23 މެއި

May 23, 2020 1
އެންޖެލީނާ ޖޮލީއާ ވައްތަރުވާކަށް ނޫޅެން: އީޝާ

ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީއާ ވައްތަރު ގޮތެއް ހުރުމަކީ އަމިއްލަ އަށް ކުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާއާ ގުޅުވައިގެން ފާޑުފާޑުގެ ނަންނަމުން ގޮވާތީ ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އީޝާ ގުޕްތާ ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 1
އަނޫޕަމްގެ އިންސްޕިރޭޝަނަކީ ހޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިއެއް

ހޮލީވުޑްގެ ހުނަރުވެރި ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ރޮބަޓް ޑި ނީރޯ އާއި އަލް ޕަޗީނޯ އަކީ އެކްޓިންގައި ކުރިއަށްދާން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރު ކަމަށް އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ އެކްޓަރު އަނޫޕަމް ކޭރް ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020
"އިންޓާން" ގައި ދީޕިކާއާ އެކު އަމީތާބް ކަމަށް ވެދާނެ

އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް މަރުވި އިރު، ކުޅެން ސޮއިކޮށްފައި އޮތް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ދި އިންޓާން" ގެ ހިންދީ ރިމެކުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯންއާ އެކު ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ދެން އެންމެ ބޮޑީ އަމީތާބް ބައްޗަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެެ.

07 މެއި

May 07, 2020 3
"އެކްސްޓްރެކްޝަން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ވެސް ހަދަނީ

މިދިޔަ މަހުގެ 24 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރަން ފެށި ކްރިސް ހެމްސްވޯތުގެ ފިލްމު "އެކްސްޓްރެކްޝަން" އަށް ލިބެމުން އަންނަ ބޮޑު ތަރުހީބާ އެކު އޭގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 1
މަންތުރާ: އިރްފާން ޚާންގެ އަދި ރިލީޒްނުވާ ފިލްމެއް

ބުދަ ދުވަހު މަރުވި އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު އިރްފާން ޚާނަކީ އިންޑިއާގެ މަދު އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ބޭރުގެ ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ހޯދި މަދު އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެކެކެވެ. އޭނާ ކުޅުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އާއި "ލައިފް އޮފް ޕައި" އަދި "ޖުރަސިކް ވޯލްޑް"...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ކްރިސްގެ "އެކްސްޓްރެކްޝަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާ "ތޯ" ކުޅޭ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތުގެ އާ ފިލްމު "އެކްސްޓްރެކްޝަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020
ކްރިސްގެ "ޑާކާ" ގެ ނަން "އެކްސްޓްރެކްޝަން" އަށް

އިންޑިއާގެ އެކްޓަރުންތަކެއް ހިމަނައިގެން އަދި އެ ގައުމުގައި މަންޒަރުތަކެއް ވެސް ނަގާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތުގެ ފިލްމު "ޑާކާ" ގެ ނަން "އެކްސްޓްރެކްޝަން" އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
"ދަ ފޭންޓަމް" ގެ ހިންދީ ފިލްމެއް

މީގެ 24 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދަ ފޭންޓަމް" އަށް ބިނާކޮށް ހިންދީ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 1
މުހިއްމީ ކޮންޓެންޓް، ވަކި ތަނެއްގެ ފިލްމެއް ނޫން: ދީޕިކާ

ފިލްމަކަށް ސޮއިކުރާ އިރު، އެ ފިލްމަކީ ކޮން ތަނެއްގެ، ކޮން ބަޔަކު ހަދާ ފިލްމެއްތޯ ބެލުން މުހިއްމު ނޫން ކަމަށާއި ކޮންޓެންޓްގެ ގޮތުން ވަރުގަދަ ފިލްމެއް ނަމަ އެ ފިލްމަކަށް އެއްބަސްވާނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކީން ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020
ރިތިކް ހޮލީވުޑް އެޖެންސީއަކާ އެކު ސޮއިކޮށްފި

ރިތިކް ރޯޝަން މިހާރު ވެސް ހުރީ ހޮލީވުޑުން ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްޓެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ގަބޫލުކުރާ ގޮތަށެވެ. އޭނާ ވަނީ މި ވާހަކަ މީގެ ކުރިން ވެސް އެތައް ފަހަރަކު ދައްކާފަ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 1
ބިގް ބޮސް: ޖޯން ސީނާގެ އިންސްޓަގްރާމަށް އާސިމް

