09 ޖޫން

June 09, 2018
"ލީގަލީ ބްލޮންޑް" ގެ ތިން ވަނަ ބައެއް ވެސް ހަދަނީ

ރީޒް ވިދަސްޕޫޓް ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ކޮސްޓިއުމްތަކާ އެކު ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިޒް "ލީގަލީ ބްލޮންޑް" ގެ ތިން ވަނަ ބައެއް ވެސް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018
"ދަ މެގް" ގައި ކުޅުނީ ހުވަފެނީ ރޯލެއް: ސްޓެތަމް

"ދަ މެގް" ގައި ކުޅެން ލިބުނު ރޯލަކީ ކެރިއަރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް ކުޅެލަން ބޭނުންވި ކަހަލަ ރޯލެއް ކަމަށާއި ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމް ވަރަށް ކަމުދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް އޭގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ޖެޒަން ސްޓެތަމް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ކޫޕާ އާއި ގާގާގެ ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ އާއި އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާ އެކުގައި ކުޅެފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމް "އަ ސްޓާ އިޒް ބޯން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

June 07, 2018
ޖަސްޓިން ބީބާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ

ޒުވާން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ "ކިއުޕިޑް" ގެ ނަމުގައި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018
ޖޮނީ ޑެޕް ހިކި އަނަރޫފަ ވެފައި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރަޝިއާ އިން ޖޮނީ ޑެޕް ފެނުނު އިރު، އޭނާ މާ ބޮޑަށް ހިކިފައި ހުރުމުން، އޭނާގެ ފޭނުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 11
"ކްއަންޓިކޯ" ގެ މަންޒަރަކުން އިންޑިއާ މީހުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

އޭބީސީން މިހާރު ގެނެސްދޭ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަނުގެ އެޕިސޯޑެއްގައި އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާތީ އެ ޝޯއަށާއި ޕްރިޔަންކާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 3
ޝެއިހް ޒައިދުގެ ވާހަކަ ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

ޔޫއޭއީގެ ތަރައްގީގެ ބާނީގެ ގޮތުގައި ދެކޭ އެ ގައުމުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ޝެއިހް ޒައިދު ބިން ސުލްތާން އަލް ނަހްޔާން ހަޔާތުގެ ވާހަކަ އަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018
"ކަމް އަވޭ" އެންޖެލީނާ އާއި ޑޭވިޑަށް ހުށަހަޅައިފި

އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "އެލީސް އިން ވޮންޑަ ލޭންޑް" އާއި "ޕީޓާ ޕޭން" ގައި އުޅޭ ކެރެކްޓާތައް މަސްހުނިކޮށްގެން ލައިގެން ގެނެސް ދޭން ނިންމާފައިވާ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމް "ކަމް އަވޭ" އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ޑޭވިޑް އޮޔެލޯވޯ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018
"ޓްރިޕްލް އެކްސް 4" ވެސް ދީޕިކާއާ އެކު

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ވެސް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ޓްރިޕްލް އެކްސް" ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމް "ޒެންޑް ކޭޖް" އަށް ފަހު، އެ ޓީމް މިހާރު އަންނަނީ މީގެ ހަތަރު ވަނަ ބަޔަށް ވެސް ތަައްޔާރުވަމުންނެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 1
ސީއެންއެން މާފަށް އެދެންޖެހޭނެ: މޯގަން ފްރީމަން

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މޯގަން ފްރީމަން ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ސީއެންއެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އާންމުކުރި ރިޕޯޓަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ދޮގު...

May 31, 2018 3
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެން؟

އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކައިވެނި ކުރިޔަސް އިންޑިއާ މީހަކާ އޭނާ ކައިވެނި ކުރުން ވަރަށް ދުރު ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ޕްރިޔަންކާ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދި "ހައި ޕްރޮފައިލް"...

29 މެއި

May 29, 2018
ކްރެއިގަށް "ބޮންޑް 25" އިން 66 މިލިއަން ޑޮލަރު

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ޝޫޓިން ފަށާ ޖޭމްސްގެ ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމް ޑެނިއެލް ކްރެއިގް ކުޅެނީ 25 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ކުރިން ބުނި ނަމަވެސް، އެ ފިލްމުން އޭނާ އަށް 66 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
ހާވީ ވައިންސްޓީނަށް ރޭޕްގެ ދައުވާކޮށްފި

އެތައް އަންހެނުންނެއް ރޭޕްކޮށް، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ރޭޕް ކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ދައުވާ އިއްޔެ އުފުލައިފި އެވެ.

May 26, 2018
ރިޗަޑް ގިއާ 30 އަހަރު ފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް

"ޕްރެޓީ ވުމަން" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޗަޑް ގިއާ 30 އަހަރު ފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

May 26, 2018
"ބޮންޑް 25" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ޑެނީ ބޮޔެލް

ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ޑެނީ ބޮޔެލް ކަމަށް އަޑު އަރާފައި ވަނިކޮށް އެކަން އެންމެ ފަހުން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 2
މޯގަން ފްރީމަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މޯގަން ފްރީމަންގެ މައްޗަށް އަންހެނުންތަކެއް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

May 25, 2018
"ވޮންޑަ ވުމަން" ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސްކުރަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ވޮންޑަން ވުމަން" ގައި ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅެގެން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދި ބަތަލާ ގަލް ގެޑޯ ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

May 25, 2018
"ޓްރާންސްފޯމާޒް 7" އަންނަ އަހަރަކު ނުފެންނާނެ

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ޕެރަމައުންޓް ޕިކްޗާޒްގެ "ޓްރާންސްފޯމާޒް" ސީރީޒްގެ ހަތް ވަނަ ބައި ތާވަލުން އުނި ކުރުމާ އެކު، އެ ފިލްމް އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަަކަށް...

