16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 3
"ޕެރައިސައިޓް" އަށް އިންޑިއާ އިން ކޮޕީގެ ތުހުމަތު

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައި ތާރީހުން ވެސް ޖާގަ ހޯދި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމު "ޕެރަސައިޓް" އަކީ އިންޑިއާގެ ފިލްމެއްގެ ޕްލޮޓް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ކަމަށް ބުނެ އޭގެ ޓީމަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020
"ޕެރަސައިޓް" ސީރީޒްގެ ރޯލެއް ރަފަލޯ އަށް

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްގައި އެންމެ ވިދައިލި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމު "ޕެރައިސައިޓް" ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި އެޗްބީއޯ އިން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، އޭގެ ރޯލެއް އެކްޓަރު މާކް ރަފަލޯ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 1
އޮސްކާ އެވޯޑް ޝޯ އެންމެ މަދުން ބެލީ މި އަހަރު

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި މި އަހަރުގެ 92 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ އަކީ އޮސްކާގެ ތާރީހުގައި ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ ފިނި ތަރުހީބެއް ލިބުނު ހަފުލާ އަށް ވެއްޖެ އެވެެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 1
އޮސްކާ: ދެކުނު ކޮރެޔާ އިން އޮސްކާ ފަތަހަކޮށްފި

ދެކުނު ކޮރެޔާގެ "ޕެރަސައިޓް"، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފިލްމީ އެވޯޑް، އޮސްކާ ފަތަހަކޮށް، މިއަދު ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020
އޮސްކާ 2020: ސްކާލެޓަށް ބޮޑު އުފަލެއް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 92 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް މިއަދު އިއުލާންކުރުމާ އެކު ބަތަލާ ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަނަށް ބޮޑު އުފަލާ އެކު، ތާރީހުގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ޖާގައެއް ވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020
"ޕެރަސައިޓް" ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ވަރުފަދަ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ "ޕެރަސައިޓް" ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިި ބަހުން އެޗްބީއޯ އަށް ގެނެސްދޭން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020
މި އަހަރު ވެސް އޮސްކާ އަށް ހޯސްޓެއް ނެތް

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހޯސްޓަކާ ނުލައި ކަމަށް އޭބީސީ އެންޓަޓައިންމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019
ޑިޒްނީގެ "ޕިނޯކިއޯ" ރޮބަޓް ޒެމެކިސް އަށް

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސްދީފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ޕިނޯކިއާ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަނާ ކުރިން ހަވާލުވި ސެމް މެންޑޭޒް ފިލްމު ދޫކޮށްލާފައިވާތީ، މީގެ ޑައިރެކްޝަން ރޮބަޓް ޒެމެކިސް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019
އޮސްކާގެ އެނިމޭޓެޑް ކެޓަގަރީ އަށް 32 ފިލްމު

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 92 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެނިމޭޓެޑް ފީޗާ ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް 32 ފިލްމެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
އޮސްކާގެ ބޭރު ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް 93 ފިލްމު

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 92 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ފިލްމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެކެޑެމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗާޒް އާޓްސް އެންޑް ސައިންސެސް (އޭއެމްޕީއޭއެސް) އިން ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 3
ރޮބަޓް ޑައުނީ ޖޫނިއާ އަށް އޮސްކާ ހޯދައިދޭން ޕެޓިޝަނެއް

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިހާތަނަށް ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އޮތް މާވެލްގެ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އިން އެ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރޮބަޓް ޑައުނީ ޖޫނިއާ އަށް، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 92 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ކެޓަގަރީ އަށް ނޮމިނޭޓްކުރަން ގޮވާލައި ފޭނުންތަކެއް އޮންލައިން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019
އެކްޓަރު ޕީޓާ ފޮންޑާ މަރުވެއްޖެ

ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އޮސްކާ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވި ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޕީޓާ ފޮންޑާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019
އެކެޑެމީގެ އާ ރައީސަކަށް ޑޭވިޑް ރުބީން

އޮސްކާ އެވޯޑް އިންތިޒާމު ކުރާ އެކެޑެމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗާ އާޓްސް އެންޑް ސައިންސެސް (އޭއެމްޕީއޭއެސް) ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މަޝްހޫރު ކާސްޓިން ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ރުބިން އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019
"ލާ ލާ ލޭންޑް" ގެ ޑައިރެކްޓަރުގެ އާ ފިލްމަކީ "ބެބިލޯން"

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދައި، އޮސްކާ ފަދަ ވަރުގަދަ އެވޯޑްތައް ވެސް ހޯދި ރޮމޭންޓިކް މިއުޒިކަލް ކޮމެޑީ "ލާ ލާ ލޭންޑް" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ޑެމިއެން ޝެޒާލް އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ފިލްމެއް އުފެއްދުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
އޮސްކާ އަށް ވޯޓް ދޭ ލިސްޓަށް އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފިލްމީ އެވޯޑް ކަމަށްވާ އޮސްކާގެ 92 ވަނަ އެޑިޝަނަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފަހަރުގެ އެކެޑެމީން އިންޑިއާގެ ހަ ފަންނާނަކަށް ވެސް ވޯޓް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019
އޮސްކާގެ ކުރިއަށް ހުރި ތާރީހުތައް އިއުލާންކޮށްފި

ފިލްމުތަކަށް ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އަދި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެވޯޑް ކަމަށްވާ އޮސްކާގެ ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތާރީހުތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
ކްލިންޓްގެ އާ ފިލްމު ސޭމް އަށް ހުށަހަޅައިފި

އެޓްލާންޓާގައި 1996 ގައި ބޭއްވި ސަމާ އޮލިޕިކް ގޭމްސްގައި ބޮން ގޮއްވިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު އެމެރިކާގެ ކުރީ ފުލުސް އޮފިސަރު އަދި ސެކިއުރިޓީ ގާޑް ރިޗަޑްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ދަ ބެލޭ އޮފް ރިޗަޑް ޖުވެލް" މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސޭމް ރޮކްވެލް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019
ކޯމާގައި އޮތް، ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު މަރުވެއްޖެ

މި މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ކޯމާ އަށް ދިޔަ ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ސިންގަލްޓަން ހޯމަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019
ޕީޓާގެ އާ ފިލްމުން ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް

މި އަހަރު ބޭއްވި 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދި "ގްރީން ބުކް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޕީޓާ ޕެރެލީ އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ސިންގަލްޓަން ކޯމާގައި

ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ސިންގަލްޓަން އޮތީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ކޯމާގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.