21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 1
ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ

ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް އިން ޗައިނާ އެމްބަސީއާ އެކު ފަށައިފި އެވެ. މިކަމާ...

April 21, 2018 11
ޓޫރިސްޓް އޮކިއުޕަންސީ މަތިވެ، 73 ޕަސެންޓްގައި

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު، އޮކިއުޕެންސީ ހުރީ 73 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށާއި މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ލިބުނު...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018
އިމަޖެންސީ އުވާލަން ގެސްޓްހައުސްތަކުން ގޮވާލައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން ދާތީ، އެ ހާލަތު އުވާލައި، އެކަަން ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަންގަން ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 4
ޓޫރިސްޓުންނަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް: އާޓާ

ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް މޯލްޑިވްސް (އާޓާ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 31
ޓޫރިޒަމް ސެކްޓާ މި ދަނީ ކޮން ދިމާއަކަށް؟

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބިނާވެފައިވާ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް މި ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފަށައިފަ އެވެ. ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ވެސް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. އައު އެތައް ރިސޯޓެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ގެސްޓްހައުސްތައް އިތުރުވެ، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 32
ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުން ކުލި ނަގާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތު އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދު (ބީޗު ފްރަންޓް) ގައި ހުންނަ ގޯތިތަކުގެ ކުރިމަތިން ގޮނޑުދޮށާ ދެމެދު އޮންނަ ހުސް ބިންތަކުން ކުލި ނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން، ގެސްޓް ހައުސްތައް ތަމްސީލު ކުރާ ޖަމިއްޔާއިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 72
ގެސްޓްހައުސްތައް ފުރިއްޖެ، ރިސޯޓްތަކުގައި ޑިސްކައުންޓް

މިއީ އަހަރު ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ބާރު ބޮޑުވާ ދުވަސްވަރެވެ. މީގެ ހަތަރު ފަސް އަހަރު ކުރިން މި ދުވަސްވަރު ރިސޯޓަކުން ކޮޓަރިއެއް ހޯދުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ގިނަ ރިސޯޓްތަކުގެ އެނދުތައް ހުންނާނީ އެކިއެކި ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންނަށް ދުރާލައި ވިއްކައިފަ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 13
ކާށިދޫގައި 10 ގެސްޓްހައުސް އަޅަން އެމްއައިޓީޑީސީއަށް

ކ. ކާށިދޫގައި އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅައި، އެ ރަށުގައި 25 ކޮޓަރީގެ ދިހަ ގެސްޓް ހައުސް އަޅަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒިމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)އާ ހަވާލުކުރަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 3
ވެލާނާ ބީޗަށް ގެސްޓްހައުސްގެ ދެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ)އިން ބޭއްވި ގެސްޓްހައުސް އެވޯޑުގެ މުހިންމު ދެ އެވޯޑެއް މާފުށީގައި ހިންގާ ވެލާނާ ބީޗަށް ރޭ ލިބިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017
އެލައިޑް ގެސްޓް ހައުސް ޕްރޮމޯޝަންގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ "އެލައިޑް ގެސްޓްހައުސް އިންޝުއަރަންސް ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ގުރުއަތުން ހޮވުނު ނަސީބުވެރިޔާއަށް އިނާމް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓިން ގައިޑް، ޑިސެންބަރު މަހު ނެރެނީ

ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ޓޫރިސްޓުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެއް ފޮތަކުން ލިބޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓިން ގައިޑް، ޑިސެންބަރު މަހު ފަހުކޮޅު ނެރެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 1
އެލައިޑުން ގެސްޓްހައުސް ޕްރޮމޯޝަނުގެ ގުރު ނަގައިފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ގެސްޓްހައުސް އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓް (ޑަބްލިއުޓީއެމް) ގައި އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 2
އެލައިޑުން ގެސްޓްހައުސް އިންޝުއަރެންސްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ގެސްޓްހައުސް އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓް (ޑަބްލިއުޓީއެމް)ގައި އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 3
ދިރާގުން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ހާއްސަ ޓީވީގެ ހިދުމަތެއް

ދިރާގުން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހާއްސަ ޓީވީގެ ހިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 6
ރޫމީ، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ބޮޑު ބަދަލެއްގެންނަނީ!

ރިސޯޓް، ހޮޓާ ނުވަތަ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް އަންނަ ގެސްޓުންނާ އެ ތަންތަނާ އޮންނަ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި އޮތީ ހައްލެކެވެ. ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ތެރެއިން، ގެސްޓުންގެ މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ވެސް މީގެ ތެރެއިން ލުއި ފަސޭހަކަމެއް ލިބިގެން ދާނެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 6
ބަރެސްދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގަން ހުޅުވާލަނީ

ލ. ބަރެސްދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އާއި ހޮޓާ އަދި އެ ރިސޯޓާ ގުޅޭ ތަންތަން ހިންގަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 3
ގަތަރު މީހެއްގެ އަތުން ނެގި ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ގެސްޓް ހައުސްއެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ގަތަރުގެ ރައްޔިތެއްގެ އަތުން ދެ ދިވެއްސަކު ނެގި 215،000 ޑޮލަރު (3.3 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަނބުރާ އެ މީހާ އަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ...

June 14, 2017 47
އޯޝަން ގްރޭންޑް: ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އެންމެ ކުރީގައި

ރޯދަ ވީއްލަން ދާނެ ތަންތަން ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ތަފާތު މާހައުލެއްގައި ހިތްފަސޭހަކަމާ އެކު އެތައް ބައިވަރު ރަހަޔަކަށް އިންސާފުކުރެވޭނެ ތަނެއް މާލޭގައި ނެތޭ ބުނާހާ މަދެވެ. އާއިލާ...

08 ޖޫން

June 08, 2017 40
ގެސްޓްހައުސްއަަކަށް ވަދެ ކަޓަރުން ބިރުދައްކައި ފޭރިގެންފި

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސް އަކަށް ރޭ މެންދަމު ބަޔަކު ވަދެ، އެ ތަނުގެ ދެ ކޮޓަރިއެއްގައި އުޅުނު ދެ މީހަކަށް ކަޓަރުން ބިރު ދެއްކުމަށް ފަހު ބައެއް ތަކެތި ފޭރިގަނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017
އެލައިޑުން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ދޫކުރާ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖާ އެކު ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017
ގެސްޓްހައުސް ތަރައްގީކުރަން މުރައިދޫން ބިމެއް ދެނީ

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ހއ. މުރައިދޫ ހުޅަނގު ދެކުނު އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ބައެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން އަލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017
ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އުރީދޫން މުއާސަލާތީ އެހީތެރިކަން ދެނީ

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އައިޓީ އަދި މުއާސަލާތީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުރީދޫން ގެސްޓްހައުސް މޯލްޑިވްސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.