ މެރިޓައިމް ސަވަޔަލެންސް މަތިންދާބޯޓު ރާއްޖެ ނުގެނެވިގެން އުޅެނީ އެކަމާ ގުޅޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ރާއްޖެ އިން ބަލައިނުގަންނާތީ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން މިއަދު ބުނެފި...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 8
އެސްއެމްއީގެ ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރަން ސަރުކާރުން ހިންގާ ލޯނު ސްކީމް، ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއެމްއީ)ގެ 50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

April 08, 2018 25
ކިޑްނީީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ

ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ނިންމައިފި އެވެ.

April 08, 2018 93
25 ބުރީގެ ހޮސްޕިޓަލް: "ފަރުވާއަކީ މިއީ،"!

"މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިންނަށް ލިބުނު ޚާއްސަ ހުއްދައާ އެކު، ދައުވަތު ދިން ގަޑިއަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮސް މަޑުކޮށްލީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގަ އެވެ. ކުރިމަތިން ވިދާ ބަބުޅަމުން ދިޔައީ،...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 31
"413 ޑޮކްޓަރުންނާއި 681 ނަރުހުން އިތުރުކޮށްފި"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2013 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު މިހާތަނަށް 413 ޑޮކްޓަރުންނާއި 681 ނަރުހުން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް...

April 07, 2018 13
ހައްޔަރުކުރި ފުލުހުންނަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު މިނިވަންކުރުމަށް ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް ފަހު ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 9
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އާ ކުންފުންޏެއް މިއަދު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

April 05, 2018 29
މަތިންދާބޯޓެއް ދޭން އިންޑިއާ ވަނީ އެއްބަސްވެފައި

ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވާލާފައި ޑޯނިއާ މެރިޓައިމް ސަވަޔަލެންސް މަތިންދާބޯޓެއް ދިނުމަށް އެ ގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު...

April 05, 2018 49
ޝަކުވާ ހުށަހަޅައި، ޕިކަޕް ޑްރައިވަރުން ހަޅުތާލަކަށް

މާލެ ތެރޭގެ ފިހާރަތަކަށާއި ގުދަންތަކަށް ގަނޑުކޮށް މުދާ އުފުލޭނީ ރޭގަނޑު ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމުން، ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިނުދީފި ނަމަ، އެކަމާ އިހުތިޖާޖް...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 9
ވަކިވުމުން ދޭ އިނާޔަތްތައް ބަދަލު ނުކުރަން އަންގައިފި

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކުން ވަކިވެގެން ދާއިރު އިނާޔަތްތައް ދޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅަންދެން، ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކުން ވަކިވާ މީހުންނަށް މިހާރު ދޭ އެއްވެސް އިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ނުގެންނަން ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން އަންގައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 16
ހައްޔަރު ކުރި އަށް ފުލުހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އަށް ފުލުހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ފުލުހުންގެ ދިފާއީ ވަކީލު މިރޭ...

April 01, 2018 15
މުޒާހަރާތަކަށް ފަހު އޮތީ ކޮން މިސްރާބެއް؟

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ނެރުނު އަމުރާ އެކު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް ވެފައި އޮތީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމެވެ. ވެރިކަން...

31 މާޗް

March 31, 2018 10
ގާޒާ ބޯޑަރުގައި ދިން ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ގާޒޯ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ބަޔަކު ޝަހީދު ކޮށްލި ހާދިސާ ރާއްޖެ އިން މިރޭ ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 40
ޔާމީން އާ ރަންވޭ މަތީގައި: "ހެޔޮ ވެރިކަމަކީ މިއީ"

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އަށް މި ސަރުކާރުން ގެންނަ ތަރައްގީން ވެސް ފެންނަނީ، ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހެޔޮވެރިކަމެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަންޒަރު ކަމަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާމީން ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 11
"ކަންބޮޑުވުންތައް" ހިފައިގެން އދ.ގެ ޓީމު ފުރައިފި

ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ ބައްދަލުކޮށް، ދެ ފަރާތުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ޝަކުވާތައް ހިފައިގެން އދ.ގެ ޕޮލިޓިކަލް...

March 28, 2018 72
ފްލެޓު ބެހި ގޮތުން އެތައް ބައެއްގެ ހުވަފެން ފެނަށް!

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ 7،000 ފްލެޓް ކެޓަގަރީތަކަކަށް ބަހާލި ގޮތުން އެއިން އެއްވެސް ކެޓަގަރީއެއްގައި ލައްވާނުލުމުން އެތައް ބައެއްގެ އުންމީދުތައް ފެނަށް ވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 25
މައުމޫން، ޖަލުގައި 50: "ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް؟"

ރާއްޖޭގައި 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ މިއަދަށް 50 ދުވަސް ވީ އެވެ.

March 27, 2018 7
ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރަކުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އުފެއްދެވި ކުންފުނި، ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް"ގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.