22 މާޗް

March 22, 2018 17
ހިޔާ މަޝްރޫއުން ފުލުހުންނަށް 300 ފްލެޓް ދެނީ

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުގެ ފުލުހުންނަށް 300 ފްލެޓް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 13
ހުޅުމާލޭގެ ޓަވަރުތަކުގެ ޕައިލިން މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ 7،000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ 16 ޓަވަރު އިމާރާތުގެ ޕައިލިން މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީން) ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 11
އެސްޓީއޯގެ ދެ ޓަވަރުގެ އަގު 27 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރަން 27 މިލިއަން ޑޮލަރު (416 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށް، އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 4
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ދެ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން ހަދާ 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 7
އެމްއޭސީއެލްގެ ދެ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ 14 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 15
ސްޓެލްކޯގެ ދެ ޓަވަރުގެ އަގު 540 މިލިޔަން ރުފިޔާ

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސްޓެލްކޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރު އިމާރާތްކުރަން ގާތްގަނޑަކަށް 540 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ބޭރު ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށް، އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 44
25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރުގެ ބޮޑު ބައި މިއަހަރު ނިމޭނެ

ހުޅުމާލޭން 80،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައި ދިނުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރެއް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 48
އެމްޕީއެލްގެ ތިން ޓަވަރުގެ އަގު 500 މިލިއަން

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެމްޕީއެލް އިން ހުޅުމާލޭގައި 14 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ތިން ޓަވަރު އިމާރާތްކުރަން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ 500 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 4
އައިޔޫއެމް ޓަވަރުއަޅަން ހަ ކުންފުންޏަކުން ކުރިމަތިލައިފި

ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ބިޔަ މަޝްރޫއު "ހިޔާ" ގެ ދަށުން އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އިން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 14 ބުރީގެ ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަ ކުންފުންޏަކުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 39
އެމްޕީއެލްގެ ތިން ޓަވަރު އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެމްޕީއެލް އިން ހުޅުމާލޭގައި ރެޒިޑެންޝަލް ތިން ޓަވަރު އަޅަން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 36
ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދެ ޓަވަރު އަޅަން އިއުލާންކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން ޓަވަރު އަޅަން ނިންމާފައިވަނީ، ކޮންމެ އިމާރާތެއް 10،000...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 5
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ވެސް 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ވެސް 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

December 05, 2017 45
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެންމެ ކުޑަކޮށް ވެސް 14 ބުރި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ރެސިޑެންޝަލް ބިލްޑިންގްތައް ހަދާނީ 14 ބުރިން ފެށިގެން މައްޗަށް ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 14
ޓަވަރުއަޅާނެ ބަޔަކު އެމްޕީއެލާއި ވެމްކޯއިން ވެސް ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޓަވަރު އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާއި ވެމްކޯއިން ވެސް މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

November 29, 2017 8
އެމްޓީސީސީން ދެ ޓަވަރު އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބައެއް ހޯދަން އެމްޓީސީސީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 26
ހަތަރު ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ކަސްޓަމުން ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 15 ބުރީގެ ހަތަރު ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ކަސްޓަމުން އިއްޔެ އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 24
3 ޓަވަރު އަޅާނެ ބަޔަކު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހޯދަނީ

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން އަޅާ 15 ބުރީގެ ތިން ޓަވަރު އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެ ކުންފުނިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 31
ސްޓެލްކޯއިން ހުޅުމާލޭގައި 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އަޅަނީ

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ސްޓެލްކޯ އިން އަޅާ 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެ ކުންފުނިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 50
ޗައިނާ ސްޓޭޓްއާ ހަވާލުކުރީ 16 ޓަވަރު: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގައި 80،000 މީހުންނަށް ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ޗައިނާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ ސްޓޭޓް އިންޖިނިއަރިން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީއެސްއީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަޑު ފެތުރުނު ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 25 ބުރީގެ 16...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 68
ފްލެޓް އަޅަން 434 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޗައިނާ ސްޓޭޓަށް

ހުޅުމާލޭގައި 80،000 މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މި ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް، ޗައިނާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ ސްޓޭޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޖިނިއަރިންއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫސްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 21, 2017 29
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއު ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: އެމްޑީޕީ

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 80،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ފެށި ބިޔަ މަޝްރޫއު ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 21, 2017 98
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު މަންޒަރު!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ހަތަރު އަހަރުން ހުޅުމާލޭގައި އެޅުނީ 700 ފްލެޓެވެ. މި ފްލެޓްތަކުގައި އަދިވެސް މީހުންނަށް ދިރިއުޅެން ފެށޭވަރެއް ނުވެ އެވެ. ފަނަރަހާހަށް ވުރެ ގިނަ...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 92
މާލެއަށް އެންމެން އަންނަން ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

މާލެ އަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ރަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ، ހުރިހާ ރަށަކުން ވެސް މީހުން މާލޭގައި ދިރިއުޅެން އަންނަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

November 19, 2017 65
މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓެނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ހެދި: ރައީސް

ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ނިންމި ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް، އެންމެ ފަހު ވަގުތު ހުއްޓިފައިވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ހެދި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ...

November 19, 2017 74
ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު 2019 ގައި ނިމޭނެ

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 80،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ހިންގާ ބޮޑު މަޝްރޫއު 2019 ވަނަ އަހަރު މުޅިން ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 8
ފްލެޓުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ފެށުން ފަސްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭން 80،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ހަފުލާ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެ އަށް އެކަން ފަސްކޮށްފި އެވެ.