22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 26
ހިމަބިހި ފިލުވާލުމަށް ގައުމީ މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

ރާއްޖޭން ހިމަބިހި ފިލުވާލަން ގައުމީ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ފައްޓަވާނެ ކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

February 22, 2017 48
ފ. އަތޮޅުން މީހުނެއް ނުބާލާނެ: ޚަލީލު

ފ. އަތޮޅުގައި ސަރުކާރުން ހިންގަން އުޅެނީ ރާއްޖެ ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކޭ ފަދަ ތަރައްގީގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި އެހެން ވިޔަސް އެ އަތޮޅުން މީހުން ނުބާލާނެ ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ...

February 22, 2017 25
އިސްލާމީ ވަހުދަތާއި ގައުމީ ރޫހު އާލާކުރަން މަޝްރޫއެއް

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަހުދަތާއި ގައުމީ ރޫހު އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 71
ފ. އަތޮޅަށް ހަދާ ގޮތެއް އެނގެން ޖެހޭނެ: ކައުންސިލް

ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫއުއަކަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަކަށް ފ. އަތޮޅު "ވިއްކާލަން" އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރޭތީ އެކަމާ ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ކުރާ ނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 15
މަޖުބޫރުން ޕީޕީއެމަށް ވައްދާ ކަމަށް ބުނެ ގަރާރެއް

މަޖުބޫރުކޮށްގެން ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން ވައްދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

February 15, 2017 31
ފ. އަތޮޅަށް ހަދަން އުޅޭ ގޮތް ސާފުކޮށްދޭން ގޮވާލައިފި

ފ. އަތޮޅާ މެދު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ގޮތް ސާފުކޮށްދޭން ޓްރާންސްޕޭރަންސީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

February 15, 2017 35
އިސްކަން ދޭން ޖެހޭނީ ޓީވީއެމް ޚަބަރަށް: މިފްކޯ

ދިވެހި ޚަބަރު ގަޑިތަކުގައި، ޓީވީއެމްގެ ޚަބަރަށް އިސްކަންދޭން ފެލިވަރު ފެކްޓަރީ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައި މިފްކޯ އިން މެމޯއެއް ނެރެފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 13
ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމު ސިޔާސީ މަގާމަކަށް

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމަކީ ސިޔާސީ މަގާމެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

February 14, 2017 14
ސަރުކާރުން އުޅެނީ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖައްސަން: އިންތި

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޑަބަލް ޓެކްސް ނަގައިގެން ރައްޔިތުން ބިކަ ހާލުގައި ޖައްސަން ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި)...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 23
މަޖުބޫރުން ސޮއިކުރުވުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ މުޑުދާރު އަމަލެއް

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރު ކުރުވައިގެން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެއީ އެ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގެ މުޑުދާރު އަމަލެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 13, 2017 73
ސަރުކާރާ ތޮޅުމަކީ އާރުލާ ކަމަކަށް ނުވާނެ: ރައީސް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ސަރުކާރާ ތޮޅުމަކީ އާރުލާ މަސައްކަތަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 13, 2017 34
ހުޅަނގުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނަކަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް

ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުން ހޯދުމުގައި ހުޅަނގުގެ ގޮތްތައް އަލިފުން ޔާ އަށް ނަކަލެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކ. ތުލުސްދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 105
ޕީޕީއެމަށް ފޯމު ފުރަން މަޖުބޫރުކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމަށް ވަންނަން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް "މަޖުބޫރު" ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 59
ނަޝީދުގެ ކުށަކީ ހުދުމުހުތާރުވުން: ރައީސް ޔާމީން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކުށަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ޗެމްޕިއަނެއް ކަމަށް ވަކާލާތު ކުރައްވައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ޑިމޮކްރަސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަކީ އޮތް އެއްޗެއް ކަމަށް...

February 09, 2017 35
ރާއްޖޭގެ ކަންކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ހައްލެއް ނުލިބޭނެ

ރާއްޖެ އަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހައްލެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 12
ކުށްވެރިންނަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކޮމެޓީން ހަނިކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނާ އެކު ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަން ނުވަތަ މީހެއްގެ އިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތްކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހުންނަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

February 07, 2017 25
ހީނާ ވަލީދު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް

ޓީވީއެމްގައި 17 އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު އެ ތަނުން އިސްތިއުފާދެއްވި ހީނާ ވަލީދު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމަށް...