24 މެއި

May 24, 2018
"މެން އިން ބްލެކް" އިން ލިއަމް ނީޒަން ފެނިދާނެ

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް 8" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އެފް ގެރީ ގްރޭ ޑައިރެކްޓް ކުރާ "މެން އިން ބްލެކް" ގެ އާ ފިލްމަށް، މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ލިއަމް ނީސަން ގެންނަން ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 1
އޮބާމާގެ ދެކަނބަލުން ނެޓްފްލިކްސްއާ ގުޅިއްޖެ

މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިން ކުންފުނި ނެޓްފްލިކްސްއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އާއި އަނބިކަނބަލުން މިޝޭލް އޮބާމާ ހައި ޕްރޮފައިލް އުފެއްދުންތަކެއް ގެނެސް ދޭން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މިދިޔަ މާޗް މަހު އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު، އެ ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 1
އެމެރިކާގައި އަންހެން ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ފުރުސަތު މަދު

އެމެރިކާގައި އަންހެން ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ފުރުސަތު ލިބުން މަދު ކަމަށާއި ބައެއް މީހުން އަންހެން ޑައިރެކްޓަރުންނާ ދޭތެރޭ ދެކޭ ގޮތް ވެސް ވަރަށް ތަފާތު ކަމަށް، މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި...

May 22, 2018
ޖެނިފާ ގާނާ ބަދިގޭގައި؛ އޭނާގެ ރެސިޕީތައް ލިބިދާނެ

ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއިންގެ ލޫޅާފަތި ކަމުގެ ވާހަކަތަކާ އެކު، އެ މީހުން ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި ގެންގުޅޭ ގޮތަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވެ އެވެ. "ޕާލް ހާބާ" އާއި "ޑެއާޑެވިލް" ފަދަ...

20 މެއި

May 20, 2018
ކްލިންޓް އެކްޓް ކުރާ ފަހު ފިލްމަކީ "ދަ މިއުލް"

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކްލިންޓް އީސްޓްވުޑް ސްކްރީނަށް އަލްވަދާއު ކިޔާ ފިލްމަކަށް ވާނީ އޭނާ ޑައިރެކްޓް ވެސް ކުރާ "ދަ މިއުލް" ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

May 20, 2018
"ފަސްޓް ލޭޑީޒް" ގައި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން

އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ ހިޔާލީ އަންހެން ރައީސާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމް "ފަސްޓް ލޭޑީޒް" އަށް ޖެނިފާ އެނިސްޓަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 1
ވިން ޑީޒެލް "މަސަލް" ދައްކައިލަނީ

"މަސަލް" ކިޔާ އެކްޝަން ކޮމެޑީއެއް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އޭގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅެން ވިން ޑީޒެލް ނިންމައިފި އެވެ.

May 19, 2018
ސްޕީލްބާގްގެ ފިލްމަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ލިއޮނާޑޯ

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ދެ ދައުރެއްގެ މަތިން ކުރައްވާފައިވާ ޔުލިސީސް އެސް ގްރާންޓްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލަޔަންސް ގޭޓުން ހަދާ ފިލްމް ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގް ޑައިރެކްޓްކޮށް، އެ...

17 މެއި

May 17, 2018 2
މޭގަން ކައިވެނިކުރާ އިރު ބައްޕަ ހޮސްޕިޓަލްގައި

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ، ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލުވުނަސް މިހާރު އެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި...

May 17, 2018 1
"ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް 9" އަށް އާ ސްކްރީން ރައިޓަރެއް

"ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ގެ 9 ވަނަ ފިލްމްގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމްގެ ސްކްރީންޕްލޭ މި ފަހަރު މުޅިން ތަފާތު ސްކްރީން ރައިޓަރަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018
ބްރެޑްލީ ކޫޕާ ދެވަނަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ނިކުންނަނީ

މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރާ "އަ ސްޓާ އިޒް ބޯން" އިން މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާގެ އަލަތު ޑައިރެކްޝަން ބެލުންތެރިންނަށް ތަޖުރިބާކޮށްލަން ފުރުސަތު ލިބުމުގެ ކުރިން ދެވަނަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް އޭނާ ތައްޔާރު ވާން ފަށައިފި އެވެ.

May 16, 2018
ޕެނަމާ ޕޭޕާސްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭނީ ސޮޑަބާގް

ނުފޫޒުގަދަ އެތައް ބަޔަކު އުސޫލުތަކުން ބޭރުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މާލީ މުއާމަލާތްތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ލީކްކޮށްލި ޕެނަމާ ޕޭޕާސް އަށް ބިނާކޮށް، އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު...

May 16, 2018 1
ކެނެޑީގެ ކާފަ ދަރިކަލުން އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފި

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯން އެފް ކެނެޑީގެ ހަމައެކަނި ކާފަ ދަރިކަލުން ޖޯން (ޖެކް) ކްލޮސްބާގް ސީބީއެސް ޓީ ސިލްސިލާ "ޓްރޫ ބްލަޑް" އިން އޭނާގެ އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.