04 އެޕްރީލް

April 04, 2020 1
ފަން އައިލެންޑްގައި ތިބި 49 މީހުންގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖެ އިން ބޭރުން އަންނަ އެންމެން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި 14 ދުވަސް ވަންދެން ބޭތިއްބުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމާފައިވާތީ، އެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ފަންޑް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ތިބި 49 މީހުންގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ވެސް ނެގެޓިވް ވުމުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 54
"ގޭގައި ނުތިބޭ ނަމަ 200 ވެންޓިލޭޓަރަކުން ނުވާނެ"

މުޅި ދުނިޔެ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލާފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާ މެދު ފަރުވާ ކުޑަކޮށް، އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލު ނުކޮށް ބޭރުގައި އުޅޭ ނަމަ 400،000 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މި ބައްޔާ ބެހޭ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 2
ފަރުކޮޅުފުށި އަލުން މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރު

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހައި ރިސްކު މީހުން ބައިތިއްބަން ފަރުކޮޅުފުށި އަލުން މަރާމާތުކޮށްފި އެވެ.

April 02, 2020 63
ފުރަތަމަ ކޭސް: ކުއްލި ހާސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމެއް

އިޓަލީގެ އެ ޓޫރިސްޓް ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ފެށުމާ އެކު ހެން ބަލިވި އެވެ. އޭރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރި ގައުމުތައް ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަމުން...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 73
އިތުރު ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައި އިތުރު ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ކޮރޯނާވައިރަހަށް މިއަދު ޕޮޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 41
ޔޫކޭ އިން އައި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހަދަނީ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން، ސިއްހީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު...

March 31, 2020 93
ޔޫކޭއިން އައި ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައިސް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 20
ކޮވިޑް-19: ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއްގެ ނިޝާނެއް ނެތް

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ނުވަތަ "ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް" ރާއްޖޭގައި އަދި އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ނިޝާނެއް އަދި ނުފެންނަ ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 4
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

މާލޭގެ ގެެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނުނު ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނަގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

March 29, 2020 10
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭން 13 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭގައި ފަރުވާކުރަމުން އައި 15 މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ދިވެހިން ފިޔަވައި އެންމެންގެ ވެސް ބަލި ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 10
ޓެސްޓުކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑރ. މޫސާ މުރާދު މިރޭ ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 81
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެ އިން ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 5
ހަކުރާހުރާ ރިސޯޓު އަނެއްކާ ވެސް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ފެނިގެން ސިނަމަން ހަކުރާހުރާ ރިސޯޓު އަނެއްކާ ވެސް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 64
ހުރިހާ ބަހެއް ބުނާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުން: ރައީސް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ އިސް އަދި ފަހު ބަސް ވެސް ބުނާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމަކީ އެ މީހުންގެ ލަފަ އާއި އިރުޝާދުތައް ތަންފީޒު ކުރުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 18
"ފަހު ރުފިޔާ ވެސް ހޭދަކުރާނީ ރައްކާތެރި ކަމަށް"

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ވެސް އަޅާނީ އާއްމު ސިއްހަތަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި އެންމެ ފަހު ރުފިޔާއާ ޖެހެންދެން ހޭދަކުރަން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 27
ކޮވިޑް-19: ހަކުރާހުރާ އިން ޝައްކުވި މީހާ ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމަތްތަކެއް ފެނިގެން ސިނަމަން ހަކުރާހުރާ ރިސޯޓުން ޓެސްޓްކުރި މީހާގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 31
"ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ގޭގައި އިށީނދެ ތިބެދީ"

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިން ވެސް މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ނިންމަވައިލެއްވީ، އެތައް ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވާ...

March 21, 2020 12
އެންގުމާ ހިލާފަށް ރިސޯޓަށް ދިޔަ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރު

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން އަރައިފޭބުން މަނާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިސޯޓެއްގެ...

19 މާޗް

March 19, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ޕެރެޑައިސްއިން 10 މީހަކު ޓެސްޓު ކުރަނީ

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ 10 މީހަކަށް ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީ އެ މީހުން ޓެސްޓު ކުރުމަށްޓަކައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެ ރިސޯޓު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ.

March 19, 2020 11
ޝީޝާ ބުއިމުން ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވޭ

ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އާއްމުވެފައިވާ ޝީޝާގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

March 19, 2020 32
ކޮވިޑް ފެތުރިދާނެ ގޮތުގެ ގްރާފަކީ ރަނގަޅު މެސެޖެއް!

މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން ދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ބުނެ ދެއްވުމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ރޭ ދެއްކެވި ގްރާފުން،...

17 މާޗް

March 17, 2020 4
ކިރިޔާ އަލާމާތެއް ފެނުނަސް މިހާރު ޓެސްޓް ކުރާނެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުން އިތުރަށް ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ޓެސްޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަރުދަނާކޮށް، ޝައްކުވާ ކަހަލަ އަލާމާތެއް ކިރިޔާ...

March 17, 2020 48
ޓެސްޓްކުރަން ދެކޮޅު ހެދި މީހަކު އެޗްޕީއޭއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ޓެސްޓު ހެދުމަށްޓަކައި ފަރުކޮޅުފުށި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ އަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގުމުން، އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ނުދިން...

16 މާޗް

March 16, 2020 2
ސްޕެއިނުން އައި އިތުރު ދިވެއްސަކު ޓެސްޓް ކުރަނީ

ސްޕެއިން އައި އިތުރު ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން އެ މީހާގެ ޓެސްޓުތައް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.