20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 25
"ފިނިފެންމާ" ތައުރީފުން މިނިސްޓަރު ސައީދަށް މަލާމާތް!

ރަސްމީ ޖަލްސާތަކާއި ޕީޕީއެމްގެ ހަފުލާތަކުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތައުރީފް ކުރެއްވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލީސް މެމްބަރުންގެ އާއްމު ކަމެކެވެ....

August 20, 2017 19
ކުޑަ ރަށަކުން އެ ފެނުނީ ވޯޓުގައި ވާނެ ގޮތް: ނަޝީދު

އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ކުޑަ ރަށެއް ކަމަށްވާ ބ. ކަމަދޫގެ ބައި އިލެކްޝަނުން އިއްޔެ ފެނުނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން ވާނެ ގޮތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017 127
ރައީސް ޔާމީނަކީ ގައުމުގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު: ސައީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ޕޯޗުގީޒުންގެ އަޅުވެތިކަމުން ދިވެހިން މިނިވަންކުރި މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު ފަދަ ވެރިއެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 18
މަޖިލިސް ހުއްޓުވާފައި އޮތީ ސަރުކާރު ދިފާއުކުރަން:އިންތި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ހުއްޓުވައި، އެތަނުގައި "ތަޅު އަޅުވާފައި" ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 29
199 ޓީމާ އެކު ޕީޕީއެމުން ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާއެއް

ރާއްޖޭގައި ތިބި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ އެންމެންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފޯރިގަދަ އަދި އަގުބޮޑު ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާއެއް ބާއްވަން ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

August 17, 2017 9
ދިރާގުގެ ބޯޑުން މެމްބަރު ޝާހުގެ ބޭބެ ވަކިކޮށްފި

ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހުގެ ބޭބެ އަހުމަދު މުހައްމަދު ދީދީ މި ހަފުތާގައި ވަކިކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 7
"ރައީސްގެ ގޮވާލެއްވުމަކީ ފިނޑި އަމަލެއް"

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހުރިހާ ލީޑަރުން ފިއްތައި، އެތައް މެމްބަރުންނެއް "ކަސްތޮޅު" އަޅުވައި ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، އެ ބޭފުޅުންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޮވާލެއްވުމަކީ ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 22
ރައީސްގެ އިއުތިރާފާއެކު މައްސަލަ ޕޮލިހާއި އޭސީސީއަށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުން، ހަލާލު ނޫން ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު، ދޫވެއްސަށް ވަތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ "އިއުތިރާފްވެވަޑައިގެންފައި"ވާ ކަމަށާއި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްދޭން އެދި ފުލުހުންނާއި އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަނެއްކާ ވެސް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 38
ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޒާހިޔާ ވަކިކުރަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޒާހިޔާ ޒަރީރު މަގާމުން ވަކިކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 124
ސަރުކާރަށް އޮތް ތާއީދު 25 ރަށަކުން ދައްކާލައިފި

ސަރުކާރަށް އޮތް ތާއީދު ދައްކާލުމަށް، ޕީޕީއެމުން 25 ރަށެއްގައި މިއަދު ހަވީރު ރެލީއެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

August 12, 2017 15
މާލޭހިޔާ ބިމުގައި ޖަގަހަ ހެދުމަކީ ކޮރަޕްޝަން: އިއްތިހާ

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހެދުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 12, 2017 43
މުވައްޒަފުންނަށް ދަނީ ބިރުދައްކަމުން: މަހުލޫފް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށް ބިރުދައްކަމުން ދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 31
ޕީއެސްގެ ވަޒީފާ ލިބުނު، ދެން އެންގީ ގޭގައި މަޑުކުރަން

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) ގެ މަގާމަށް މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އައްޔަން ކުރި ފާތުމަތު މުނާ ގޭގައި މަޑުކުރަން އެ މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

August 10, 2017 67
އެމްއާރުޑީސީން ހިންގި ބޮޑު "ޚިޔާނާތަކާ" ގުޅޭ އޯޑިއޯއެއް!

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތަކެއް ގަނެދޭން ހެޔޮ އަގެއް ހުށަހެޅި ކުންފުންޏަށް ވުރެ 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅި...

August 10, 2017 62
ފުލުހުންގެ އަބުރާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ސީރިއަސްކޮށް ބަލަނީ

ފުލުހުންގެ އަބުރާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ސީރިއަސްކޮށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު އަރީފް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 1
ތަރިކަ މަޝްރޫއުގެ ލޯގޯ ސަރުކާރު ލިޔުންތަކުގައި ޖަހަނީ

ސަރުކާރުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ތަރިކަ މަޝްރޫއުގެ ލޯގޯ ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުގައި ޖެހުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންގަވައިފަ އެވެ.

August 06, 2017 66
"ބޭރުގެނުފޫޒާއެކު ވެރިކަން ގާއިމްކުރަން ނާޒިމް އުޅުނު"

ބޭރުގެ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަމެއް ގާއިމްކުރަން އުޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތު، ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 43
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ބޭނުން: ނަޝީދު

ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް، ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 79
މިއީ ވެރިކަމާ ނޫޅެ، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަންވީ ވަގުތު

މިއީ ސިޔާސީ ނުތަނަވަސް ކަމާއެކު ވެރިކަމާ ތަޅާފޮޅަންވީ ވަގުތު ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި މިއީ ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ހަގީގީ މައްސަލަތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް...

August 04, 2017 104
އަޅުގަނޑުގެ ސިކުނޑި ގޮއްވާލާވަރުގެ ކަންކަން އެބަހިނގާ

ވަރަށް ގިނަ ސިޔާސީ ކަންކަން ފެނިވަޑައިގަނެ، ތަޖުރިބާ ވެސް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ހުރިހާ ކަމަކާ ހިލާފަށް ސިކުނޑި ގޮއްވާލާވަރުގެ ކަންކަން މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ކަމަށް...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 70
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސިފައިންނަށް އޮޅުވާލީ: ވަކީލުން

ޔުނިފޯމުގައި ތިބެ ސިފައިން ކުރާ ހުރިހާ އަމަލުތަކެއްގެ ޒިންމާ ނަގާނީ މުޅި މުއައްސަސާ އިން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އިތުރުފުޅު ހައްދަވައި ސިފައިންނަށް އޮޅުވާލައްވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ ގާނޫނީ ބައެއް ވަކީލުންގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 23
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް އޮތް ގޮތަކީ އިސްތިއުފާ: ސިނާން

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އަށް މިހާރު އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުން ކަމަށް މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 02, 2017 74
ޑިފެންސްމިނިސްޓަރު، އެސްޕީޖީއާ ދެއްކި ވާހަކަ ލީކުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ސިފައިން ޣައިރު ގާނޫނީ އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާ ކަމަށާއި ޖިނާއީ އަމަލުތަކެއް ހިންގީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 117
މި ގޮތް ވެސް މަސީހަށް ހަމަ "އޯކޭ"!

ސިފައިންގެ ބޮޑު ފައުޖެއް އެ ތިބީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ވަށާލައިގެންނެވެ. ސަރުކާރުގެ އޯޑަރަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ހިމާޔަތުގައި އަތް ގުޅާލައިގެންނެވެ. މެމްބަރުންނަށް، މަސީހު ފެނިވަޑައިނުގަތަސް އަދި ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައި ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް އަޑު އިވިވަޑައިނުގަތަސް ވަރިހަމަ އެވެ. ޝަރަފުވެރި ގޮނޑީގައި...

30 ޖުލައި

July 30, 2017 56
ބެންޗު ބަދަލުކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑަކީ ދޮގެއް: ޚަލީލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަދަލު ގެންނަން އުޅޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފަތުރާ އަޑަކީ ދޮގެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 30, 2017 16
މެމްބަރުން ސަފުތައް ރޫޅާލި ކަމަށް ތުހުމަތެއް ނުކުރެވޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ރޫޅާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 30, 2017 66
މަޖިލީހުގައި ފިޔަވަޅު އެޅީ ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ސިފައިން ހިސޯރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފަތުރަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކުރީ އެތަނުގައި ގައުމީ...

29 ޖުލައި

July 29, 2017 49
މެމްބަރުންގެ ތަހުގީގުތައް ހުއްޓުވައިދޭން އެދެން: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގުތައް ހުއްޓުވައިދޭން، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި ތިބި ވަފާތެރި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.