28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017
ކަޕިލް ޝަރުމާ ހޮލީވުޑް ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށަނީ

ހޮލީވުޑް ކޮމެޑީ ސީރީޒެއް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމޭޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ޝޯ އުފައްދާ ފަރާތާ ކަޕިލް އަދި ބައްދަލެއް ނުކުރެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
"އެވެޓާ" ސީކްއެލްތަކުގެ ބޮޑު ބައި ކަނޑު އަޑީގައި

ދެހާސް ނުވަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" އަކީ ބެލުންތެރިން މުޅިން ތަފާތު ދުނިޔެއަކަށް ގެންގޮސް ދިން ފިލްމެކެވެ. އިންސާނުންނާ ވައްތަރުކޮށް ތިބޭ ތަފާތު މަހުލޫގުންތަކެއްގެ އާދަޔާލިފު ދުނިޔެ "ޕެންޑޯރާ" ގެ ހިތްގައިމުކަން ވެސް ބެލުންތެރިން އެ ފިލްމުން ތަޖުރިބާކޮށްލި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017
ޓެރަންޓީނޯގެ ވަދާއީ ޑައިރެކްޝަން ސޮނީ އަށް

މޮޅު އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ކްއެންޓިން ޓެރަންޓީނޯގެ ވަދާއީ ޑައިރެކްޝަން ފެނިގެންދާ ފިލްމްގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ރައިޓްސް ހޯދަން، ހޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒު ގަދަ ތިން ސްޓޫޑިއޯއަކުން ޖެހި ރޭސް ސޮނީ ޕިކްޗާސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 1
އެކްޓަރު/ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ކެސިޑީ މަރުވެއްޖެ

ކުރީގެ ވަރަށް މަގުބޫލް ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ "ޕެޓްރިޖް ފެމިލީ" އިން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި އެކްޓަރު އަދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ކެސިޑީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017
ނެޓްފްލިކްސް އާއި ޝާހްރުކް ސިލްސިލާއެއް ހަދަނީ

މަގުބޫލު ސްޓްރީމިން ސާވިސް ނެޓްފްލިކްސް އާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ހާންގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓް ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަން ނިންމައި، އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017
ޖޯޖް ކްލޫނީ ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓްކޮށް، ކުޅެނީ

އެކްޓިން އަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު ޑައިރެކްޝަނަށް ފޯކަސްކޮށްގެން އުޅޭ ހޮލީވުޑްގެ ތަރި ޖޯޖް ކްލޫނީ ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭގެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

November 18, 2017 1
ސްޓެލޯންގެ މައްޗަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

ޖިންސީ ގޯނާގެ ވާހަކަތައް ނޫނީ މިހާރު ހޮލީވުޑްގައި ދެއްކޭ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. މަޝްހޫރު ފިރިހެން ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި އެކްޓަރުންގެ މައްޗަށް ފުލުފުލުގައި ދަނީ ޖިންސީ...

November 18, 2017
ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސްކީ އެކްޓިން ސްކޫލެއް: އޮވެން ވިލްސަން

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ބަތަލާ ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސްއާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްލުމަކީ ހާވަޑް ޔުނިވަސިޓީ އަށް ދިއުން ކަހަލަ ތަޖުރިބާއެއްގެ ގޮތުގައި، އޭނާއާ އެކު ފިލްމް...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 1
ޖިންސީ ގޯނާ ނެތް ދާއިރާއެއް ނެތް: އެންޖެލީނާ ޖޮލީ

މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެސް އަންހެނުންނަށް އިހާނެތިކޮށް އަމަލުކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017
ސޭމް މެންޑޭޒް "ޕިނޯކިއޯ" ޑައިރެކްޓެއް ނުކުރާނެ

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސް ދީފައި ހުރި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމް "ޕިނޯކިއާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސޭމް މެންޑޭޒް އެ...

November 16, 2017
"ވޮންޑަ ވުމަން 2" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އަވަސްކޮށްފި

މި އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ "ވޮންޑަ ވުމަން" ގެ ދެވަނަ ބައި ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017
އޮސްކާގެ އެނިމޭޓެޑް ކެޓަގަރީ އަށް 26 ފިލްމް

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 90 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް ކެޓަގަރީ އަށް 26 ފިލްމެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017
ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އިން "ސްޓާ ވޯސް"

ދެހާސް ނަވާރަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސްޓްރީމިން ސާވިސް އަށް ނުކުންނަކަން އިއުލާންކޮށް، އޭގެ ތައްޔާރީތައް ވޯލްޓް ޑިޒްނީން މިހާރު އަންނަނީ ވަމުންނެވެ. ސްޓްރީމިން ސާވިސް އަށް ޑިޒްނީ ނުކުތުމާ އެކު، ނެޓްފްލިކްސް އަށް ވެދާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ ބަހުސްކުރާ ބަޔަކު ވެސް އެބަ ތިއްބެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017
ދަ ޕޯސްޓް: ކޮންމެހެން ވެސް ބަލާލަން ޖެހޭ ކަހަލަ ފިލްމެއް

އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ވަރުގަދަ ބައެއްގެ ފިލްމެއް ބަލާލަން ބޭނުން ނަމަ "ދަ ޕޯސްޓް" އަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ބަލަން ޖެހޭ ކަހަލަ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ އެހާމެ ކުޅަދާނަ އަދި އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގެވެ.