February 07, 2017 9
ޖީއެމްއާރު މައްސަލައިގެ ވަކީލުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކޮށްފި

ޖީއެމްއާރުގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރި ބޭރުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގެ އިސް ދެ ބޭފުޅުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 13
ފްލެޓަށް ވަދެވޭނެ ލުއި ގޮތެއް ހޯދައިދީ: މައުމޫން

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލެ އިން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް އެތަންތަނުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ފަދަ ލުއި އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް...

February 05, 2017 111
ގިރިފުށިން ހިންމަފުއްޓަށް ވަޒަނެއް ނުފޯރާނެ: މިނިސްޓަރު

ހިންމަފުށީ ގެއެއްގެ ދޮރަށް އަރާފައި އިން ވަޒަނަކީ، ސިފައިންގެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގިރިފުށިން އައި ވަޒަނެއް ނޫން ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 59
އެނގުނީ ދައުލަތުގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑުގެ ދޯހަޅިކަން

ފުލުހުންގެ މިދިޔަ މަހުގެ މުސާރައާ މެދު ކަންތައް ވެގެން ދިޔަ ގޮތުން ހާމަވި އެކައްޗަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި ގެންގުޅޭ ދޯހަޅި ސިޔާސަތެވެ. އުސޫލެއް، ރޭވުންތެރިކަން އަދި ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކަންތައްތަކުގައި ނެތްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 21
އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކޯޑިންއަށް 1000 މީހުން އުފައްދަނީ

ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކޯޑިން ޕްރޮފެޝަނަލްސް އުފެއްދުމަށްޓަކައި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1،000 ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 01, 2017 42
އިންތިހާބުގެ ކުރިން ކައުންސިލަރުންގެ ޝަރުތު ބަދަލުކުރަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބޭއްވުމުގެ ކުރިން، އެ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް، ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ޝަރުތުތައް ބަދަލުކުރުމަށް...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 7
މިއަހަރުގެ ޝިއާރު: އިގްތިސާދީ ފުދުންތެރިކަމާ ހަމަޖެހުން

އިގްތިސާދީ ފުދުންތެރިކަމާއި ހަމަޖެހުން ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭން އަމާޒު ހިފައި ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް ހާއްސަ ޝިއާރެއް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

January 31, 2017 6
ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީގެ ޝަކީބް ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރައިލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވި ކަމުގެ ދައުވާ ލިބޭ ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު މުހައްމަދު ޝަކީބު ހޯމް...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 16
އދ. ގެ ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި

އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނުން، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ދޫކޮށްލަން ގޮވައިލިޔަސް، ވޯކިން ގްރޫޕްގެ ނިންމުމުގައި ހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެ ނިންމުން ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 30, 2017 23
އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައުންސިލަރުން ޕީޕީއެމަށް

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ގިނަ ކައުންސިލަރުންތަކެއް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

January 30, 2017 10
އޮޅުންބޮޅުން: ސަރުކާރުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ފުލެޓް ދިނުން

ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ އަޑެކެވެ. ސަރުކާރުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުން ތަފާތު ލުއިތައް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ކަންތައް ކުރައްވާ ވާހަކައެވެ. ޢާއްމު ގޮތެއްގައި...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 83
ނާޒިމް ދޫކޮށްލަން ގޮވާލުމަކީ އިހުތިރާމްު ކުޑަކޮށްލުން

އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަންގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ދޫކޮށްލުމަށް، ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމަށްވާ މައުމޫން އަބްދުލް...

January 28, 2017 30
ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓީ ލީޑަރުން އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތް ފަނޑުކޮށްލަން: އަދާލަތު

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ރައީސް ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ސަރުކާރުން ހިފެހެއްޓީ، ގާބިލް ސިޔާސީ ލީޑަރުން އުފައްދަން އެ ޕާޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތައް...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 14
ރައީސްގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ތޯރިގު އދ. އަތޮޅަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު އދ. އަތޮޅަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.