17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 1
"ޓޯއި ސްޓޯރީ 4" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

ޑިޒްނީގެ ފިލްމުތައް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކުގެ ތެރެއަށް، ޖޫން މަހު ރިލީޒްކުރި އެމިމޭޓެޑް ފިލްމު "ޓޯއި ސްޓްރީ 4" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއަކާ އެކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
"ލަޔަން ކިންގް" ވެސް ބިލިއަން ފަހަނަޅައި ހިނގައްޖެ

މި މަހު ރިލީޒްކުރި ޑިޒްނީގެ "ލަޔަން ކިންގް" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019
"އަލައްދިން" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

މިދިޔަ މެއި މަހު ރިލީޒް ކުރި ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމު "އަލައްދިން" ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދައްކައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ކެމެރެން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ ރިކޯޑް ދަމަހައްޓަމުން އަންނަތާ 10 އަހަރު ފަހުން "އެވެޓާ" ގެ ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މުގުރާލުމާ ގުޅިގެން...

July 23, 2019 2
އާމްދަނީ ރޭހުގެ ކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް

މިހާތަނަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" އިން ހިފަހައްޓަމުން އަންނަތާ 10 އަހަރު ފަހުން "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެ ރެކޯޑް...

21 ޖޫން

June 21, 2019
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަލުން ރިލީޒް ކުރަނީ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އޮތް "އެވެޓާ" ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ވައްޓައިނުލެވުމުން، ކުރީގެ ފިލްމުގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު މަންޒަރުތަކަކާ އެކު އަލުން ފިލްމު ސްކްރީނަށް ގެންނަން ޑިޒްނީން ނިންމައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
އެންމެ އަވަހަށް ދެ ބިލިއަން ހޯދީ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް"

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެންމެ އަވަހަށް ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 1
އެންމެ އަވަހަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދީ "އެންޑްގޭމް"

މިހާތަނަށް އެންމެ އަވަހަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 7
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ލީކްވެއްޖެ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ވެސް އާ ރެެކޯޑްތަކެއް ހަދަން ފަށާފައިވާ ޑިޒްނީ އާއި މާވެލްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ލީކްވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
"ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް

މި އަހަރު ހޮލީވުޑްގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ މަގާމު ޑިޒްނީ އާއި މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސްގެ އަންހެން ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 1
"ކެޕްޓަން މާވެލް" އަށް އާމްދަނީގެ ރެކޯޑެއް

ބަތަލާއަކު ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރިލީޒް ކުރި ހަފުތާ ބަންދުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު މި މަހުގެ 8 ގައި ރިލީޒް ކުރި ބްރީ ލާޒަންގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" އިން ހޯދައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018
"ވޮންޑަ ވުމަން 2" އަނެއްކާ ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރަން އޮފް ގަލް ގެޑޯގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ވޮންޑަ ވުމަން" ގެ ދެވަނަ ބައި ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018
"ފޯލެން ކިންގްޑަމް" އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް

"ޖުރަސިކް ވޯލްޑް" ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ފިލްމް "ކިންގްޑަމް ފޯލެން" ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދައްކައިގެން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018
"އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ" ގެ އާމްދަނީ 2 ބިލިއަނަށް

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒް ކުރި "އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައި ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 1
"އިންފިނިޓީ ވޯ" އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް

އެވެންޖާޒް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "އިފިނިޓީ ވޯ" ގެ އާމްދަނީ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ފަހަނައަޅައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018
"ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް

މިދިޔަ މަހުގެ 16 ގައި ރިލީޒްކޮށް، އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފު ލިބެމުން އަންނަ ސުޕަހީރޯ ފިލްމް "ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ އާމްދަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ފަހަނައަޅައި ހިނގައްޖެ އެވެ.