03 ޖުލައި

July 03, 2020 5
ހަތަރު މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި އޮތް އިރު ކަރަންޓު ބިލް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު މަދުކަމަށާއި މިދިޔަ ހަތަރު މަހުގެ ބިލު އެކި މަސްތަކަށް ބަހާލައިގެންދެއްކޭނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 58
ޖޫންގެ ކަރަންޓްބިލުން 40 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ޖޫންމަހުގެ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވީ މައިގަނޑު ތިން ސަބަބަކާ ހެދި ކަމަށާއި އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޖޫންމަހުގެ ބިލްތަކަށް ވެސް 40 ޕަސެންޓް ސަބްސިޑީ ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ

16 ޖޫން

June 16, 2020 14
ލޮކްޑައުންގައި ހިދުމަތް ރަނގަޅަށް ދެވުނު: މުޣުނީ

އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ ފާއިތުވި ދެ މަސްދުވަހު ލޮކްޑައުންއެއްގައި އޮތް އިރު ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ހިދުމަތެއް ދެވުން ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓާ ހަސަން މުޣުނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 11
ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ބޮޑު ހޭދައެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ފަސް މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގުނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 110
"އިންޖީނު ގެއިން" މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ނުފޮނުވޭނެ

ސްޓެލްކޯގެ އިސްވެރިންގެ މުސާރަ ހާމަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވި ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި އެ ކުންފުނިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް...

May 19, 2020 37
އެމްޑީގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅަނީ ފިނޭންސުން: ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީގައިވާ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ މުޣުނީ އަށް އިނާޔަތްތަކާއެކު މަހަކު މަދުވެގެން 98،000ރ. މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ....

18 މެއި

May 18, 2020 46
ސްޓެލްކޯ ސިޓީ މަޖިލީހުން ލީކުވިގޮތް ހޯދައިދޭން އެދިއްޖެ

ސްޓެލްކޯގެ އިސްވެރިންގެ މުސާރަ ހާމަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވި ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި އެ ކުންފުނިން މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 48
ހަރަދުތައް ކުރަނީ ދުރާލައި ރާވައިގެން: ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯ އިން ހަރަދުތައް ކުރަމުން އަންނަނީ ދުރާލައި ރާވައިގެން ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣުނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 04, 2020 4
"ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިތުބާރު ގާއިމް ކުރާނަން"

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއްޗަކީ ކަރަންޓު ކަމަށް ވާއިރު، ވިޔަފާރިތަކާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އިތުބާރު ލިބޭ ނިޒާމަކުން ކަރަންޓު...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 6
ސްޓެލްކޯގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅިގެން، ސްޓެލްކޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ (އެސްއޯއީ ކޮމިޓީ) އަށް ހާޒިރު...

February 19, 2020 5
މާލޭގެ ކެޕޭސިޓީ 70 މެގަވޮޓަށް އިތުރުކޮށްފި

ހޫނު މޫސުމުގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުން އިތުރުވާނެތީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް މާލެ އަށް އިތުރު އިންޖީނެއް ގެނެސް، ކެޕޭސިޓީ 70.1 މެގަވޮޓަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 12
ހުނަރުވެރިން ނެތުމަކީ ތަަރައްގީއަށް ހުރަހެއް: މިނިސްޓަރު

ގައުމީ ތަރައްގީއަށް އޮތް ހުރަހަކީ ހުނަރުވެރިން މަދުވުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 32
ސްޓެލްކޯ އިން މި އަހަރުން ފެށިގެން ބޯނަސް ދެނީ

ސްޓެލްކޯ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު މާލީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއާ އެކު، ސަރުކާރަށް ދޭން ޖެހޭ ޑިވިޑެންޑް ދައްކައި އަދި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި އަހަރުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޯނަސް ވެސް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގްނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފައިބަ އޮޕްޓިކްސް ޓްރެއިނިން

ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ބޭސިކް ފައިބާ އޮޕްޓިކްސް ޓްރެއިނިން ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުންނަށް މިއަދު ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 2
ކ.ގުރައިދޫގެ ނަރުދަމާ ހިންގުން ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކ. ގުރައިދޫގެ ނަރުދަމާ ހިންގުން ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށް އެ ރަށުގައި މިއަދު އާ ފެން ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައި އޭގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 3
ސްޓެލްކޯގައި ޕްރިއޮރިޓީ ކައުންޓަރެއް

ހާއްސަ އެެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި މާބަނޑު މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް ސްޓެލްކޯގައި ޕްރިއޮރިޓީ ކައުންޓަރެއް ހަދައި އެތަނުން ހިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 5
ސްޓެލްކޯއިން ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ސްޓެލްކޯގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019
ފްލެޓަށް އެދެން ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ސްޓެލްކޯ އިން ހަދަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް، މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގުނީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 16
ސްޓެލްކޯއަށް 70 އަހަރު، ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭ: މުޣްނީ

ސްޓެލްކޯ އަށް މިއަދު 70 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރާއިރު އެ ކުންފުނި އޮތީ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ވުރެ މާ ފަހަތުގައި ކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބެއް ހޯދިފައި ނުވާ ކަމަށް ކުންފުނީގެ މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 8
އުކުޅަހުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ބަލަހައްޓަން ސްޓެލްކޯއަށް

އއ. އުކުޅަހުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ބަލަހައްޓަން ސްޓެލްކޯއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 15
ބޭނުންވަނީ 50 ޕަސެންޓް ކަރަންޓް ސޯލާއިން އުފައްދަން

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު ކަރަންޓުގެ 50 ޕަސެންޓް ސޯލާ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 128
އޮޅުވާލުމެއް ނެތްް، ބޭނުންކުރި ކަރަންޓް އިތުރުވީ

ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހުގެ މާލޭގެ ކަރަންޓް ބިލްތައް ބޮޑުވެފައި ވަނީ ހޫނު ގަދަ މޫސުމާއި ރޯދަ މަހާ ދިމާވެ، ގޭގޭގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި އަދަދު ހަގީގަތުގައި ވެސް އިތުރުވެގެން ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 6
އިންތިހާބު ޕޯސްޓަރުތައް ނުނަގާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިއްޕާފައި ހުރި ޕޯސްޓަރުތަކާއި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބެނާތައް ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފި ނަމަ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.