November 11, 2017
ފިލްމަކުން ކެވިން ސްޕޭސީ ބާކީކޮށް އަލުން ޝޫޓްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ އެކްޓަރު ކެވިން ސްޕޭސީ ކުޅެ ނިންމާފައި އޮތް ފިލްމަކުން އޭނާ ބާކީކުރުމަށް ފަހު އޭނާގެ މަންޒަރުތައް އަލުން ޝޫޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. "އޯލް ދަ މަނީ އިން ދަ ވޯލްޑް"ގައި...

November 11, 2017
ޑައިރެެކްޓަރު ބްރަޔަން ސިންގާއާ ދެކޮޅަށް ޕެޓިޝަނެއް

އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލް ފްރެންޗައިޒެއް ކަމަށްވާ "އެކްސް މެން" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ބްރަޔަން ސިންގާއާ ދެކޮޅަށް ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ސަދަން ކެލިފޯނިއާ (ޔޫއެސްސީ) ގެ ދަރިވަރުންތަކެއް...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017
ދެން ވެސް "ބޮންޑް ގާލް" އަކީ މޮނީކާ ބެލޫޗީބާ؟

ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމް ކުރިއަށް އޮތް އިރު، ޑެނިއަލް ކްރެއިގް ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް އިނގިރޭސީ ޖާސޫސީ އެޖެންޓްގެ ރޯލުން ފެންނާނެކަން މިހާރު އޮތީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. އަދި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ވެސް އޮތީ ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ ނޮވެމްބަރު 8، 2019 އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 1
ރީސް ވިދަސްޕޫންއާ އެކު ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ ސީރީޒްއެއް

"ފްރެންޑްސް" އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ހޮލީވުޑް ތަރި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އަނެއްކާވެސް ޓީވީ އަށް އެނބުރި އައުމުގެ ގޮތުން ރީސް ވިދަސްޕޫންއާ އެކު އާ ސީރީޒްއެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

November 09, 2017
ބްރިޓްނީ ސްޕިއާސް ކުރެހި މަންޒަރަކަށް 10 ހާސް ޑޮލަރު

ފެން ކުލަ ބޭނުންކޮށްގެން ބްރިޓްނީ ސްޕިއާސް ކުރެހި މަންޒަރެއް ނީލަމުގައި 10،000 ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 1
ފިލްމް ކުޅޭ ވަރަށް ވުރެ މުސްކުޅިވެއްޖެ: ޖޯޖް ކްލޫނީ

ވަރަށް ދުވަސް ވަންދެން ފިލްމް ކުޅެ، އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާތީ، ފިލްމް ކުޅުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެހާ ބޮޑަށް ނެތް ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ މިހާރު ފިލްމް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017
"ލޯޑް އޮފް ދަ ރިންގްސް" ސިލްސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި

ޑައިރެކްޓަރު ޕީޓާ ޖެކްސަންގެ ކާމިޔާބު ފެންޓަސީ/އެކްޝަން ފިލްމް "ލޯޑް އޮފް ދަ ރިންގްސް" ސިލްސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދޭން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 1
"ހައުސް އޮފް ކާޑްސް" އިން ސްޕޭސީ ބޭރުކޮށްލައިފި

"ހައުސް އޮފް ކާޑްސް"ގައި ކެވިން ސްޕޭސީގެ ބައިވެރިވުމެއް ދެން ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ނެޓްފްލިކްސް އިން އޭނާއާ ހުރިހާ ގުޅުމެއް ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017
ބްރެޓަށް ޖިންސީ ތުހުމަތު ކުރި މީހުންނަށް ދައުވާ

ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ގަދައަށް އޮތީ ޖިންސީ ގޯނާތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، މަޝްހޫރު މީސްމީހުންގެ ޖިންސީ ޝިކާރަކަށްވި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވެސް ނުކުމެ އެ ވާހަކަތައް އަންނަނީ ފާޅުގައި ދައްކަމުންނެވެ.

November 03, 2017 1
"ޕަދްމާވަތީ" ބޭރުގެ މާކެޓަށް ގެންދާނީ ޕެރަމައުންޓް

މިއީ ޕެރަމައުންޓުން ހިންދީ ފިލްމެއް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު.

November 03, 2017
ޑިޒްނީގެ "ލަޔަން ކިންގް" ގެ ކާސްޓަށް ބިޔޯންސޭ

ޑިޒްނީގެ ކާމިޔާބު އެނިމޭޓެޑް ފިލްމްތަކެއް، ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދޭން އަރާފައިވާ ފޯރިއާ އެކު، އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. "އަލައްދިން"...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 2
ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން "އާއިލީ ގޮތުން ގާތް"

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މީޑިއާތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާ އިރު ދެ މީހުންގެ ގުޅުން ވަަރަށް ސީރިއަސް ހިސާބަކަށް މިހާރު ގޮސްފައިވާ އިރު، ދެން މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ އެންގޭޖްމަންޓް ވެސް އިއުލާންކޮށްފާނެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017
ދެން އޮތް ސީޒަނުން "ހައުސް އޮފް ކާޑްސް" ނިންމާލަނީ

ނެޓްފްލިކްސްގެ ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ޑްރާމާ "ހައުސް އޮފް ކާޑްސް"ގެ ދެން އޮތް ހަވަނަ ސީޒަނާ އެކު ސިލްސިލާ ނިންމާލާނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017
ރޯމަން ޕޮލަންސްކީ އަނެއްކާ ވެސް "ހޫނު ފެނަށް"

ހޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒު ފަދަ ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވެއިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުގެ ވާހަކަ ހޮލީވުޑްގައި ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ރޯމަން ޕޮލަންސްކީއާ ދެކޮޅަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ ޖިންސީ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފި އެވެ.