23 ޖުލައި

July 23, 2018 4
ޖަމިއްޔަތުލްޚައިރުން ހައްޖު ފޮތާއި ދުއާ ކާޑު ހިލޭ ދެނީ

ހައްޖާ ބެހޭ ފޮތަކާއި ދުއާ ކާޑު ސެޓެއް ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް މި އަހަރު ވެސް ހިލޭ ދޭނެ ކަމަށް "ޖަމިއްޔަތުލް ޚައިރު"ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 2
ހައްޖުގައި ހަމަލާ ދޭން ރޭވި ބައެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

މައްކާ (މެއި 5) - ހައްޖު މޫސުމުގައި ހަމަލާ ދޭން ރޭވި އަރަބި އިޒްރޭލް ދެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބަލަމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018
ނައިޖީރިއާ މީހުން މިއަހަރު ހައްޖަށް ދިއުން މަނާކޮށްފާނެ

އަބޫޖާ (އެޕްރީލް 25) - ނައިޖީރިއާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ހުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ މީހުން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިއުން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން މަނާކުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ނައިޖިރިއާގެ ނޭޝަނަލް ހައްޖު ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 20
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން މަދު ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

April 17, 2018 12
ނަސްރުﷲ އަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުން ސިއްރުކޮށްފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާއާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 3
ﷲ އަށްޓަކައި އިންސާނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ހައްގުތައް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދެނެގަނެ އަދާކޮށްދިނުން ލާޒިމުވާ ހައްގުތަކެއް ވެއެވެ. މި ހައްގުތައް އަދާކޮށްދޭން ޖެހެނީ މައިގަނޑު ހަތަރު ފަރާތަކަށެވެ. އެއީ މާތްﷲ އާއި، އަމިއްލަ ނަފްސާއި، އެހެން އަޅުތަކުންނާއި، އަޅުތަކުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މަޚްލޫޤުތަކުންނަށެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 2
ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދެނީ

މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ ދިވެހިންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018
ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 4 ކުންފުންޏަކަށް

ރާއްޖޭން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަމިއްލަ ހަތަރު ކުންފުންޏަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018
ހައްޖަށް ގެންދަން 9 ކުންފުންޏަކުން ކުރިމަތިލައިފި

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ނުވަ ކުންފުންޏަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018
ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެއިން މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 2
ހައްޖު ދަނީ ސިޔާސީ ކުރަމުން: އިންޑޮނީޝިއާގެ ޒުވާނުން

ޖަކާޓާ (ޖެނުއަރީ 28) - ހައްޖަކީ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހަދާފައިވާ ކަމަށް އިންޑޮނީޝިއާގެ ޒުވާނުން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 11
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ގ. ހުދުރުވާ އިދްރީސް އިސްމާއިލް، ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އިއްޔެ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
ބަޔަކު ހައްޖަށް ފޮނުވައި ހާލުގައެއް ނުޖައްސަން: ނަސްރު

ހުއްދަ ނުނަގައި އެއްވެސް ބަޔަކު ހައްޖަށް ފޮނުވައި ހާލުގައި ޖައްސާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ޝައިޚް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 19
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 19
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ ޔާމީން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޔާމީން އިދްރީސް މިއަދު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 6
އިންޑިއާ އިން ދޭ ހައްޖު ސަބްސިޑީ ހުއްޓާލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 17) - ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ދާ މުސްލިމުންނަށް ޒަމާނުންސުރެ ދެމުން ދިޔަ ހައްޖު ސަބްސިޑީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 21
ނޫސްވެރިންތަކަކާ ދެކޮޅަށް ނަސްރުﷲ ދައުވާކޮށްފި

"މިހާރު"ގެ ފަސް ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ ދައުވާކޮށްފި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވީމީޑިއާގެ މައްޗަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ދައުވާކޮށްފަ...

January 14, 2018 24
ހުއްދަ ނެތި ހައްޖަށް ފޮނުވުމުން ނަސްރުﷲ އަށް ދައުވާ

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ނެތި ހަަތަރު ދިވެއްސަކު ހައްޖަށް ފޮނުވައިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު މައްސަލައިގައި އަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާގެ މައްޗަށް...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 14
އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުން ނަސްރުﷲ ވަކިވެއްޖެ

އޮޅުވާލައިގެން ހަތަރު މީހަކު ހައްޖަށް ފޮނުވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުރިން ހައްޔަރުކުރި، ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 20
ޝައިހް ނަސްރުﷲ ޝަރުތުތަކާ އެކު ދޫކޮށްލައިފި

އޮޅުވާލައިގެން ހަތަރު މީހަކު ހައްޖަށް ފޮނުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ޝައިހް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ޝަރުތުތަކާ އެކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 7
މުސާފިރީން: އުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގެ އެންމެ ކުރީގައި

ހައްޖަށް ނުވަތަ އުމްރާ އަކަށް ދިއުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް ކުރާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އުންމީދެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު މިކަމުގެ އަގުތައް މިވަނީ ހައްދު ފަހަނަ އަޅައިގެން ގޮސް، ބޮޑު...

October 29, 2017 2
އެހެން އެއާލައިންތަކަށް ވެސް ހައްޖު/ އުމްރާ ވިސާ ދެނީ

ހައްޖަށާއި އުމްރާ އަށް ދިއުމަށް ހަމައެކަނި ސައުދީ އެއާލައިނުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ވިސާ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، އެހެން އެއާލައިންތަކުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 17
ހައްޖާއި އުމްރާގެ ވިސާ ދޫކުރާނީ ސައުދިއާއަށް އެކަނި

ހައްޖަށާއި އުމްރާއަށް ދިއުމަށް ރާއްޖެއިން ވިސާ ދޭނީ ހަމައެކަނި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސައުދިއާ އިން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.