30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 8
ދުވާލަކު އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ހާހުން މަތީގައި

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށް އަލުން ހުޅުވި ފަހުން ރާއްޖެ އަންނަ ޓުރިސްޓުންގެ އަދަދު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހާހަކަށް ވުރެ މަތީގައި، މި މަހު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 17
ދަރަވަންދޫ ގެސްޓު ހައުސްތައް އަނެއްކާ ވެސް ބަންދުކޮށްފި

ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަވެ މުޒާހަރާ ކުރުމުން ބ. ދަރަވަންދޫގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް އަނެއްކާވެސް ބަންދު ކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 1
ބޯޑާ މައިލްސްގެ ޕާޓްނަރުންނަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ބޮޑާ މައިލްސް ޕްރޮގްރާމުގެ ޕާޓްނަރުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކާއި ޓޫރިސްޓުންނަށް ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 5
ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ތުލުސްދޫން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކ. ތުލުސްދޫގެ ވެސް ގެސްޓު ހައުސްތައް ބަންދުކުރިތާ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު މިއަދު އެ ރަށް ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ތުލުސްދޫން މިއަދު ވަނީ އެ ރަށަށް ފުރަތަމަ އައި ދެ ޓޫރިސްޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފަ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020
ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން ކޮވިޑް19 އަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަން ފަށާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 26
ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ރިސޯޓުތައް ބަންދުކުރާނަން: ޓޫރިޒަމް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން އާންމު ކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވާ ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓު ހައުސްތައް އޮޕަރޭޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލު ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 2
ގެސްޓް ހައުސް ޓޫރިޒަމް ރަނގަޅުވާނީ ޑިސެމްބަރަށް

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހަށް ރާއްޖޭގެ ގެސްޓު ހައުސް ޓޫރިޒަމް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 2
ހުރިހާ ފެސިލިޓީއަކަށް ސްޕްލިޓް ސްޓޭގެ ހުއްދަ ދީފި

ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ރިސޯޓުތަކާއި ސަފާރީ އަދި ގެސްޓުހައުސްތަކުގައި ސްޕްލިޓް ސްޓޭގެ ހުއްދަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 29
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ގެސްޓުހައުސް މާފުށީގައި ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ގެސްޓު ހައުސް "ކާނި ޕާމް ބީޗް" ކ. މާފުށީގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

October 15, 2020 2
ހަ މަހަށް ފަހު ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ބަންދު ކޮށްފައި ހުންނަތާ ހަ މަހަށްވުރެ ގިިނަ ދުވަސް ފަހުން މިއަދު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ. ނަމަވެސް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން...

October 15, 2020 8
މަދު ރިސޯޓްތަކެއް ރަނގަޅު، އެކަމަކު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނަން ފެށިތާ ތިން މަސް ފަހުން މިއަދު މާލެ ސަރަހައްދު ނޫން އެހެން ހިސާބުތަކުގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ދޮރު ޓޫރިސްޓުންނަށް މިވަނީ ހުޅުވާލައިފަ...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
ހަ ރަށެއްގެ 22 ގެސްޓު ހައުސްއެއް މާދަމާ ހުޅުވާނެ

މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން އަލުން އޮޕަރޭޝަނަށް ނެރޭއިރު، މިހާތަނަށް މާދަމާ އަށް ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ ހަ ތަނަކަށް ކަމަށް...

October 14, 2020 2
ގެސްްޓުހައުސް ހިންގާ ރަށްތަކަށް މާސްކު ހަދިޔާކުރަނީ

ގެސްޓުހައުސް ވިޔަފާރިތައް އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން، ގެސްޓުހައުސްތައް ހިންގާ ރަށްތަކަށް މާސްކު ހަދިޔާކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 7
ގެސްޓު ހައުސް ހުޅުވާ ރަށްރަށުގައި މާސްކު މަޖުބޫރު

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވާއިރު، އެ ތަންތަން ހުންނަ ރަށްރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުވާނެ ކަމަށް އެޗުޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ކައުންސިލްތަކަށް ޔޫރަޕިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ އެކްސްޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް (އެއިފެކް) އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 11
ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވަނީ – އަހަރެމެން ތައްޔާރުތަ؟

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދީ ގޮތުން ނިސްބަތުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު އަދި ލިބެމުންދާ އެއް ގައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ ވެފަ އެވެ. އެއީ އެންމެ ސަބަބަކާ ހުރެ އެވެ؛ ޓޫރިސްޓުން އައުން ހުއްޓުމުންނެވެ. ޓޫރިޒަމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ މައި ނާރެވެ. ޓޫރިޒަމް ބަރޯސާވެފައި އޮތީ މީހުން އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުފަތުރު...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 12
ގެސްޓްހައުސް ހުއްޓަސް، ޒަރޫރީ ހާލަތްތަކުގައި ލުޔެއް

ގެސްޓްހައުސް ހުންނަ ރަށްރަށަށް ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ދަތުރު ކުރިޔަސް، ކަރަންޓީން ވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 31
"ރައްޔިތުން ރަށުބަންދުވާގޮތަށް ގެސްޓްހައުސް ނުހިންގޭނެ"

ރަށުގެ ހުރިހާ އެންމެން ރަށު ބަންދުވާގޮތަށް ގެސްޓް ހައުސްތައް ނުހިންގޭނެ ކަމަށް ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

September 27, 2020 11
ގެސްޓުހައުސް ހުންނަ ރަށަކުން ދާ ނަމަ ކަރަންޓީން ލާޒިމު

ގެސްޓު ހައުސްތައް ހިންގާ ރަށްރަށުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން ކަރަންޓީން ވާން ޖެހޭގޮތަށް ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލަށް އެޗުޕީއޭ އިން އިއްޔެ ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 8
މާލޭގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ނޮވެމްބަރަށް ހުޅުވޭތޯ ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ބަންދު ކޮށްފައިވާ، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވޭނީ ވިދިވިދިގެން ދެ ހަފުތާ ވަންދެން އެ ބަލީގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފަސް ޕަސެންޓަށް ދަށްކޮށްގެން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 10
އަންނަ މަހު 15ގައި ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވާލަނީ

އަންނަ މަހުގެ 15ގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގެސްޓް ހައުސްތަކެއް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 23
ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް އަނެއްކާވެސް މާޔޫސްކަން!

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގެސްޓް ހައުސްތައް ބަންދުކުރި ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް އެ ތަންތަން އަލުން އޮޕަރޭޝަނަށް ނެރުން އަނެއްކާވެސް ކުއްލި ގޮތަކަށް އެއް މަހަށް ފަސް ކުރުމުން ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) އާއި ބައެއް ގެސްޓް ހައުސްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 9
ގޭމްގެ އެސްޖީގެ މަގާމުން ސައުދުﷲ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުން ސައުދުﷲ އަހުމަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 33
ޖިންސީގޯނާގެ މައްސަލަ ނުބެލޭތީ ނާސިހު އިސްތިއުފާ ދީފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ މާހައުލެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގެސްޓު ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް)ގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން މޫސާ ނާސިހު އިއްޔެ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.