22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 1
"ލޯގަން" އާ އެކު ވުލްވްރިން އަށް ނިމުން އަންނާނެ

ހިއު ޖެކްމަން ވުލްވްރިންގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމްތައް ބެލުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަގުބޫލެވެ. މި ފަހަރު މިއޮތީ މި ސިލްސިލާގެ ތިން ފިލްމަށް ނިމުން ގެނެސްދޭ ފަހު ފިލްމެވެ. ތިން ވަނަ ފިލްމެވެ. ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ލޯގަން" އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016
ޑީސަލްގެ އުންމީދަކީ "ފާސްޓް 8" އަށް އޮސްކާއެއް

"ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް 8" އަކީ އޮސްކާ ލިބުން ހައްގުވާ ވަރުގެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ހާސިލްވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް އެ ފްރެންޗައިޒްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ތަރި އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ވިން ޑީސަލް ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
ލިއޮނާޑޯ އާއި ޕެރަމައުންޓް ތިން ޕްރޮޖެކްޓަކަށް

މިދިޔަ އަހަރު އޮސްކާ ހޯދި ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ އާއި ޕެރަމައުންޓް ޕިކްޗާޒް ގުޅިގެން ތިން ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 1
އަނެއްކާ ވެސް ޖޭކޭ ރޯލިންގެ ފްރެންޗައިޒެއް

ސިލްސިލާ ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދިން "ހެރީ ޕޮޓާ" ގެ ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖެއްސުމަށް ފަހު، އެ ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖޭކޭ ރޯލިން އަނެއްކާވެސް ސިލްސިލާ ވާހަކައެއް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016
ޖެކީ ޗެންގެ "ކުންގް ފޫ ޔޯގާ" ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން

ޗައިނާ އަށް އުފަން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖެކީ ޗެންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "ކުންގް ފޫ ޔޯގާ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

October 06, 2016
"ވުލްވްރިން" ގެ އާ ފިލްމް ތަފާތު ވާނެ: ޖެކްމަން

"އެކްސް- މެން" ގެ ސީރީޒްތަކުގައި ހިއު ޖެކްމަން ވުލްވްރިންގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމުތައް ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލެވެ. މީގެ ތިން ވަނަ ފިލްމް ކުރިއަށް އޮތް އިރު، އެ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
ކެޕްޓަން ޖެކް ސްޕެރޯ އަންނަ އަހަރު ބައްދަލު ކުރާނެ

ކެޕްޓަން ޖެކް ސްޕެރޯގެ ކޮސްޓިއުމުގައި ޖޮނީ ޑެޕް ޖައްސާ ވައްތަރުތައް ކަމުދާ މީހުންނަށް މިއީ އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ވާނެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016
އަފްޣާން ހަނގުރާމައިގެ ފިލްމަށް ކްރިސް އާއި ޝެނަން

ދެހާސް އެއް ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ޓްވިން ޓަވަރަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ ސިފައިން އަފްގާނިސްތާނުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމް "ހޯސް ސޮލްޖާސް" ގެ ލީޑް ރޯލަށް ކްރިސް ހެމްސްވޯތާއި މައިކަލް ޝެނަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 1
ލިއޮނާޑޯގެ "ބިފޯ ދަ ފްލަޑް" ވައިޓް ހައުސް އަށް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ ހަދާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްރީ ފިލްމް "ބިފޯ ދަ ފްލަޑް" އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ވައިޓް ހައުސްގައި ދައްކާލައި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އާއި ލިއޮނާޑޯ މަޝްވަރާ ކުރަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 1
އެމެރިކާގެ ވެރިކަމާ ބެހޭ ތަފާތު ސީރީޒެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރު ގަދަ ގައުމުގެ ގޮތުގައި، އެމެރިކާ އާއި އެ ގައުމުގެ ރައީސާ ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ފިލްމުތަކާއި ސީރީޒްތައް އަބަދުވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް މަގުބޫލެވެ. މަޝްހޫރު ސީރީޒް...

