07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019
އަނެއްކާ ވެސް "އިންސްޕެކްޓާ ގެޖެޓް" ގެ ފިލްމެއް

މީގެ 36 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން އެނިމޭޓެޑް ސައިންސް ފިކްޝަން ކޮމެޑީ ސީރީޒް "އިންސްޕެކްޓާ ގެޖެޓް" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް ކުރިން ވެސް ގެނެސްދީފައި ވަނިކޮށް މީގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާ ވެސް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 1
ސުޕަހީރޯ ފިލްމުތަކަށް މާޓިން ސްކޮސީސްގެ މަލާމާތެއް

ސުޕަހީރޯ ފިލްމުތަކަކީ "ތީމް ޕާކްތަކެއް" ގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް އެކަހަލަ ފިލްމުތަކަކީ އެހާ އޮއްޓަރު ހުރި ފިލްމުތަކެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ހޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު މާޓިސް ސްކޮސިސް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ އަޑަށް އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ

ހޮލީވުޑްގެ ބޮޑެތި ފިލްމުތައް އިންޑިއާގައި ރިލީޒްކުރާ އިރު، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ލައްވައި ހިންދީ ބަހުން އަޑުއަޅުވައިގެން ރިލީޒްކުރުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ދާދި ފަހުން ޑިޒްނީން ގެނެސްދިން "ލަޔަން ކިންގް" ގެ މައި އެއް ކެރެކްޓާ އަށް ހިންދީ ބަހުން އަޑުއަޅައި ދިނީ ޝާހްރުކް ޚާނެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ރަޔަންގެ "ކްލޫ" ޑައިރެކްޓްކުރަން ޖޭޒަނަށް

ޑިޒްނީ އާއި ފޮކްސްއާ ގުޅިގެން، މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަޔަން ރެނޮލްޑްސް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ކުޅޭ ފިލްމު "ކްލޫ" ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭގެ މުހިއްމު ރޯލެއް ވެސް ކުޅެން ޖޭޒަން ބޭޓްމަން އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
"ބްލެކް ޕެންތާ 2" 2022 ގައި

މިދިޔަ އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ ދެވަނަ ބައި 2022 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

August 26, 2019
"ދި އެޓާނަލްސް" ގެ ކާސްޓަށް ކިޓް ހެރިންގްޓަން

ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭ މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސް އާއި ޑިޒްނީ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދި އިޓާނަލްސް" ގެ ކާސްޓަށް، "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އިން ވިދާލި އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ކިޓް...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019
ޑިޒްނީގެ "މުލާން" ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވައިލަނީ

ހޮންކޮންގުގައި ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ތާއީދުކޮށް، ޑިޒްނީގެ ފިލްމު "މުލާން" ގެ ބަތަލާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެ ފިލްމު ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލަން ފަށައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 1
"ޓޯއި ސްޓޯރީ 4" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

ޑިޒްނީގެ ފިލްމުތައް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކުގެ ތެރެއަށް، ޖޫން މަހު ރިލީޒްކުރި އެމިމޭޓެޑް ފިލްމު "ޓޯއި ސްޓްރީ 4" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއަކާ އެކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019
"ހޯމް އެލޯން" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަން ޑިޒްނީން ހަދަނީ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި އަދި މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ފިލްމު "ހޯމް އެލޯން" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
"ލަޔަން ކިންގް" ވެސް ބިލިއަން ފަހަނަޅައި ހިނގައްޖެ

މި މަހު ރިލީޒްކުރި ޑިޒްނީގެ "ލަޔަން ކިންގް" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019
"އަލައްދިން" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

މިދިޔަ މެއި މަހު ރިލީޒް ކުރި ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމު "އަލައްދިން" ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދައްކައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ކެމެރެން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ ރިކޯޑް ދަމަހައްޓަމުން އަންނަތާ 10 އަހަރު ފަހުން "އެވެޓާ" ގެ ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މުގުރާލުމާ ގުޅިގެން ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރެން އެ ފިލްމުގެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

July 23, 2019 2
އާމްދަނީ ރޭހުގެ ކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް

މިހާތަނަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" އިން ހިފަހައްޓަމުން އަންނަތާ 10 އަހަރު ފަހުން "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެ ރެކޯޑް...

