06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ޝަބާނާ އަށް ސްޕީލްބާގްގެ ވެބް ސީރީޒެއް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ވެބް ސީރީޒަކުން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޝަބާނާ އަޒްމީ އަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019
ސްޕީލްބާގްގެ "ވެސްޓް ސައިޑް ސްޓޯރީ" އަށް އައު ބަތަލާއެއް

މީގެ 62 އަހަރު ކުރިން ބްރޯޑްވޭ މިއުޒިކަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދީފައިވާ "ވެސްޓް ސައިޑް ސްޓޯރީޒް" އަށް ބިނާކޮށް ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގް ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމުން އާ ބަތަލާއަކު ތައާރަފު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 1
ސްރީ ސާންތު ދެން ބޭނުމީ ސްޕީލްބާގްގެ ފިލްމެއް

އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ސްރީ ސާންތަކީ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ އިން ގިނައިން ފެންނަ ތަރިއެކެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ފިލްމުތަކުގައި ރޯލްތައް ކުޅެފައިވާ ސްރީ ވަނީ ދާދި ފަހުން ކަލާޒުން ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝީ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 12 ގައި ވެސް ވާދަކޮށް ގަދަ ތިނަކާ ހަމައަށް ވެސް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
ރެފިއުޖީއެއްގެ ވާހަކައަކާ އެކު ސްޕީލްބާގާއި ޖޭޖޭ

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެފައިވާ ސީރިއާ ރެފިއުޖީ އަންހެނަކު ކުޑަ ދެ ކުދިންނާ އެކު، ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކިޔައިދޭ އަސަރުގަދަ ވާހަކަ "އަ ހޯޕް މޯ ޕަވަފުލް ދޭން ދަ ސީ: ވަން ރެފިއުޖީޒް އިންކްރެޑިބަލް ސްޓޯރީ އޮފް ލަވް، ލޮސް އެންޑް ސަވައިވަލް" އަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ކަމަށްވާ ސްޓީވެން...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018
ސްޕީލްބާގްގެ ޑްރީމް ޕްރޮޖެކްޓްގައި އެންޒެލް އެލްގޯޓް

މީގެ 61 އަހަރު ކުރިން ބްރޯޑްވޭ މިއުޒިކަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދީފައިވާ "ވެސްޓް ސައިޑް ސްޓޯރީޒް" އަށް ބިނާކޮށް ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގް ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމުގެ ބަތަލަކަށް ޒުވާން އެކްޓަރު އެންޒެލް އެލްގޯޓް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018
ސްޕީލްބާގްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިލަރީ ކްލިންޓަނާ އެކު

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އާއި އަނބިކަނބަލުން މިޝެލް އޮބާމާ ނެޓްފިލްސްއާ ގުޅިގެން ހައި ޕްރޮފައިލް ޝޯތަކެއް ގެނެސް ދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، އަނެއްކާ ވެސް އެމެރިކާގެ ނުފޫޒު ގަދަ ސިޔާސީ ލީޑަރަކު މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018
"އިންޑިއާނާ ޖޯންސް 5" 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި

ޑިޒްނީން 2010 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ، ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގްގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "އިންޑިއާނާ ޖޯންސް" ގެ ފަސް ވަނަ ބައި 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018
ސެމް މެންޑޭޒްގެ އާ ފިލްމް "1917" ސްޕީލްބާގާ އެކު

ތިން އަހަރު ފަހުން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ސެމް މެންޑޭޒް ބޮޑު ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް، މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގާ ގުޅިގެން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018
ސްޕީލްބާގްގެ ފިލްމަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ލިއޮނާޑޯ

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ދެ ދައުރެއްގެ މަތިން ކުރައްވާފައިވާ ޔުލިސީސް އެސް ގްރާންޓްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލަޔަންސް ގޭޓުން ހަދާ ފިލްމް ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގް ޑައިރެކްޓްކޮށް، އެ ފިލްމުން، މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018
ބްރެޑްލީ ކޫޕާ ދެވަނަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ނިކުންނަނީ

މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރާ "އަ ސްޓާ އިޒް ބޯން" އިން މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާގެ އަލަތު ޑައިރެކްޝަން ބެލުންތެރިންނަށް ތަޖުރިބާކޮށްލަން ފުރުސަތު ލިބުމުގެ ކުރިން ދެވަނަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް އޭނާ ތައްޔާރު ވާން ފަށައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018
ބްލެކްހޯކް: ސްޕީލްބާގްގެ އަލަތު ސުޕަހީރޯ ފިލްމް

ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގް އެންމެ ކުޅަދާނައީ ސައިންސް ފިކްޝަން އަދި ފެންޓަސީ ފިލްމްތައް ހަދާށެވެ. އެކަމަކު އުމުރުން 71 އަހަރުގެ ޑައިރެކްޓަރު މިހާރު އަންނަނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފުރަތަމަ ސުޕަހީރޯ ފިލްމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 1
ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގަށް އާ ރެކޯޑެއް

ފިލްމީ ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގަށް ހޮލީވުޑްގެ އެހެން އެއްވެސް ޑައިރެކްޓަރަކަށް މިހާތަނަށް ނުލިބޭ ޝަރަފެއް އަދި އާ ރެކޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 1
"ޖުރަސިކް ވޯލްޑް 3" ޑައިރެކްޓް ކުރަން ކޮލިން އަށް

ދެހާސް ފަނަރައިގައި ކޮލިން ޓްރެވެރޯ ޑައިރެކްޓްކޮށް ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމް "ޖުރަސިކް ވޯލްޑް" އަށް ފަހު، އޭގެ ދެވަނަ ބައި "ޖުރަސިކް ވޯލްޑް: ދަ ފޯލެން ކިންގްޑަމް" އެހެން ޑައިރެކްޓަރަކާ އެކު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމްގެ ތިން ވަނަ ބައި ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރަން ކޮލިންއާ އަނެއްކާ ވެސް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 1
ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމްތަކަށް އޮސްކާ ހައްގެއް ނުވާނެ: ސްޕީލްބާގް

ސްޓްރީމިން ސާވިސް ދޭ ނެޓްފްލިކްސް އިން މި ފަހުން ފިލްމްތަކުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަނާ ހަވާލުވި ވިޔަސް، އެ ކުންފުނިން ސިނަމާތަކުގައި ކުރާ "ކުދި ވިޔަފާރި" އާ އެކު، އޮސްކާ ފަދަ ބޮޑު އެވޯޑަކަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމްތައް ވާދަކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ ފިލްމްތަކަށް އޮސްކާ ހައްގު ވެސް ނުވާނެ ކަމަށް، މަޝްހޫރު...

21 މާޗް

March 21, 2018
"އިންޑިއާނާ ޖޯންސް 5" 2020 ގައި

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް ފްރެންޗައިޒް "އިންޑިއާނާ ޖޯންސް" ގެ ފަސް ވަނަ ބައި 2020 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން، ނިންމައި ފިލްމްގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018
މައިކަލް ބޭގެ ވަރުގަދަ ދެ ޕްރޮޖެކްޓެއް

އޭ ލިސްޓް ތަރިންނާ އެކު ބޮޑު ބަޖެޓްތަކުން، ވަރުގަދަ ފިލްމްތައް އުފައްދަން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު މައިކަލް ވަރުގަދަ ދެ ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 2
ސްރީދޭވީ އަށް "ޖުރަސިިކް ޕާކް" އިން ފުރުސަތެއް ލިބުނު

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ކުއްލި މަރާ އެކު އެތައް ބަޔަކު ތިބީ ބޮޑު ހިތާމައެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެކަމަކު ގެއްލިގެން ދިޔަ އެ ބަތަލާގެ ވާހަކަތަކާއި ހަނދާންތަކެއް ދުވަކު ވެސް ނުފޮހެވޭނެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017
ދަ ޕޯސްޓް: ކޮންމެހެން ވެސް ބަލާލަން ޖެހޭ ކަހަލަ ފިލްމެއް

އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ވަރުގަދަ ބައެއްގެ ފިލްމެއް ބަލާލަން ބޭނުން ނަމަ "ދަ ޕޯސްޓް" އަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ބަލަން ޖެހޭ ކަހަލަ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ އެހާމެ ކުޅަދާނަ އަދި އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017
"ދަ ޕޯސްޓް" ގައި ވަރުގަދަ ތިން ނަމެއް

"ދަ ޕޯސްޓް" އިއުލާން ކުރުމާ އެކު، އެ ފިލްމަށް ކުރެވޭ އިންތިޒާރުތައް ފެށުނީ އެވެ. ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނެ ދުވަހެއް ވެސް އަދި ނޭނގެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް ބަލާލަންޖެހޭ ކަހަލަ ފިލްމެކެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016
ސްޕީލްބާގްގެ "ދަ ބީއެފްޖީ" ބޮޑު ފްލޮޕަކަށް

އޮސްކާ ވެސް ހާސިލްކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު އަދި ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގްގެ ފެންޓަސީ ފިލްމް ދަ ބިގް ފްރެންޑްލީ ޖަޔަންޓް (ބީއެފްޖީ) އަށް އިންތިޒާރު ކުރި މީހުންނަށް މި ފަހަރު މި ލިބުނީ ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެކެވެ.