21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 24
ދުންފަތުން ނަގާ ޓެކްސް އިތުރުކުރަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެކްސް މިހާރަށް ވުރެ އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 1
ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ޑެންގީއަށް ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ޑެންގީ ހުން ފެތުރިދާނެތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

September 05, 2016 20
ޒިކާ ރާއްޖޭގެ ދޮރާ ހަމައަށް، ރައްކާތެރިވޭ!

ރާއްޖެއާ 14،000 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮތް ބްރެޒިލްގައި ޒިކާ ފެތުރިގެން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނަސް ގިނަ ދިވެހިން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެންނެއް ނޫޅެ އެވެ. އެހާ ދުރު ހިސާބެއްގައި އެ ބަލި...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 2
ޒިކާ ބައްޔާ މެދު ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އެދެފި

ދިވެހިން އާންމުކޮށް ޒިޔާރަތްކުރާ ސިންގަޕޫރުން މި ހަފުތާ ތެރޭގައި ޒިކާ ބަލި ފެނިފައި ވާތީ އެ ބައްޔާ މެދު ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 36
މާފަންނު ސަހަރާގައި ހުވަނި: ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެއްޖެ

މާފަންނު ސަހަރާގެ ތެރޭގަައި ހުރި ގަސްތައް ހުވަނިން ފުރި، އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އާންމުންނަށް އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 13
އާ ސިގިރެޓްގެ އިޝްތިހާރު ހިމެނޭ ފޮށިތައް މަނާކޮށްފި

އާ ވައްތަރެއްގެ ސިގިރެޓެއްގެ އިޝްތިހާރު ހިމަނައިގެން ވިއްކަމުންދާ ސިގިރެޓް ފޮށިތައް ރާއްޖޭގައި ވިއްކުމާއި ބެހުން ވެސް މަނާކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 6
ދަމަނަވެށިން އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ހުސްވެއްޖެ!

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުން ފުރަން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ދަމަނަވެށިން އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 4
ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އެދެފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މި ދުވަސްވަރު ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވަމުން ދާތީ އެ ކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 1
ކެންސަރަށް ދުވާލަކު ދެ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަދި އެންމެ އާއްމު އެއް ބައްޔަކީ ކެންސަރޭ ބުނެފި ނަމަ އެއީ އާ ވާހަކައަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. އެކި ފަަހަރު މަތިން، އެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ އެ ބަލީގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު މި ބައްޔަށް ކުރަން ޖެހޭ ހޭދައާ މެދު ގިނަ މީހުންނަށް ވިސްނާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ....

18 ޖުލައި

July 18, 2016 2
ޑެންގީގެ ބިރުވެރިކަން އަދިވެސް ބޮޑު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ޑެންގީ ހުން ފެތުރޭކަން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. ރައްކާތެރިވާން އަޅަންވީ ފިޔަވަޅާއި ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ ގޮތް ވެސް ގިނަ މީހުންނަށް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު ޑެންގީ ހުން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، ހުމުގެ ބިރުވެރިކަން ވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 3
1،200އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޑެންގީ ޖެހިއްޖެ

ޑެންގީ ޖެހިގެން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1294 މީހުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ވެސް ހުން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016
ޑެންގީ ފެތުރޭ ނިސްބަތް މިހާރު ދަނީ ދަށަށް: އެޗުޕީއޭ

މިދިޔަ މަހާއި މި މަހުގެ މިހާތަނަށް 173 މީހަކަށް ޑެންގީ ހުން ޖެހުނަސް ޑެންގީ ފެތުރޭ މިންވަރު މިހާރު ދަށްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 1
ދުންފަތާ ދެކޮޅު މަސައްކަތަށް ގޮންޖެހުން ގިނަ:މިނިސްޓަރު

ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އިރުތިޝާމް އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 8
ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ބޯޑު އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ބެހޭ ބޯޑު މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 4
ޑެންގީ ކޮންޓްރޯލެއް ނުވޭ، މިދިޔަ ހަފުތާގައި 38 މީހުންނަށް ޖެހުނު

ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން، މިދިޔަ ހަފުތާގައި މުޅި ރާއްޖެއިން 38 މީހަކު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ކުރީ ދެ ހަފުތާގައި 90 މީހަކަށް ޑެންގީ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016
ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެ ކުރި މިންވަރު މައްޗަށް

މިދިޔަ ފަސް އަހަރަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖެ އަށް ދުންފަތް އެތެރެ ކުރި ނިސްބަތް 35 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން 551 މީހުން ރިޕޯޓު ކޮޮށްފި

ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 551 މީހުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.