09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019
"ބޭޑް ބޯއިސް 3" ޖެނުއަރީ 17 ގައި

ވިލް ސުމިތާއި ލޯރެންސް މާޓިންގެ ކާމިޔާބު އެކްޝަން ކޮމެޑީ ސީރީޒް "ބޭޑް ބޯއިސް" ގެ ތިން ވަނަ ބައި "ބޭޑް ބޯއިސް ފޮ ލައިފް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
ބޮންޑު ފިލްމުގެ ސެޓަށް ސިއްރު ކެމެރާ ވެއްދުމުން ޖަލަށް

ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" ގެ ސެޓުގައި އުޅުނު މީހަކު އެތަނުގެ ފާހާނާތަކުގައި ސިއްރު ކެމެރާ ހަރުކުރި މައްސަލައެއް ފަޅާއަރައި އެކަމުގައި އުޅުނު މީހާ އަށް ޖަލު ހުކުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ޕްރިޔަންކާ އާއި ރާޖް ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމަކަށް

ނެޝަނަލް އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ އިންޑިއާގެ ހުނަރުވެރި ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019
"ދަ ޓްރާންސްޕޯޓާ" ގެ ހިންދީ ފިލްމު ހަދަނީ

މީގެ 17 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ދަ ޓްރާންސްޕޯޓާ" ގެ ހިންދީ ރިމެކެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 1
އާނޯލްޑްގެ "ޓާމިނޭޓާ: ޑާކް ފޭޓް" ނޮވެމްބަރުގައި

އާނޯލްޑް ޝްވެޒްނެގާއާ ނުލައި "ޓާމިނޭޓާ" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނަށް ކަމަކު ނުދާނެ އެވެ. މި ސީރީޒްގެ ފަސް ފިލްމެއް މިހާތަނަށް ގެނެސްދީ، އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފިލްމު ވަނީ...

August 31, 2019 1
ހިލަރީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް ވެބް ސީރީޒެއް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައިސް ބިލް ކްލިންޓަންގެ އަނބިކަނބަލުން ހިލަރީ ކްލިންޓަން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރެއްވި ނާކާމިޔާބު ކެމްޕޭން އަސްލަކަށް ބަލައިގެން...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 2
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ރޮކަށް

ފާއިތުވި އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މުޅި ދުނިޔެއިން ލިބުނު އެކްޓަރަކީ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަން ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

August 28, 2019
އެމެޒަން ޖަންގަލީގެ ހިމާޔަތަށް ލިއޮނާޑޯގެ އެހީއެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޖަންގަލި، އެމެޒަންގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދާއިރު އެތަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ލިއޮނާޑޯ ޑިކެޕްރިއޯ މާލީ ގޮތުން ބޮޑު...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
"ބްރޭކިން ބޭޑް" އޮކްޓޯބަރުގައި ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އޭއެމްސީން ފަސް އަހަރު ވަންދެން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބްރޭކިން ބޭޑް" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމު އަންނަ އޮކްޓޯބަރުގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
"ބްލެކް ޕެންތާ 2" 2022 ގައި

މިދިޔަ އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ ދެވަނަ ބައި 2022 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

August 26, 2019
"ދި އެޓާނަލްސް" ގެ ކާސްޓަށް ކިޓް ހެރިންގްޓަން

ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭ މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސް އާއި ޑިޒްނީ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދި އިޓާނަލްސް" ގެ ކާސްޓަށް، "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އިން ވިދާލި އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ކިޓް...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019
ޕްރިޔަންކާ އަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމެއް

ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019
ބޮންޑްގެ އާ ފިލްމަކީ "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި"

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ ނަމަކަށް "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑާންސް" ހަމަޖައްސައި، އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 5
ރޮކް ކައިވެނިކޮށްފި

ކުރީގެ ރެސްލިން ތަރި އަދި މިހާރު ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަން ލޯބިވެރިޔާ ލޯރެން ހާޝިއެންއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

August 21, 2019
"ސްޕައިޑަ-މޭން: ފާ ފްރޮމް ހޯމް" އަލުން ރިލީޒްކުރަނީ

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް މިހާރު އޮތް "އެވެންޖާޒް؛ ދި އެންޑްގޭމް" ރިލީޒްކުރިތާ ގާތްނޑަކަށް ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ފިލްމަށް މަންޒަރުރަކެއް އިތުރުކޮށްގެން...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 3
ނިކޯލް އާއި ކީތަށް ތިން ވަނަ ދަރިއަކު ލިބެނީ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިކޯލް ކިޑްމަން އާއި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކީތު އާބަން އަށް ތިން ވަނަ ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019
ޑިޒްނީގެ "މުލާން" ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވައިލަނީ

ހޮންކޮންގުގައި ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ތާއީދުކޮށް، ޑިޒްނީގެ ފިލްމު "މުލާން" ގެ ބަތަލާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެ ފިލްމު ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލަން ފަށައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019
އެކްޓަރު ޕީޓާ ފޮންޑާ މަރުވެއްޖެ

ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އޮސްކާ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވި ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޕީޓާ ފޮންޑާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

August 17, 2019 1
"ޓޯއި ސްޓޯރީ 4" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

ޑިޒްނީގެ ފިލްމުތައް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކުގެ ތެރެއަށް، ޖޫން މަހު ރިލީޒްކުރި އެމިމޭޓެޑް ފިލްމު "ޓޯއި ސްޓްރީ 4" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއަކާ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019
ސްޓެލޯނާއި ޖެމީގެ އަންހެން ދަރިން ހޮލީވުޑަށް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ އެކްޓަރެއްގެ ދެ އަންހެން ދަރިން ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "47 މީޓާޒް ޑައުން: އަންކޭޖް" ޕްރިމިއާކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019
"ލާސްޓް ކްްރިސްމަސް" ގައި ޖޯޖް މައިކަލްގެ އާ ލަވައެއް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން މަރުވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް މައިކަލްގެ މިއުޒިކުން އިންސްޕަޔާވެގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމު "ލާސްޓް ކްރިމަސް" ގައި އޭނާގެ އާ ލަވައެއް ހިމެނޭކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 1
"ދަ މޯނިން ޝޯ" އެނިސްޓަނާއި ރީޒްއާ އެކު

އަންނަ މަހު ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކުރާ އެޕަލް ޓީވީ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ ޝޯތަކުގެ ތެރެއިން "ދަ މޯނިން ޝޯ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019
ކޭޓީ ޕެރީ އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެކްޓަރު އޮލެންޑޯ ބްލޫމްއާ އެންގޭޖްވި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީގެ މައްޗަށް ފިރިހެނަކު ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 1
މައިލީ އާއި ލިއަމްގެ ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެ

މީގެ އަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކައިވެނިކުރި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް އާއި އެކްޓަރު ލިއަމް ހެމްސްވޯތު ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019
"ހޯމް އެލޯން" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަން ޑިޒްނީން ހަދަނީ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި އަދި މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ފިލްމު "ހޯމް އެލޯން" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.