17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
"ބިގް ލިޓްލް ލައިސް" ސީޒަން ދޭއް ޖޫން 9 ގައި

އޭ ލިސްޓް ތަރިންތަކެއް ހިމެނޭ އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބިގް ލިޓްލް ލައިސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން ދައްކަން ފަށާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019
ސްޓެލޯން ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

މިހާތަނަށް ހަތް ފީޗާ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޝަން ތަރި ސިލްވެސްޓަ ސްޓެލޯން ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ޕްރިކްއެލްގެ ކާސްޓަށް މިރަންޑާ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްއެއް ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، މީގެ ކާސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް ތަޖުރިބާކާރު ބަތަލާއަކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
"ދަ ސަޕްރާނޯސް" ގެ ފީޗާ ފިލްމު އަންނަ އަހަރު

އެޗްބީއޯ އިން ކުރިން ގެނެސް ދިން މަޝްހޫރު ކްރައިމް ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ދަ ސަޕްރާނޯސް" ގެ ޕްރިކްއެލްއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ފީޗާ ފިލްމު އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އެޕިސޯޑްތައް މި ފަހަރު ދިގުވާނެ

"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އަހުލުވެރިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަނީ އަންނަ މަހުގެ 14 އަށެވެ. އެއީ މި ސިިލްސިލާގެ ފަހު ސީޒަން ދައްކަން ފަށަން ނިންމާފައި އޮތް ތާރީހެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 1
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޓްރެއިލާ ބަލައިފިންތަ؟

"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތެވެ. އެޕްރީލް 14 އަށް ކައުންޓްޑައުން ފަށައިގެން ތިބި މީހުންނަށް އޮތް އުފާވެރި ކަމަކީ މި ސިލްސިލާގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވުމެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
ފުލުހުންނަށް ދޮގުހެދި ޖަސީ "އެމްޕަޔާ" އިން ވަކިކޮށްފި

ބަޔަކު ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް ދޮގު ބަޔާން ދިން މައްސަލާގައި، ފޮކްސްގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "އެމްޕަޔާ" ގައި ޖަމާލް ލިއޮންގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެމުން ދިޔަ އެކްޓަރު/ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސީ ސްމޮލެޓް ހައްޔަރުކުރުމުން އޭނާ ސިލްސިލާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ނިއޯމީ އަށް "ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލް ޝަރަފަކަށް

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް: ގެ ޕްރިކްއެލް އިން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށް ބަތަލާ ނިއޯމީ ވަޓްސް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް 8" އެޕްރީލް 14 ގައި

އެޗްބީއޯގެ މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ދައްކަން ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލް އަށް ތައްޔާރު

އެޗްބީއޯގެ މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ 8 ވަނަ ސީޒަނާ އެކު މި އަހަރު ނިންމައިލިޔަސް، މީގެ ފޭނުން އެހާ މާޔޫސްވާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އެޗްބީއޯ އިން މިހާރު އަންނަނީ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި މި ސިލްސިލާގެ ޕްރިކްއެލްއެއް ގެނެސް ދިނުމުގެ ތައްޔާރީތައްވަމުންނެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ސާރާ ހައިލަންޑް އަނެއްކާވެސް ކިޑްނީ ބަދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޭބީސީން ނިންމައިލި މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "މޮޑަން ފެމިލީ" ގެ ބަތަލާ ސާރާ ހައިލަންޑް ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ދެވަނަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 1
ކިޓް ހެރިންޓަނަށް މޮޑެލް އެއްގެ އުނދަގޫ ޖެހިއްޖެ

މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި ޖޮން ސްނޯގެ ރޯލް ކުޅޭ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ކިޓް ހެރިންގްޓަންއާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި ކަމަށާއި އެކަމަކު ފަހުން އޭނާ ބޭވާފަތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރަޝިއާގެ މޮޑެލް އޮލްގާ ލަޒްލޯވާ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ކިޓް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން އެޕްރީލްގައި

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނައި އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފު ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
ސިލްސިލާ "ބްރޭކިން ބޭޑް" ފިލްމަކަށް ފައްކާކުރަނީ

އޭއެމްސީ ނެޓްވާކުން މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ނިންމައިލި ކާމިޔާބު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބްރޭކިން ބޭޑް" ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ސެޓެއް ގަނެލެވިދާނެ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އިން ފެންނަ މަންޒަރުތަކެއްގެ ތެރެއަށް މިހާރު ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ވަދެލެވިދާނެ އެވެ. މިއޮތީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް މިއީ އެ ސިލްސިލާގެ ފޭނުންނަށް ވަރަށް ވެސް ހާއްސަ ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 3
"މިޑްނައިޓްސް ޗިލްޑްރެން" ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އިންޑިއާ ލިޔުންތެރިޔާ ސަލްމާން ރުޝްދީ މީގެ 37 އަހަރު ކުރިން ލިޔުނު އަދި އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ވާހަކަ "މިޑްނައިޓްސް ޗިލްޑްރެން" އަށް ވެބް ސީރީޒެއް ހަދަން ނެޓްފްލިކްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 1
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ދެ ތަރިއަކު ކައިވެނިކޮށްފި

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދެ ތަރިއަކު ހޮނިހިރު ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 1
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިއެކްއެލްއެއް ގެނެސް ދެނީ

އެޗްބީއޯގެ ކާމިޔާބު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ 8 ވަނަ ސީޒަނާ އެކު، މި ސިލްސިލާ އަށް އަންނަ އަހަރު ނިމުން ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ފޭނުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް...

June 11, 2018 6
ޕްރިޔަންކާ މާފަށް އެދިއްޖެ

އޭބީސީން ގެނެސްދޭ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ އެޕިސޯޑެއްގައި އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި ވާތީ ޕްރިޔަންކާ އާއި އޭބީސީން މާފަށް...

26 މެއި

May 26, 2018
ރިޗަޑް ގިއާ 30 އަހަރު ފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް

"ޕްރެޓީ ވުމަން" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޗަޑް ގިއާ 30 އަހަރު ފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 1
ކެނެޑީގެ ކާފަ ދަރިކަލުން އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފި

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯން އެފް ކެނެޑީގެ ހަމައެކަނި ކާފަ ދަރިކަލުން ޖޯން (ޖެކް) ކްލޮސްބާގް ސީބީއެސް ޓީ ސިލްސިލާ "ޓްރޫ ބްލަޑް" އިން އޭނާގެ އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.