18 ޖުލައި

July 18, 2016 2
ޑެންގީގެ ބިރުވެރިކަން އަދިވެސް ބޮޑު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ޑެންގީ ހުން ފެތުރޭކަން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. ރައްކާތެރިވާން އަޅަންވީ ފިޔަވަޅާއި ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ ގޮތް ވެސް ގިނަ މީހުންނަށް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު ޑެންގީ ހުން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، ހުމުގެ ބިރުވެރިކަން ވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 3
1،200އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޑެންގީ ޖެހިއްޖެ

ޑެންގީ ޖެހިގެން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1294 މީހުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ވެސް ހުން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016
ޑެންގީ ފެތުރޭ ނިސްބަތް މިހާރު ދަނީ ދަށަށް: އެޗުޕީއޭ

މިދިޔަ މަހާއި މި މަހުގެ މިހާތަނަށް 173 މީހަކަށް ޑެންގީ ހުން ޖެހުނަސް ޑެންގީ ފެތުރޭ މިންވަރު މިހާރު ދަށްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 1
ދުންފަތާ ދެކޮޅު މަސައްކަތަށް ގޮންޖެހުން ގިނަ:މިނިސްޓަރު

ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އިރުތިޝާމް އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 8
ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ބޯޑު އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ބެހޭ ބޯޑު މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 4
ޑެންގީ ކޮންޓްރޯލެއް ނުވޭ، މިދިޔަ ހަފުތާގައި 38 މީހުންނަށް ޖެހުނު

ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން، މިދިޔަ ހަފުތާގައި މުޅި ރާއްޖެއިން 38 މީހަކު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ކުރީ ދެ ހަފުތާގައި 90 މީހަކަށް ޑެންގީ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016
ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެ ކުރި މިންވަރު މައްޗަށް

މިދިޔަ ފަސް އަހަރަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖެ އަށް ދުންފަތް އެތެރެ ކުރި ނިސްބަތް 35 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން 551 މީހުން ރިޕޯޓު ކޮޮށްފި

ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 551 މީހުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.