30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020
ގައިޑްލައިނަށް ފެތޭ ކަމަށް ބުނެ ފޭކް ސްޓިކާ ޖަހަނީ!

ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ފިހާރަ އަދި ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން އަމަލު ކުރުމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިނަށް ފެތޭ ކަމަށް ބުނެ އެ އެޖެންސީގެ ފޭކް ސްޓިކާ ބައެއް ތަންތަނުގައި ޖަހާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 3
ރަށަށް ތިޔަ ދަނީ ކޮވިޑް ހިފައިގެންތަ؟

ރަށް ކައިރި ސަރަހައްދުން ވަދު މަސްވެރިކަން ކުރާ މަސްވެރިން، ފަތިސްނަމާދު ކޮށްގެން އެ މީހުންގެ ދޯނިތަކާއި ޑިންގީތަކުގައި ފުރައިފި އެވެ. ރޭނުމާއި ސިމެންތި ޖެހުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ރަށުތެރެއިން ހޯދައިގެން ކުރާ މީހުން އިރުއެރުމާ އެކީ މިސްރާބު ޖެހީ ސައިހޮޓާތަކަށެވެ. މަސައްކަތެއް ކޮށްލާނެ މީހަކު ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުން ވެސް އެއްވީ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 1
ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 27
ޝާހިދަށް ހުއްދަ ދިނީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއް އަދާކުރަން

ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަވައިގެން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބޭރަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކޮންމެހެން އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވަން ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 12
ރަށްރަށުން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މައްސަލަ ބޮޑު

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މީހުން ބައެއް ހާލަތުތަކުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުދޭ މައްސަލައިގައި ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗުއީއޯސީ) އިން ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 6
އާދައިގެ ހުމެއްކަމަށް ނުބަލައި ޓެސްޓުކުރަން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުން އިތުރުވެފައިވާ މި ދުވަސްވަރު ވައިރަލް ހުމެއް ވެސް އުޅޭތީ ހުން އައުމުން އެއީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ބަލައި ޑޮކްޓަރަށް ނުދައްކާ ނުތިބެން ހެލްތު އިމަޖެންސީ...

September 10, 2020 5
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަނީ

މާލެއާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރުން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 14
އެންމެންގެ ފަހަތުގައި ފުލުހުންނަކަށް ނުހުރެވޭނެ: ނަޒްލާ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ފުލުހަކަށް ނުހުރެވޭނެ ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަމަލުކޮށްގެން ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 33
ބަލިމީހުން ތަފާތުކުރުމަކީ ކޮވިޑަށްވުރެ ސީރިއަސް ބައްޔެއް

ވަކި ރަށަކަށް ނުވަތަ ނަސްލަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް ބައްޔެއް ޖެހުމުން ތަފާތުކުރުމަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ވުރެ ވެސް ސީރިއަސް ބައްޔެއް ކަމަށް، ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 34
ކޮވިޑަކީ ސިޔާސީކަމެއް ނޫން: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 އަކީ ވަކި މީހަކަށް ޖެހި، ވަކި މީހަކަށް ނުޖެހޭ ބައްޔެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ ސިޔާސީ ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެއްވުންތަކާ މެދު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 37
ކޮވިޑުގައި އެޑްމިޓްކުރާ މީހުން ގިނަވެ އެނދުތައް ފުރެނީ

މާލެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ބާރަށް ފެތުރި ބަލީގައި އެޑްމިޓްކުރާ އަދަދު އިތުރުވެ އެނދުތައް ފުރުމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 19
ކޮންޓެކްޓުތައް މަދުވިޔަސް ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލެއް ނުވޭ

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވާ މީހުންގެ އަދަދު ކުރިއަށް ވުރެ މަދުވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ދުވާލަކު ފެންނަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އަދިވެސް ގިނަކަމުން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އިން...

August 20, 2020 34
ނުގެންދެވި ތިބި ގިނަ މީހުންނަކީ ދާން ދެކޮޅުހެދި މީހުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ދާން އިންކާރުކުރާ މީހުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 87
އެއް އާއިލާއަކުން 35 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލޭގައި އެއް ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ އެއް އާއިލާއެއްގެ 35 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 31
އިންޑިއާއަށް ދިޔަ 8 ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އާސަންދައިގެ ދަށުން އިންޑިއާ އަށް ބޭސްފަރުވާ އަށް ދިޔަ އަށް ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 6
ފުރާ ޓޫރިސްޓުން އެޗްއީއޯސީ މެދުވެރިވެ ޓެސްޓްކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި ގައުމަށް ފުރާ ޓޫރިސްޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން (އެޗްއީއޯސީ) މެދުވެރިވެ ޓެސްޓްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

August 06, 2020 12
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އައިސީޔޫގައި އަށް މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހާލު ބޮޑުވެގެން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހަކު ބާއްވާފައި ވަނީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށާއި އެކަކު އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 34
ވެންޓިލޭޓަރުތައް ލަސްވަނީ ފުލް ޕޭމަންޓަށް އެދޭތީ

ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމި 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުން ލަސްވަނީ ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ ފުރިހަމަ އަގު އެއްކޮށް ދެއްކުމަށް އެ ކުންފުނިން ޑިމާންޑް ކުރާތީ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 13
މާސްކް ނާޅަައި އުޅުމުން 73 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އާއްމު ތަންތަނަށް ނުކުންނަ އިރު މާސްކް އަޅަން އަންގާފައިވާ އެންގުމާ ހިލާފުވެގެން 73 މީހަކު މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 67
ކޮވިޑްގެ 4،000 ވަރަކަށް ކޮންޓެކްޓުން އެބަތިބި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި މި ވަގުތު ވެސް 4،000 ވަރަކަށް މީހުން އެބަ ތިބި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 14
64 ހެލްތު ވޯކަރެއް، 67 ފުލުހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް 64 ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިއަކު އަދި 67 ފުލުހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 7
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވެގެން މިއަދު 40 ތަނެއް ބަންދުކުރި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އެކުލަވައިލާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގަމުން ދިޔަ 40 ތަނެއް މިއަދު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު...

August 01, 2020 21
މާސްކް ނާޅައިގެން ފުރަތަމަ ދުވަހު ހަތަރު މީހަކު ޖޫރިމަނާ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އާންމު ތަންތަނުގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުމަށް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން މަޖުބޫރު ކޮށްފައިވާއިރު، އެ އެންގުމާ ޚިލާފު ވެގެން...