22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 17
މާޗް މަހު ހިޔާ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތައް އަންނަ މާޗް މަހު ހަވާލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަަމަށް އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހެއިލް އަހްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 16
އެންމެ ގިނަ މީހުން ފޯމުލީ ކެޓަގަރީން ހާލަތު ބަލަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުވާލި ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ފްލެޓަށް އެދުނު އެޗް7 ކެޓަގަރީން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 6
ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ 7000 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 30
ދަފްތަރުގައި ނެތީސް ފްލެޓް ދިން މީހުން އުނިކޮށްފި

ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނެތީސް އެ ކެޓަގަރީން ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ފްލެޓް ދިން މީހުންގެ ނަންތައް ލިސްޓުން އުނިކޮށްފި އެވެ.

September 21, 2020 25
ދަފްތަރު ލިސްޓާ މެދު މުއިއްޒު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުވާލި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަފްތަރު ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދުނު މީހުންގެ ފޯމުތައް މި ސަރުކާރުގެ ފްލެޓް ކޮމިޓީން އަލުން އިވެލުއޭޓްކޮށް ނެރެފައިވާ ލިސްޓާ މެދު...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 51
ދަފްތަރު ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި މާލޭ ދަފްތަރު ކެޓަގަރީ އަށް ޚާއްސަކުރި އެޗް9 ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓް މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 31
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ހަތަރު ލިސްޓަށް 3،000 ޝަކުވާ!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިއުލާންކުރި ހިޔާ މަޝްރޫއަށް ހުށަހެޅި ފޯމުތައް އަލުން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ފަހު މި ސަރުކާރުގެ ފްލެޓް ކޮމިޓީން އާއްމުކުރި ހަތަރު ކެޓަގަރީގެ ލިސްޓަށް 3،068 ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 15
ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި ފަޔަ ޑްރިލެއް ބާއްވައިފި

ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރަމުން އަންނަ ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި ފަޔަ ޑްރިލެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 19
ފްލެޓް ލިސްޓް ފުރިހަމަކުރަން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން އެދެފި

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ހަތަރު ކެޓަގަރީއަކުން ފްލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައި ވާއިރު ދާއިމީ ލިސްޓަކީ ފުރިހަމަ ލިސްޓަކަށް ހެދުމަކަށްޓަކައި، މިހާރު...

August 30, 2020 7
ފްލެޓު ލިސްޓުން އުނިކުރި މީހުންނަށް ގާނޫނީ އެހީދެނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިޔާ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ލިބުނު ކަމުގެ ލިއުން ދީފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، މި ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ލިސްޓުގައި ނަން އުނިކޮށްފައިވާ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 42
ފްލެޓް ލިސްޓުން އުނިކުރާ މީހުންނަށް ހިލޭ ގާނޫނީ އެހީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިއުލާންކުރި ހިޔާ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ލިބުނު ކަމުގެ ލިއުން ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރުކާރުގައި އިއުލާންކުރާ ލިސްޓުގައި ނަން އުނިކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ހިލޭ ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ދޭން އިކުއިޓީ ޗެމްބާސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 76
ހައްގުވެރިން ކަނޑައެޅުމުން ޕޮއިންޓުގައި ބޮޑު ފަރަގެއް!

ފްލެޓް ކޮމިޓީން އިއްޔެ އާއްމުކުރި ލިސްޓުތަކުން އަޅައިގަތް އެކެކެވެ؛

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 107
ހިޔާ މަޝްރޫއުން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓް އިތުރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިއުލާންކުރި ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި 12 ކެޓަގަރީ އަށް ފްލެޓްތައް ދޭން ކަނޑައެޅި އަދަދަށް ބަދަލު ގެނެސް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ފްލެޓްތަކުގެ...

August 24, 2020 131
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ހަތަރު ކެޓަގަރީއެއްގެ ލިސްޓު ނެރެފި

ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި ހުޅުވާލި 12 ކެޓަގަރީގެ ތެރެއިން ހަތަރު ކެޓަގަރީއަކުން ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު މިއަދު އާންމުކޮށް ޝަކުވާ އަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 8
ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލަން ނުގުޅޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

ހިޔާ މަޝްރޫގެ ފްލެޓްތަކަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލަން ނުގުޅޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ރައީސް އޮފީހުން އަނެއްކާ ވެސް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 140
ފްލެޓްތައް ހުރީ ތަކުލީފް އުފުލަންޖެހޭ ގޮތަށް: އޭއޭއެމް

ހުޅުމާލޭގައި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހެދި 7،000 ފްލެޓަކީ، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ރަނގަޅު މަޝްރޫއަކަށް ގެއްލުނު ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި 16 ޓަވަރުގައި 40،000 މީހުން ދިރިއުޅެން ޖެހުމަކީ ސިއްހީ، އިޖުތިމާއީ އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ނުކުންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް އާކިޓެކްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް (އޭއޭއެމް) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި...