July 23, 2019
އެންޖެލީނާ ޖޮލީއާ އެކު "އެޓާނަލްސް" އަންނަ އަހަރު

މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސް އާއި ޑިޒްނީ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދި އިޓާނަލްސް" ބަތަލާގެ ރޯލް އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި...

19 ޖުލައި

July 19, 2019
"ލިޓްލް މާމެއިޑް" އިން ހެރީ ސްޓައިލްސް ފެނިދާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބޭންޑް "ވަން ޑިރެކްޝަން" ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހެރީ ސްޓައިލަކީ މިހާރު ފިލްމުތަކަށް އާ މީހެއް ނޫނެވެ. ކްރިސްޓޮފާ ނޯލަން 2017 ގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމު "ޑަންކާކް" ގައި ވެސް 25 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވަނީ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފަ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019
"ތޯ 4" ވެސް ޓައިކާ ވައިޓިޓީ އަށް

ކްރިސް ހެމްސްވޯތު ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅޭ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ތޯ" ގެ ތިން ފިލްމެއް މިހާތަނަށް ގެނެސް ދީފައި ވާއިރު، ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަނާ ހަވާލު ވަނީ އާ މީހެކެވެ. އެކަމަކު މީގެ ހަތަރު ވަނަ ބައި ޑައިރެކްޓް ކުރަން ވަނީ 2017 ގައި ރިލީޒްކުރި ތިން ވަނަ ފިލްމު "ތޯ: ރެގްނަރޮކް" ޑައިރެކްޓް ކުރި ޓައިކާ ވައިޓިޓީއާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019
"މެލަފިސަންޓް 2" ގެ ޓްރެއިލާ ޝައުގުވެރި

އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ "މެލަފިސަންޓް" ގެ ދެވަނަ ބައި "މިސްޓްރެސް އޮފް އީވިލް" ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ކުރަމުން ދިޔަ އިންތިޒާރަށް ޑިޒްނީން ނިމުން ގެނެސް ދީފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019
ޑިޒްނީގެ "މުލާން" ދައްކާލައިފި

ކުރީގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "މުލާން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ޑިޒްނީން ދައްކާލައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019
"ލިޓްލް މާމެއިޑް" އަށް ހެލީ ބެއިލީ

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސް ދީފައިވާ ބައެއް އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކުގެ ލައިވް-އެކްޝަން ވާޝަންތައް ގެނެސް ދިނުމުގެ ފޯރީގައި، މި ލިސްޓަށް "ލިޓްލް މާމެއިޑް" އިތުރުކޮށް، އޭގެ ލީޑް ބަތަލާއަށް ހެލީ ބެއިލީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019
ޕިކްޒާގެ "ސޯލް" އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންގައި

ޑިޒްނީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕިކްޒާ އިން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ދެވަނަ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ސޯލް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަލުން ރިލީޒް ކުރަނީ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އޮތް "އެވެޓާ" ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ވައްޓައިނުލެވުމުން، ކުރީގެ ފިލްމުގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު މަންޒަރުތަކަކާ އެކު އަލުން ފިލްމު ސްކްރީނަށް ގެންނަން ޑިޒްނީން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 3
"ފްރޯޒެން 2" ގެ އާ ޓްރެއިލާ

އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ޑިޒްނީގެ "ފްރޯޒަން" އަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެކެވެ. ދެހާސް ތޭރައިގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައި ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާކަށް ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ވެސް ނެތެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019
"މެލަފިޝަންޓް 2" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ "މެލަފިޝަންޓް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.