04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 1
އެލައިޑް، ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕާޓްނަރަކަށް

ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންޝޫރެންސް ޕާޓްނަރަކަށް އެލައިޑް އިންޝޫރެންސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017
އެލައިޑް ގެސްޓް ހައުސް ޕްރޮމޯޝަންގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ "އެލައިޑް ގެސްޓްހައުސް އިންޝުއަރަންސް ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ގުރުއަތުން ހޮވުނު ނަސީބުވެރިޔާއަށް އިނާމް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 1
އެލައިޑުން ގެސްޓްހައުސް ޕްރޮމޯޝަނުގެ ގުރު ނަގައިފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ގެސްޓްހައުސް އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓް (ޑަބްލިއުޓީއެމް) ގައި އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 2
އެލައިޑުން ގެސްޓްހައުސް އިންޝުއަރެންސްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ގެސްޓްހައުސް އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓް (ޑަބްލިއުޓީއެމް)ގައި އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017
އެލައިޑުން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ދޫކުރާ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖާ އެކު ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 1
އެލައިޑުން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހާއްސަ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.