24 މެއި

May 24, 2016
އީރާނުގެ ހައްޖު ވަފުދެއް ސައުދީ އަށް ފޮނުވައިފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި އީރާނު މީހުން ބައިވެރި ވުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ވަފުދެއް މިއަދު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2016
އީރާނުން މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ނުފޮނުވުމަށް ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް އީރާނުން އެއްވެސް މީހަކު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ނުފޮނުވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.