10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 15
"ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީތައް ހައްގު ހޯދުމުގައި ލިބިއްޖެ"

އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ފަޚުރުވެރިވުން ހައްގު ކާމިޔާބީތަކެއް ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހޯދާފައި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 18
"ކެންޑިޑޭޓް ކޮބައިތޯ އަހަން ޖެހުމަކީ އަނިޔާވެރިކަން"

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނެރޭ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކޮބައިތޯ ރައްޔިތުން ވަރަށް ގިނައިން ސުވާލުކުރާ ކަމަށާއި އެހެން އަހަން ޖެހުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެންމެ އަނިޔާވެރި ސިފަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 18
ސިލްކު ރޯޑާއެކު ރާއްޖެ ކުރިއަރާނެ: ޗައިނާ ރައީސް

ޗައިނާގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ގާއިމްކުރާ ސިލްކް ރޫޓުގައި ބައިވެރިވުމުން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ތަރައްގީތަކެއް ލިބި ރާއްޖެ ކުރިއަރައިގެން ދާނެ ކަމަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 17
ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ އެހީތެރިވަނީ ހެޔޮއެދިގެން: ރަައީސް

ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ އިން އެހީތެރިވަނީ ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް އިހުތިރާމްކޮށް ރާއްޖެ އަށް ހެޔޮ އެދިގެން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 28
ޗައިނާއާ ގުޅޭތީ އަވަށްޓެރިން ހަސަދަވެރިވޭ: ރިޔާޒް

ރާއްޖޭން ޗައިނާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުން، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކުރިއެރުންތަކަށް ހަސަދަވެރިވާ އަވަށްޓެރިންތަކެއް އެބަ ތިބި ކަމަށާއި އެކަމަކު ފަސް އެނބުރި ބެލުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިލުފުށީގެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 57
ރައީސަށް އިތުރު 5 އަހަރުދީ، ތަރައްގީ ކަށަވަރުވާނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިތުރު ފަސް އަހަރު ދުވަހު ވެރިކަން ކުރައްވަން ރައްޔިތުން ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ، ތަރައްގީ ކަށަވަރުވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 12
ގަވަރުނަރުގެ ނުކިއްސަރުކަމެއް ބަޖެޓާ މެދު ނެތް: ރައީސް

ބޭރުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ، ރިޒާވުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެއީ އަންނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން...

December 03, 2017 33
ވީމީޑީއާގެ ހަރަދު ކުޑަކުރަން 15 މީހަކު ކަނޑާލައިފި

ވިލާ ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން، ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް، ވީމީޑިއާގެ 15 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 5
"ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓަކީ ސިޔާސީ އެއްބަސްވުމެއް"

ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމުކުރާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަކީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ވާ ސިޔާސީ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 29
އެމްއާރުޑީސީގެ އެމްޑީ ޝަފާއު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް މުހައްމަދު ޝަފާއު ހަސަން އައްޔަން ކުރެއްވިތާ މަހެއް ވެސް ނުވަނީސް އޭނާ އެ މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

November 28, 2017 19
އިމާރާތް އަޅަނީ މިސްކިތާ ޖެހިގެން ހުރި ގުދަނުގައި

ބިހުރޯޒު ކަމަނާ މިސްކިތް ތަޅާލުމަށް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށާއި 12 ބުރީގެ އިމާރާތެއް ހަދަނީ އެ މިސްކިތާ ޖެހިގެން ހުރި ގުދަނެއްގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 28, 2017 15
ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 9.9 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 9.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (152 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އެހީއެއް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 23
ބިހުރޯޒު މިސްކިތް ތަޅާލާކަށް ނުނިންމާ: މިނިސްޓަރު

ބިހުރޯޒު ކަމަނާ މިސްކިތް ތަޅާލައި އެތަނުގައި 12 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅަން އެއްވެސް އިރެއްގައި ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

November 27, 2017 15
ޒުވާނުންނަށް ޖަލުތަކެއް އަޅާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ރައީސް

