22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 36
ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ބޭރުގެ އެހީއާއެކު ހޯދަނީ

ދައުލަތަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ) ގެ އެހީ ހޯދަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި...

February 22, 2018 2
ހެލްތުގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހުސެން ޖޭޕީއަށް

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހުސެއިން ރަޝީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 17
މިއަދުގެ ވޯޓުގައި ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައެއް ނުގެންނެވި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާގައި، ނެގި ވޯޓުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު...

February 20, 2018 35
"މިލިއަނުން ޑޮލަރު ހުށަހެޅިޔަސް ނުގުޑާނެ: އަމީތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ސަރުކާރުން މިލިއަނުން ޑޮލަރު ހުށަހެޅިޔަސް، އެކަމަށް ނުގުޑާނެ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 49
"އިތުރު 30 ދުވަސް ބޭނުން ވަނީ ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާންކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް އިތުރު 30 ދުވަސް ބޭނުން ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީ ހިމާޔަތްކޮށް، ގާނޫނު ނަގަހައްޓައި ގައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްޔިތުންގެ...

February 19, 2018 75
"ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގަރާރު ފާސްކުރާނަން"

މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އަށް ހުށަހެޅި، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްކުރާނެ ކަމަށް...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 32
"ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ބައެއް މީޑިއާތަކުން ހިތްވަރުދޭ"

ގައުމުގެ އަމަންއަމާންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށާއި ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ކޮންޓެންޓް ފޮނުވަމުން ދާ ކަމަށް ބުނެ،...

February 17, 2018 60
އދ. އިން ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގޮވާލި ގޮވާލުމަށް އިޖާބަދީ، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހައްލުކުރުމަށް އދ. އިން ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް، މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 29
"ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ، ތަރައްގީ އަށް އެހީވާނަން"

ރާއްޖޭގެ އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް ލޮޅުން އަރާ ކޮންމެ ކަމަކާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ޔޫއޭއީ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 16, 2018 60
ޚުތުބާ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ ހިލާފެއް ނުވާނެ: ޒިޔާދު

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ ޚިލާފު ނުވާނެ ކަމަށާއި އޭގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވާނީ ހަދަހަދައިގެން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިސްލާމިކް އެފެއާޒް...

February 16, 2018 54
"ޚުތުބާ ސިޔާސީވެ ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދާތީ ކަންބޮޑުވޭ"

ހުކުރު ޚުތުބާ އިންތިހާ އަށް ސިޔާސީކޮށް، އިސްލާމް ދީން ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ސަރުކާރުން ހަދަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 40
މަޝްވަރާ ނުފަށަނީސް އިދިކޮޅާއި ޕީޕީއެމުން ޖެހިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އިިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ސަރުކާރުން ދިން ދައުވަތާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޮޑެތި ޝަރުތުތަކެއް ކުރިމަތިކުރުމާ އެކު ޕީޕީއެމުން އެ ޝަރުތުތައް ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 87
މަގުމައްޗަށް މީހުންނެރެން ކޯޓުން ހަތަރު ފަހަރަށް އުޅުނު

އަމުރުތައް ނެރެގެން ހަތަރު ފަހަރަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީހުން މަގުމައްޗަށް ނެރެން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 14, 2018 24
އިމްރާން ދޫކޮށްލަން އދ.ގެ ވޯކިން ގުރޫޕުން ގޮވާލައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި ޖަލުގައި 12 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް، އދ.ގެ ވޯކިން ގުރޫޕް އޮން...

February 14, 2018 12
"ތުހުމަތުގައި އަސާސެއް ނެތް، ގާނޫނާ ޚިލާފެއް ނުވަން"

ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ރިޝްވަތު ނަންގަވައި، ވެރިކަން ބަދަލު ކުރައްވަން އުޅުއްވި ކަމަށް ފުލުހުން ކުރަނީ އަސާސެއް ނެތް ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށާއި ގާނޫނާ ޚިލާފު އެފަދަ އަމަލެއް ނުކުރައްވާ...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 12
ތުހުމަތެއް ނެތި ބަންދުކުރާތީ ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިއުން

އެއްވެސް ތުހުމަތަކާ ނުލައި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުން އަދި ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުމަކީ ފުލުހުން ހިންގާ ގާނޫނާ ޚިލާފު، ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެ...

February 12, 2018 159
ރާއްޖެއަށް ސިފައިން ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް:ބީޖޭޕީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ އަށް ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ، ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 16
މަންދޫބުންނަށް ގައުމުތަކުން ދިނީ ފުރަގަސް: އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން ތިން ގައުމަކަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވި މަންދޫބުންނަށް އެ ގައުމުތަކުން ފުރަގަސް ދީފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި...

February 10, 2018 38
ސައޫދީއަށް ކުރި ދަތުރު ކާމިޔާބު: ޝައިނީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކުރި ދަތުރު ކާމިޔާބު ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 68
ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ޓްރަމްޕާއި މޯދީ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާއި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއްޔެ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 21
ގައުމަށް ނުރައްކާ މައުލޫމާތު ފަތުރަންޏާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ މައުލޫމާތާއި ކޮންޓެންޓް ހާމަކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު އިތުރު އިންޒާރެއް ދިނުމެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން...

February 08, 2018 28
އީޔޫ ވަފުދު ފުރީ ބައްދަލުކުރަން ހަމަޖެއްސި ފަހުން

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ނުތަނަވަސް ވެފައިވާއިރު، ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވުމަށް އައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންގެ...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 7
އަނީސާ ސަރުކާރުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންފި

ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ބޯޑާއި ގައުމީ އިނާމާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމުން ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަނީސާ އަހުމަދު މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

February 06, 2018 13
ޚާއިނުންގެ ނުބައި ރޭވުންތަކުން ސަލާމަތްވާނެ: ނިހާން

ޚާއިނުންގެ ނުބައި ރޭވުންތަކުން ރާއްޖެއަށް ދޭން އުޅޭ ކޮންމެ އުދުވާނީ ހަމަލައަކުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 12
ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރަން އެޗްއާރުސީއެމުން ގޮވާލައިފި

ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްގުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު އަމަލުކޮށް، ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން...

February 05, 2018 4
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިންގީ އުދުވާނީ ހަމަލާއެއް؛ ނިހާން

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ހިންގާފައިވަނީ ހުތުރު އުދުވާނީ ހަމަލާއެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 17
ޗައިނާ، ޔޫކޭ މީހުން ރާއްޖެ އައުމުގައި ސަމާލުވާންއެދެފި

ޗައިނާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މީހުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އަންގައި އެ ދެެ ގައުމުން ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީއެއް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

February 04, 2018 6
ދުސްތޫރާ ޚިލާފު އަސްކަރީ ވެރިކަމެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި އަސްކަރީ ވެރިކަމެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ސަރުކާރުން މިއަދު ފާޑު...