17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019
އެކްޓަރު ޕީޓާ ފޮންޑާ މަރުވެއްޖެ

ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އޮސްކާ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވި ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޕީޓާ ފޮންޑާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019
އެކެޑެމީގެ އާ ރައީސަކަށް ޑޭވިޑް ރުބީން

އޮސްކާ އެވޯޑް އިންތިޒާމު ކުރާ އެކެޑެމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗާ އާޓްސް އެންޑް ސައިންސެސް (އޭއެމްޕީއޭއެސް) ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މަޝްހޫރު ކާސްޓިން ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ރުބިން އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019
"ލާ ލާ ލޭންޑް" ގެ ޑައިރެކްޓަރުގެ އާ ފިލްމަކީ "ބެބިލޯން"

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދައި، އޮސްކާ ފަދަ ވަރުގަދަ އެވޯޑްތައް ވެސް ހޯދި ރޮމޭންޓިކް މިއުޒިކަލް ކޮމެޑީ "ލާ ލާ ލޭންޑް" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ޑެމިއެން ޝެޒާލް އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ފިލްމެއް އުފެއްދުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
އޮސްކާ އަށް ވޯޓް ދޭ ލިސްޓަށް އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފިލްމީ އެވޯޑް ކަމަށްވާ އޮސްކާގެ 92 ވަނަ އެޑިޝަނަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފަހަރުގެ އެކެޑެމީން އިންޑިއާގެ ހަ ފަންނާނަކަށް ވެސް ވޯޓް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019
އޮސްކާގެ ކުރިއަށް ހުރި ތާރީހުތައް އިއުލާންކޮށްފި

ފިލްމުތަކަށް ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އަދި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެވޯޑް ކަމަށްވާ އޮސްކާގެ ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތާރީހުތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
ކްލިންޓްގެ އާ ފިލްމު ސޭމް އަށް ހުށަހަޅައިފި

އެޓްލާންޓާގައި 1996 ގައި ބޭއްވި ސަމާ އޮލިޕިކް ގޭމްސްގައި ބޮން ގޮއްވިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު އެމެރިކާގެ ކުރީ ފުލުސް އޮފިސަރު އަދި ސެކިއުރިޓީ ގާޑް ރިޗަޑްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ދަ ބެލޭ އޮފް ރިޗަޑް ޖުވެލް" މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސޭމް ރޮކްވެލް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019
ކޯމާގައި އޮތް، ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު މަރުވެއްޖެ

މި މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ކޯމާ އަށް ދިޔަ ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ސިންގަލްޓަން ހޯމަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019
ޕީޓާގެ އާ ފިލްމުން ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް

މި އަހަރު ބޭއްވި 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދި "ގްރީން ބުކް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޕީޓާ ޕެރެލީ އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ސިންގަލްޓަން ކޯމާގައި

ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ސިންގަލްޓަން އޮތީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ކޯމާގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019
"ބޮންޑް 25" ގެ ވިލަން އަކަށް ރަމީ މާލިކް

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ ވިލަން އަކީ މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑާއި ގޯލްޑެން ގްލޯބްސްގެ އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ މަގާމު ހޯދި ރަމީ މާލިކްކަން...

April 26, 2019
"ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ގެ ފޮލޯއަޕް ލިއޮނާޑޯ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު އެން މޮޅު ފިލްމުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ޑައިރެކްޓަރު ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯގެ ފިލްމު "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ގެ ފޮލޯއަޕެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ބަތަލުގެ ރޯލް ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
ނޯލަންގެ އާ ފިލްމުން "އިންސެޕްޝަން" ގެ ކުލަވަރު

ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަން އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ، ފިލްމުގެ ޕްލޮޓާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ރަސްމީކޮށް އަދި ނުދެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ގިނަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ފިލްމުގެ ސްޓޯރީ ލައިނާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ޕްރިކްއެލްގެ ކާސްޓަށް މިރަންޑާ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްއެއް ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، މީގެ ކާސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް ތަޖުރިބާކާރު ބަތަލާއަކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ"ގެ ދެވަނަ ބައެއް ފެނިދާނެ

މި އަހަރުގެ އެވޯޑް މޫސުމުގައި އެންމެ ގަދައަށް ވިދާލި އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރޫޑީ ޑޮލެޒާލް ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019
ބޮންޑް ގާލްއަކަށް ލުޕީޓާ ވެދާނެ

މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކަށް އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކަޅު ބަތަލާ ލުޕީޓާ ނިއޮންގޯ ވެދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019
ގްލިމޯގެ "ޒެންބާޓޯ" އަކީ އެކްޝަން ފިލްމެއް

މިދިޔަ އަހަރު ފިލްމު "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އިން އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯ "ޒެންބާޓޯ" ގެ ނަމުގައި އެކްޝަން ފިލްމެއް ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 1
އޮސްކާ 2019: މޮޅު ފިލްމަކަށް "ގްރީން ބުކް"

ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް މިއަދު ބޭއްވި 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ކަޅާއި ދޮން މީހުންގެ ވާހަކަ ކިޔައި ދިން ފިލްމު "ގްރީން ބުކް" ހޯދައިގެން އެތައް ބަޔަކު ސިއްސުވާލައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 2
އޮސްކާ އަށް މި ފަހަރު ހޯސްޓެއް ނެތް

އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ އަބަދު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފަޅުފިލުވައިދޭ އެކަކީ އެ ހަފުލާގެ ހޯސްޓެވެ. އަނެއްކާ އެއީ އެ ފުރުސަތު ފަހިވާ ފަންނާނުންނަށް ލިބޭ ބޮޑު ޝަރަފެއް ވެސް މެ އެވެ. އެކަމަކު މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ ކުރިއަށް ދާނީ ހޯސްޓަކާ ނުލަ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 1
ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯ ބެލުންތެރިން ބިރު ގަންނުވައިލާނެ

ދެހާސް ސަތާރައިގައި ފިލްމު "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އިން އެންމެ މޮޅު ފިލްމާއި އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯ ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ ބިރުވެރި ފިލްމު "ސްކޭރީ ސްޓްރީޒް ޓް ޓެލް އިން ދަ ޑާކް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 2
އޮސްކާ: "ރޯމާ" އާއި "ފެވަރިޓް" ގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ނޮމިނޭޝަންގައި އެންމެ މޮޅު ބޭރު ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް ވެސް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ މެކްސިކޯގެ "ރޯމާ" އާއި "ދަ ފެވަރިޓް" އަށް ލިބި، ދެ ފިލްމު ބޮޑު ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018
އޮސްކާގެ 9 ކެޓަގަރީއަކަށް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާގެ އެވޯޑްސްގެ ނުވަ ކެޓަގަރީއަކަށް ޝޯޓްލިސްޓްވި އުފެއްދުންތަކުގެ ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.