28 މާޗް

March 28, 2020 60
ތައްޔާރުވާން މަޑުކުރި ނަމަ ރާއްޖެ ވެސް އަތުނުވީސް!

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅައި، މަޑުކޮށްގެން ތިބި ގައުމުތަކުގެ ހާލަތު އެ އޮތީ އަތުނުވާ ހިސާބުގަ އެވެ! ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބަޔަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ ރޭޓް ވެސް ދަނީ މަތިވަމުންނެވެ. މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ނުރައްކަލުން ރާއްޖެ އަށް މިހާތަނަށް ހޯދުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ...

27 މާޗް

March 27, 2020 81
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެ އިން ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 8
ހަނިމާދޫން ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓަށް ދިއުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން އަރައި ފޭބުން މަނާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް ހދ. ހަނިމާދޫން، އެ ރަށާ ކައިރީގައި އޮންނަ...

March 26, 2020 18
ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް އެހީވާނަން: ރައީސް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހާއްސަ ގޮތްތަކެއް ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ރަނގަޅު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް...

25 މާޗް

March 25, 2020 64
ހުރިހާ ބަހެއް ބުނާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުން: ރައީސް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ އިސް އަދި ފަހު ބަސް ވެސް ބުނާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމަކީ އެ މީހުންގެ ލަފަ އާއި އިރުޝާދުތައް ތަންފީޒު ކުރުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 33
މި ތިބީ ފެންވަރު މަތީ ކަރަންޓީންގައި ހިތްހަމަޖެހިގެން

ކޮޓަރީގައި އެކަންޏެވެ. ރަނގަޅަށް ކާން ލިބެ އެވެ. އިންޓަނެޓް އެބަ ހުއްޓެވެ. ޓީވީ ބެލެ އެވެ. ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗުއައިއެޗު)ގެ ޓޫރިސްޓް ކޮޓަރިއެއްގައި އޭނާ ކަރަންޓީކޮށްފައި ހުރި އިރު، ބޭރަށް ނުނިކުމެވުން ފިޔަވައި، އެހެން އުނިކަމެއް އިހުސާސެއް ނުވެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 1
ރަޝިޔާއަށް ދިޔަ ދެ ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

ރާއްޖެއިން ރަޝިޔާ އަށް ދިޔަ ތިން ދިވެއްސެއްގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އަނެކަކުގެ ނަތީޖާ އަދި ނުލިބެ އެވެ.

March 20, 2020 63
ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދިން ފުރަތަމަ ދެ މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 13 މީހުންގެ ތެރެއިން، މި ބައްޔަށް ފަރުވާ ދިން ފުރަތަމަ ދެ މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 20
ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްނުވެ 4 ދުވަސް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން މީހަކު ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވް ވިތާ ދެ ހަފްތާ ވާން ކައިރިވި އިރު، އެބައްޔަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ނުވާތާ ހަތަރު ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ.

March 19, 2020 9
ސިއްހީ ވޮލެންޓިއަރުންނަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ހުޅުވާލައިފި

ސިއްހީ ވޮލެންޓިއަރުންނަށް ވުމަށް އައިޖީއެމްއެޗް އިން މިއަދު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 1
ދާއިމީކޮށް ބޭސް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް

އެކިއެކި ބަލިތަކާ ގުޅިގެން، ދާއިމީކޮށް ބޭސް ކާންޖެހޭ މީހުން، ބޭސް ސިޓީ އާ ކުރުމަށްޓަކައި މި ދުވަސްވަރު ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކިޔަސް ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތް އާސަންދަ އިން ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 61
"ރަށަށް އަރައި ފޭބުން ކައުންސިލަށް މަނާ ނުކުރެވޭނެ"

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް އަރައި ފޭބުން ކައުންސިލްތަކަށް މަނާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 26
ސަފާރީގެ ފަޅުވެރިން ފުވައްމުލަކަށް ފޭބި

ރާއްޖޭން އެންމެ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ ޓޫރިސްޓުން ދަތުރުކުރި ސަފާރީ ފުވައްމުލަކަށް މަޑުކޮށް، އޭގެ ފަޅުވެރިން އެ ރަށަށް ފޭބި ކަމަށާއި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ދާކަމަށް ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 35
ގޭގައި ތިބި ސިއްހީ ފަންނުވެރިން ނުކުންނަވާ: އަފްއާލް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ވަޒީފާ އަދާނުކޮށް ގޭގައި ތިބި ސިއްހީ ފަންނުވެރިން، ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި...

