28 ޖުލައި

July 28, 2020 80
އުސޫލާ ހިލާފުވާ ހުރިހާތަނެއް ވަގުތުން ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފުވާ ހުރިހާ ތަނެއް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ވަގުތުން ބަންދު ކުރަން އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 5
1،475 ވިޔަފާރި ބެލިއިރު 1،000 ތަން ރަނގަޅު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކުރި ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމުން ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން އަމަލުކުރާ ގޮތް ބެލުމަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި 1,475 ތަން ބެލިއިރު ހާހެއްހާ ތަނުން އަމަލު ކުރަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 11
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން އިންސްޕެކްޝަނެއް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ބޮޑެތި ލުއިތަކަކާ އެކު، އާންމު ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އޮފީސްތައް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެ ތަންތަނުގައި އަމަލު ކުރަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 10
އަދިވެސް ކުނި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ގޭގެ ތިރީގައި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިން ނަމަވެސް، ލޮކްޑައުންގެ ދުވަސްވަރު ގޭގެއިން ބޭރަށް ކުނި ނެރެ ތިރީގައި ބަހައްޓާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި އުސޫލަށް އޯގަސްޓު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 23
މާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ފަށައިފި

މާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 64
ބިދޭސީންނާ މެދު ކޮން ކަހަލަ ވިސްނުމެއް؟

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާ އެކު އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާނެ އެއް ބަޔަކީ، އޭރު ވެސް ފެންނަން އޮތް ގޮތުގައި ، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނެވެ. އިންސާނުން ދިރިއުޅެން އެކަށީގެން ނުވާ ތަންތަނުގައި، އެ މީހުންގެ ނިކަމެތި ދިރިއުޅުމަކީ ސިއްރެއް ނޫނެވެ. ކުޑަ ކޮޓަރިތަކުގައި ޑިއުޓީ ބަހައިގެން 50 މީހުން ނިދުމަކީ އެ މީހުންނަށް ކުރިމަތި ކުރުވި...

02 މެއި

May 02, 2020 3
މާލެ އަންނަން 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 454 މީހަކު އެދެފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދު ބަންދުކުރުމުން، ރަށްރަށުގައި ތިބި މާލެ ނާދެވިފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 454 މީހަކު މާލެ އަންނަން ބޭނުންވެގެން މި ދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 26
މާލެ ނާދެވިފައި ތިބި މީހުން އަންގަން އެދެފި

އެކި ރަށްރަށުގައި މި ވަގުތު މާލެ ނާދެވިފައި ތިބި، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އެކަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަންގަން އެދިއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ޑެލިވަރީކުރަން ބޭނުން ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީވާން އެދެފި

ކޮވިޑް-19 އަށް މާލެ އިން ދިވެއްސަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން، ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ ވަގުތު ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ބޭނުންވާ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީ ވާން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 29
މާލެ ބަންދުކޮށްފިނަމަ ޑެލިވަރީކުރާނެ ފިހާރަތައް ހޯދައިފި

މާލެތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނު ނުދޭން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށްފި ނަމަ ގޭގެ އަށް ތަކެތި ފޮނުވައިދޭނެ ފިހާރަތަކުގެ މައުލޫމާތު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 8
މާލޭގެ މާރުކޭޓުތައް ހަވީރު ހަތަރެއްގެ ފަހުން ބަންދު

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ތިން ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް ހިންގަން ނިންމުމުން، މާލޭގައި ހިންގާ މާރުކޭޓުތައް ހަވީރު 4:00 ގެ ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 3
ކަށުނަމާދުކުރާނީ އާ ސަހަރާ އާއި ހުޅުމާލޭ ސަހަރާގައި

މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައި ކަށު ނަމާދު ކުރާނީ ހަމައެކަނި ދެ މިސްކިތެއްގައި ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 37
އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދުގައި ދުންފަތް މަނާކުރާނެ

މަގުމަތީގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަނާކުރާނީ އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 30
ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވުމުން ގާޑިޔާތައް ނަގަން އަންގައިފި

ވެސްޓް ޕާކު ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ގާޑިޔާތަކުގައި ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވެ، އެ ތަންތަނުން ކާބޯތަކެތީ ހިދުމަތް ދޭން އެކަށީގެން ނުވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ރިޕޯޓެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވާތީ އެ ގާޑިޔާތައް މި މަހު 10ގެ ކުރިން ނަގަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންގައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 9
ރަސްފަންނު މޫދު ހުޅުވާލައިފި

ނަޖިސް ފެނިގެން މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ރަސްފަންނުގެ މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 10
މާލޭގައި މޫދަށް އެރޭ ތަންތަނުގެ ފެން ޓެސްޓް ކުރަނީ

މާލޭގައި އާއްމުކޮށް މޫދަށް އެރޭ ތިން ސަރަހައްދުގެ ލޮނު ޓެސްޓްކޮށްދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގައި އެދެފި އެވެ.