20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 30
"ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުނުކުރި ނަމަ ދައުލަތް ދަރާނެ"

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން 2012 ގައި ބަދަލު ނުކުރި ނަމަ ދިވެހި ދައުލަތް އޮންނާނީ އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ދަރާފައި ކަމަށާއި އޭރުން މި ގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރާނީ ވެސް ބޭރުގެ "ދޮން މީހުން" ކަމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 11
އަބްދުﷲގެ މަރުގައި ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލެއްވޭތޯ ބަލަނީ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލެއްވޭތޯ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

October 18, 2017 5
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

އަންނަ ހަފުތާގައި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޒް...

October 18, 2017 47
"އިންތިހާބު ބާއްވާކަށް ނުޅޭ، ބޭނުމަކީ ބިރުދެއްކުން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅައި އެ ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މި އަހަރު...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 72
ރައީސް ޔާމީން އެމިރޭޓްސް އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 74
އަބްދުﷲގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު، އަޅާނުލުމާއި ވޭނުގައި!

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅޭ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެކަމަށް ބާރު ލިބޭ ވާހަކަތަކެއް އޭނާއާ އެކު ޖަލުގައި ހުރި ގައިދީއެއްގެ ފަރާތުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 9
އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅޭ ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބެއް ނެތް!

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް ގ. ކީމާ، އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު ވެސް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މި މައްސަލާގައި ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.

October 12, 2017 144
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް 1،000 ފްލެޓް ދެނީ

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ 7،000 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން 1،000 ފްލެޓް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

October 12, 2017 14
މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ވަކި ކޮޅަކަށް މިނިވަންވީމާ ގޯސް

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވައިލުމުގެ ވެސް މާ ކުރިން، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމާއި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކަށް ފާރަވެރިވުމުގެ ނިޒާމުތައް މި ރާއްޖޭގައި...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 42
ޕާސްޕޯޓު ކާޑު އޮތަސް، ޕާސްޕޯޓު ގެންދަން ޖެހޭ

އެހެން ގައުމުތަކާ ޚިލާފަށް ގިނަ ބޭނުންތައް ކުރެވޭގޮތަށް ރާއްޖޭގައި އަލަށް ތައާރަފްކުރި ޕާސްޕޯޓް ކާޑު އޮތަސް ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ޕާސްޕޯޓް ގެންދަން...

October 11, 2017 7
މަރުތަކާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގެއް ކުރަންޖެހޭ

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މީހުން މަރުވުން އާއްމުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީން ރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 53
ގައިދީގެ މަރާ ގުޅިގެން ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް!

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދަނިކޮށް މިއަދު މަރުވި ގ. ކީމާ އަބްދުﷲ ރަޝީދަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފި އެވެ.

October 10, 2017 25
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުނުކުރެވެނީ އިޖުރާއަތުތައް ނުނިމޭތީ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެކަން ލަސްވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން ބައެއް އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ނުވެގެން ކަމަށް...

October 10, 2017 58
މި މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ؟!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ މެދު މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަނީ، ބައެއް މެމްބަރުންގެ ބަހުން ނަމަ، "ހިތުހުރި" ގޮތަކަށެވެ. މި ތުހުމަތު ކުރާނެ ޖާގަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބެނީ...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 29
ދުވަސްވީ މީހުންނާ ރައީސް މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެ ކަނބަލުން މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 31
އަޅުގަނޑު މިހުރީ ސަލާމަތަކުން ނޫން، ޖަލުގައި:މައުމޫން

އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ހަމައެކަނި ފެންނަން ހުރީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވިއަސް، ހަގީގަތަކީ އެމަނިކުފާނު ވެސް މިހާރު ހުންނެވީ މާފުށީ ޖަލުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 37
ގަރާރު އޮތީ ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަވެފައި: ސަރުކާރު

ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު އޮތީ ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަވެފައި ކަމަށާއި އެ ގަރާރުގައި ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިރޭ...

October 05, 2017 28
ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އީޔޫ އިން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ: ސަފީރު

ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރާއްޖެ އިން އީޔޫ އާއި ބެލްޖިއަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަހުމަދު ޝިއާން...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 42
ޕީއެސްއެމްގެ މަސައްކަތު ވަގުތަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިމިޓްކޮށް، އެ މީހުން މަސައްކަތް ކުރާ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

October 04, 2017 21
ނުފޫޒެއް ނެތް، މީޑިއާތަކަށް ދެނީ ނަސޭހަތް: ބްރޯޑްކޮމް

ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން މީޑިއާތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެ، ބިރުދައްކައި އިންޒާރުދޭ މައްސަލަ ދިފާއުކޮށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 10
ފިއްލަވާފާނެތީ މެމްބަރު އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ތަހުގީގު ނިމުމުގެ ކުރިން "ފިއްލަވާފާނެތީ" ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު އިއްޔެ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

October 03, 2017 50
ސަރުކާރުން މިހާރު ބަލަނީ ގާސިމް "ފިއްލެވީ" ކަމަށް

ތިން ފަހަރަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިނުގެންނެވުމުން، މިހާރު ބަލަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އުޅުއްވަނީ "ފިއްލަވައިގެން" ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 25
މީހުން މެރުން ހުއްޓުވުމުގައި ސަރުކާރު އޮތީ ނުކުޅެދިފައި

މާރާމާރީ އާއި މީހުން މެރުން ހުއްޓުވުމުގައި ސަރުކާރު އޮތީ ނުކުޅެދިފައި ކަމަަށާއި ގިނަ މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމާ ގާތަށް ވެސް ދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 104
"އަމާންކަން ގާއިމްކުރަން އޮޕަރޭޝަން ވަރުގަދަކޮށްފިން"

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވައި، އަމާންކަން ގާއިމްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މިހާރު ވަރުގަދަކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 63
އަބްދުއްރަހީމްގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް މައުމޫނަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ ހައްގަކާ ނުލައި ބަންދުކޮށް އަދަބު ދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 15
ފްލެޓާ ބެހޭ ތަފްސީލްތައް މަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 661 ފްލެޓް ދިން ގޮތުގެ ތަފްސީލްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއާ އިއްޔެ...

September 26, 2017 56
ބްރިޖުގެ ޑެކު ނިންމަން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ދެން ނުނަގާނެ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ މެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ ސުޕަ ސްޓްރަކްޗާ އަށް ބޭނުންވާ އައިބީމްތައް ނުވަތަ ކޮންކްރީޓް ބޮޑެތި ބެރިތަކުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 55
ތިން ރަށެއްގެ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ފަށާނަން: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ތިން ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 25, 2017 14
ރޮހިންޖާ އަށް އެހީވާ ޓެލެތޯނުން 11 މިލިއަން ރުފިޔާ

ރޮހިންޖާގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ނެގުމަކަށް މީޑިއާތަކުން ބޭއްވި ޓެލެތޯން ރޭ ނިންމައިލި އިރު، 11 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ...