24 މާޗް

March 24, 2017 8
މަސީހުގެ ވޯޓާއެކު ސަރުކާރުގައި ސިއްކަ ޖެހޭނެ: ޝިފާޒް

‎ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދު އަންނަ ހޯމަދުވަހު މަގާމުން ވަކިކުރުމާއެކު، މި ސަރުކާރުގައި ސިއްކަ ޖެހޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 24, 2017 49
މާޗު 27: އެންމެ ބޮޑު އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުވަނީ!

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު މި އޮތީ އެންމެ މީހެއްގެ ވޯޓަށް އަމާޒު ވެފަ އެވެ. އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ނަގާ އެ ވޯޓު ވެގެން މިދަނީ، މުޅި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެ...

March 24, 2017 9
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖެ އަށް ވެކްސިން ހޯދައިދެނީ

ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗްވަންއެންވަން އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ވޯލްޑް ހެލްތު...

23 މާޗް

March 23, 2017 174
ޔާމީނަށް ދުވަހަކު ވެސް ދެން ތާއީދެއް ނެތް: ގާސިމް

"އެކޮޅުކޮޅުން އެލުވާފައި ކާޅަށް ކޮށައި ކާންދިނަސް" ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދުވަހަކު ވެސް ދެން ތާއީދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ދެއްވާފައިވާ ތާއީދު ވެސް އަނބުރާ ގެންނަވައިފި ކަމަށް...

March 23, 2017 36
"ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހޯދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއް ލިބިއްޖެ"

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތުން ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދޭނެ ކަމުގެ...

22 މާޗް

March 22, 2017 25
ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ އަވަސްކުރަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަަތައް އަވަސްކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 8
މަޖިލިސް އޮތީ ހިސޯރުކޮށްފައި، މަސީހު ވަކިކުރަންޖެހޭ: ޖަމީލް

ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް ސަރުކާރުން އަރައިގަނެ ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ދެމުންދާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވެސް އޮތީ ހިސޯރުކޮށްފައި ކަމަށާއި އެހެންވެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް...

March 21, 2017 14
ރައީސުންގެ އިނާޔަތް ކަނޑާލަނީ ބިރުދައްކަން: ޔުމްނާ

ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތް ދިނުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައި، އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލަން އުޅެނީ އިސްލާހީ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއަޅައި ބިރުދައްކަން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް...

20 މާޗް

March 20, 2017 73
ހާސްކަމެއް ނެތް، ކޮރަޕްޝަނެއް ނޯންނާނެ: އުމަރު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އެކަމުގެ ތުހުމަތު އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރިޔަސް ހާސްކަމެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 20, 2017 29
މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯ؟

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެންމެ ގިނައިން އިވުނު އަޑަކީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލަން އުޅޭ ވާހަކައިގެ އަޑެވެ. ސަރުކާރުން އެ ވާހަކަ ދޮގުކުރައްވާ އިރު ވެސް އެ އަޑު...

March 20, 2017 53
ޖޭޕީ/އެމްޑީޕީން ވަކިވި މެމްބަރުންނަށް ގާސިމްގެ އާދޭސް

ގައުމު ހަމަ މަގަށް އެޅުވޭނީ ޖޭޕީ އާއި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހޮވުމަށް ފަހު، ޕާޓީ ބަދަލު ކުރެއްވި މެމްބަރުން އަލުން އެ ޕާޓީތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުން ކަމަށް...

19 މާޗް

March 19, 2017 102
މަސީހުގެ ވޯޓު ހުއްޓާލައި ފާރިސް ސަރުކާރާ ގުޅެން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގައި މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައްވައި، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް...

March 19, 2017 74
ރަސްގެފާނުގެ ޗުއްޓީ އަށް ގެނައި އެއްޗެހި ގެންދަނީ!

އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާ އެކު ފަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ އަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ދަތުރުފުޅަށް ރާއްޖެ...

18 މާޗް

March 18, 2017 110
ނިހާނާއި ޑރ. ޝަހީދާ ދެމެދު ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލަތަކެއް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޝާހީ އާއިލާ އިން ފ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ބިޔަ މަޝްރޫއާ ގުޅޭ ގޮތުން، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނާއި ދީނާއި ފިކުރީ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ އދ. ގެ ހާއްސަ މަންދޫބު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދާ ދެމެދު ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 64
ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރުމުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒު މާދަމާ ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރެއްވުމުން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 60
މިއީ ރައީސް ޔާމީނާއި މައުމޫންގެ ކުރިމަތިލެއްވުމެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓާއެކު، ޝައުގުވެރި އެތައް ބަދަލެއް ސިޔާސީ މަސްރަހުން ފެނުން އެކަށީގެންވެ އެވެ. ފޯރީގައި ހިނގާ އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، މަޖިލީހަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިޔަސް، އާއްމުންނަށް މި ފެނުނީ އޭގެ ތެރެއިން ވަރަށް ކުޑަ މަންޒަރެކެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 162
"ސައޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅެއް ގަންނާކަށް ނޫޅޭ"

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އަތޮޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް ގަންނަން ނޫޅޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫއަކަށް އިންވެސްޓް ކުރަން ވެސް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީން ރޭގައި ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 71
މެމްބަރު ވަހީދުގެ ދަރިފުޅު ރައީސް އޮފީހުން ވަކިކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އެކި ސިޔާސަތުތަކާ ދެކޮޅު ހައްދަވައި، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް...

