28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 17
ލުއި ދިނުމުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދެވޭވަރު ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި އެޗްޕީއޭ އިން މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ކަނޑައަޅާފައިވާ "ޕްރިއޮރިޓީ އީޒް ޕްލޭން އިންޑިކޭޓާ ސްކޯ" ހަތަރަކަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. މި ސްކޯ އަކީ ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެޗްޕީއޭ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020 14
ކޮވިޑް ކޭސްތައް 10،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް

އިއްޔެ ހަވީރު 6:00 އިން މިއަދު ހަވީރު 6:00 އަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްްވި މީހުންނާ އެކު ރާއްޖޭން އެބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ 10،000 އަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެ އެވެ.

September 25, 2020 9
ކޮވިޑް ކޭހެއް ފެނުމުން ކުޅުދުއްފުށި މޮނިޓަރިންއަށް

އުތުރުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓާ މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގެ ކެޕްޓަން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށި މޮނިޓަރިން އަށް ލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 32
ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގެން ކަރަންޓީނުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމައިލެއްވުމަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު މާލެއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 5
އެދެވޭ ބަދަލު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ ފެނޭ: ޓެގް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން އެޅި ފިޔަަވަޅުތަކަށް އާއްމުން އަމަލުކުރަމުން އަންނާތީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަތަން މިހާރު ފެންނަ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑަވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 17
ގައިޑްލައިނަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން ބޮޑު އިންސްޕެކްޝަނެއް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އޮފީސްތަކާއި އާންމު ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ތަންތަނުން އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު އިންސްޕެކްޝަނެއް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 18
ޑިޒާސްޓާގެ އިން ހަރަދުކުރުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ކަންތައްތައް މެނޭޖު ކުރަން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ހަރަދުކުރުމުގައި ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު އާއްމުކުރި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 29
ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން އަނެއްކާވެސް 100 އިން މައްޗަށް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވަމުން ދިއުމަށް ފަހު މިއަދު 100 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. އެކަމަކު، މިދިޔަ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު...

September 13, 2020 16
އުސޫލަށް ތަބާނުވާ ނަމަ ކުރިއެރުން ގެއްލިދާނެ: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ތަބާނުވާ ނަމަ، އެބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ލިބޭ ކުރިއެރުން އަނެއްކާވެސް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 17
ކޮވިޑްގެ ނަންބަރުތަކުން އުންމީދެއް، އަދި ހިފަހައްޓާލާ!

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ރާއްޖޭގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމާ އެކު ކޭސްތައް އިތުރުވެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތަކަށް ބާރު ބޮޑުވުމަށް ފަހު އެޗްޕީއޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުތަކުން...

September 12, 2020 3
ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކޮވިޑުން މީހުން ރަނގަޅުވި ދުވަހެއް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށި ފަހުން އިއްޔެ އަކީ އެންމެ ގިނަ މީހުން އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލަން ނިންމި ދުވަސް ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 29
ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް މަނަދޫގައި ނުކުތް މީހާ ޕޮޒިޓިވް!

ނ. މަނަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، އޭނާގެ ސާމްޕަލް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެ ރަށް ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިއްޖެ އެވެ.

September 11, 2020 1
ރާއްޖޭން ލަންކާއަށް ދިޔަ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއަށް ރާއްޖޭން ދަތުރުކުރި ފަސްމީހަކު އިއްޔެ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 4
ހޯޑެއްދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ގދ. ހޯޑެއްދޫން 35 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެ މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 11
ހޯޑެއްދޫން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޮންޓެކްޓުން ފެނިއްޖެ

ގދ. ހޯޑެއްދޫ އިން ފެނުނު ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތަކުގެ ކްލަސްޓާ ބޮޑުވެ ކޮންޓެކްޓުންގެ އަދަދު 100 އަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

September 08, 2020 1
އަތޮޅުތަކުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް އޮތްތޯ ބަލަނީ

ގދ. ހޯޑެއްދޫން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައި ވާތީ، އަތޮޅުތަކުގައި އާއްމުންގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި ފެތުރިފައިވޭތޯ ބަލަން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޓެސްޓު ކުރަން ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 8
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހު ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

September 06, 2020 7
ކޮވިޑްގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް 100 އިން ދަށް ދުވަހެއް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭން އިތުރު 98 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވާއިރު 114 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 6
ކޮވިޑް-19: މިއަދު ގިނައީ ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުން

މިދިޔަ 24 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދަށް ވުރެ ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ގިނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ،

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 16
ކޮވިޑް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް އެރުވިޔަކަ ނުދިން

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ އަށް ގެންދިޔަ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހަކު އެ ރަށަށް އެރުވިޔަ ނުދޭން މިއަދު ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 19
ހައި ރިސްކް މީހުންގެ ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނަވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުން އެންމެ ބޮޑު ނުރައްްކަލާ ކުރިމަތިވާ ކެޓަގަރީގެ މީހުންނަށް އެ ބަލި ޖެހޭ ވަރު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވެ، ހެލްްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

August 30, 2020 2
ފްރޮންޓްލައިން ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނައީ އެއާޕޯޓުގައި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު އެންމެ ގިނައީ ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ވަޒީފާނެތް މީހުން ކަމަށާއި ފްްރޮންޓްލައިން މީހުންގެ...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 34
ކޮވިޑަކީ ސިޔާސީކަމެއް ނޫން: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 އަކީ ވަކި މީހަކަށް ޖެހި، ވަކި މީހަކަށް ނުޖެހޭ ބައްޔެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ ސިޔާސީ ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެއްވުންތަކާ މެދު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 104 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ރާއްޖެ އިން 104 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 50
އޮތީ ލެވެލް ނުވައެއްގައި، 10 އަކުން ލޮކްޑައުންއަށް!

ކޮވިޑް-19 ގެ ރާއްޖޭގެ ލެވެލް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އޮތީ ނުވަ ވަނައިގައި ކަމަށާއި 10 އަށް އަރައިފި ނަމަ، މާލެ ސަރަަހއްދު ލޮކްޑައުން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން...

August 25, 2020 7
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދު 7،000 އަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 7،000 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 38
ލުއިދެވުނީ ފުރަތަމަ ޕްލޭންކުރިވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް: ޓެގް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިން އިރު ދޫކޮށްލެވުނީ ފުރަތަމަ ޕްލޭން ކޮށްފައި އޮތް ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކަން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ކޮވިޑާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޗްޕީއޭއަށް ލަފާ ދޭ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 4
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 96 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 96 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

August 22, 2020 159
ރޭގަނޑު 8 އިން ފަތިހު 5 އަށް އުޅަނދުތައް މަނާ!

މާދަމާ ރެއިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8 އިން ފަތިހު 5 އާ ދެމެދު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލީގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.