11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 4
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 66 މީހުން

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ 66 މީހުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 5
އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލާ ހިލާފުވި 258 ތަނެއް ބަންދުކުރި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް، ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިންސްޕެކްޝަނުގައި 1،545 ތަނެއް ބަލައި 258 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 7
ކޮވިޑް-19: 143 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިރޭ އިރުއޮއްސުމާ ހަމައަށް ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19އަށް 143 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވިއިރު 13 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައިވާ ކަމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓަކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން...

August 09, 2020 6
ކޮވިޑް-19: ހިތަދޫގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

ސ. ހިތަދޫން ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ އަވަށުގެ ސްކޫލްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހަށް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 8
ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 89 މީހުން

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 89 މީހަކު މިއަދު އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 07, 2020 4
އުތުރުން އިތުރު ހަ މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

އުތުރުގެ ތިން ރަށަކުން އިތުރު ހަ މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 32
ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 100 އިން ދަށަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މި މަސް ފެށުނީންސުރެ ކޮންމެ ދުވަހަކު 100 އިން މަތީގައި ހުރުމަށް ފަހު މިއަދު 86 އަށް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

August 06, 2020 40
ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި މިހާރު ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ ގޮތް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 34
ވެންޓިލޭޓަރުތައް ލަސްވަނީ ފުލް ޕޭމަންޓަށް އެދޭތީ

ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމި 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުން ލަސްވަނީ ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ ފުރިހަމަ އަގު އެއްކޮށް ދެއްކުމަށް އެ ކުންފުނިން ޑިމާންޑް ކުރާތީ ކަމަށް...

August 05, 2020 16
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 148 މީހުން

މާލެ ތެރޭގައި ހަލުއި ކަމާއެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 148 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 15
ކޮވިޑަށް މިއަދު 153 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް،ގިނައީ ދިވެހިން

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން 153 މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

August 04, 2020 54
ރޭގަނޑު 10 އިން ފަތިހު 5 އަށް، ކާފިއު ގަޑި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އިތުރުވަމުން ދާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިރެއިން ފެށިގެން ކޮންމެ ރެއެއްގެ 10 އިން ފަތިހު 5 އަށް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން ސަރުކާރުން...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 67
ކޮވިޑްގެ 4،000 ވަރަކަށް ކޮންޓެކްޓުން އެބަތިބި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި މި ވަގުތު ވެސް 4،000 ވަރަކަށް މީހުން އެބަ ތިބި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 03, 2020 17
ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 129 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 129 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 129
ކޮވިޑް-19 ބިރު ބޮޑުވަނީ: މިއަދު 215 ކޭސް

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އަދަދު ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ އާންމުކުރި ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދު 215 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 7
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވެގެން މިއަދު 40 ތަނެއް ބަންދުކުރި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އެކުލަވައިލާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގަމުން ދިޔަ 40 ތަނެއް މިއަދު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 01, 2020 53
ދިވެހިންގެ އަދަދު ހައްތާ މައްޗަށް، މިއަދު 134

ކޮރޯނާވައިރަހަށް، އެއް ދުވަސްތެރޭގައި ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ދިވެހިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

August 01, 2020 21
މާސްކް ނާޅައިގެން ފުރަތަމަ ދުވަހު ހަތަރު މީހަކު ޖޫރިމަނާ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އާންމު ތަންތަނުގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުމަށް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން މަޖުބޫރު ކޮށްފައިވާއިރު، އެ އެންގުމާ ޚިލާފު ވެގެން...

29 ޖުލައި

July 29, 2020 4
ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 61 މީހެއް

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު އިތުރު 61 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 80
އުސޫލާ ހިލާފުވާ ހުރިހާތަނެއް ވަގުތުން ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފުވާ ހުރިހާ ތަނެއް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ވަގުތުން ބަންދު ކުރަން އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

July 28, 2020 69
ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ދިވެހިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅަށް ލުއި ދިން ފަހުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ދިވެހިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 13
ކޮވިޑަށް އިތުރު 67 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 67 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

July 27, 2020 3
އިނގުރައިދު އަށް ދިޔަ ދެ ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރ. އިނގުރައިދު އަށް ގޮސް ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި ދެ ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

July 27, 2020 33
ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 35
ކޮވިޑް ޖެހުނު ދިވެހިންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ދިވެހިންގެ އަދަދު، މީގެ ކުރިން އެ ބަލި އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުންނަށް ވުރެ މިރޭ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 13
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 55 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން އިތުރު 55 މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން މިރޭ ބުނިގޮތުގައި ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 31 ދިވެހިންނާއި 21 ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުންނާއި އިންޑިއާގެ ދެ މީހަކާއި ސްރީލަންކާގެ މީހެކެވެ.

July 24, 2020 18
ބަލިން ރަނގަޅުވި ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ޕޮޒިޓިވް!

ކޮވިޑް-19 ޖެހި ރަނގަޅުވި ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ.

July 24, 2020 4
ގްރޭޑު 8،7 އަށް އަންނަ މަހުގެ 16ގައި ކިޔަވައިދެނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކީ ސްޓޭޖް ތިނަކަށް، އަންނަ މަހުގެ 16 ގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.