22 އެޕްރީލް

April 22, 2019
ކްލިންޓްގެ އާ ފިލްމު ބޮމުގެ ހާދިސާއަކަށް

މޮޅު އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ކްލިންސްޓް އީސްޓްވުޑް އިތުރު ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރު ވާން ފަށައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019
ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ހިދުމަތް ނޮވެމްބަރުގައި

ސްޓްރީމިން ހިދުމަތުގެ ތެރެއަށް ނުކުންނަ ކުންފުނިތައް އިތުރުވެ، ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ޑިޒްނީ ކުންފުނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީކޮށް ލޯންޗް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ޒޫޓޯޕިއާގެ ޑައިރެކްޓަރު ރިޗް މޯ ސޮނީ ޕިކްޗާޒް އަށް

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ޑިޒްނީގެ "ޒޫޓޯޕިއާ" ގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު އެ ސްޓޫޑިއޯ ދޫކޮށް، ސޮނީ ޕިކްޗާޒް އެނިމޭޝަނާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
"ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް

މި އަހަރު ހޮލީވުޑްގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ މަގާމު ޑިޒްނީ އާއި މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސްގެ އަންހެން ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 2
"އެވެންޖާޒް: އިންޑްގޭމް" ގެ ޕޯސްޓަރަށް އިސްލާހެއް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ "އެވެންޖާޒް" ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "އެންޑްގޭމް" ގެ ރަސްމީ ޕޯސްޓަރުގައި މައިގަނޑު ކާސްޓުންގެ ނަންތައް ހިމެނި އިރު، ފިލްމުގައި މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ކަޅު ބަތަލާ ޑާނިއާ ގްރެރާގެ ނަން ނެތުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް އިޖާބަ ދީ މާވެލް ސްޓޫޑިއޯ އިން ޕޯސްޓަރު އިސްލާހުކޮށް އަލުން ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019
ޑިޒްނީން ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ގަން އަށް މާފުކޮށްފި

ރޭޕް ކުރުމާއި ޖިންސީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ކުރި ޓްވީޓްތަކެއް އަލުން ތިލަވެ، ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން "ގާޑިއަން އޮފް ދަ ގެލެކްސީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ގަން އެ ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަނުން ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އަލުން އޭނާއާ އެ މަސައްކަތް ޑިޒްނީ ސްޓޫޑިއޯސް އިން...

14 މާޗް

March 14, 2019 1
"ކެޕްޓަން މާވެލް" އަށް އާމްދަނީގެ ރެކޯޑެއް

ބަތަލާއަކު ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރިލީޒް ކުރި ހަފުތާ ބަންދުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު މި މަހުގެ 8 ގައި ރިލީޒް ކުރި ބްރީ ލާޒަންގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" އިން ހޯދައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 1
ޖޮލީގެ "މެލަފިޝަންޓް 2" މި އަހަރަށް ތާވަލުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ވަރަށް ތަފާތު ރޯލަކުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "މެލަފިޝަންޓް" ގެ ދެވަނަ ބައި، ކުރިން ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ތާރީހަށް ވުރެ، ހަތް މަސް އަވަހަށް ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
ވިލް ސްމިތު ޖިންނީގެ ގޮތުގައި ދައްކާލައިފި

ޑިޒްނީން ގެނެސް ދޭ "އަލާދިން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގައި އެ ވާހަކައިގައި އުޅޭ ދުންގަނޑެއް ކަހަލަ ނޫކުލައިގެ ޖިންނީގެ ރޯލުން އެކްޓަރު ވިލް ސްމިތު ފެންނާނެ ގޮތް އާ ޓީޒާގައި ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 4
"ޕައިރޭޓްސް" އިން ޑެޕް ނުފެންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ

ޑިޒްނީގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ޕައިރޭޓްސް އޮފަ ދަ ކެރީބިއަން" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ފިލްމުން ޖޮނީ ޑެޕް ނުފެންނާކަން ޑިޒްނީން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018
"އަލާއްޑިން" ގައި ވިލް ސްމިތު ފެންނާނީ ކިހިނެއް؟

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސް ދީފައިވާ ކާޓޫނު ފިލްމު "އަލާއްޑިން" އަސްލު އެކްޓަރުންނާ އެކު ގެނެސްދޭ އިރު، ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް ސުވާލު އުފައްދަނީ މި ފިލްމުން ވިލް ސްމިތު ފެންނާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭގަ އެވެ. އޭނާ ފިލްމުގައި ކުޅެފައި ވަނީ "އަލައްދިން" ގައި ނޫކުލައިގެ ދުންގަނޑެއްހެން ފެންނަ ޖީނީގެ ރޯލެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
"ޑޮކްޓާ ސްޓްރޭންޖް" ގެ ދެވަނަ ބައި ވެސް ސްކޮޓަށް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީ އާއި މާވެލް އިން ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ޑޮކްޓާ ސްޓްރޭންޖް" ގެ ދެވަނަ ބައި ވެސް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ފުރަތަމަ ފިލްމު ވެސް ހެދި ސްކޮޓް ޑެރިކްސަންއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018
ހިއު ގްރާންޓް ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލަށް

ނޮޓިން ހިލް އާއި ލަވް އެކްޗްލީ ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހިއު ގްރާންޓް، ގައި ރިޗީގެ ފިލްމު "ޓޮފް ގައިޒް" ގެ ރޯލަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 4
"ޕައިރޭޓްސް" ގެ އާ ފިލްމުން ޖޮނީ ޑެޕަށް ޖާގައެއް ނެތް

"ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަން" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ގެނެސްދޭން ޑިޒްނީ ނިންމާފައިވާ އިރު، ފިލްމުން މި ފަހަރު ޖޮނީ ޑެޕަށް ފުރުސަތު ނުދޭން ނިންމާފައިވާކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018
"ލޭޑީ އެންޑް ޓްރޭމްޕް" ގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމެއް

ކުރިން ގެނެސްދީފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމްތަކެއް އަސްލު އެކްޓަރުންނާ އެކު އުފައްދަން ޑިޒްނީން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018
ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ސްޓްރީމިން ސާވިސްގެ ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރަސްމީކޮށް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ޑިޒްނީން ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
"އިންކްރެޑިބަލްސް 2" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް

ޖޫން މަހު ރިލީޒް ކުރި ޑިޒްނީ-ޕިކްޒާގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "އިންކްރެޑިބަލްސް 2" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަން ޑޮލަރު ފަހަނައަޅައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018
ޖޭމްސް ގަންގެ ދިފާއުގައި ޕެޓިޝަނެއް

"ގާޑިއަންސް އޮފް ދަ ގެލެކްސީ" ސީރީޒްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ގަން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ކުރި ޓްވީޓްތަކެއްގެ މައްސަލައެއްގައި، އެ ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޝަނުން އޭނާ ބޭރުކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ފޭނުންތަކެއް ޖޭމްސްގެ ދިފާއުގައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018
"ގާޑިއަންސް 3" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ވަކިކޮށްފި

ޑިޒްނީގެ ކާމިޔާބު ސުޕަހީރޯ ފިލްމް ފްރެންޗައިޒް "ގާޑިއަންސް އޮފް ދަ ގެލެކްސީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ގަން އެ ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޝަނުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018
"އިންޑިއާނާ ޖޯންސް 5" 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި

ޑިޒްނީން 2010 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ، ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގްގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "އިންޑިއާނާ ޖޯންސް" ގެ ފަސް ވަނަ ބައި 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.