19 ޖޫން

June 19, 2017 46
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން ނިމްސްއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، 150 އެނދުގެ މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ ކުންފުންޏާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 22
ގިނަ މަޝްރޫއުތައް މި އަހަރު ނިމޭނެ: އެމްއާރުޑީސީ

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އިން ކުރިއަށްގެންދާ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 5
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މިލަންދޫގައި އިންޑޯ ކޮމްޕްލެކްސްތަކެއް

ނުވަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ށ. މިލަންދޫގައި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭ އިންޑޯ ކޮމްޕްލެސްތަކެއް އަޅަން ކިއުވަން މޯލްޑިވްސްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2017 8
ކުޅުދުއްފުށީގައި ރޭސިން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ރޭސިން އެސޯސިއޭޝަނާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މޮޓޯސް ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލާގެން، އެ ރަށުގައި ސައިކަލާއި ކާރު ރޭހެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017
ހދ. އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ކުޅުދުއްފުށި ހޯދައިފި

ފަހަތުން އަރައި ހަނިމާދޫ 3-1 އިން ބަލިކޮށް އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހދ. އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ކުޅުދުއްފުށި އިއްޔެ ހަވީރު ހޯދައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 3
ނޭކުރެންދޫގައި އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނަކު މާލެ ގެންނަނީ

ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި ރޭ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނަކު އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017 1
ފުރަތަމަ މެޗުން ފަހަތުން އަރައި ކުުޅުދުއްފުށި މޮޅުވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ހދ. ކުރިނބީ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 6
ދެމައިންގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް: އައިޖީއެމްއެޗް

އެޗް1އެން1 ޖެހުނު މާބަނޑު މީހާ އާއި ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން ނެގި އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 50
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ނިމްސްއާ ހަވާލު ކުރަނީ

ހދ. ކުޅުުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 42
ދެމައިންގެ ހާލު ވެސް ވަރަށް ދެރަ: އައިޖީއެމްއެޗް

ސްވައިން ފްލޫ ޖެހުނު މާބަނޑު މީހާ އާއި ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން ނެގި އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ހާލު ވެސް ވަރަށް ދެރަ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 116
ފަސް ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓް ހަދަން މެލޭޝިއާ ބަޔަކަށް ދީފި

ފަސް ރަށެއްގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް އަޅަން 57.7 މިލިއަން ޑޮލަރަށް މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 5
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން ތެލެސީމިއާ ސްކްރީން ކުރަނީ

ތެލެސީމިއާ އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 10
ކަރުގައި ރުފިޔާއެއް ތާށިވެގެން ކުއްޖަކު މާލެ ގެނެސްފި

ށ. ފޭދޫގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ކަރުގައި އެއް ރުފިޔާ ތާށިވެގެން މިއަދު މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 33
ރަށްރަށް ފަޅުވުމާއި އާބާދުވުން، އާދަޔާޚިލާފު ގޮތަކަށް!

ރަށެއްގައި ފިތުނަ ފަސާދަ ބޮޑުވެގެން ގޮސް، އެ ރަށަކުން މީހުން ފައިބައިގެން ރަށް ފަޅުވެދާނެ ބާ އެވެ؟

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 23
ނަޝީދު ދުއްވެވި ކާރުން ޖެހި މީހެއްގެ ފައި ބިނދިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ދުއްވެވި ކާރަކުން ސައިކަލެއްގައި ޖެހި އެ ރަށުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހެއްގެ ފައި ބިނދިއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 3
ލޯނެއް ހޯދަން އޮޅުވައިލި ކުޑަ ކަތީބަށް ދައުވާކުރަނީ

ދޮގު މައުލޫމާތު ދީގެން އަމިއްލަ ބަޔަކަށް ލޯނެއް ހޯދައިދިން މައްސަލައެއްގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުރީގެ ކުޑަކަތީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 5
ސައިކަލަކުން ޖެހި ކުޅުދުއްފުށީ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިއްޔެ ރޭ ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ގައިގައި ޖެހި، އެ ރަށުގެ ދުވަސްވީ މީހަކަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 22
ލަންކާގައި ދެ ދިވެހިން މަރުވިތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ފިރިހެނަކާ އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެކްސިޑެންޓުވެގެން މަރުވި ކަމަށް ފެތުރުނު ހަބަރާ މެދު ޝައްކުތައް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 14
ލަންކާގައި ދިވެއްސަކާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

ސްރީލަންކާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 4
ކުޅުދުއްފުށި، މާފުށީ ނަރުދަމާ އަގުން 70ރ ކުޑަކޮށްފި

ކުންފުނީގެ ފައިދާ އިން ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް އުނިވިޔަސް، ސަރުކާރުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓާއި ކ. މާފުށީގެ ނަރުދަމާ އިން ނަގާ އަގުން 70 ރުފިޔާ ކުޑަކޮށް، 30ރ. އަށް އަގު ހެޔޮ ކޮށްފި އެވެ.