March 09, 2017 83
މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުުގެ ވޯޓު ކާމިޔާބުވާނެތަ؟

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކަށް ހައިރާންވާވަރުގެ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ؛ ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ހުރި އެތައް ހައްގެއް ނިގުޅައިގެންފި އެވެ. ސަރުކާރު ބޭނުންވާ...

08 މާޗް

March 08, 2017 1
ރެހެންދި އެވޯޑު މި އަހަރު ހަތަރު މީހަކަށް ދީފި

ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަންހެނުންނަށް ދެމުން އަންނަ ރެހެންދި އެވޯޑު މި އަހަރު ހަތަރު މީހަކަށް ދީފި އެވެ.

March 08, 2017 8
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކިދާނެ: ރައީސް

އެކި ދާއިރާތަކުން އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، ބާރުވެރިކުރުވުމުގައި މުޅި ދުނިޔެ އަށް ރާއްޖެ އިން ނަމޫނާ ދެއްކިދާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

07 މާޗް

March 07, 2017 24
ބައެއް ގެތަކަށް ޕްރެޝަރުގައި އަދިވެސް ފެން ނުލިބޭ!

މާލެ އިން ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ހިދުމަތް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ކަނޑައިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެން ބައެއް ގެތަކަށް އަދިވެސް ޕްރެޝަރުގައި ފެނެއް ނުލިބެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 32
ގައުމީ ރޫހު އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހުކޮށްފި

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަހުދަތާއި ގައުމީ ރޫހު އުފައްދައި އާލާކުރުމުގެ ގައުމީ މަޝްރޫއު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

March 06, 2017 76
ސައޫދީން ބޭނުންވަނީ ތެލުގެ ވިޔަފާރި އަށް ރައްކާތެރިކަން

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ފ. އަތޮޅުގައި ފަށާ އަގު ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ މަގްސަދަކީ އިރުމަތީ އޭޝިއާ އަށް އެ ގައުމުން ކުރާ ތެލުގެ ވިޔަފާރި އަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުން ކަމުގައި ކުރީގެ...

05 މާޗް

March 05, 2017 39
އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި އޮށްޓަރެއް ނެތް: ތޯރިގް

މާލެ އިން މިއަދު ފެނާއި ކަރަންޓާއި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް ކެނޑުނު ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ހުރީ އޮއްޓަރެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު...

March 05, 2017 21
ފެން ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފްސީލު ދޭން ގޮވާލައިފި

މާލޭގެ ރައްޔިތުން، 2014 ވަނަ އަހަރު ފެނަށް ޖެހުމާ ގުޅިގެން، އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދޭން އުފެއްދި މާލޭ ވޯޓާ ކްރައިސިސް ފަންޑަށް ލިބުނު 107 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތް...

03 މާޗް

March 03, 2017 83
ސިޔާސީ ނުފޫޒުން މިންޖުކުރަންވީ ސިފައިން އެކަންޏެއް ނޫން

އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް، ގާނޫނުއަސާސީގެ 26 ވަނަ މާއްދާ އިން މައިގަނޑު ތިން ހައްގެއް ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ. ފުރަތަމަ ހައްގަކީ، އިންތިޚާބުތަކުގަ އާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ނަގާ ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގެވެ. ދެ ވަނަ ހައްގަކީ އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކިއެކި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ހައްގެވެ. ތިން ވަނަ...

02 މާޗް

March 02, 2017 5
ފިނޭންސުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން އެހެން އޮފީސްތަކަށް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 45 މަގާމެއް އުވާލައި އެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި ބައެއް މުވައްޒަފުން އެހެން އޮފީސްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

March 02, 2017 82
ފ. އަތޮޅަށް ދިޔަ ދެ ނޫސްވެރިއަކަށް ބިރުދައްކައިފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ފ. އަތޮޅުގައި ހިންގަން ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއުއާ މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތުގެ ހިޔާލު ހޯދަން އެ އަތޮޅަށް ދިޔަ ދެ...

March 02, 2017 32
ބިދޭސީންނަށް ބިން މިލްކުރެވިދާނެ، އެކަމަކު ގާނޫނަކުން

ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލާކަމުގެ އަޑުތަކާ އެކު ބައެއް މީހުންގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދިފައި ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް 2015 ގައި ގެނައި ބަދަލުގެ އަސްލަކީ ކޮބައިތޯއާ މެދުގަ އެވެ. އެ އިސްލާހުގެ...

01 މާޗް

March 01, 2017 37
ސިފައިންގެ ހައްގު ނިގުޅައިގެންފި ނަމަ އިހްތިޖާޖުކުރާނަން

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ސިފައިންގެ ގާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ސިފައިންގެ އަތުން ނިގުޅައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފި ނަމަ އެ ހައްގު ހޯދައިދޭން އިހްތިޖާޖުކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 14
ފާޑު ކިޔުންތަކަށް މެމްބަރު ނާޝިދު ރައްދު ދެއްވައިފި

ސައޫދީގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންތަކެއް ފ. އަތޮޅުގައި ހިންގަން ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއާ ބެހޭ ގޮތުން، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޝިދު (އޭޑީކޭ ނާޝިދު) ދެއްކެވި...

February 28, 2017 48
އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޖުނެއިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނެއިދު ދެންމެ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.