21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 15
ފްލެޓް ވިއްކަން ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނަން: އެޗްޑީސީ

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން އާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 32
ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުން ކުލި ނަގާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތު އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދު (ބީޗު ފްރަންޓް) ގައި ހުންނަ ގޯތިތަކުގެ ކުރިމަތިން ގޮނޑުދޮށާ ދެމެދު އޮންނަ ހުސް ބިންތަކުން ކުލި ނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން، ގެސްޓް ހައުސްތައް ތަމްސީލު ކުރާ ޖަމިއްޔާއިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 14
ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދާފައި ވަނިކޮށް، މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލި ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ގަންނަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް...

December 05, 2017 45
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެންމެ ކުޑަކޮށް ވެސް 14 ބުރި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ރެސިޑެންޝަލް ބިލްޑިންގްތައް ހަދާނީ 14 ބުރިން ފެށިގެން މައްޗަށް ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 6
ފްލެޓް ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލި ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފި

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކުރި ފްލެޓްތައް ވިއްކުން މެދުކަނޑާލިކަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން...

December 03, 2017 66
ފްލެޓް ގަންނަން ރޭ ކިއު ޖެހުނު މީހުންގެ ވާހަކަތައް

ރޭ ހުޅުމާލޭ ގާޒީ ސްކޫލްގެ ބޭރުގައި 150 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކިއޫ ޖެހުނީ، މާލޭގެ ގާކޮށިންނާއި ކުރިން އަރަބިއްޔާ ހުރި ބިމުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކަން...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 56
ފްލެޓް ވިއްކުން މެދުކަނޑާލައިފި

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ވިއްކުން މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން...

December 02, 2017 1
ފްލެޓް ގަތުމަށް ދެ ދުވަސް ކުރިން ކިޔޫ ހަދައިފި

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކާ ފްލެޓްތައް ގަތުމަށް ދެ ދުވަސް ކުރިން ކިޔޫ...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 50
ޗައިނާ ސްޓޭޓްއާ ހަވާލުކުރީ 16 ޓަވަރު: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގައި 80،000 މީހުންނަށް ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ޗައިނާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ ސްޓޭޓް އިންޖިނިއަރިން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީއެސްއީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަޑު ފެތުރުނު ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 25 ބުރީގެ 16...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 25
ކުންފުނިތަކާއި ޔުނިވާސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދެނީ

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އަޅަން ނިންމައި އެ މަޝްރޫއުގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 8
ފްލެޓުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ފެށުން ފަސްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭން 80،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ހަފުލާ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެ އަށް އެކަން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

November 15, 2017 85
ފްލެޓްގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު މިރޭ އިފުތިތާހުކުރަނީ

ހުޅުމާލޭން 80،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއު މިރޭ އިފުތިތާހު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 10
ޓާޓާ ފްލެޓް ލޯނަށް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު މުއްދަތެއް

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުން އެ ފްލެޓްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 9
ހުޅުމާލޭގެ ބީޗްގައި އޮންނަ ހުސް ބިންތަކުން ކުލި ނަގަނީ

ހުޅުމާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ބީޗް ފްރަންޓް ގޯތިތަކުގެ ކުރިމަތިން ގޮނޑުދޮށާ ދެމެދު އޮންނަ ހުސް ބިންތަކުން ކުލި ނަގާ ގޮތަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 37
ފައިސާ ނުދެއްކުނު ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ހުޅުވާލަނީ

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހެދި ފްލެޓްތަކަށް ގުރުއަތުން ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލޯނު ހަމަނުޖެހުނު މީހުންނަށް ކަނޑައެޅި ފްލެޓްތައް ވިއްކާލަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 13
ހުޅުމާލޭގެ ގިނަ މަގުތަކެއް އަލިކުރަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަނދިރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މަގުތަކުގައި ބޮކިތައް އިތުރުކޮށް އަލިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 61
ހުޅުމާލޭގައި އެއް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް ހަދަނީ

ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތަކެއް ހިމެނޭ 14 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 15
ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ލިންކް ރޯޑު ހިއްކައި ނިންމައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖާ އެކު ހަދާ ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ލިންކް ރޯޑަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 15
ހުޅުމާލޭ މަތިން ސީޕްލޭން ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރަން ހަދާ އާ ލިންކް ރޯޑު ނިމުމުން ހުޅުމާލޭ މަތިން ސީޕްލޭން އުދުހުން ހުއްޓޭނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 25
ހުޅުމާލެއާ ގުޅުވައިދޭ ލިންކް ރޯޑު ހިއްކައި ނިމެނީ

މާލޭ/ހުޅުލޭ ބްރިޖާ އެކު ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ލިންކް ރޯޑަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މި ހަފުތާގައި ނިމޭނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 19
އަނދިރިކަމުގައި އޮތް ހުޅުމާލެ އަލިކުރަން ޖެހިފައި!

ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހަދާފައި ހުރި ގިނަ މަގުތައް ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސްވެފައި ރީއްޗެވެ. އެކަމަކު ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި އެ ރަށަށް ދާ ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާއަކަށް އަބަދުވެސް ވެފައި އޮންނަނީ އިރުއޮއްސި އަނދިރިވުމުން އެ ހިތްގައިމު މަގުތައް "ނުފެންނަ" މައްސަލައިގަ އެވެ. ބޮޑެތި މަގުތަކުން ފެށިގެން ކުދި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 4
ޓާޓާ ފްލެޓަށް ހޮވުނު 160 މީހަކު އާ ލޯނު ސްކީމަށް

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން މާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ލޯނު ހަމަޖެހިފައިނުވާ 160 މީހަކު އެޗްޑީސީ މެދުވެރިކޮށް އާ ލޯނު ސްކީމަށް ފޯމް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 15
ހުޅުމާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހާލަތު އެޗްޑީސީން ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ގޭގެ އަށް ގޮސްގެން ސާވޭއެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 11
ހުޅުމާލެ ލިންކް ރޯޑު ހަދަން ބިން ހިއްކަން ފަށަނީ

މާލެ- ހުޅުލޭ ބްރިޖާ ގުޅުވާލައިގެން ހުޅުމާލެއާ ހަމައަށް އަޅާ ހަތަރު ލޭންގެ ލިންކް ރޯޑަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.