09 މާޗް

March 09, 2017 18
ހުމާއި ރޯގާ ފެތުރޭތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހަލުއިކަމާއެކު ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖަންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 1
32 ޕަސެންޓް މީހުން ހިމަބިހި ވެކްސިން ޖަހައިފި

މީސެލްސް ނުވަތަ ހިމަބިހި ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގައި ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 32 ޕަސެންޓް މީހުން އެ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮކެޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 26
އެމްއާރު ވެކްސިނާއި އޯޓިޒަމްއާ ގުޅުމެއް ނެތް

ވެކްސިނަކީ އޯޓިޒަމަށް މަގުފަހިކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނާ ލިޔުންތައް އިންޓަނެޓުގައި ގިނަ އެވެ. އެއީ ބައެއް ދިވެހިން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ވާހަކައެކެވެ. ރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި ނެތް ގައުމަކަށް ހަދަން މިހާރު ފަށައިގެން އުޅޭ ވެކްސިން ކެމްޕެއިނުގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް މީހުންގެ ހިތުގައި އެ ކަންބޮޑުވުން އޮތީ އުފެދިފަ އެވެ. އެ ސަބަބާ ހެދި،...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 25
ހިމަބިހި ވެކްސިންގެ މަޝްރޫއު އާދިއްތަދުވަހު ފަށަނީ

ރާއްޖޭން ހިމަބިހި ނައްތާލަން ސަރުކާރުން ހިންގާ ގައުމީ މަޝްރޫއު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާ އިރު ކުރިން އެ ވެކްސިން ޖަހާފައި ހުއްޓަސް، ދެ ވަނަ ޑޯޒެއް ޖެހިކަން ޔަގީންނުވާ ކުދިން ވެސް އަލުން ޖަހަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 24
ސިނގިރޭޓު ނުގަނެ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށްދާ ވަރު ކުރަންޖެހޭ

ސިނގިރޭޓް ގަންނަން ފިހާރަތަކަށް ދާ މީހާ، ސިނގިރޭޓް ނުގަނެ، ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ޖެހޭ ވަރަށް އޭގެ އަގު ބޮޑު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017
އަނެއްކާ ވެސް ޑެންގީ އިތުރުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

މި ދުވަސްވަރު މާލެ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ޑެންގީ ފެތުރެމުން ދާތީ، އެކަމާ ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 1
ރީނދޫ ހުމާ ގުޅިގެން ދަތުރުވެރިން ސަމާލުވާން އެދެފި

ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ރީނދޫ ހުން (ޔެލޯ ފީވާ) ފެތުރޭތީ ރަައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ދަތުރުވެރިންގެ ކިބައިން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 7
ރާއްޖެއިން ޒިކާ ފެނުން އަދިވެސް އެކަށީގެންވޭ: އެޗްޕީއޭ

ރާއްޖޭގައި ހެދި ޓެސްޓުތަކުން ދެ މީހެއްގެ ގައިން ޒިކާ ވައިރަސް ފެނިފައިވާއިރު އިތުރު މީހުންގެ ގައިން އެ ވައިރަސް ފެނުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 18
ދެ ދިވެއްސަކު ރާއްޖޭގައި ޒިކާ އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހެދި ޓެސްޓްތަކުން ޒިކާ އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ދެ ދިވެއްސަކު ފެނިއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 6
އެއިޑްސް ހުރިކަން ނޭނގި އެތަައް ދިވެހިންނެއް ތިބެދާނެ

ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް ޖެހިފައިވާ ނުވަ މީހަކު މިހާރު ތިބި އިރު އެ ބަލި ހުރިކަން ނޭނގި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ވެސް ތިބެދާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 1
މެދު އުމުރުގެ ގިނަ ދިވެހިންގެ ފެނުން ރަނގަޅު: ދިރާސާ

ރާއްޖޭގައި މެދު އުމުރުން މަތީގެ މީހުންގެ ލޮލުގެ ފެނުން ރަނގަޅު ކަމަށް، ލޮލާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހެދި ފުރަތަމަ ދިރާސާއިން ދައްކައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 6
އައިޖީއެމްއެޗުގައި ޒިކާ އަށް ޓެސްޓްކުރަނީ

ހުން އައިސްގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުން ޒިކާ އަށް ޓެސްޓްކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 24
ރާއްޖެ އައި ތިން ޓޫރިސްޓަކަށް ޒިކާ ޖެހިއްޖެ

ރާއްޖެ އައި ތިން ޓޫރިސްޓަކު ޒިކާ ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 10
ހިތުގެ ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަތީގައި!

ރާއްޖޭގައި އަދިވެސް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވަނީ ހިތުގެ ބަލީގައި ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 4
ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަގުމަތީގައި 35 މަރު

ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގި މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި 35 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 24
ދުންފަތުން ނަގާ ޓެކްސް އިތުރުކުރަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެކްސް މިހާރަށް ވުރެ އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 1
ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ޑެންގީއަށް ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ޑެންގީ ހުން ފެތުރިދާނެތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

September 05, 2016 20
ޒިކާ ރާއްޖޭގެ ދޮރާ ހަމައަށް، ރައްކާތެރިވޭ!

ރާއްޖެއާ 14،000 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮތް ބްރެޒިލްގައި ޒިކާ ފެތުރިގެން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނަސް ގިނަ ދިވެހިން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެންނެއް ނޫޅެ އެވެ. އެހާ ދުރު ހިސާބެއްގައި އެ ބަލި...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 2
ޒިކާ ބައްޔާ މެދު ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އެދެފި

ދިވެހިން އާންމުކޮށް ޒިޔާރަތްކުރާ ސިންގަޕޫރުން މި ހަފުތާ ތެރޭގައި ޒިކާ ބަލި ފެނިފައި ވާތީ އެ ބައްޔާ މެދު ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 36
މާފަންނު ސަހަރާގައި ހުވަނި: ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެއްޖެ

މާފަންނު ސަހަރާގެ ތެރޭގަައި ހުރި ގަސްތައް ހުވަނިން ފުރި، އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އާންމުންނަށް އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 13
އާ ސިގިރެޓްގެ އިޝްތިހާރު ހިމެނޭ ފޮށިތައް މަނާކޮށްފި

އާ ވައްތަރެއްގެ ސިގިރެޓެއްގެ އިޝްތިހާރު ހިމަނައިގެން ވިއްކަމުންދާ ސިގިރެޓް ފޮށިތައް ރާއްޖޭގައި ވިއްކުމާއި ބެހުން ވެސް މަނާކޮށްފި އެވެ.