19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 2
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ސްޕައިސް ގާލްސް އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ފެޝަން ލައިން ވިޔަފާރިއަށް މި އަހަރު ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018
އޮސްކާގެ 9 ކެޓަގަރީއަކަށް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާގެ އެވޯޑްސްގެ ނުވަ ކެޓަގަރީއަކަށް ޝޯޓްލިސްޓްވި އުފެއްދުންތަކުގެ ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

December 18, 2018
"ސެކަންޑް އެކްޓް" އަކީ ޑްރީމް ޕްރޮޖެކްޓެއް: ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް

މިހާރު ރިލީޒް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ސެކަންޑް އެކްޓް" އަކީ ކެރިއަރުގެ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ކަމަށާއި މި ފިލްމަކީ ޑްރީމް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ޖެނިލާ ލޮފޭޒް...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 2
ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ވާން ބޭނުން: ނިކް

ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ވާން ބޭނުން ކަމަށާއި ދަރިން ހޯދައިގެން އާއިލާއެެއް ބިނާ ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެނެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިރިމީހާ އަދި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 1
"އެލިޒަބަތު" ސީރީޒްގެ އިތުރު ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ޝޭކަރު ކަޕޫރް ކުރިން ހަދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު ސީރީޒް "އެލިޒަބަތު" ގެ އިތުރު ބައެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
"ޑޮކްޓާ ސްޓްރޭންޖް" ގެ ދެވަނަ ބައި ވެސް ސްކޮޓަށް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީ އާއި މާވެލް އިން ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ޑޮކްޓާ ސްޓްރޭންޖް" ގެ ދެވަނަ ބައި ވެސް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ފުރަތަމަ ފިލްމު ވެސް ހެދި ސްކޮޓް ޑެރިކްސަންއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
ޖޯޑީ ފޮސްޓާ ފަސް ވަނަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ވަރަށް ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖޯޑީ ފޮސްޓާ ފަސް ވަނަ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ސާރާ ހައިލަންޑް އަނެއްކާވެސް ކިޑްނީ ބަދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޭބީސީން ނިންމައިލި މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "މޮޑަން ފެމިލީ" ގެ ބަތަލާ ސާރާ ހައިލަންޑް ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ދެވަނަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
ހޮލީވުޑްގައި ކުރިއަށް ހުރީ ކޮން ފިލްމުތަކެއް؟

އަހަރު ނިމުމަކަށް އަންނަ އިރު މި އަހަރަކީ ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ހޮލީވުޑްގެ ސިނަމާތަކަށް އައި އަހަރެކެވެ.

December 11, 2018
ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ މަރާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ހަދަނީ

މިދޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީ މަރާލި ހާދިސާ އަށް ބިނާކޮށް...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018
"ބޮންޑް 25" އިން ވެސް ލޭއާ ސޭޑޫ ފެންނާނެ

އަދިވެސް ސްކްރިޕްޓިން މަރުހަލާގައި އޮތް "ޖޭމްސް ބޮންޑް" ގެ 25 ވަނަ ފިލްމުން ވެސް ލޭއާ ސޭޑޫ ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 1
ކެވިން ހާޓް އޮސްކާ ހޯސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައިފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާގެ ހޯސްޓަކަށް މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން އަދި އެކްޓަރު ކެވިން ހާޓް ހަމަޖެއްސިތާ ދެ ދުވަސް ފަހުން އޭނާ އެ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

December 09, 2018
ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސް: ބޮންތީގައި "ވައިސް"

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 76 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންގެ ބޮންތިން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑިކް ޗޭނީގެ ބައޮގްރިފަކް ޑްރާމާ "ވައިސް" ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާގެ ހޯސްޓަކަށް ކެވިން ހާޓް

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ހޯސްޓަކަށް މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކެވިން ހާޓް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

December 07, 2018
"ރެޒިޑެންޓް އީވިލް"ގެ ރިބޫޓްގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ޖޮހަނެސް

ދެހާސް ދޭކުން ފެށިގެން ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދެމުން އަންނަ ކާމިޔާބު އެކްޝަން/ހޮރޯ ފިލްމު "ރެޒިޑެންޓް އީވިލް" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަންގެ ޑައިރެކްޝަން ޖޮހަނެސް ރޮބަޓްސްއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018
2020 ގެ ބަފްޓާ އެވޯޑް ވެސް އަވަސްކޮށްފި

