26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 51
ރައީސް ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއް: ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ސަރުކާރުން އަޅާ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ލަސްވެފައިވަނީ އެ ރަށުގެ ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ނުދީގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އެ ކައުންސިލުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 27
އަންނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހުޅުވާނެ: ރައީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި ހިދުމަތް ވެސް ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 33
ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ނުކުރާތީ މަސައްކަތްތައް އިއްޔެ ހުއްޓާލި ނަމަވެސް، ގޮތް ދޫކޮށް މިއަދު އެ މީހުން އަލުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 16
ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓު ހިންގަން މާލެއިން 40 މީހުން ދަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން، އެތަން ވަގުތީ ގޮތުން އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި މާލެއިން 40 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވާ ގޮތަށް އެމްޕީއެލް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 19
ފެބްރުއަރީ 8 ގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހަކު ޖަލަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން ފެބްރުއަރީ، 8، 2012 ގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށާއި އެތަނުގައި ތިބި ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ގާ އުކި މީހަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކެމްޕަހެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމްކުރަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކެމްޕަހެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 11
ކުޅުދުއްފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ 17 މަގެއް ތާރުއަޅައިގެން ހެދުމަށް 54 މިލިއަންރުފިޔާގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 7
އަސީލްގެ މައްސަލަ ހިނގައި ދިޔަގޮތް ހެލްތުން ބަލަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އަސީލް އަލީގެ ހާލު ސީރިއަސްވީ، އެ ރަށު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 14
އޮޕަރޭޝަންކުރަން އަސީލް އިންޑިއާއަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި އަސީލް އަލީ، އޮޕަރޭޝަން ކުރަން އިންޑިއާއަށް ފުރުވާލައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 73
"މަކަރު ހަދަނިއްޔޭ" ބުނި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް!

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި އަސީލް އަލީ އަށް އެ ރަށު ހޮސްޕިޓަލުން ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ބޮޑު ނުރައްކަލަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އިހުމާލެއް ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016
ކުޅުދުއްފުށީގައި ޒުވާނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޒުވާން ފިރިހެނަކު އެ ރަށުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ދާދިދެންމެއަކު ފެނިއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 150
ކުޅުދުއްފުށީ މަށި މާލި ޕެރޭޑް ސަމާލުކަން ހޯދައިފި

އީދެއްގައި އެންމެ ސަޅި، ކްރިއޭޓިވް ކަމެއް ކުރީ ކޮން ރަށެއްހޭ ބަޔަކު އަހައިފި ނަމަ މިފަހަރު ގިނަ ބައެއްގެ ޖަވާބަކަށް ވާނީ ކުޅުދުއްފުއްޓޭ އެވެ. މިހާރު ސޯޝަލް މީޑީއާގައި އޮތީ، މިއަދު އެ ރަށުގެ މަށި މާލި ޕެރޭޑްގެ ފޮޓޯތަކެވެ. އެއީ، ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި ގައުމީ ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ސުރުހީތައް ދައްކަައިދޭ، އަދި ބައެއް "ހޫނު"...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 15
މިޔަރު އުރަހަތަކެއް ހޯދައި ފުލުހުން މައްސަލަ ބަލަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބަޔަކު ގަވައިދާ ހިލާފަށް ހިފައި، ލޮނު އަޅާފައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މިޔަރު މަހާއި އުރަހަތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައި، އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016
ގޮފިތަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހައި ކޯޓުގެ ދެ ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 5
ކުޅުދުއްފުށީ ސަޕޯޓަރުން މާލެ އަންނަން ތައްޔާރުވެފައި

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމާއި މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމު ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ ހާއްސަ މެޗުގައި ސަޕޯޓްކުރަން މާލެ އަންނަން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 10
ހާއްސަ މެޗަށް ކުޅުދުއްފުށިން ސަޕޯޓަރުން މާލެ އަންނަނީ

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2008 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނުނު ކުޅުންތެރިންގެ ޓީމަކާއި މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ ދައްކާލުމުގެ މެޗަށް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން 500 އެއްހާ ސަޕޯޓަރުން މާލެ އަންނަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 7
ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ތަރައްގީ އަށް 9 މިލިއަން ޑޮލަރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ)ން 9.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (148 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އެހީއެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

August 17, 2016 3
ނުވަ ލަނޑުން މޮޅުވެ ހަނިމާދޫ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ފަހަކަށް އައިސް ފެނިގެން ދިޔަ އެންމެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއާ އެކު، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 9-0 ބަލިކޮށް އެސްޓީއޯ މިނިވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހދ. އަތޮޅު...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 4
ފައިނަލަށް ކުޅުދުއްފުށި ރަތްކޮށްލައިފި!

މިއަދު ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް އަރައިފި މީހަކަށް އެއް ކަމެއް ޔަގީންވާނެ އެވެ؛ ފުޓްބޯޅައަކީ ދިވެހިންގެ ލެޔާ ގުޅިފައިވާ ކުޅިވަރެއް ކަމެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރިއާ ދިވެހިންނާ ގުޅިފައި އޮތް މިންވަރު އެ ރަށުުން މިއަދު އެއޮތީ ދިމާލަށް ފެންނާށެވެ. އެސްޓީއޯ މިނިވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ހދ. ހަނިމާދޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުދުއްފުށި ކުޅޭ...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016
އުތުރު ގޮފި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ: ޑީޖޭއޭ

ހައި ކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފި އުފެއްދުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން(ޑީޖޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 1
އެމްއައިބީގެ ހަތަރު ވަނަ ބްރާންޗް ކުޅުދުއްފުށީގައި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ހަތަރު ވަނަ ބްރާންޗް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.