06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 9
އެޗް1އެން1 އޮތީ އާދައިގެ ހާލަތެއްގައި: އެޗްޕީއޭ

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރުނު ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1 އާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޮރުވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގައި ނުތިބެ، ބަލީގެ ކަންކަން އާދައިގެ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017
އައިޖީއެމްއެޗްގެ ފްލޫ ކްލިނިކް ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖެގައި ފެތުރުނު ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ސްވައިން ފްލޫއާ ގުޅިގެން ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މިދިޔަ މަހު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް މިއަދު ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 8
ފްލޫއާ ގުޅިގެން ނެރުނު އެލާޓް ކެންސަލްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން އައި ހުމާއި ރޯގާގެ ސަބަބުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނެރުނު ހެލްތު އެލާޓް މިހާރު ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 5
އެޗް1އެން1 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ އަދަދު 222 އަށް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ އެޗް1އެން1އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަަދަދު 200 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 8
ފްލޫޖެހުނު މާބަނޑު މީހާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

އެޗް1އެން1 ޖެހުނު މާބަނޑު މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 27, 2017 6
އެޗް1އެން1 ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހަޔަކަށް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ އެޗް1އެން1 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހަޔަކަށް އަރައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 103
އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، އިތުރު ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްވައިން ފްލޫގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، އިތުރު ބަޔަކު ސްވައިން ފްލޫ އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް ދާދިދެންމެއަކު އެޗްޕީއޭ އިން ނެރުނު...

March 25, 2017 102
މާދަމާ ދަރިން ސްކޫލަށް ފޮނުވާނަންތަ؟

އެޗްޕީއޭ އިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި ތިން ދުވަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކަނީ މި ގޮތަށެވެ؛ ސްވައިން ފްލޫ ކޮންޓްރޯލެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އިއްޔެ އެ ތަފާސްހިސާބުތައް...

23 މާޗް

March 23, 2017 3
އިތުރު ހަތް މީހަކު އެޗް1އެން1 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިތުރު ހަތް މީހަކު އެޗް1އެން1 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 176 އަށް އަރައިފި އެވެ.

March 23, 2017 5
އޭޑީކޭ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި ރޯގާއަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 20
ސްކޫލު ބަންދުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމާނެ

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާތަކާ ގުޅިގެން ކިޔެވުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު، އަލުން ހުޅުވޭނެ ދުވަހެއް މިއަދު އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 7
އިތުރު 8 މީހަކު އެޗް1އެން1 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ އެޗް1އެން1 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ އަދަދު 155 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 21, 2017 7
އެހެން ބަލިތަކުގެ މީހުންނަށް ވެސް ވެކްސިން ޖަހަނީ

ހުމުގެ ރޯގާ ޖެހޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޖަހައިދޭ ގޮތަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 30
ސްވައިން ފްލޫގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި، ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1 ގައި ބިދޭސީއަކު ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އެޗް1އެން1 އިންފްލުއެންޒާގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ބިދޭސީ މީހާ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 7
ރޯގާ ޖެހިގެން ދައްކާ މީހުން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުވެއްޖެ

ހުން ޖެހިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އަދި އެއް ދުވަސް ތެރޭ ނުވަ މީހަކު ވަނީ ސްވައިން ފްލޫއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިކަން ހެލްތް...

March 19, 2017 21
އަމިއްލައަށް ވެކްސިން ޖަހާތީ ޑޮކްޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ އެޗް1އެން1 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، އެކަމަށް ހާއްސަ ވެކްސިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަމިއްލައަށް އެތެރެކޮށްގެން ޖަހާތީ ބައެއް ޑޮކްޓަރުން...

18 މާޗް

March 18, 2017 20
ރޯގާ ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށް

އެޗް1އެން1 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 114 އަށް އަރާފައި ވިޔަސް ރޯގާ ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތް ޕޮރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 4
އެންމެ ގިނައިން ރޯގާ ޖެހެނީ ލ. އަދި ރ. އަތޮޅުން

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެ ރޯގާ ޖެހިގެން ލ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރަމުން އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އާއްމުކުރި ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 46
ސްވައިން ފްލޫ ޖެހޭ އަދަދު ބާރު ސްޕީޑުގައި މައްޗަށް

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 100 އަށް ވުރެ މަތިވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އާއްމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 99
ހުންޖެހިގެން އެކަކު މަރުވި، ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފި

އެޗް1އެން1 އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން މިހާތަނަށް ޓެސްޓްކުރި 251 މީހުންގެ ތެރެއިން 51 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށާއި ބަލި ޖެހުނު އެކަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 2
އެމްއާރު ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މީސެލްސް ނުވަތަ ހިމަބިހި ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން އެމްއާރު ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މުއްދަތު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 20
ހުމަށް ހާއްސަ ކްލިނިކެއް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި "ފްލޫ ކްނިކް"އެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.