ޒުވާނުންނަކީ އިގްތިސާދު ކުރިއަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ޖަލުތަކެއް އަޅަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 57
ތިނަދޫ ޖަލްސާ: ސައިޒު ބޮޑީ ކޮން ބައެއްގެ؟

ގދ. ތިނަދޫގައި މިދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމާއި ފޯރި ގަދަ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި އިދިކޮޅު މީހުން އަދިވެސް ބޯ ގުނަނީ އެވެ. ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޖަލްސާ ބޭއްވި އިރު، އޭގެ ތެރެ އިން ސައިޒު ބޮޑީ ކޮން ބައެއްގެ ޖަލްސާގައިތޯ ބަލާށެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 64
ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޖަލްސާގައި މީހުން ބައިވެރިވާނެ:ނިހާން

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ގދ. ތިނަދޫގައި މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާ އަކީ މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ފެންނާނެ ޖަލްސާއަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 30
ބިރުދެއްކިއަސް ތިނަދޫ ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ: ރިޔާޒް

ސަރުކާރުން ކިތަންމެ ބިރެއް ދެއްކިއަސް ގދ. ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ފަހަތަށް ޖެހެން ތައްޔާރަށް ނޫން ކަން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން މިރޭ ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ...

November 23, 2017 31
ސްޓެލްކޯއިން ހުޅުމާލޭގައި 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އަޅަނީ

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ސްޓެލްކޯ އިން އަޅާ 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެ ކުންފުނިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 35
27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ދެންމެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

November 22, 2017 49
ޗައިނާ ސްޓޭޓްއާ ހަވާލުކުރީ 16 ޓަވަރު: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގައި 80،000 މީހުންނަށް ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ޗައިނާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ ސްޓޭޓް...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 68
ފްލެޓް އަޅަން 434 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޗައިނާ ސްޓޭޓަށް

ހުޅުމާލޭގައި 80،000 މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މި ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް، ޗައިނާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ ސްޓޭޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޖިނިއަރިންއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫސްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 32
"ތަފާތުކުރުން ބޮޑު ބަޖެޓެއް، މައްސަލަތައް ގޯސްވާނެ"

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުކޮށްފައިވާ އަދި މިހާރު ހުރި އިގްތިސާދީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ވެސް އިންތިހާ އަށް ގޯސްވާނެ ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 30
ގައުމު ދެކެ ލޯބިވުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ، ގާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް އިހްތިރާމް ކުރާ ރައްޔިތުންތަކަކަށް ވުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

November 19, 2017 88
އަލީގެ ނަސޭހަތް، މާލެ ޖަމާކުރުމުގެ ވިސްނުމާ ދެކޮޅަށް

ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލެ އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު ދެއްވި...

November 19, 2017 39
ބަޖެޓުގައި ނެތަސް، އެއާޕޯޓުތައް އަޅާނަން: މުނައްވަރު

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހަތަރު ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން އޮތަސް، އިތުރު ފަސް ރަށުގައި ވެސް އެއާޕޯޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 58
ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 80،000 މީހުންނަށް ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެންމެ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 83
އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ވެސް 37 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުވާނެ: ރައީސް

އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ސިވިލް ސާވިސްގެ ކޮންމެ ތިން މުވައްޒަފެއްގެ ތެރެއިން ދެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ބޮޑުވާނެ ކަމަށާއި އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ލިބޭ މީހުންނަށް ވެސް 37 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 18
ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރާ ޖަލްސާ މާދަމާރޭ

ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ޖަލްސާ މާދަމާ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

November 16, 2017 4
މިއީ އުންމީދީ، ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ބަޖެޓެއް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ އުންމީދީ، ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ބަޖެޓެއް ކަމަށް ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

November 16, 2017 93
ގައުމު މި ހާލަތަށް ވެއްޓުނު ގޮތުގެ ހަގީގަތް

"ސަރުކާރުގައި ރަނގަޅު އެއް ކަމެއް ވެސް ނެތެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާ އަށް އެއް ކަމެއް ވެސް ކުރަނީކީ ނޫނެވެ. ގައުމުގައި ހަމަޖެހުމެއް އަމާންކަމެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރަށް...