17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 5
އެކްރޯގެ ހައްޖުވެރިންގެ އަތުން އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާފާނެ

އެކްރޯ ޖަމާއަތުން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުން އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

August 17, 2016 8
ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރޭތީ ހިނިތުންވެފައި

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ގިނަ މީހުން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށް، ފައިސާ ޖަމާކުރެ އެވެ. ހައްޖަށް ފުރާ ދުވަހަކީ މުޅި އާއިލާ އަށް ވެސް އަންނަ އުފާވެރިކަމެކެވެ. ދަތުރު...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 27
ޑޮލަރު ހޯދަން އަނެއްކާ ވެސް ކިޔޫ ދަމާލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހައްޖަށް ފުރާތީ ޑޮލަރުގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑުވެ، ބޭންކުތަކުގެ ބޭރުގައި ބޮޑު ކިޔޫ ދަމާލައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 3
ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދިވެހިން ފުރަން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ ދިވެހިން ފުރަން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

August 15, 2016 10
ވިސާ ފީ އަށް ބަދަލުތަކެއް، ހައްޖުގެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ

ހައްޖާއި އުމުރާ އަށް ދާ މީހުންގެ ވިސާ ފީ އަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ގެނައި ބަދަލުތަކާ އެކު ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 4
ހައިރު ކުންފުނިން ހައްޖަށް ދާ މީހުން ފުރުން ލަސްވެއްޖެ

އަލްހައިރު ކުންފުނިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުން ފުރުން ލަސްވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 1
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެޑްވާންސް ޓީމެއް ސައުދީއަށް

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެޑްވާންސް ޓީމެއް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ. މިއީ މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ފުރި ފުރަތަމަ ދިވެހި ގްރޫޕެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016
ކްރޭން ވެއްޓުމުން 14 މީހެއްގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 11) - މިދިޔަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި މައްކާގެ ހަރަމްފުޅަށް ކްރޭން ވެއްޓި 110 މީހުން މަރުވި ހާދިސާގައި ސައުދީ ބިލިއަނަރަކާއި އިތުރު 13 މީހެއްގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 6
ދަމަނަވެށިން އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ހުސްވެއްޖެ!

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުން ފުރަން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ދަމަނަވެށިން އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 35
2،000 މީހުންނަށް ހައްޖު ކޯޓާ ޔަގީންވެއްޖެ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރަށް ދިން 2،000 މީހުންގެ ކޯޓާގެ ތެރެއިން 1،000 ކޯޓާ ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް އެކަން ހަމަޖެހި މި އަހަރު 2،000 މީހުންނަށް ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 10
މި ފަހަރު ވެސް ވިސާ ޖަހައިދޭނީ ސައުދީގެ ޓީމަކުން

ރާއްޖެ އިން ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ ވިސާ މި އަހަރު ޖަހާނީ މާލޭގައި ހުރި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެމްބަސީން ކަމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތަސް، އެ ތަނުން ވިސާ ޖެހޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ގެއްލިއްޖެ އެވެ. އެހެންވެ މި އަހަރު ވެސް ވިސާ ޖަހައިދިނުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ޓީމެއް މާލެ އަންނަ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 67
ހައްޖު ފައިސާގައި މިފަހަރު ވެސް ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް!

ރާއްޖެއިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދަން ކުންފުނިތަކުން ފައިސާ ނެގުމުގައި މިފަހަރު ވެސް ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކާ އެކު، ކަނޑައެޅި އަަގަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 63
ހައްޖު ކޯޓާގެ މައްސަލަ، މިނިސްޓްރީގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް؟

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ތައްޔާރުވެ އެތައް ބަޔަކު އެތިބީ ފޮނި އުއްމީދުގަ އެވެ. މި މަހު 15 ގައި ފުރަން ގިނަ ބަޔަކު ފޮށިތަންމަތި ބަނދެފި އެވެ. ޖަހަން ޖެހޭ ވެކްސިންތަކާއި ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ތަމްރީންތައް ވެސް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ނިންމައިފި ކަމަށްވެ އެވެ. އެކަމަކު ފުރަން ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، ރާއްޖެ އިން 1،000...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 39
1000 މީހުންނަށް ހައްޖަށް ނުދެވިދާނެކަމުގެ ބިރު އުފެދިއްޖެ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މި އަހަރަށް ދިން 2000 މީހުންގެ ކޯޓާގެ ތެރެއިން 1،000 ކޯޓާ ލިބޭނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދި، އެ ކޯޓާތަކުން ހައްޖަށް ދެވިދާނެ ކަމާ ދޭތެރޭ ބިރު ހީވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 7
ކައުންސިލަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައްޖަށް ފޮނުވައިދެނީ

ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު، ރަށުގެ ރައްޔިތަކު ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަކުން ބަޔަކު ހައްޖަށް ފޮނުވަން ނިންމި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 1
ކްރޭން ވެއްޓުމުން ޒިންމާވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ރިޔާޒް (ޖުލައި 13) - މިދިޔަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި މައްކާގެ ހަރަމްފުޅަށް ކްރޭން ވެއްޓި 100 މީހުން މަރުވި ހާދިސާގައި ޒިންމާވާ މީހުންގެ މައްސަލަ މައްކާގެ ކޯޓަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ސައުދީގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 2
ހައްޖު ޖަމާއަތްތަކުން މަކަރު ހެދުމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑު

މައްކާ (ޖުލައި 6) - ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދާ އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކުން މަކަރު ހަދާ އޮޅުވާލާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ރާއްޖޭގައި ވެސް ބޮޑެވެ. އެއްބަސްވެފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނެގުމާއި މައްކާ އާއި މަދީނާގައި ހޮޓާތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނާ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބުމާއި ހަރަމްފުޅާ ކައިރިން ހޮޓާ ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ބުނެ އެ ކަން އެ...

22 ޖޫން

June 22, 2016 2
ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ހައްޖަށް ފައިސާ ދެއްކޭގޮތް ހަދައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށާއި އުމްރާ އަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް، އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ބްރާންޗުތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 16
ފަސްޓް ލޭޑީގެ ކަދުރު، ހައްޖު ކޯޓާ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

ސައޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދިން 1000 ހައްޖު ކޯޓާގެ ތެރެއިން 50 ކޯޓާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016
ރޯދަމަހު ހަރަމްފުޅުގައި 18،000 ގާޑިޔާ ބޭނުން ކުރަނީ

ރިޔާޒް (ޖޫން 8) - ރޯދަ މަހު ހަރަމްފުޅުގައި އަޅުކަން ކުރަން ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ފަސޭހައަކަށް ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރެވޭ 18،000 ގާޑިޔާ ބޭނުން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 6
ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިނުވެވުނީ ސައުދީގެ ސަބަބުން

ތެހެރާން (މެއި 29) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި އީރާން މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތް ނުވީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސަބަބުން ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2016
އީރާނާ އެކު ބޭއްވި ހައްޖު މަޝްވަރާތައް ކާމިޔާބު

ރިޔާޒް (މެއި 27) - އީރާނުން މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ގައުމާ އެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާތައް ކާމިޔާބު ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.