September 26, 2016
އިންޑިއާ އިން އޮސްކާ އަށް މި ފަހަރު ތަމަޅަ ފިލްމެއް

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމް ކެޓަގަރީގައި އިންޑިއާ އިން ވާދަކުރާ ފިލްމަކަށް، ނެޝަނަލް އެވޯޑް ވެސް ހޯދާފައިވާ ތަމަޅަ ފިލްމް "ވިސާރަނާއި" ހޮވައިފި...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
"ސްޓޯކްސް" ވެސް ބެލުންތެރިން ހެއްވާލާނެ

ފަހަކަށް އައިސް އެނިމޭޝަން ފިލްމުތަކުން ބޮކްސް އޮފީހުގައި އަންނަނީ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެފަދަ ފިލްމްތައް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ވިޔަފާވެރި ވެސް ކުރާކަމީ ބެލުންތެރިން އެނިމޭޝަން ފިލްމްތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގަޔާވާ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
"މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް 6" އަށް ވެސް ތައްޔާރު

ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ހިޓް ފްރެންޗައިޒް "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް 6" ގެ މަސައްކަތް ފައިސާގެ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައި އޮތުމަށް ފަހު، އެކަން ހައްލުކޮށް އަންނަ އަހަރު މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ޓީވީ ބަތަލާއަކީ ސޯފިއާ

ފޯބްސްގެ ލިސްޓުން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވެސް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި. އޭނާ އަށް ލިބުނީ ލިސްޓްގެ އަށް ވަނަ. އާމްދަނީއަކީ 11 މިލިއަން ޑޮލަރު.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016
މަޝްހޫރު ނަންތަކާ އެކު "ސިންގް" ޑިސެމްބަރުގައި

އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން މި ފިލްމް ވެސް ނުބަލައި ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް މި އަންނަނީ އޭ ލިސްޓް ތަރިންގެ ނަންތަކާ އެކުގަ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 1
އަފްގާނުން މި ފަހަރު އޮސްކާ އަށް "ރަފްތާން"

ކުރިއަށް އޮތް އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ބެސްޓް ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމު ކެޓަގަރީގައި އަފްގާނިސްތާނުން ވާދަކުރާ ފިލްމަކަށް "ރަފްތާން" ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 1
ނަތާލީ ޕޯޓްމަން ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ

"ކްލޯޒާ" އާއި "ބްލެކް ސްވޯން" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅެ، އޮސްކާ ވެސް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނަތާލީ ޕޯޓްމަން ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ އިނދެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 1
ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި ޓޮމް ހިޑެލްސްޓަންގެ ލޯބި ނިމުމަކަށް

މީގެ ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނު އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ޓޮމް ހިޑެލްސްޓަންގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 1
ބޮންޑްގެ ރޯލް ކުޅެން ކްރެއިގަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ ހަތަރު ފިލްމް ކުޅެގެން ކްރެއިގަށް 38 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވޭ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016
ޑެންޒެލް ވޮޝިންޓަންގެ ޑައިރެކްޝަނެއް ޑިސެމްބަރު މަހު

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޑެންޒަލް ވޮޝިންޓަންގެ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ޑިސެމްބަރު މަސް ހާއްސަ އެވެ. އޭނާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެއް ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާނެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016
ޑިޒްނީ އިންޑިއާގެ ފޯކަސް ހޮލީވުޑް ފިލްމުތަކަށް

ޑިޒްނީން ބުނަނީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމްތައް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމްތަކަށް އިންޑިއާ އިން ކުރި ހޯދިދާނެ ކަމަށް.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016
"ލަޔަން" ގެ ޓްރެއިލާއާ އެކު ދޭވް އަށް ތައުރީފު

ގިނަ ބަޔަކަށް އެކްޓަރު ދޭވް ޕަޓޭލް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނީ އޮސްކާ ހޯދި "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިންނެވެ.