25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020
އެމްއެންޔޫއާ ގުޅިގެން އެންޓި ބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަން ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހު އެންޓި ބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަން ފަށާނެ ކަމަށް، ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 11
ނަމްބަރު މަދުވިޔަސް ގްރީން ޒޯނަކަށް ނުދޭ: ޑރ. ޝީނާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދު މަދުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ގްރީން ޒޯނަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ދޫކޮށްލާ ހިސާބަށް އަދި ނުދާ ކަމަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު ސްޕެޝަލިސްޓް ޑރ. ޝީނާ މޫސާ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 27
ޝާހިދަށް ހުއްދަ ދިނީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއް އަދާކުރަން

ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަވައިގެން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބޭރަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކޮންމެހެން އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވަން ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 5
އެދެވޭ ބަދަލު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ ފެނޭ: ޓެގް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން އެޅި ފިޔަަވަޅުތަކަށް އާއްމުން އަމަލުކުރަމުން އަންނާތީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަތަން މިހާރު ފެންނަ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑަވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 18
ޑިޒާސްޓާގެ އިން ހަރަދުކުރުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ކަންތައްތައް މެނޭޖު ކުރަން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ހަރަދުކުރުމުގައި ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓާ...

September 15, 2020 12
ރަށްރަށުން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މައްސަލަ ބޮޑު

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މީހުން ބައެއް ހާލަތުތަކުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުދޭ މައްސަލައިގައި ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 3
ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކޮވިޑުން މީހުން ރަނގަޅުވި ދުވަހެއް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށި ފަހުން އިއްޔެ އަކީ އެންމެ ގިނަ މީހުން އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލަން ނިންމި ދުވަސް ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 29
ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް މަނަދޫގައި ނުކުތް މީހާ ޕޮޒިޓިވް!

ނ. މަނަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، އޭނާގެ ސާމްޕަލް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެ ރަށް ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 6
އާދައިގެ ހުމެއްކަމަށް ނުބަލައި ޓެސްޓުކުރަން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުން އިތުރުވެފައިވާ މި ދުވަސްވަރު ވައިރަލް ހުމެއް ވެސް އުޅޭތީ ހުން އައުމުން އެއީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ބަލައި ޑޮކްޓަރަށް ނުދައްކާ ނުތިބެން ހެލްތު އިމަޖެންސީ...

September 10, 2020 5
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަނީ

މާލެއާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރުން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 1
އަތޮޅުތަކުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް އޮތްތޯ ބަލަނީ

ގދ. ހޯޑެއްދޫން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައި ވާތީ، އަތޮޅުތަކުގައި އާއްމުންގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި ފެތުރިފައިވޭތޯ ބަލަން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޓެސްޓު ކުރަން ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗުއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 9
މާސްކު އެޅީމަ އަތް ދޮންނަން ހަނދާން ނެތިއްޖެ؟

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކުރުމާ އެކު އަތްދޮވުމާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން ފަދަ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް ނަގާތީ ޕަބްލިކް ހެލްތު އެކްސްޕާޓް، ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 6
ކޮވިޑް-19: މިއަދު ގިނައީ ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުން

މިދިޔަ 24 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދަށް ވުރެ ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ގިނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ،

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 14
އެންމެންގެ ފަހަތުގައި ފުލުހުންނަކަށް ނުހުރެވޭނެ: ނަޒްލާ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ފުލުހަކަށް ނުހުރެވޭނެ ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަމަލުކޮށްގެން ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 19
ހައި ރިސްކް މީހުންގެ ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނަވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުން އެންމެ ބޮޑު ނުރައްްކަލާ ކުރިމަތިވާ ކެޓަގަރީގެ މީހުންނަށް އެ ބަލި ޖެހޭ ވަރު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވެ، ހެލްްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 6
އިތުރު 140 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 140 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، 182 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 104 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ރާއްޖެ އިން 104 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

August 27, 2020 4
މީޑިއާތަކުން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުން ދާތީ އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށް މީޑިއާތަކުން ހާއްސަ ކެމްޕެއިންއަށް ފަށަން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 50
އޮތީ ލެވެލް ނުވައެއްގައި، 10 އަކުން ލޮކްޑައުންއަށް!

ކޮވިޑް-19 ގެ ރާއްޖޭގެ ލެވެލް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އޮތީ ނުވަ ވަނައިގައި ކަމަށާއި 10 އަށް އަރައިފި ނަމަ، މާލެ ސަރަަހއްދު ލޮކްޑައުން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 25, 2020 7
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދު 7،000 އަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 7،000 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

August 25, 2020 10
އެޗްއީއޯސީ އަށް ހެލްތު ވޯކަރުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އަށް ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ހޯދަން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 9
ނައިބު ރައީސް، އެޗްއީއޯސީ ބައްދަލުވުންތައް ޗެއާކުރަަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުންތައް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޗެއާ ކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 38
ލުއިދެވުނީ ފުރަތަމަ ޕްލޭންކުރިވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް: ޓެގް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިން އިރު ދޫކޮށްލެވުނީ ފުރަތަމަ ޕްލޭން ކޮށްފައި އޮތް ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކަން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް...

August 23, 2020 73
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް މެނޭޖް ނުކުރެވިދާނެ: ޑރ. އަލީ

ކޮވިޑް-19 ބާރުމިނުގައި ފެތުރި މީހުން މިހާރު ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާ އަދަދު ކޮންޓްރޯލް ނުވެއްޖެ ނަމަ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގައި މި ބަލި މެނޭޖް ނުކުރެވިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓެކްނިކަލް...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 4
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 96 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 96 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

August 22, 2020 159
ރޭގަނޑު 8 އިން ފަތިހު 5 އަށް އުޅަނދުތައް މަނާ!

މާދަމާ ރެއިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8 އިން ފަތިހު 5 އާ ދެމެދު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލީގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

August 22, 2020 17
އެޗްއީއޯސީގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރަން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އިސްވެ ހުންނަވައި މިއަދު...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 2
ހިންނަވަރާއި ތިމަރަފުށިން ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ޅ. ހިންނަވަރާއި ތ. ތިމަރަފުށީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

August 20, 2020 19
ކޮންޓެކްޓުތައް މަދުވިޔަސް ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލެއް ނުވޭ

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވާ މީހުންގެ އަދަދު ކުރިއަށް ވުރެ މަދުވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ދުވާލަކު ފެންނަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އަދިވެސް ގިނަކަމުން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އިން...

August 20, 2020 34
ނުގެންދެވި ތިބި ގިނަ މީހުންނަކީ ދާން ދެކޮޅުހެދި މީހުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ދާން އިންކާރުކުރާ މީހުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ...