30 ޖޫން

June 30, 2016 1
ކެމަރަންގެ ފާޑުކިޔުން ޖޭޖޭ އަށް

"ސްޓާ ވޯސް" ގެ ފިލްމުތައް ވުޖޫދަށް ގެނައި ޖޯޖް ލޫކަސް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިން އެ ސީރީޒްގެ ފިލްމުތައް މިހާރު ވެސް މާ ރަނގަޅު ކަމަށް ބުނެ "ސްޓާ ވޯސް: ދަ ފޯސް އެވޭކަންސް" ގެ...

June 30, 2016
ލީސާގެ ހަތަރު ވަނަ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅާލަނީ

ލީސާ ކައިވެނި ކުރި މަޝްހޫރު މީހުންގެ ތެރޭގައި ޕޮޕް ލަވައިގެ ރަސްގެފާނު މައިކަލް ޖެކްސަން އާއި ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ނިކޮލަސް ކޭޖް ވެސް ހިމެނޭ

29 ޖޫން

June 29, 2016
ރޮބަޓްސްގެ ފިރިމީހާގެ ރޯލަށް އޮވެން ވިލްސަން

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "ވޮންޑާ" ގައި އޭނާގެ ފިރީމީހާގެ ރޯލަށް އެކްޓަރު އޮވެން ވިލްސަން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016
ޑެޕްގެ ދިފާއުގައި ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯނީ ޑެޕްގެ ކައިރިން ވަރިވާން އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ އަމްބާ ހާޑް މިދިޔަ މަހު ވަނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

June 28, 2016
ނިކާ ހެދި މާރިއާ އަށް ކުރިއަށް ނުދެވިފައި!

ކުރީގެ ފިރިމީހާ އަދި ރެޕާ ނިކް ކެނަންއާ ހެދި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ މާރިއާ ކެރީ އަށް ބޮލުގެ ރިހުމަކަށްވެއްޖެ އެވެ. އާ ލޯބިވެރިޔާ ޖޭމްސް ޕެކާއާ ކައިވެނިކޮށް ދިރިއުޅުން...

27 ޖޫން

June 27, 2016
މެކްގްރެގާގެ "އެެމެރިކަން ޕެސްޓޯރަލް" ގެ ޓްރެއިލާ

އިވާން މެކްގްރެގާއަކީ "ސްޓާ ވޯސް" ފިލްމްތަކުގެ އެންމެ އާންމު އެއް މޫނެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވެސް އޭނާ އަކީ މަޝްހޫރު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މޫލިން ރޫޖް (2001) އަދި ދަ އިމްޕޮސިބަލް (2012) ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

June 27, 2016
ރޮލަންޑް އެމެރިޗް ދެން ހަދާނީ "މޫންފޯލް"

ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމްތައް ހަދަން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ރޮލަންޑް އެމެރިޗް އަނެއްކާވެސް ހަމަ އެ ޖޮންރާގެ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 27, 2016
މައިކަލް ޝީން ޑައިރެކްޓަރުގެ ގޮނޑި އަށް

"އަންޑަ ވޯލްޑް" އާއި "ޓްވައިލައިޓް" ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު މައިކަލް ޝީން ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016
ކޭޖްގެ ތިން ވަނަ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅިއްޖެ

"ކޮން އެއާ" އާއި "ނެޝަނަލް ޓްރެޝާ" ފަދަ ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ނިކޮލަސް ކޭޖާއި އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ އެލިސް ކިމްގެ 12 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެ އެވެ.

June 26, 2016
"ޔެލްޗިން މަތިން އަބަދު ވެސް ހަނދާން ކުރާނަން"

މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އެކްސިޑެންޓްގައި މަރުވި ޒުވާން އެކްޓަރު އެންޓަން ޔެލްޗިންގެ މަތިން އަބަދުވެސް ހަނދާން ކުރާނެ ކަމަށާއި އޭނާގެ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދައްކާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ޒޯ...

June 26, 2016 1
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒާ ހިތާވެވުމަކީ ކޫލް ކަމެއް ނޫން: އެފްލެކް

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކާއި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖެނިޕާ ލޮޕޭޒް އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ވަރަށް ގަދައަށް ހިތާވެގެން އުޅުނެވެ. އެއީ އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމެކެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ދެ...

25 ޖޫން

June 25, 2016 1
މެންޑީ އާއި ރިއަން ވަރިވެއްޖެ

"ވޯކް ޓް ރިމެމްބާ" އާއި "ޕްރިންސެސް ޑައިރީ" ފަދަ ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ބަތަލާ މެންޑީ މޫ އާއި ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ރިއަން އެޑަމްސްގެ ހަތް އަހަރުވީ ކައިވެނި ރަސްމީކޮށް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި...