20 ޖުލައި

July 20, 2020 13
ގުޅިފަޅުގެ ބަދަލުދޭނީ ދައުވާ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ޝަރުތުކޮށް

ގުޅިފަޅުން ފްލެޓު ގަންނަން ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށް ބަދަލު ދިނުމަށް އެގްރިމަންޓްތަކުގައި ސޮއިކުރަނީ ބަދަލު ދިނުމަށް ފަހު ދައުވާ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ޝަރުތުކުރުމަށް ފަހުގައި ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 51
އަސްލަމާއި މުއިއްޒު ކޮމިޓީގައި:އަގާ ގުޅޭ ހޫނު ބަހުސެއް

މާކެޓް ރޭޓަށް ވުރެ އަގުބޮޑުކޮށް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ 7،000 ފްލެޓުގެ ފިނިޝިން ނުނިންމައި ހަވާލުކުރަން ކަނޑައެޅީ، މި ސަރުކާރުން ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ވާހަކަ މިހާރުގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ދޮގު ކުރައްވައި ފްލެޓްތަކުގެ އަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޫނު...

15 ޖުލައި

July 15, 2020 55
9،500 ފްލެޓް ލިބޭނެ ކަމަށް ލިސްޓް އާއްމުކުރި!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުވައިލި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 9،517 މީހަކަށް ފްލެޓް ލިބޭނެ ކަމުގެ ލިސްޓް އާއްމުކުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭގެ ތެރޭގައި 2،500 ފްލެޓު ވުޖޫދުގައި ވެސް ނެތް ކަމަށް ފްލެޓް ކޮމިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 42
މައްސަލަ ނުނިކުންނާނެ، ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްދީ: މުއިއްޒު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފެށި ހިޔާ މަޝްރޫއު ރާވާފައި އޮންނާނީ ބޮޑެތި އިމާރާތްތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅުނަސް އެކަމުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް...

July 07, 2020 14
ހިޔާ މަޝްރޫ: ހާލަތު ނުބެލޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ނެރެފި

ހިޔާ މަޝްރޫގެ ފްލެޓްތަކަށް އެދި ފޯމު ލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލަތު ބަލަން ނުގުޅޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 110
ނާޅާކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް އެބަދޭ

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިއުލާންކުރި އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތައް އިމާރަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް...

July 06, 2020 27
ފްލެޓްތަކުގެ އަގު 7،000ރ. އަށް ވުރެ ކުޑަވާނެ

ހިޔާ މާޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތަކުގެ އަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ދެބަސްވުމެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދެ ކޮޓަރި އަށް ނަގާ އަގު 7،000ރ. އަށް...

27 ޖޫން

June 27, 2020 127
ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ އަޑުތައް: އެއީ ވެސް ދިވެހިންނަށްޓަކައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރި، މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ "7،000 ފްލެޓް" ވެފައި މިވަނީ، އެއަށް ފާޑެއް ވެސް ނުކިޔޭވަރުގެ ތަނަކަށެވެ. އެތަނުގެ ޖާގަ ކުޑަ ވާހަކަ ބުންޏަސް، އެއިން އިމާރާތެއްގައި އެހާ ގިނަ ބަޔަކު އުޅުމަކީ ބޮޑު ތޮއްޖެއްސުމެއް ކަމަށް ބުންޏަސް، އެތަނުގައި ހުންނަނީ ތިން ލިފްޓޭ...

25 ޖޫން

June 25, 2020 87
ހިޔާ ފްލެޓްތައް 5،600ރ. އަށް ދޭނަން: އިދިކޮޅު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަން ފެށި ހިޔާ ފްލެޓްތައް މަހަކު 5،600ރ. ދައްކާ ގޮތަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ދޭނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 25, 2020 124
ފްލެޓް ކުލި 5،600ރ.އޭ ބުނަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަން ފެށި ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ 5،600ރ. ކަމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން...

June 25, 2020 210
މިހުރީ ޓަވަރެއްގައި: ރީތި މަންޒަރެއް އެކަމަކު ހާސްކަން

ރީތި ކުލަތަކުން ބޭރު ފުރިހަމަ 25 ބުރީގެ އުސް ޓަވަރުތަކެވެ. އެއް ސަރަހައްދަކުން އެހާ ގިނަ އިމާރާތްތައް އެއްފަހަރާ ބަލައިލަން ކިތަންމެހާ ވެސް ހިތްގައިމެވެ. ކައިރި ކައިރީގައި 16...