March 14, 2020 25
ރިސޯޓްތަކަށް އަރައި ފޭބުން 14 ދުވަހަށް މަނާ

މިއަދު ހަވީރު ހަޔަކުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރިސޯޓަކުން މީހުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދިއުމާއި ރަށްރަށުން ރިސޯޓްތަކަށް މީހުން ދިއުން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަނާކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 19
ކޮވިޑް-19: ފޯނު ސާފުކުރާނެ ގޮތް ދިރާގުން ކިޔައިދީފި

އަތް ދޮވެފީމެވެ. އެންމެ ރަނގަޅެވެ. އެކަމަކު އަތް ދޮވެގެން ވެސް، އަހަރެމެންނަށް މި އަތްލެވެނީ ހަޑިވެފައިވާ ފޯނެއްގައި ކަމެއް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ފާހަނާއަށް ވުރެ، ގިނަ އިރުތަކެއްވަންދެން އަމިއްލަ އަތުގައި ގެންގުޅޭ ފޯނުގައި ހިމެނޭ ޖަރާސީމު 10 ޕަސެންޓު ގިނަ އެވެ.

March 13, 2020 13
ކުރަމަތިން ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސެއް ޓެސްޓުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ކުރަމަތި ރިސޯޓުން ޕޮޒިޓިވްވި ޓޫރިސްޓަކާ 'ކްލޯޒް ކޮންޓެކްޓް' ވި ދިވެއްސެއް ޓެސްޓުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

March 13, 2020 28
ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އަމީން ދެއްވީ ސާބަސް

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނަކީ މިހާތަނަށް ގައުމީ ހަފުލާތަކާއި ވަރަށް މުހިންމު މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅުވައިގެން ނޫނީ ޓުވީޓް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އާންމުކޮށް، އަމިއްލަ ޓުވިޓާ...

12 މާޗް

March 12, 2020 56
އިގްތިސާދަށް ވަރަށްބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އަންނާނެ: ރައީސް

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އެބަ އަންނަ ކަމަށާއި އެ ރޯގާގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދަށް އެންމެ ބޮޑަށް ލޮޅުން އަރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްްޖެ ހިމެނޭނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާތަކުން ލަފާކުރާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހަައްމަދު...

March 12, 2020
މެލޭޝިޔާއިން އައި ދިވެހި މީހާ ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

މެލޭޝިޔާ އިން ރާއްޖެ އައި ދިވެހި މީހާ، ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 12, 2020 7
އިންތިހާބުގެ ތާރީޚަށް ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވާނެ: އަމީން

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުމުގެ މިންވަރު މިހާރު އޮތް ގޮތުން، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް މިހާރު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ތާރީހާ ހިސާބަށް ދާއިރު، ބޮޑެތި އެއްވުންތައްް ބޭއްވޭ ވަރަށް...

11 މާޗް

March 11, 2020 43
ސްކޫލު ބަންދުކުރަން ޓީޗަރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ގޮވާލައިފި

ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން އަންނަ ހަފުތާގައި ބަންދުކުރަން ޓީޗަރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

March 11, 2020 5
އެޗުޕީއޭގެ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މެސެޖްތައް ފޯނަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ހޭލުންތެރިކުރަން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެސްއެމްއެސް ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 60
ކޮވިޑް-19: މާލޭން 16 މީހަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވް ވި ދެ ބިދޭސީންނަށް އެ ބަލި އެރުމަށް މެދުވެރިވި އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓު މީހާ މާލޭގައި ހޭދަކުރި ދެ ދުވަހު އޭނާއާ އެކި ގޮތްގޮތުން ކޮންޓެކްޓެކްޓް ވެފައިވާ 16 މީހަކު މިއަދުު ކަރަންޓީން ކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 15
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި 173 މީހެއް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ފޮޒިޓިވްވި ދެ ބިދޭސީންނާ އެކި ގޮތް ގޮތުން ގުޅުން ހުރި 173 މީހަކު ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 08, 2020 35
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ޑރ. އަލީ ލަތީފުގެ ޔަގީންކަން

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރަނގަޅަށް މަަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް އެ ރޯގާއާ ގުޅޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ޓާސްކްްފޯހުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

March 08, 2020 18
ކޮވިޑް-19: ބަތަަލާ އައިލެންޑް ކަރަންޓީނުކޮށްފި

ސޭޑީޒް ބަތަލާ އައިލެންޑްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އައި އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްްތަކެއް ފެނުމާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށާއި މޮނިޓާ...

07 މާޗް

March 07, 2020 109
ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް ޓެސްޓްކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ޅ. ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުން ޓެސްޓްކުރި އެތަނުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން ދެންމެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 98
ކޮވިޑް-19: ކުރެއްދު އާއި ވ. ތިނަދު އަށް އަރައި ފޭބުން މަނާ

ޅ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް މީހުން އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުވާ މީހަކު އެ ރިސޯޓުން ފެނިގެން ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ރަސްމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އަދި ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 8
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭގައި އޮތީ ވައިޓް އެލާޓް

އެކި ގައުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާ އެކު، ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން އެލާޓް ނެރޭނެ ލެވެލްތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ވާއިރު، ރާއްޖެ އަދި އޮތީ "ވައިޓް އެލާޓް" ގައި ކަަމަށް ހެލްތު...

March 05, 2020 13
އިޓަލީން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސެއް ކަރަންޓީނަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ އިޓަލީން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި...