12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 10
ވަގުފް ބިލްޑިންގް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ވަގުފު ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އިމާރާތްކުރި ނުވަ ބުރީގެ އިމާރާތް މިރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

January 12, 2017
ފިނޭންސުން ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފުންނާ އިންޓަވިއު ކުރަނީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ އޮފީސްތައް ބެލުމަށް އެ މުވައްޒަފުންނާ އެކު މިއަދު އިންޓަވިއު ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 10
"އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓުން ފީ ނަގާކަށް ނޫޅެން"

އަވީގެ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފީ ނަގަން ނޫޅޭ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 17
ހައުސިންގެ ކޮރަޕްޝަންތައް އޭސީސީން ތަހުގީގު ކުރަނީ

އޮޑިޓް އޮފީހުން ތައްޔާރު ކުރި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ބައެއް މައްސަލަތައް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 24
ޓަގު ބޯޓުގެ ގާނޫނީ ފީ އަށް 2.9 މިލިއަން!

ޓަގު ބޯޓެއް ބަނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ސެންޓަ އެންޓަޕްރައިސަސްއާ ހަވާލުކުރި މަޝްރޫއުގައި ޖެހުނު މައްސަލަތަކުގައި އެމްޕީއެލްގެ ފަރާތުން ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ފީއަކަށް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާގެ ލޯ ފާމަށް 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުންތަކެއް ލީކްވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 26
ދުންޔާގެ ނިންމުމުން ހައިރާންކަން، ފާޑުކިޔުން މައުމޫނަށް

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެއް މަގާމު ކަމަށް ވާ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން ދުންޔާ މައުމޫން ވަކިވެވަޑައިގަތީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބައެއް ސިޔާސަތުތަކާ މެދު...

January 05, 2017 92
ހެލްތުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ދުންޔާ

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 4
ގައުމީ ލަފާ ދޭ ކޮމެޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ގައުމީ ލަފާ ދޭ ކޮމެޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ހެނދުނު ބާއްވާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

January 04, 2017 31
ޓެކްސީ ބޯޑުތައް، ތޮއްޖެހުން ބޮޑުކުރުމުގެ އާ ފުރުސަތު

މާލޭގެ މަގެއްގެ މައްޗަށް ނިކުމެއްޖެ މީހަކު މިނިޓެއްގެ ތެރޭގައި ބޯހާސްވާނެ އެވެ؛ ވެހިކަލްތަކުން މަގުތައް އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފަ އެވެ. ވެހިކަލް ކިއޫއެއްގައި ސިކުންތެއް މަޑުކުރަން...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 45
ސަލްޓަން ޕާކު ނިމޭއިރު ވަރަށް ހިތްގައިމުވާނެ: މުއިއްޒު

ސަލްޓަން ޕާކު ހުޅުވުން ލަސްވަނީ ބޭނުންވާ ސާމާނު ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ކަމަށާއި އެތަން ނިމޭއިރު، ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަނަކަށް ވެސް ވާނެ ކަމަށް...

January 02, 2017 20
"ޖަރީމާ ހިންގައިފި، ބަދަލަކަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ"

ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމާއި ފަސާދަ އާއި ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުން ފަަދަ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް މިދިޔަ އަހަރު ދީފައިވާ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 22
"މިނިވަންކަމާއި ގައުމިއްޔަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިން"

މި އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ގައުމިއްޔަތަށް އިހްސާސް ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު އަހަރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 27
ބޮޑެތި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް މި އަހަރު ނިމިއްޖެ: މިނިސްޓަރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް މި އަހަރު ކަނޑައެޅި ބޮޑެތި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ނިންމައި ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 29, 2016 20
އަށް ރަށެއްގައި 600 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަނީ

އަންނަ އަހަރު އަށް ރަށެއްގައި 600 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 29, 2016 102
ފްލެޓްގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ޒިންމާ ނަޝީދު ސަރުކާރަށް!

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލާއި ގާކޮށި ހުރި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކުރި ފްލެޓްތަކުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 39
200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވަރިން ބޮންޑް ވިއްކުން ގޯސް

ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި، ބޭރުގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވަރިން ބޮންޑު ވިއްކުމަކީ ފަހުން އޭގެ ގެއްލުން ފޯރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 27, 2016 52
އެއާޕޯޓުގެ ނަން "ވެލާނާ" އަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭތަ؟

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓްގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ، އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (އައިއެންއައިއޭ)ގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ބަދަލުކުރަން...

December 27, 2016 10
އިއުލާން ގެޒެޓް ކުރާނީ އޮފީސްތަކުން އަމިއްލަ އަށް

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ނެެރޭ އިއުލާންތައް ގެޒެޓް ކުރުން އެ އޮފީހަކުން އަމިއްލަ އަށް ކުރާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުން ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 12
ކައިވެނިނުކޮށް ލިބޭ ކުދިންގެ މައުލޫމާތު ހިމެނުން ބަދަލު

ކައިވެނިން ބޭރުން އުފަންވާ ކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައި ހިމަނާ މައުލޫމާތު، އެ ކުދިންނަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތަށް ހިމެނުމަށް...

December 26, 2016 67
އައިއެންއައިއޭގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް، އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 28
"ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ފެބުރުއަރީ މަހު ކަނޑައެޅޭނެ"

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގައި މި ސަރުކާރުން ހުޅުވައިލި 1،084 ފްލެޓުގެ ތެރެއިން 704 ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހާ ހަމައަށް ކަނޑައެޅޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 25, 2016 12
ތެލަށް ހިނގާ ހަރަދު އަންނަ އަހަރު ކުޑަކުރާނަން: ޝަރީފް

ފެނަކައިގެ އާމްދަނީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހޭދަކުރަނީ އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ގަތުމަށް ކަމަށާއި އެ ހަރަދު އަންނަ އަހަރު ތިންބައިކުޅަ އެއް ބަޔަކަށް ކުޑަކުރަން ގޮތްތަކެއް...

December 25, 2016 28
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 100 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 100 މީހަކަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 24
މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރޭ: ޝަމީމް

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކާ އެކު މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް އެބަ ދާ ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 63
ނެކްސްބިޒަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

މެލޭޝިއާގެ ނެކްސްބިޒުން ރާއްޖޭގައި ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރަން ވި އެއްބަސްވުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން...

December 20, 2016 9
ރަޝިޔާ ސަފީރު އަވަހާރަކޮށްލުން ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކޮށްފި

ރަޝިޔާ އިން ތުރުކީ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި ސަފީރު އަންދުރޭ ކަރްލޯފް ހަށިކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ފުލުހަކު ބަޑި ޖަހާ އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅިގެން އެކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 12
އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސަކަށް މާނިއު

ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ ރައީސް މުހައްމަދު ފަރުހާދު މަގާމުން ވަކިކުރައްވައި އެ މަގާމަށް، އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ޔޫސުފް މާނިއު މުހައްމަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 8
އެހެން އޮފީސްތަކުން "ގައުމީ އިނާމު" ނުދޭން އަންގައިފި

ރައީސް އޮފީހުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެމުން އަންނަ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމާއި ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމުގެ ހައިބަތު ގެއްލޭ ގޮތަށް "ގައުމީ އިނާމު"ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން އިނާމު ނުދޭން ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 20
މަޝްވަރާއަށް ޝަރުތުތަކެއް ކުރިމައްޗެއް ނުކުރަން: ޝައިނީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް ޝަރުތެއް ކުރިމަތިނުކުރާ ކަމަށާއި ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މަންދޫބުން ބައިވެރިވާން ސަރުކާރުން އެންގި އެންގުމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 9
ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ކުރަހަނީ ވޯޓު ގަނެވިއްކަން: ޓީއެމް

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ޖަހާ ފާހަގައިގެ އިތުރަށް އެ ކަރުދާހުގައި އިތުރު އެއްޗެހި ލިޔެ، ކުރެހުމަކީ ވޯޓު ވިއްކުމަށް ބޭނުން ކުރާ އުކުޅެއް ކަމަށާއި، މި ފަދަ ވޯޓު ބާތިލް ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފެއިލްކޮށްލުމަކީ އޭގެ އަސަރު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ މީހުންނަށް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 37
"ނާއުއްމީދުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން ނުބައިތިއްބާނަން"

ނާއުއްމީދީ މެސެޖްތަކެއް ސަރުކާރުން ދޭން ރައްޔިތުން ނޭދޭ ކަމަށާއި ނާއުއްމީދުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން ބައިތިއްބާފައި މަޑުން ނުހުންނަވާނެ ކަަމަށް ގއ. ގެމަނަފުށީގައި މިރޭ ބޭއްވި މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 26
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މިހާރު ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވާނެ އާ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށް އަންނަ އަހަރު މަހާސިންތާއެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 12, 2016 45
"ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލެވޭނީ ދީނީއަގީދާ ވަރުގަދަ ކޮށްގެން"

ރާއްޖެ އިން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލަން ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މުޖުތަމައުގެ ދީނީ އަގީދާ ވަރުގަދަކުރުން ކަމަށް، ކޮރަޕްޝަނާ މެދު ދެކޭގޮތް ބަލަން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރި...

December 12, 2016 39
"މަޝްވަރާތައް ބޭރުގައި ބާއްވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް"

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް ބޭރު ގައުމެއްގައި ބާއްވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް އަދި ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.