އެކެޑެމީ އެވޯޑް ނުވަތަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ 2020 އިން ފެށިގެން ބާއްވާ ތާރީހު އަވަސް ކުރަން ނިންމިކަން އެކެޑެމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗާ އާޓްސް އެންޑް ސައިންސް (އޭއެމްޕީއޭއެސް) އިން އިއުލާން ކުރިތާ ހަތަރު މަސް ފަހުން ބަފްޓާ އެވޯޑް ވެސް 2020 ގައި ބާއްވާ ތާރީހު އަވަސް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
ޕްރިންސްގެ މިއުޒިކަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ހަދަނީ

ދެހާސް ސޯޅައިގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕްރިންސްގެ މިއުޒިކް ބޭނުންކޮށްގެން، އޭނާގެ ޝައުގުވެރި މިއުޒިކަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ހަދަން ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާޒް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 1
ކްރިސްޓިއަން ބޭލްގެ ޝައުގެއް ބޮލީވުޑަކަށް ނެތް

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަކީ ލަވަތަކާއި ނެށުންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ފިލްމުތަކަކަށްވާތީ، ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅެން އެހާ ބޮޑު ޝައުގުވެރި ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސްޓިއަން ބޭލް ބުނެފި އެވެ.

December 04, 2018
ސޯފީ ޓާނާގެ ކައިވެނި އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އިން ވިދައިލި ޒުވާން ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އަންނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

December 04, 2018 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ހަވާ އެރުވުމުން ޕްރިޔަންކާ އަށް ފާޑުކިޔުން

އިންޑިއާގައި ފާހަގަ ކުރާ ދިވާލީ ފަދަ ހާއްސަ މުނާސަބުތަކާ ގުޅުވައިގެން ހަވާ އަރުވައި، ބަޑިބޭހުގެ ތަފާތު ކުޅިވަރުތުތައް ކުޅުމަކީ ސަގާފީ އާދައެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހުން ބަޑިބޭހުގެ...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018
"ބްލޭޑް ރަނާ 2049" ގެ އެނިމޭޓެޑް ސީރީޒެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "ބްލޭޑް ރަނާ 2049" އަށް ބިނާކޮށް "ބްލޭޑް ރަނާ-ބްލެކް ލޮޓަސް" ގެ ނަމުގައި އެނިމޭޓެޑް ސީރީޒެއް ހަދާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 5
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް އިއްޔެ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018
ކޮރެއާ ފިލްމު "ސަނީ" ގެ ރިމެކެއް ކެވިން ހަދަނީ

ދެހާސް އެގާރައިގައި ރިލީޒްކުރި ދެކުނުގެ ކޮރެއާގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ސަނީ" ގެ ރިމެކެއް "ބާއި ބާއި ބާއި" ގެ ނަމުގައި ހަދަން އެކްޓަރު ކެވިން ހާޓް ނިންމައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
އޮސްކާ ހޯދި އިޓަލީގެ ޑައިރެކްޓަރު ބާނާޑޯ މަރުވެއްޖެ

އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ތާރީހުގައި ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އޮސްކާ ހާސިލުކުރި އިޓަލީގެ ހަމައެކަނި ޑައިރެކްޓަރު ބާނާޑޯ ބާޓެލުޝީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 1
ކިޓް ހެރިންޓަނަށް މޮޑެލް އެއްގެ އުނދަގޫ ޖެހިއްޖެ

މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި ޖޮން ސްނޯގެ ރޯލް ކުޅޭ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ކިޓް ހެރިންގްޓަންއާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި ކަމަށާއި އެކަމަކު ފަހުން އޭނާ ބޭވާފަތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރަޝިއާގެ މޮޑެލް އޮލްގާ ލަޒްލޯވާ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ކިޓް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018
ބަތަލާ ފްރެއިޑާ ވެސް ކައިވެނިކުރަނީ

އޮސްކާ ހޯދި ފިލްމު "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިން ވިދައިލި، އިންޑިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ފްރެއިޑާ ޕިންޓޯ ވެސް ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.