13 މެއި

May 13, 2020
ޑިޒްނީން އީދު ތީމަށް ފިލްމެއް ގެނެސްދެނީ

ރޯދަ މަސް ނިންމާލައި މުސްލިމުން ކުރިމަތިލާ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ޑިޒްނީމް އީދު ތީމަކަށް ފިލްމެއް ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020
"ހާކިއުލެސް" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ރުޒޯ ދެބެއިންނާ އެކު

ޑިޒްނީން މީގެ 23 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ހާކިއުލެސް" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރުން/ޕްރޮޑިއުސަރު ރުޒޯގެ ދެބެއިންގެ ހިއްސާ އެކު ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 2
ޑިޒްނީގެ 100،000 މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައެއް ނުލިބޭ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކުރިމަތިވި ހާލަތާ ގުޅިގެން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވޯލްޓް ޑިޒްނީ ކުންފުނީގެ 100،000 އެއް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020
ޑިޒްނީން "ރޮބިން ހުޑް" ވެސް އަލުން ހަދަނީ

މީގެ 47 އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީން ގެނެސްދިން ކާޓޫން ފިލްމު "ރޮބިން ހުޑް" ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
މޭގަން އަށް ޑިޒްނީން "ވަޒީފާއެއް" ކަށަވަރު

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ޝާހީ ޒިންމާތައް ދާދި ދޫކޮށްލެއްވީ ވެސް އަމިއްލަ މަސަައްކަތުން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރެއްވުމަށްޓަކަ އެވެ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު މިއޮތީ ފެށިފަ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020
ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ލިސްޓަށް "ޕީޓަ ޕޭން"

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސްދީފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތައް އަސްލު އެކްޓަރުންނާ އެކު ގެނެސްދޭން ހިފާފައިވާ ފޯރީގެ ތެރެއަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020
"ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ގެ ޕްރިކްއެލް ސީރީޒެއް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމު "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" އަށް ފަހު، މީގެ ޕްރިކްއެލް ސީރީޒެއް ހަދަން ޑިޒްނީން ނިންމައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020
ޖެކް ސްޕެރޯގެ ރޯލުން ޖޮނީ ޑެޕް ފެންނާނެ؟

މަގުބޫލު ފިލްމު ސީރީޒް "ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަން" ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމުގެ މައި ކެރެކްޓާ ކެޕްޓަން ޖެކް ސްޕެރޯގެ ރޯލުން ޖޮނީ ޑެޕް ނުފެންނާނެކަމުގެ އަޑުތައް މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ދެކެވެމުން ދަނިކޮށް، އެ ވާހަކަ މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް އެނބުރެން ފަށައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 1
"އަލައްދިން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި "އަލައްދިން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020
"ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން ޑިޒްނީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 3
"ބަމްބީ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް

މީގެ 78 އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ބަމްބީ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް ވެސް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
"ރައިޒް އޮފް ސްކައިވޯކާ" އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު

މިދިޔަ މަހިގެ ފަހުކޮޅު ރިލީޒްކުރި ސްޓާ ވޯސް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ސްޓާ ވޯސް: ދަ ރައިޒް އޮފް ސްކައިވޯކާ" އަށް އަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އެއް ބިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
"އެވެޓާ 2" އާ އެކު "އެންޑްގޭމް" ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ: ކެމެރޮން

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިހާތަނަށް ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑާ އެކު މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި "އެވެންޖާޒް: ދި އެންޑް ގޭމް" ބޮކްސް އޮފީހުން ފަތަހަކޮށްފައިވާ މަގާމު 2021 ގައި ރިލީޒްކުރާ "އެވެޓާ 2" އާ އެކު އަލުން ހޯދޭނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރޮން ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 1
ޗައިނާގެ ޓޫރިޒަމް ލޯގޯއެއް ޑިޒްނީގެ ލޯގޯއާ ވައްތަރު

ޗައިނާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޑާލިއަންގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން ބޭނުންކުރާނެ ލޯގޯއެއް ޑިޒައިންކުރަން ހުޅުވާލައި، އެއް ވަނަ އަށް ދިޔަ ލޯގޯ އެމެރިކާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ޑިޒްނީގެ ލޯގޯއާ ވައްތަރުވުމުން ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
ސްޓާ ވޯސްގެ އާ ފިލްމު ބެލުމުގައި ސަމާލުވާން އެދެފި

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ސްޓާ ވޯސް ސީރީޒްގެ އާ ފިލްމު "ދަ ރައިޒް އޮފް ސްކައިވޯކާ" އަކީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ފްލޭޝިން ލައިޓްގެ ހަރަކާތްތައް ފެންނަ ފިލްމުތަކަށްވާތީ ފޮޓޯސެންސިޓިވް އެޕިލެޕްސީ ހުންނަ މީހުން އެކަމަށް ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019
"އަލައްދިން" ގެ ސްޕިންއޮފެއް ޑިޒްނީ ޕްލަސް އަށް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި "އަލައްދިން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ސްޕިންއޮފެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
"އަލައްދިން" ގެ ފަހުން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ: މައްސޫދު

މި އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ޑިޒްނީގެ "އަލައްދިން" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅުނަސް އެ ފިލްމަށް ފަހު އެއްވެސް ފިލްމަކުން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި އޮޑިޝަނަކަށް ކެތްމަދުވެފައިވާ ކަމަށް އެކްޓަރު މޭނާ މައްސޫދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
"ލިޓްލް މާމެއިޑް" އަށް ހެރީއެއް ނޫން، ޖޮނާ

ޑިޒްނީން ހަދަން އުޅޭ "ލިޓްލް މާމެއިޑް" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ބަތަލުގެ ރޯލް ޖޮނާ ހައުއާ-ކިންގަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019
ޑިޒްނީގެ "އަ ކްރިސްމަސް ކެރޯލް" އަލުން ހަދަނީ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީން ގެނެސްދިން ތްރީޑީ އެނިމޭޓެޑް ޑާކް ފެންޓަސީ ފިލްމު "އަ ކްރިސްމަސް ކެރޯލް" ތަފާތު ނަމަކާ އެކު އަލުން ހަދަން ނިންމައި އޭގެ ސްކްރިޕްޓް ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ޕްރިތީ އެމެރިކާގެ ސިޓްކޮމްއަކަށް

އެމެރިކާ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ދިރިއުޅޭ ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އެމެރިކާގެ ސިޓްކޮމްއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.