05 ޖުލައި

July 05, 2020 15
ކޮވިޑް-19: ފިޔަވަތިން 21 ކުއްޖަކު ކަރަންޓީނަށް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންް ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވަތީގެ މުވައްޒަފަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކޭސްއާ ގުޅިގެން ފިޔަވަތީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިންނާއި މީހުން ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 18
ކުޑަކުދިން ގިނައިން ބޭރަށް ނުނެރޭ: ޓެގް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދު ދެ މަސް ވަންދެން ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ފަހު، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިޔަ ބޮޑު ލުޔާއެކު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ގެއިން ބޭޭރަށް ނެރޭކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ބައްޔާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރަށް ލަފާދޭ ޓެކްނިކަލް...

29 މެއި

May 29, 2020 16
89 އަހަރުގެ މީހަކާއި 11 ދުވަހުގެ ކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވް

އެންމެ ފަހުން ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 89 އަހަރުގެ މީހަކާއި 11 ދުވަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ހިމެނޭ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި މި ބަލި ޖެހުނު އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ އާއި އެންމެ ހަގު ކުއްޖާ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 16
ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނީ ޖޫން 10 ގެ ފަހުން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު މިއަދުން ފެށިގެން ލުއިކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރަށް ނުކުންނަށް ހުއްދަ ލިބޭނީ ދެ ހަފުތާ ފަހުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 23
ތުއްތު ކުއްޖާގެ ހާލަތު ނޭނގި އާއިލާ ހާސްކަމުގައި

އެންމެ 17 ދުވަހުގެ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ އެ ކުއްޖާގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގި، ވާނުވާގައި ތިބެން ޖެހުން. އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އަފްޒަލް ވެސް މިރޭ ވިދާޅުވީ ކުއްޖާގެ ނަތީޖާ ސާފު ނޫން ކަމަށް.

09 މެއި

May 09, 2020 12
ހަތް މަހުގެ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހަތް މަހުގެ ތުއްތު ފިރިހެން ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހުނު އެންމެ ކުޑަކުއްޖާ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 10
މީސްލްސްގެ އިތުރު ޑޯޒެއް ތުއްތު ކުދިންނަށް ދެނީ

މީސްލްސް ވެކްސިންގެ އިތުރު ޑޯޒެއް، މާދަމާ ތުއްތު ކުދިންނަށް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 22
ހިމަބިއްސަށް ޝައްކުވާ އިތުރު ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެ

ހިމަބިއްސަށް ޝައްކުވާ އިތުރު ކުއްޖަކު ފެނިގެން އެ ކުއްޖާގެ ޓެސްޓުތައް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 56
ދެ މަސް ތެރޭގައި 16 ތުއްތު ކުދިން މަރުވެއްޖެ!

ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން 16 ތުއްތު ކުއްޖަކު މާލޭގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.