23 މެއި

May 23, 2017 8
"ޖޭމްސް ބޮންޑް" މަރުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ޖާސޫސީ އެޖެންޓް "ޖޭމްސް ބޮންޑް" ގެ ރޯލު 12 އަހަރު ވަންދެން ކުޅުނު އެކްޓަރު ރޮޖާ މޯ އުމުރުން 89 އަހަރުގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

May 23, 2017 3
އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ރޮކް ނިކުންނަނީ؟

އެންބީސީގެ މަޝްހޫރު ޓޯކް ޝޯ ސަޓަޑޭ ނައިޓް ލައިވް (އެސްއެންއެލް)ގެ އެންމެ ފަހުގެ އެޕިސޯޑު މުހިންމުވީ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަން އާއި ޓޮމް ހޭންކްސް އެ ޝޯ އިން ފަސް ވަނަ...

22 މެއި

May 22, 2017
ރިޑްލީ ސްކޮޓް ދެން ކިޔައިދޭނީ ހަގީގީ ހާދިސާއެއް

ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމްތައް އުފައްދަން މަޝްހޫރު ރިޑްލީ ސްކޮޓް ވަރަށް ޖަޒުބާތީ، ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017
"މާމާ މިއާ"ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި

ދެހާސް އަށް ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި މިއުޒިކަލް ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މާމާ މިއާ" އަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމެކެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 2
ބަތަލާ ކެލީ ރޯބަކަށް ލޯބި ލިބުނީ ވޮލްމާޓުން

މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާ "ބޭވޮޗް" ގެ އެއް ބަތަލާ ކެލީ ރޯބަކް ރައްޓެހިވެގެން އުޅެނީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ޗެއިން ވޮލްމާޓްގެ ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލިއަނަރު ސްޓްއަޓް ވޮލްޓަންއާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެ މީހުން ރައްޓެހިވެން އުޅޭތާ މިހާރު ފަސް މަހެއްހާ ދުވަސްވެއްޖެ...

19 މެއި

May 19, 2017 1
އިޒްރޭލްގެ މިނިސްޓަރުގެ ހެދުމަކީ "ފުރައްސާރައެއް"

ކާންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލުން އަބަދުވެސް ވަރަށް ތަފާތު ހެދުންތައް ފެނެ އެވެ. ފެޝަން ޑިޒައިނަރުންގެ ކުޅަދާނަ ފަރުމާތަކާ އެކު، ބައެއް ފަހަރު ސެލެބްރިޓީން ލާ ހެދުންތައް ވަރަށް ބޮޑު ބަހުސެއްގެ ތެރެއަށް ވެސް ދެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އަންހެން ފަންނާނުންލާ ހެދުންތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 1
"ބްރޫޒްޑް" ގައި ބްލޭކްގެ މާޝަލް އާޓްސް ހުނަރު

ދަ ޝެލޯޒް އާއި ކެފޭ ސޮސައިޓީ ފަދަ ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ބަތަލާ ބްލޭކް ލައިވްލީގެ ހުނަރާ މެދު މިހާރު އެއްވެސް މީހަކު ޝައްކެއް ނުކުރާނެ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ކޮންމެ ކަހަލަ ރޯލެއް ވެސް ކުޅެވިދާނެކަން ކުރިން ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތަކުން ސާބިތުކޮށް ދީފަ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017
"ޕައިރޭޓްސް 5" އިން ޕޯލް މެކާޓްނީ ފެންނާނެ

ލަވަ ކިޔުންތެރިން ފިލްމް ކުޅޭތީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހައިރާން ވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. މި ފަހަރު ލިސްޓަށް އިތުރު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދުވަސްވީ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޕޯލް މެކާޓްނީ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 1
ޕްރިޔަންކާ ހޮލީވުޑްގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "ބޭވޮޗް" ރިލީޒް ކުރަން ކުޑަތަން ވަމުން އަންނަނިކޮށް، އޭނާ ހޮލީވުޑްގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017
ޖޫލިއަން އަސާންޖްގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީ އައިޓިއުންސް އަށް

މިހާރު ސިނަމާގައި އޮތް، ވިކިލީކްސްގެ ވެރިޔާ ޖޫލިއަން އަސާންގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީ ފިލްމް "ރިސްކް" އައިޓިއުންސް އިން ގަންނަން ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017
"ޑެޑްޕޫލް"ގެ އެނިމޭޓެޑް ސީރީޒެއް ޓީވީ އަށް

މާވެލްގެ ސްޕަހީރޯ ފިލްމް "ޑެޑްޕޫލް" އަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލްވި ފިލްމެކެވެ. ރަޔަން ރޭނޮލްޑްސް ޓައިޓްލް ރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އައީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017
އެކްޓަރު މައިކަލް ޕާކްސް މަރުވެއްޖެ

ކިލް ބިލް އާއި ޖާންގޯ އަންޗެއިންޑް އަދި އާގޯ ގަފަ ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ދުވަސްވީ އެކްޓަރު އަދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މައިކަލް ޕާކްސް އުމުރުން 77 އަހަރުގައި އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017
"ބޭވޮޗް" ވަރަށް މަޖާ ވާނެ: ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ހޮލީވުޑްގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ސްކްރީން ފިލްމް "ބޭވޮޗް" ރިލީޒް ކުރާ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު، އޭނާ އަންނަނީ މިހާރު ވަރަށް ގަދަ އަށް އެ ފިލްމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުންނެވެ.

May 10, 2017 1
"ލިޓްލް ޑްރަގަން" އަކީ ބްރޫސް ލީގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ

ކަރޭޓޭ އަށް މުޅި ދުނިޔޭގައި ބޮޑު މަޝްހޫރުކަން ހޯދި، އަދި އެ ކުޅިވަރުން ލެޖެންޑެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދި ހޮންކޮންގުގެ މަޝްހޫރު ބުރޫސް ލީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

May 10, 2017
"މައި ހާޓް ވިލް ގޯ އޮން" ގެ ހަނދާންތައް އާކުރަނީ

ރިލީޒް ކުރިތާ މި އަހަރަށް 20 އަހަރު ފުރޭ އިރު ވެސް ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސްގެ ކެމެރަންގެ ފިލްމް "ޓައިޓޭނިކް" ގެ މަތިން އަދިވެސް ގިބަ ބަޔަކު ހަނދާނެއް ނުނެތެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017
"3 އިޑިއަޓްސް"ގެ މެކްސިކޯ ވާޝަން އުފައްދައިފި

އާމިރް ހާންގެ ފިލްމްތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އޭނާގެ ފިލްމް "3 އިޑިއަޓްސް" މަތިން ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާން ނެތޭނެހެން ހިއެއް ނުވެ އެވެ.

May 06, 2017
ސަބް ޓައިޓްލް ނުބަލަން ބުނުމުން ކްރިސް ޕެޓް ހޫނުފެނަށް

ޖުރަސިކް ވޯލްޑާއި ގާޑިއަންސް އޮފް ދަ ގެލެކްސީ ފަދަ ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ޕެޓް އިސްޓަގްރާމަށް ލީ ވީޑިއޯއަކާ ގުޅިގެން، އެތައް ބައެއްގެ ފާޑު...

04 މެއި

May 04, 2017
"ދަ ޑާކް ޓަވާ"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ސްޓެފަން ކިންގްގެ ވާހަކަ ސީރީޒް "ދަ ޑާކް ޓަވާ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަމަ އެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ފެންޓަސީ ބިރުވެރި ފިލްމްގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި...

May 04, 2017
ޖެކްސަންގެ ދަރިފުޅު ޕެރިސް ފީޗާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި

މަރުވެފައިވާ ޕޮޕް ލަވައިގެ ރަސްގެފާން މައިކަލް ޖެކްސަން އަންހެން ދަރިފުޅު ޕެރިސް ޖެކްސަން ފީޗާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017
އެކްޓަރު އެރިކް ޑޭން ޑިޕްރެޝަނަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އަދި ޓީއެންޓީގެ ސީރީޒް "ދަ ލާސްޓް ޝިޕް" ގެ އެކްޓަރު އެރިކް ޑޭން ޑިޕްރެޝަނަށް ފަރުވާ ހޯދާ ކަމަށް އޭނާގެ ތަރުޖަމާނު ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017
ޑިޒްނީގެ "ކްރިސްޓޯފާ ރޮބިން" އަށް އިވަން މެކްގްރެގާ

ޑިޒްނި ސްޓޫޑިއޯގައި މިހާރު އެންމެ ބޮޑަަށް ވައިގައި ހިފާފައި އޮތް ކަމަކީ އެ މީހުން ކުރިން ގެނެސް ދީފައި ހުރި ބައެއް އެނިމޭޓެޑް ފިލްމްތައް ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމްތަކުގެ ގޮތުގައި...

May 01, 2017
"ފިއުރިއަސް 8" ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ މައްޗަށް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސްގެ އަށް ވަނަ ފިލްމް "ފޭޓް އޮފް ދަ ފިއުރިއަސް" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީ ފަހަނައަޅައި، ބިލިއަން ޑޮލަރު ކުލަބުން...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 1
"ބޭވޮޗް" ގެ ޓީމް އިންޑިއާ އަށް ދާނެބާ؟

އަންނަ މަހު 25 ގައި "ބޭވޮޗް" ފިލްމް ސިނަމާ އަށް އަންނަ އިރު ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަ ރޯލެއް ކުޅެފައިވާތީ، އޭނާގެ އިންޑިއާ ފޭނުންނަށް ފިލްމް ވަރަށް ހާއްސަ އެވެ. އެއާ އެކު "ބޭވޮޗް" ޕްރިމިއާ ކުރަން އެ ފިލްމުގެ ޓީމް އިންޑިއާ އަށް ދާނެތޯ މިހާރު އެބަ ސުވާލު އުފައްދަ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 2
މެޑޯނާގެ ހަޔާތުގެ ފިލްމު ޔުނިވާސަލް އިން ހަދާތީ ރަތަށް

އެމެރިކާގެ ޕޮޕް ލަވައިގެ ރާނީ މެޑޯނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާސްއިން ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމިކަން އިއުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން، އޭނާ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 1
ޑައިރެކްޓަރު ޖޮނަތަން ޑެމީ މަރުވެއްޖެ

ސައިލެންސް އޮފް ދަ ލޭމްބްސް ޑައިރެކްޓްކޮށްގެން 1992 ގައި އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ޖޮނަތަން ޑެމީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017
"އެވެޓާ 2" ސިނަމާއަށް އަންނާނީ 2020 ގައި

ޖޭމްސް ކެމެރަންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް "އެވެޓާ" ގެ ދެވަނަ ބައި އަންނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި ތިއްބައި، އެހެން ނުވާނެކަން ދާދި ފަހުން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. "އެވެޓާ 2" އަށް އަދި ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު އިންތިޒާރުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިހާރު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.