21 މެއި

May 21, 2020 17
ލޮކްޑައުން ލުއިކޮށްލިޔަސް ބަލި ފެތުރުނަދީގެން ނުވާނެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،200 އަށް މިއަދު އަރައިފި އެވެ.

May 21, 2020 8
އަންނަ ހަފުތާގައި އޭޑީކޭގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރަންފަށާނެ

އަންނަ ހަފުތާ ފެށޭ ހިސާބުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 66
ލުއިތައް ދޭނީ ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން: ރައީސް

މި ލުއިތަކާއެކު ކޮވިޑް-19 ގެހާލަތު ގޯސް ވާނަމަ އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުން އަކަށް ދާން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި.

May 20, 2020 10
މާލެ އަންނަން 3،000 މީހަކަށް ހުއްދަ ދީފި

ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން އެކި ރަށްރަށުގައި ތާށިވެ މާލެ ނާދެވިފައި ތިބި 3،016 މީހަކަށް މާލެ އައުމުގެ ހުއްދަ ފުލުހުން ދީފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 27
ސިޔާސީ މީހުންނާ ވިސްނުމުގެ ތަފާތެއް އެބައުޅޭ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 37 މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

May 19, 2020 40
ލޮކްޑައުން ނިންމާލައި ނިއު ނޯމަލްއަށް ތައްޔާރުތަ؟

މި ވައިރަހަށް ފިލައިގެން އަބަދަކު ގޭތެރޭގައި ނުތިބެވޭނެ އެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ބިރަށް މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް، ވޭތުވެދިޔަ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ޖެހުނީ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާއެކެވެ....

17 މެއި

May 17, 2020 14
އިތުރު ހަތަރު ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު ފަސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

May 17, 2020 22
ރިހެބަށް ކޮވިޑް ވަނީ ކައުންސިލްގެ އަޑުނޭހުމުން: ޝާން

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން މެދުވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ އެ ތަނަށް ގެންދިޔައިރު، ރިހެބަށް މާލޭން މީހުން...

15 މެއި

May 15, 2020 24
މަނަދު އަށް ކޮވިޑް-19 ދިޔައީ ކިހިނެއް؟

ކޮވިޑް-19 އަށް ނ. މަނަދޫން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި 70 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ އަކީ ބަލިކަމުން ތަންތަނަށް ގޮސް އުޅެވޭ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާ އަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާކަން އެނގުނީ ބަނޑުގައި...

May 15, 2020 5
މަނަދޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތު މީހުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ނ. މަނަދޫން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ނުވަ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް އެ ތަން ސާފު ކުރާ ދެ...

14 މެއި

May 14, 2020
ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮކްޑައުން އަނެއްކާވެސްް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

May 14, 2020 9
ހީކުރިވަރަށް ސާޖެއް އަދި ނާދޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

ރާއްޖެ އިން ރޭ 12 އިން ފެށިގެން މި ވަގުތާ ހަމައަށް 27 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 982 އަށް އަރައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 7
ލޮކްޑައުންގައި ކަރަންޓެއް ނުކަނޑާނަން: ސްޓެލްކޯ

މާލީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި މި ލޮކްޑައުން ތެރޭގައި ބިލް ނުދެއްކުނަސް ކަރަންޓު ނުކަނޑާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 13, 2020 28
ޓެސްޓް ކުރެވޭ އަދަދު 1000 އަށް ވުރެ މަތިކުރަނީ

މެޝިންތައް ލިބުމާ އެކު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރާ ސާމްޕަލްތަކުގެ އަދަދު ދުވާލަކު 1000 އަށް ވުރެ އިތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 70
ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސްް ކޮވިޑް19 ފެތުރުން ގާތް: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ދުރުދުރުގައި ހުއްޓަސް ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް ފެތުރުން ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

May 12, 2020 45
"800 މިލިޔަން ރުފިހާ ހަރަދުކުރީ ހަރުގެ ތަކަކަށް"

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ހަރަދު ކުރި ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދު 800 މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް އެރުމުން، އެ ފައިސާ އަކީ ހަރުގެތަކެއް އަޅަން ހަރަދު ކުރި ފައިސާ...

11 މެއި

May 11, 2020 21
މާލެއިން ފުރުމުގެ އުސޫލު ހަރުކަށިކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ މާލެ ސަރަހައްދުން އަތޮޅުތަކަށް ފުރަން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި އުސޫލު މިއަދު ހަރުކަށިކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 7
އައްޑޫ ކޭސް ނެގެޓިވްކަން ޔަގީން ކުރިން: އެޗްޕީއޭ

އައްޑޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ފުރަތަމަ ޓެސްޓުން ދެއްކި މީހާ އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަށަަވަރު ކޮށްފައި ވާނެކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ...

May 10, 2020 22
އޭޑީކޭގެ 12 މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 45 މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 835 އަށް އަރައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 1
ކޮވިޑް-19ގެ ބިރު ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެބަ އޮތް

ކޮރޯނާވައިރަސް ހުންނަ ގިނަ މީހުންގެ ފަރާތުން އަލާމާތްތައް ނުފެނުމާ އެކު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން، ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވެސް އޭގެ ނުރައްކާ އެބަ އޮތް ކަމަށް،...

May 09, 2020 12
އައިޖީއެމްއެޗް އެންއައިސީޔޫގައި ތިބި ކުދިން ޓެސްޓްކުރަނީ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ފުރަތަމަ ބައިތިއްބާ ނިއޯ ނޭޓަލް އިންޓެންސިވް ކެއާ ޔުނިޓް (އެންއައިސީޔޫ) ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ...

08 މެއި

May 08, 2020 23
މާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ފަށައިފި

މާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި އެވެ.

May 08, 2020 22
ހުއްދަ ނަގައި، ނުހުޅުވާ ފިހާރަތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މި ދުވަސްވަރު ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފުލުހުން ޚާއްސަ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ބަންދު ކޮށްފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި އެ ތަންތަން...

07 މެއި

May 07, 2020 33
ފްްރޮންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްްސަ އެލަވަންސެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސެއްދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

May 07, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮކްޑައުނަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަތް ދުވަސް

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރެން ފެށުމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އަނެއްކާ ވެސް ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި...

06 މެއި

May 06, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ތަކަންދޫ ކުއްޖާގެ ޓެސްޓް ނެގެޓިވް

ހއ. ތަކަންދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ތިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ފަހުން ހެދި ޓެސްޓް ނެގެޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

May 06, 2020 7
ޓްރީ ޓޮޕް އަށް ކޮވިޑް ބަލީގެ މީހުން ގެންދަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 24
މިއަދު މަރުވީ ކޭކޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް

ފިޓްޖެހިގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެނިކޮށް، މިއަދު މަރުވި ބަންގްލަދޭޝް މީހާ އަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކަޅުތުއްކަލާކޮށި (ކޭކޭ) ގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްކަން އެނގިއްޖެ...

May 05, 2020 22
ބިދޭސީގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ލިބުނީ ކުޑައިރުކޮޅެއް

ހެމޮރެޖިކް ސްޓްރޯކެއްގެ ސަބަބުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި މިއަދު މަރުވި ބަންގްލަދޭޝްގެ އުމުރުން 22 އަަހަރުގެ މީހާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން މާ ގިނަ ވަގުތެއް ނުލިބުނު...