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބިސް" ސީޒަން 13 ގެ އެންމަ ގަދަފަދަ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާސިމްގެ ރިއާޒްގެ ފޮޓޯ އަށް މަޝްހޫރު ރެސްލިން ތަރި ޖޯން ސީނާ އިންސްޓަގްރާމްގައިި ހިއްސާކުރުމާ އެކު އާސިމްގެ ފޭނުން އުފާ ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020
"މެޓްރިކްސް 4" ގެ ރޯލެއް ޕްރިޔަންކާ އަށް

ކީއާނޫ ރީވްސް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިޒް "މެޓްރިކްސް" ގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުގެ ރޯލެއް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

January 30, 2020
"ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" ގެ ހިންދީ ފިލްމު ކުޅެން އުޅުނީ އަނިލް

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އާމިރު ޚާން "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނައިރު އޭގެ މާ ކުރިން އެ ފިލްމުގެ...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
"ދި އިންޓާން" ގެ ހިންދީ ފިލްމުގައި ދީޕިކާ އާއި ރިޝީ

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ދި އިންޓާން" ގެ ހިންދީ ރިމޭކެއް ހަދަން ނިންމައި، އެ ފިލްމުގެ މައިގަނޑު ކާސްޓުންނަށް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ރިޝީ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 1
ރިތިކްގެ "ސުޕަ 30" ގެ ހޮލީވުޑް ރިމެކެއް

މި އަހަރު ރިލީޒްކޮށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްް ހޯދި ރިތިކް ރޯޝަންގެ ފިލްމު "ސުޕަ 30" ގެ ހޮލީވުޑް ރިމެކެއް ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019
ޕްރިޔަންކާގެ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތަކަށް ވެބް ސީރީޒެއް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް ހިމަނައިގެން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
ކެތެރީން ޒީޓާ-ޖޯންސް ބޮލީވުޑަށް ޝައުގުވެރި

އާއިލާ އަކީ ބޮލީވުޑާ ވަރަށް ގަޔާވާ ބައެއް ކަމަށާއި އަސްލު އޭނާ އުފަންވާންވީ ވެސް އިންޑިއާ އަށް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެތެރީން ޒީޓާ-ޖޯންސް ބުނެފި އެވެ.

December 10, 2019
ރޮކް ބުނަނީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ ކަމަށް

ބޮލީވުޑަކީ ވަރަށް އިހުތިރާމްކުރާ އިންޑަސްޓްރީއެއް ކަމަށާއި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަން ބުނެފި...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 1
ދީޕިކާ އަނެއްކާވެސް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފާނެ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ޓްރިޕްލް އެކްސް: ރިޓާން އޮފް ޒެންޑަ ކޭޖް" ގެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު ބޮލީވުޑްގެެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން، ހޮލީވުޑްގެ އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކަށް މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019
ހުވަފެނަކީ ޓޮމް ކްރޫޒް ލައްވައި ނެށުވުން: ފަރާ

މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒް ލައްވައި ނެށުވުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އަންހެން ކޮރިއިގްރާފަރު ފަރާ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 3
ތަރިންނަށް ހޮލީވުޑުން ފުރުސަތު ހޯދައި ދޭނަން: ޕްރިޔަންކާ

އިންޑިއާގެ ވީހާ ވެސް ގިނަ ފިލްމީ ތަރިން ހޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަން ދެކެން ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ވީ ވަރަކުން އަމިއްލަ އަށް އެފަދަ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭން ވެސް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިއާގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 2
ސްޓްރީމިންއާ އެކު ސިނަމާތަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟

އޯވަ ދަ ޓޮޕް (އޯޓީޓީ) ނުވަތަ ސްޓްރީމިން ޓީވީގެ ހިދުމަތަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފުޅާވަމުން އަންނަ އެއް ވިޔަފާރިއެކެވެ. ސްޓްރީމިންގެ ހިދުމަތްދޭ ޕްލެޓްފޯމްތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމަކީ އޭގެ ހެއްކެކެވެ.