18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 7
ރާއްޖެއިން ޒިކާ ފެނުން އަދިވެސް އެކަށީގެންވޭ: އެޗްޕީއޭ

ރާއްޖޭގައި ހެދި ޓެސްޓުތަކުން ދެ މީހެއްގެ ގައިން ޒިކާ ވައިރަސް ފެނިފައިވާއިރު އިތުރު މީހުންގެ ގައިން އެ ވައިރަސް ފެނުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 18
ދެ ދިވެއްސަކު ރާއްޖޭގައި ޒިކާ އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހެދި ޓެސްޓްތަކުން ޒިކާ އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ދެ ދިވެއްސަކު ފެނިއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 6
އެއިޑްސް ހުރިކަން ނޭނގި އެތަައް ދިވެހިންނެއް ތިބެދާނެ

ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް ޖެހިފައިވާ ނުވަ މީހަކު މިހާރު ތިބި އިރު އެ ބަލި ހުރިކަން ނޭނގި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ވެސް ތިބެދާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 1
މެދު އުމުރުގެ ގިނަ ދިވެހިންގެ ފެނުން ރަނގަޅު: ދިރާސާ

ރާއްޖޭގައި މެދު އުމުރުން މަތީގެ މީހުންގެ ލޮލުގެ ފެނުން ރަނގަޅު ކަމަށް، ލޮލާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހެދި ފުރަތަމަ ދިރާސާއިން ދައްކައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 6
އައިޖީއެމްއެޗުގައި ޒިކާ އަށް ޓެސްޓްކުރަނީ

ހުން އައިސްގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުން ޒިކާ އަށް ޓެސްޓްކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 24
ރާއްޖެ އައި ތިން ޓޫރިސްޓަކަށް ޒިކާ ޖެހިއްޖެ

ރާއްޖެ އައި ތިން ޓޫރިސްޓަކު ޒިކާ ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 10
ހިތުގެ ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަތީގައި!

ރާއްޖޭގައި އަދިވެސް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވަނީ ހިތުގެ ބަލީގައި ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 4
ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަގުމަތީގައި 35 މަރު

ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގި މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި 35 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 24
ދުންފަތުން ނަގާ ޓެކްސް އިތުރުކުރަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެކްސް މިހާރަށް ވުރެ އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 1
ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ޑެންގީއަށް ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ޑެންގީ ހުން ފެތުރިދާނެތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

September 05, 2016 20
ޒިކާ ރާއްޖޭގެ ދޮރާ ހަމައަށް، ރައްކާތެރިވޭ!

ރާއްޖެއާ 14،000 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮތް ބްރެޒިލްގައި ޒިކާ ފެތުރިގެން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނަސް ގިނަ ދިވެހިން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެންނެއް ނޫޅެ އެވެ. އެހާ ދުރު ހިސާބެއްގައި އެ ބަލި...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 2
ޒިކާ ބައްޔާ މެދު ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އެދެފި

ދިވެހިން އާންމުކޮށް ޒިޔާރަތްކުރާ ސިންގަޕޫރުން މި ހަފުތާ ތެރޭގައި ޒިކާ ބަލި ފެނިފައި ވާތީ އެ ބައްޔާ މެދު ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 36
މާފަންނު ސަހަރާގައި ހުވަނި: ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެއްޖެ

މާފަންނު ސަހަރާގެ ތެރޭގަައި ހުރި ގަސްތައް ހުވަނިން ފުރި، އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އާންމުންނަށް އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 13
އާ ސިގިރެޓްގެ އިޝްތިހާރު ހިމެނޭ ފޮށިތައް މަނާކޮށްފި

އާ ވައްތަރެއްގެ ސިގިރެޓެއްގެ އިޝްތިހާރު ހިމަނައިގެން ވިއްކަމުންދާ ސިގިރެޓް ފޮށިތައް ރާއްޖޭގައި ވިއްކުމާއި ބެހުން ވެސް މަނާކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 6
ދަމަނަވެށިން އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ހުސްވެއްޖެ!

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުން ފުރަން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ދަމަނަވެށިން އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 4
ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އެދެފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މި ދުވަސްވަރު ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވަމުން ދާތީ އެ ކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 1
ކެންސަރަށް ދުވާލަކު ދެ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަދި އެންމެ އާއްމު އެއް ބައްޔަކީ ކެންސަރޭ ބުނެފި ނަމަ އެއީ އާ ވާހަކައަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. އެކި ފަަހަރު މަތިން، އެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ އެ ބަލީގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު މި ބައްޔަށް ކުރަން ޖެހޭ ހޭދައާ މެދު ގިނަ މީހުންނަށް ވިސްނާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ....

18 ޖުލައި

July 18, 2016 2
ޑެންގީގެ ބިރުވެރިކަން އަދިވެސް ބޮޑު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ޑެންގީ ހުން ފެތުރޭކަން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. ރައްކާތެރިވާން އަޅަންވީ ފިޔަވަޅާއި ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ ގޮތް ވެސް ގިނަ މީހުންނަށް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު ޑެންގީ ހުން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، ހުމުގެ ބިރުވެރިކަން ވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 3
1،200އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޑެންގީ ޖެހިއްޖެ

ޑެންގީ ޖެހިގެން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1294 މީހުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ވެސް ހުން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016
ޑެންގީ ފެތުރޭ ނިސްބަތް މިހާރު ދަނީ ދަށަށް: އެޗުޕީއޭ

މިދިޔަ މަހާއި މި މަހުގެ މިހާތަނަށް 173 މީހަކަށް ޑެންގީ ހުން ޖެހުނަސް ޑެންގީ ފެތުރޭ މިންވަރު މިހާރު ދަށްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 1
ދުންފަތާ ދެކޮޅު މަސައްކަތަށް ގޮންޖެހުން ގިނަ:މިނިސްޓަރު

ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އިރުތިޝާމް އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.