17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 15
ގައިޑްލައިނަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން ބޮޑު އިންސްޕެކްޝަނެއް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އޮފީސްތަކާއި އާންމު ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ތަންތަނުން އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް އަނެއްކާވެސް...

September 17, 2020 17
ބައްޔެއް އުޅޭހެން މަގުމަތިން ހިއެއްނުވޭ: އަފްޒަލް

މާލޭގެ މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު ބަލިމަޑުކަމެއް އުޅޭހެން ހީނުވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 4
ކޮވިޑަށް އިތުރު 99 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 99 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 11
ރަށްރަށުން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މައްސަލަ ބޮޑު

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މީހުން ބައެއް ހާލަތުތަކުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުދޭ މައްސަލައިގައި ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗުއީއޯސީ) އިން ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 1
މަނަދޫން 26 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފި

ނ. މަނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާ ގާތުން ބައްދަލުވި 26 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން މިރޭ ބުނެފި...

September 14, 2020 3
ޕޮޒިޓިވްވީ 70، ބަލިން ރަނގަޅުވީ 210

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް 70 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، 210 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 29
ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން އަނެއްކާވެސް 100 އިން މައްޗަށް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވަމުން ދިއުމަށް ފަހު މިއަދު 100 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. އެކަމަކު، މިދިޔަ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ބަލި އަލަށް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އުޅުނީ 100 އިން ދަށުގަ އެވެ.

September 13, 2020 1
އުކުޅަހުގައި ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. އުކުޅަހުގައި ކަރަންޓީންގައި ހުރި އަންހެނަކު ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

September 13, 2020 4
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އައިސީޔޫގައި އޮތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެ އިން އިތުރު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 1
ކޮވިޑް-19:މިއަދު ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އައި މީހުންގެ ތެރެއިން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިއަދު ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 1
ކެލަ އާއި ދިއްދޫން ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހއ. ކެލަ އާއި ހއ. ދިއްދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެ ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 10
ބުރަ ޑިއުޓީއަށް ފަހު ވެސް ބަލި މީހުންނާ އެކު

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު މި ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ، ހެޒްމެޓް ސޫޓުލައިގެން ހުރި ނަރުހަކު، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހަކާއެކު އޮށްވަޅުގޮނޑި ކުޅެން އިންދަ އެވެ....

September 10, 2020 5
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަނީ

މާލެއާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރުން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 4
ކޮވިޑުގައި ރާއްޖެއިން 30 ވަނަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން 30 ވަނަ މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

September 09, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށީގައި މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރެގެން ފަރުވާ ހޯދަނިކޮށް ރޭ މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 51
މި މަހު ފަހުކޮޅު ކޭސްތައް މަދުވާން ފަށާނެ: ޝީނާ

މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައި އޮތް ނަމަވެސް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށްވާން ފަށާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ ކަމަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު އެކްސްޕާޓު ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 8
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހު ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

September 06, 2020 7
ކޮވިޑްގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް 100 އިން ދަށް ދުވަހެއް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭން އިތުރު 98 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވާއިރު 114 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 4
ހޯޑެއްދު އަށް އަރައިފޭބުން އެޗުޕީއޭއިން މަނާކޮށްފި

ގދ. ހޯޑެއްދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެ ރަށަށް އަރައިފޭބުން އެޗުޕީއޭ އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 10
ދާންދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުން ވިލިނގިއްޔަށް

ގދ. ތިނަދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު، ގއ. ވިލިނގިލި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ އަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވަނިކޮށް، އެ އަތޮޅު ދާންދޫން އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހަކު އެ ފެސިލިޓީއަށް ރޭ ބަދަލުކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 19
199 މީހަކު މިއަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން މިއަދު 199 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

September 01, 2020 2
އިތުރު ހަތް ރަށަކުން 20 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިތުރު ހަތް ރަށަކުން 20 މީހަކު، ކޮވިޑް-19އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 33
ބަލިމީހުން ތަފާތުކުރުމަކީ ކޮވިޑަށްވުރެ ސީރިއަސް ބައްޔެއް

ވަކި ރަށަކަށް ނުވަތަ ނަސްލަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް ބައްޔެއް ޖެހުމުން ތަފާތުކުރުމަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ވުރެ ވެސް ސީރިއަސް ބައްޔެއް ކަމަށް، ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 18
އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާ ޚިލާފުވުމުން ޝުޖާއު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލް ބުރުގައި އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރި މައްސަލާގައި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް...

August 30, 2020 21
ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ 5،000ރ އިން ޖޫރިމަނާ

ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނުކުރާ މީހުން ކަރަންޓީނު އަމުރާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ 5،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ގޮތަށް "އެކަހެރި ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާއި...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 34
ކޮވިޑަކީ ސިޔާސީކަމެއް ނޫން: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 އަކީ ވަކި މީހަކަށް ޖެހި، ވަކި މީހަކަށް ނުޖެހޭ ބައްޔެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ ސިޔާސީ ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެއްވުންތަކާ މެދު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

August 29, 2020 9
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ތިނަދު އަށް އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަޔަކު ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ގދ. ތިނަދޫން ފެނުމުން އެ ދެ ރަށަށް އަރައިފޭބުން އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 6
އިތުރު 140 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 140 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، 182 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 28, 2020 16
އިންޒާރު ދިނަސް ދިފާއުގައި ނުކުންނާނަން: އަބްދުއްރަހީމް

މުޒާހަރާ ނުކުރަން އިންޒާރު ދިނަސް ގައުމުގެ ހައްގުގައި ތެދުވެ ކުރަން ޖެހުނު ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 4
ކޮވިޑުގެ ބަލި މީހުން 33 ރަށެއްގައި އެބަތިބި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ 33 ރަށެއްގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުން އެބަތިބި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

August 27, 2020 4
މީޑިއާތަކުން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުން ދާތީ އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށް މީޑިއާތަކުން ހާއްސަ ކެމްޕެއިންއަށް ފަށަން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.