10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020
ކްރެއިގްގެ "ނައިވްސް އައުޓް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ކްރެއިގް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެ، މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ނައިވްސް އައުޓް" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
"ބޭޑް ބޯއިޒް 4" ވެސް އުފައްދާނެ

ވިލް ސުމިތާއި މާޓިން ލޯރެންސް މުހިއްމު ރޯލްތައް ކުޅޭ އެކްޝަން ކޮމެޑީ "ބޭޑް ބޯއިޒް" ގެ ހަތަރު ވަނަ ބައެއް ގެނެސްދޭނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
"ރައިޒް އޮފް ސްކައިވޯކާ" އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު

މިދިޔަ މަހިގެ ފަހުކޮޅު ރިލީޒްކުރި ސްޓާ ވޯސް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ސްޓާ ވޯސް: ދަ ރައިޒް އޮފް ސްކައިވޯކާ" އަށް އަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އެއް ބިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
"އެވެޓާ 2" އާ އެކު "އެންޑްގޭމް" ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ: ކެމެރޮން

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިހާތަނަށް ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑާ އެކު މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި "އެވެންޖާޒް: ދި އެންޑް ގޭމް" ބޮކްސް އޮފީހުން ފަތަހަކޮށްފައިވާ މަގާމު 2021 ގައި ރިލީޒްކުރާ "އެވެޓާ 2" އާ އެކު އަލުން ހޯދޭނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރޮން ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019
"އަލައްދިން" ގެ ސްޕިންއޮފެއް ޑިޒްނީ ޕްލަސް އަށް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި "އަލައްދިން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ސްޕިންއޮފެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 2
ބޮޑު ކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން "ޖޯކާ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި ވޯނާ ބްރަދާޒްގެ ފިލްމު "ޖޯކާ" ހޯދި ބޮޑު ކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން އެ ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019
އާރް-ރޭޓެޑްގައި "ޖޯކަރް" ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވި އަދި އާރް-ރޭޓެޑް ކްލެސިފިކޭޝަނެއް ދިން ފިލްމު "ޖޯކަރު" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 1
"ޓޯއި ސްޓޯރީ 4" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

ޑިޒްނީގެ ފިލްމުތައް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކުގެ ތެރެއަށް، ޖޫން މަހު ރިލީޒްކުރި އެމިމޭޓެޑް ފިލްމު "ޓޯއި ސްޓްރީ 4" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއަކާ އެކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
"ލަޔަން ކިންގް" ވެސް ބިލިއަން ފަހަނަޅައި ހިނގައްޖެ

މި މަހު ރިލީޒްކުރި ޑިޒްނީގެ "ލަޔަން ކިންގް" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019
"އަލައްދިން" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

މިދިޔަ މެއި މަހު ރިލީޒް ކުރި ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމު "އަލައްދިން" ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދައްކައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ކެމެރެން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ ރިކޯޑް ދަމަހައްޓަމުން އަންނަތާ 10 އަހަރު ފަހުން "އެވެޓާ" ގެ ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މުގުރާލުމާ ގުޅިގެން...

July 23, 2019 2
އާމްދަނީ ރޭހުގެ ކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް

މިހާތަނަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" އިން ހިފަހައްޓަމުން އަންނަތާ 10 އަހަރު ފަހުން "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެ ރެކޯޑް...

21 ޖޫން

June 21, 2019
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަލުން ރިލީޒް ކުރަނީ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އޮތް "އެވެޓާ" ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ވައްޓައިނުލެވުމުން، ކުރީގެ ފިލްމުގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު މަންޒަރުތަކަކާ އެކު އަލުން ފިލްމު ސްކްރީނަށް ގެންނަން ޑިޒްނީން ނިންމައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
އެންމެ އަވަހަށް ދެ ބިލިއަން ހޯދީ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް"

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެންމެ އަވަހަށް ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 1
އެންމެ އަވަހަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދީ "އެންޑްގޭމް"

މިހާތަނަށް އެންމެ އަވަހަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 7
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ލީކްވެއްޖެ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ވެސް އާ ރެެކޯޑްތަކެއް ހަދަން ފަށާފައިވާ ޑިޒްނީ އާއި މާވެލްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ލީކްވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
"ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް

މި އަހަރު ހޮލީވުޑްގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ މަގާމު ޑިޒްނީ އާއި މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސްގެ އަންހެން ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 1
"ކެޕްޓަން މާވެލް" އަށް އާމްދަނީގެ ރެކޯޑެއް

ބަތަލާއަކު ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރިލީޒް ކުރި ހަފުތާ ބަންދުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު މި މަހުގެ 8 ގައި ރިލީޒް ކުރި ބްރީ ލާޒަންގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" އިން ހޯދައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018
"ވޮންޑަ ވުމަން 2" އަނެއްކާ ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރަން އޮފް ގަލް ގެޑޯގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ވޮންޑަ ވުމަން" ގެ ދެވަނަ ބައި ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018
"ފޯލެން ކިންގްޑަމް" އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް

"ޖުރަސިކް ވޯލްޑް" ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ފިލްމް "ކިންގްޑަމް ފޯލެން" ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދައްކައިގެން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018
"އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ" ގެ އާމްދަނީ 2 ބިލިއަނަށް

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒް ކުރި "އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައި ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.