22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 1
ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 48 މީހަކު

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 48 މީހުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

September 22, 2020 8
ކޮވިޑްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި އަދަދު 100އިން ދަށް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން 100 އަށް ވުރެ ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

September 22, 2020 23
ޝާހިދަށް ހުއްދަ ދިނީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއް އަދާކުރަން

ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަވައިގެން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބޭރަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކޮންމެހެން އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ފުރިހަމަ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 6
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 90 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އުމުރުން 90 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ރޭ ދަންވަރު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ޖެހުނު 9،700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ބަލީގައި މިހާތަނަށް މަރުވި އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ އެވެ. އަދި މިއީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ވެސް މިހާތަނަށް މަރުވި އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 12
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ރޭޓް އެވްރެޖްކޮށް ހަ ޕަސެންޓުގައި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ރޭޓް އޯގަސްޓް މަސް ތެރޭ 15 ޕަސެންޓާ ހިސާބަށް މައްޗަށް ދިއުމަށް ފަހު މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެ ރޭޓް އެވްރެޖްކޮށް ހަ ޕަސެންޓާ ހަމަ އަށް ދަށްވެފައިވާ...

September 20, 2020 5
އެދެވޭ ބަދަލު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ ފެނޭ: ޓެގް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން އެޅި ފިޔަަވަޅުތަކަށް އާއްމުން އަމަލުކުރަމުން އަންނާތީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަތަން މިހާރު ފެންނަ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 3
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 74 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން އިތުރު 37 ދިވެއްސަކާއި 37 ބިދޭސީއަކު މިއަދު ޕޮޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 17
ގައިޑްލައިނަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން ބޮޑު އިންސްޕެކްޝަނެއް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އޮފީސްތަކާއި އާންމު ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ތަންތަނުން އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް އަނެއްކާވެސް...

September 17, 2020 17
ބައްޔެއް އުޅޭހެން މަގުމަތިން ހިއެއްނުވޭ: އަފްޒަލް

މާލޭގެ މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު ބަލިމަޑުކަމެއް އުޅޭހެން ހީނުވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 4
ކޮވިޑަށް އިތުރު 99 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 99 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 11
ރަށްރަށުން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މައްސަލަ ބޮޑު

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މީހުން ބައެއް ހާލަތުތަކުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުދޭ މައްސަލައިގައި ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗުއީއޯސީ) އިން ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 1
މަނަދޫން 26 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފި

ނ. މަނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާ ގާތުން ބައްދަލުވި 26 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން މިރޭ ބުނެފި...

September 14, 2020 3
ޕޮޒިޓިވްވީ 70، ބަލިން ރަނގަޅުވީ 210

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް 70 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، 210 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 29
ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން އަނެއްކާވެސް 100 އިން މައްޗަށް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވަމުން ދިއުމަށް ފަހު މިއަދު 100 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. އެކަމަކު، މިދިޔަ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ބަލި އަލަށް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އުޅުނީ 100 އިން ދަށުގަ އެވެ.

September 13, 2020 16
އުސޫލަށް ތަބާނުވާ ނަމަ ކުރިއެރުން ގެއްލިދާނެ: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ތަބާނުވާ ނަމަ، އެބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ލިބޭ ކުރިއެރުން އަނެއްކާވެސް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

September 13, 2020 4
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އައިސީޔޫގައި އޮތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެ އިން އިތުރު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 29
ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް މަނަދޫގައި ނުކުތް މީހާ ޕޮޒިޓިވް!

ނ. މަނަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، އޭނާގެ ސާމްޕަލް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެ ރަށް ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިއްޖެ އެވެ.

September 11, 2020 1
ރާއްޖޭން ލަންކާއަށް ދިޔަ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއަށް ރާއްޖޭން ދަތުރުކުރި ފަސްމީހަކު އިއްޔެ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެެވެ.

September 11, 2020 1
ކެލަ އާއި ދިއްދޫން ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހއ. ކެލަ އާއި ހއ. ދިއްދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެ ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 4
ހޯޑެއްދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ގދ. ހޯޑެއްދޫން 35 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެ މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

September 09, 2020 4
ކޮވިޑުގައި ރާއްޖެއިން 30 ވަނަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން 30 ވަނަ މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

September 09, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށީގައި މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރެގެން ފަރުވާ ހޯދަނިކޮށް ރޭ މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020
ހޯޑެއްދޫން އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގދ. ހޯޑެއްދޫން އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

September 08, 2020 7
ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު ވެސް ދަށަށް

ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު، އޭގެ ކުރީ ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު ދަށްވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވުމަށް...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 51
މި މަހު ފަހުކޮޅު ކޭސްތައް މަދުވާން ފަށާނެ: ޝީނާ

މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައި އޮތް ނަމަވެސް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށްވާން ފަށާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ ކަމަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު އެކްސްޕާޓު ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 8
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހު ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

September 06, 2020 7
ކޮވިޑްގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް 100 އިން ދަށް ދުވަހެއް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭން އިތުރު 98 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވާއިރު 114 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 17
ހޯނޑެއްދޫން 19 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ގދ. ހޯނޑެއްދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް 19 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 6
80 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، 159 މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް 80 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވި އިރު، 159 މީހަކު އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 04, 2020 4
ހޯޑެއްދު އަށް އަރައިފޭބުން އެޗުޕީއޭއިން މަނާކޮށްފި

ގދ. ހޯޑެއްދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެ ރަށަށް އަރައިފޭބުން އެޗުޕީއޭ އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 6
ކޮވިޑް-19: މިއަދު ގިނައީ ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުން

މިދިޔަ 24 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދަށް ވުރެ ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ގިނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ،

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 10
ދާންދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުން ވިލިނގިއްޔަށް

ގދ. ތިނަދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު، ގއ. ވިލިނގިލި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ އަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވަނިކޮށް، އެ އަތޮޅު ދާންދޫން އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހަކު އެ ފެސިލިޓީއަށް ރޭ ބަދަލުކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.