10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 1
"ޗައިނާޓައުން" ގެ ވާހަކަ ބެން އެފްލެކަށް

ކްލެޒިކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު ރޯމަން ޕޮލާންސްކީގެ 1974 ގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު "ޗައިނާޓައުން" ގެ މަސައްކަތުގެ ފަހަތުގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް...

August 10, 2020
ހޮލީވުޑްގެ އާ ޖޯޑަކީ ކޫޕާ އާއި ޖެނިފާ؟

ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކްގެ ކުރީގެ އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ ޖެނިފާ ގާނާ އާއި އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާ މިހާރު އުޅެނީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020
މާވެލްގެ ފިލްމެއް ކަޅު ނަސްލުގެ އަންހެނަކަށް

މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ ދެވަނަ ބައި ޑައިރެކްޓްކުރަން ކަޅު ނަސްލުގެ އަންހެނަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020
ޓޮމް ހޭންކްސް އަށް "ޕިނޯކިއޯ" ހުށަހަޅައިފި

ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ޑިޒްނީން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ "ޕިނޯކިއޯ" ގެ ރޯލެއް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސް އަސް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

August 08, 2020 5
ކްލޫނީގެ ދެމަފިރިންގެ 100،000 ޑޮލަރު ބޭރޫތަށް

ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައި ވަނީ އަމާލްގެ އުފަން ގައުމުގެ ތިން ޖަމިއްޔާއަކަށް

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
"މުލާން" އަންނަ މަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އަށް

"މުލާން" ބަލަން 30 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭނެ

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
ބްރެޑް ޕިޓް "ބުލެޓް ޓްރެއިން" އަށް

"ބްލެޓް ޓްރެއިން" ކިޔާ ފިލްމަކަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބްރެޑް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020
"365 ޑޭޒް" ގެ އެކްޓަރު ބޮލީވުޑަށް ވެސް ތައްޔާރު

ބޮލީވުޑުން ފުރުސަތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ބޭނުން ހިފާނެ ކަމަށާއި އެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ތަފާތު ސިނަމާތައް ތަޖުރިބާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް، ދާދި ފަހުން ނެޓްފްލިކްސް އިން...

August 05, 2020
ރޮކް އެމެރިކަން ފުޓްބޯލް ލީގެއް ގަނެފި

ރޮކާއި އޭނާގެ ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިން އެކްއެފްއެލް ގަތީ އެ ލީގް ބަނގުރޫޓްވެފައި ވަނިކޮށް

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020
ކްރޫޒްގެ ޖައްވީ ފިލްމަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޖައްވީ ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި ޝޫޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ފިލްމުގެ އަންދާޒާ ބަޖެޓަކަށް ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާޒްއާ އެކު 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 2
ދެން އޮތީ "މަނީ ހައިސްޓް" ނިންމައިލުން

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ސްޕެއިންގެ މަޝްހޫރު ސީރީޒް "މަނީ ހައިސްޓް" ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ވަނަ ސީޒަނާ އެކު އެ ނިންމައިލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020
މެތިއު މެކާނަހީގެ ފޮތް އޮކްޓޯބަރުގައި ނެރެނީ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މެތިއު މެކާނަހީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފޮތް "ގްރީންލައިޓްސް" އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 20 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020
ސޯފީ ޓާނާ އަށް އަންހެން ކުއްޖެއް

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

July 30, 2020
"ޓެނެޓް" އަންނަ މަހު ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރެވިދާނެ ކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދުނު ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަންގެ އުންމީދީ ފިލްމު "ޓެނެޓް" އަންނަ މަހުގެ 26 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 3
ލިއޮނާޑޯ ކައިވެނިކުރަނީ؟

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ އާއި ލޯބިވެރިޔާ ކަމިލަ މޮރޯން ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

July 28, 2020
ޓޮމް ހޭންކްސް އަށް ގްރީސްގެ ރަށްވެހިކަން

މިދިޔަ އަހަރު ގްރީސްގެ ސަރުކާރުން ރަށްވެހިކަމުގެ ފުރުސަތު ހުށަހެޅި، އެމެރިކާ އަށް އުފަން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސްގެ އާއިލާ އަށް ގްރީސްގެ ރަށްވެހިކަން ރަސްމީކޮށް...

27 ޖުލައި

July 27, 2020 1
ކްރޫޒްގެ "ޓޮޕް ގަން: މެވެރިކް" 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި

އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ފިލްމު "ޓޮޕް ގަން: މެވެރިކް" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020
"އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތައް އަނެއްކާ ވެސް ފަސްކޮށްފި

ޖޭމްސް ކެމެރަންގެ "އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތަކަށް ކުރަން ޖެހިފައިވާ އިންތިޒާރު އަނެއްކާ ވެސް ދިގުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020
ރޮބަޓް ޕެޓިންސަން އެންގޭޖްވީ؟

ޓްވައިލައިޓް ސާގާ ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ހޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ރޮބަޓް ޕެޓިންސަނާއި ލޯބިވެރިޔާ ސޫކީ ވޯޓަހައުސް އެންގޭޖްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
"ޓެނެޓް" މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޮފާ ނޯލަންގެ އާ ފިލްމު "ޓެނެޓް" ރިލިޒްކުރުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ވޯނާ ބްރަދާޒް އިން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 1
"ޑެޕް އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކުރަން ފުޅިން ހަމަލާދިން"

ޖޯނީ ޑެޕް އަކީ އަނިޔާކުރާ ފިރިއެއް ކަމަށާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު އިރު ރަހީނުކޮށް ހަމަލާ ދޭން ފުޅި ވެސް އުކި ކަމަށް އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ އެމްބާ ހާޑް ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020
ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް އާއި ޑެންޒެލް ވޮޝިންޓަން އެކީގައި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް އާއި ޑެންޒެލް ވޮޝިންޓަން ނެޓްފްލިކްސްގެ ފީޗާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

July 22, 2020 3
ޖެނިފާ އެނިސްޓަންއާ ވައްތަރު މީހެއް

މަޝްހޫރު މީހަކާ ވައްތަރު މީހަކު ފެނިއްޖެ ނަމަ އެކަމަށް ލިބޭ ސަމާލުކަން ބޮޑެވެ. އެމެރިކާގައި މިހާރު އުޅެނީ ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަނާ ވައްތަރު މީހަކު ފެނިގެންނެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020
"ދަ ވުމަން ކިންގް" އަކީ ވައޯލާ ޑޭވިސް

އެފްރިކާ ބައްރުގައި ކުރިން އޮތް ނުފޫޒުފަދަ ޑަހޯމީ ކިންގްޑަމްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަކަށް، އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ވައޯލާ ޑޭވިސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020
އެކްޓަރު ކެވިން އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

"ދަ ނޯޓްބުކް" އާއި "އެންޓަރޭޖް" ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ކެވިން ކޮނަލީ ގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަށް އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

July 16, 2020
ގަލް ގެޑޯ އަށް ޖޭމްސް ބޮންޑް ކަހަލަ ކެރެކްޓާއެއް

ސުޕަހީރޯ ފްރެންޗައިޒް "ވޮންޑަ ވުމަން" ގެ ބަތަލާ ގަލް ގެޑޯ ސްޕައި އެކްޝަން ތުރިލާއަކަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020
ތެރަންގެ "އޯލްޑް ގާޑް" ގެ ވާހަކަ އަދި ނުނިމޭ

މި މަހުގެ 10 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކޮށް، ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ބަތަލާ ޝާލީޒް ތެރަންގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދި އޯލްޑް ގާޑް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ވެސް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.