22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކެމްޕަހެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމްކުރަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކެމްޕަހެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 11
ކުޅުދުއްފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ 17 މަގެއް ތާރުއަޅައިގެން ހެދުމަށް 54 މިލިއަންރުފިޔާގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 7
އަސީލްގެ މައްސަލަ ހިނގައި ދިޔަގޮތް ހެލްތުން ބަލަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އަސީލް އަލީގެ ހާލު ސީރިއަސްވީ، އެ ރަށު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 14
އޮޕަރޭޝަންކުރަން އަސީލް އިންޑިއާއަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި އަސީލް އަލީ، އޮޕަރޭޝަން ކުރަން އިންޑިއާއަށް ފުރުވާލައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 73
"މަކަރު ހަދަނިއްޔޭ" ބުނި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް!

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި އަސީލް އަލީ އަށް އެ ރަށު ހޮސްޕިޓަލުން ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ބޮޑު ނުރައްކަލަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އިހުމާލެއް ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016
ކުޅުދުއްފުށީގައި ޒުވާނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޒުވާން ފިރިހެނަކު އެ ރަށުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ދާދިދެންމެއަކު ފެނިއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 150
ކުޅުދުއްފުށީ މަށި މާލި ޕެރޭޑް ސަމާލުކަން ހޯދައިފި

އީދެއްގައި އެންމެ ސަޅި، ކްރިއޭޓިވް ކަމެއް ކުރީ ކޮން ރަށެއްހޭ ބަޔަކު އަހައިފި ނަމަ މިފަހަރު ގިނަ ބައެއްގެ ޖަވާބަކަށް ވާނީ ކުޅުދުއްފުއްޓޭ އެވެ. މިހާރު ސޯޝަލް މީޑީއާގައި އޮތީ، މިއަދު އެ ރަށުގެ މަށި މާލި ޕެރޭޑްގެ ފޮޓޯތަކެވެ. އެއީ، ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި ގައުމީ ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ސުރުހީތައް ދައްކަައިދޭ، އަދި ބައެއް "ހޫނު"...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 15
މިޔަރު އުރަހަތަކެއް ހޯދައި ފުލުހުން މައްސަލަ ބަލަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބަޔަކު ގަވައިދާ ހިލާފަށް ހިފައި، ލޮނު އަޅާފައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މިޔަރު މަހާއި އުރަހަތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައި، އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016
ގޮފިތަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހައި ކޯޓުގެ ދެ ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 5
ކުޅުދުއްފުށީ ސަޕޯޓަރުން މާލެ އަންނަން ތައްޔާރުވެފައި

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމާއި މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމު ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ ހާއްސަ މެޗުގައި ސަޕޯޓްކުރަން މާލެ އަންނަން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 10
ހާއްސަ މެޗަށް ކުޅުދުއްފުށިން ސަޕޯޓަރުން މާލެ އަންނަނީ

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2008 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނުނު ކުޅުންތެރިންގެ ޓީމަކާއި މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ ދައްކާލުމުގެ މެޗަށް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން 500 އެއްހާ ސަޕޯޓަރުން މާލެ އަންނަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 7
ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ތަރައްގީ އަށް 9 މިލިއަން ޑޮލަރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ)ން 9.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (148 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އެހީއެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

August 17, 2016 3
ނުވަ ލަނޑުން މޮޅުވެ ހަނިމާދޫ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ފަހަކަށް އައިސް ފެނިގެން ދިޔަ އެންމެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއާ އެކު، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 9-0 ބަލިކޮށް އެސްޓީއޯ މިނިވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހދ. އަތޮޅު...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 4
ފައިނަލަށް ކުޅުދުއްފުށި ރަތްކޮށްލައިފި!

މިއަދު ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް އަރައިފި މީހަކަށް އެއް ކަމެއް ޔަގީންވާނެ އެވެ؛ ފުޓްބޯޅައަކީ ދިވެހިންގެ ލެޔާ ގުޅިފައިވާ ކުޅިވަރެއް ކަމެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރިއާ ދިވެހިންނާ ގުޅިފައި އޮތް މިންވަރު އެ ރަށުުން މިއަދު އެއޮތީ ދިމާލަށް ފެންނާށެވެ. އެސްޓީއޯ މިނިވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ހދ. ހަނިމާދޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުދުއްފުށި ކުޅޭ...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016
އުތުރު ގޮފި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ: ޑީޖޭއޭ

ހައި ކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފި އުފެއްދުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން(ޑީޖޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 1
އެމްއައިބީގެ ހަތަރު ވަނަ ބްރާންޗް ކުޅުދުއްފުށީގައި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ހަތަރު ވަނަ ބްރާންޗް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 22
ޔުނީފޯމަށް ބަދަލު ގެނައި ޑެޕިއުޓީގެ ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި، ދަރިވަރުންގެ ޔުނީފޯމަށް ބަދަލު ގެނައި ކަމަށް ބުނެ ހދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 1
ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކާ އެކު އަދިވެސް ކަނޑުމަތީގައި

މީރުބަހުރު ބަނދަރުން ފެނުނު އެންމެ ރީތި އަދި ހިތްގައިމު އެއް ބޯޓުގެ ކައްޕި އެވެ. އެއީ ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ މަޝްހޫރު "ބަހާދަރު" އެވެ. ތިން އިންޖީނު އަޅައިގެން ދަތުރުކުރާ ހަމައެކަނި އުޅަނދެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 20
ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް އީއައިއޭ ހަދައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް، އެ ރަށު ކުޅި އާއި އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގެ އީއައިއޭ ހަދައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
އެއާޕޯޓް އަޅަން ބިން ހިއްކާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބީލަމަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ށ. ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބިޑަށް ހުޅުވާލުމުން ހުށަހެޅި އަގުތައް ބޮޑުވެގެން، އަލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.