June 25, 2016 3
ބީބާގެ ޒުވާން "ތަރި" މަހުޖަނަކާ ކައިވެނިކޮށްފި

ޒުވާން ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ ވީޑިއޯ ލަވަ "ވަޓް ޑޫ ޔޫ މީން" ގައި ބީބާ އެކު ފެނިގެން ދިޔަ ޒުވާން މޮޑެލް ޒެނިއާ ޑެލީ، 26، އޭނާ އަށް ވުރެ އުމުރުން 36 އަހަރު ދޮށީ، މިސްރަށް އުފަން...

24 ޖޫން

June 24, 2016
"އިންފާނޯ" އާ އެކު ޓޮމް ހޭންކްސް އޮކްޓޯބަރުގައި

ޓޮމް ހޭންކްސްގެ ފޭނުން އޮކްޓޯބަރަށް މަޑުކޮށްލާށެވެ. އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ފިލްމާ އެކު އޭނާ އެނބުރި ސްކްރީނަށް އަންނާނެ އެވެ.

June 24, 2016
ރޮކް އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ކުރަން ބޭނުން!

ޑްވޭން ޖޯންސަން ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ރޮކް އަކީ ރެސްލިން ސްޓޭޖްގައި އެންމެ ވަރުގަދަ އެކެކެވެ. އެކަމަކު އެ ދާއިރާ އިން ރިޓަޔާވުމަށް ފަހު، ރޮކްގެ ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް މި ވަގުތު އޮތީ...

June 24, 2016 1
ސޯނަމް ހޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް އޮޑިޝަން ދެނީތަ؟

ހޮލީވުޑްގައި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިހާރު ދަނީ ރަނގަޅު މަގާމެއް ހޯދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ސޯނަމް ކަޕޫރު ވެސް ހޮލީވުޑަށް ދާން ޝައުގުވެރިވުމަކީ...

23 ޖޫން

June 23, 2016
ކެޓީ ހޯމްސްގެ އުނގަށް ޖެމީ ފޮކްސް

އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒާއި ބަތަލާ ކެޓީ ހޯމްސްގެ ކައިވެނި ރޫޅުނުތާ ހަތަރު އަހަރުވެއްޖެ އެވެ. އެއީ 2006 ވަނަ އަހަރު ކުރި ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބުނު ފަހުންނެވެ. އެއީ މިހާރު އުމުރުން ހަ...

June 23, 2016
"ފައިންޑިން ޑޯރީ" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރި ހޯދައިފި

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހަފުތާ ބަންދުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި "ފައިންޑިން ޑޯރީ" ހޯދައި ބޮކްސް އޮފީހުގެ...

22 ޖޫން

June 22, 2016 1
އަހަރަމެން ގިނަ ދަރިން ހޯދަން ބޭނުން: ބްލޭކް

ދެމަފިރިން ވެސް ތިބީ ގިނަ ދަރިން ހޯދަން ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި ބޮޑު އާއިލާއެއް އޮތުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ބަތަލާ ބްލޭކް ލިވްލީ ބުނެފި އެވެ.

June 22, 2016
ޖެކްސަންގެ ފަހު ދުވަސްތައް ޓީވީ އަށް

ޕޮޕް ލަވައިގެ ރަސްގެފާނު މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ހަޔާތުގެ ފަހު ދުވަސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓީވީ ސީރީޒެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

June 22, 2016 1
ޓޭލާ ސްވިފްޓް އާ ލޯބިވެރިއަކު ހޯދައިފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި އިނގިރޭސިވިލާތަށް އުފަން ޑީޖޭ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ކަލްވިން ހެރިސް ވަކިވި ވާހަކަ ފެތުރުނުތާ އަދި މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ...

21 ޖޫން

June 21, 2016 1
ކްލޫނީ ޓީވީ ޝޯއެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެކި ބާވަތުގެ ތަކެތި އުފެއްދުމަށް މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންގެ މައްޗަށް ދާދި ފަހުން ފެންމަތިވި މައްސަލައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ޓީވީ...

June 21, 2016
ބަނޑު ބޮޑު ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އެނިސްޓަން ދޮގުކޮށްފި

ބަނޑު ބޮޑު ކަމަށް ބުނެ، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުން ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016
"ލެގޯ މޫވީ 2" 2019 އަށް ފަސްކޮށްފި

ކުރިން 2018 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލް ކުރި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "ލެގޯ މޫވީ 2" ރިލީޒް ކުރުން 2019 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

June 20, 2016
ކޫޕާ ޑައިރެކްޝަނަށް، ބަތަލާއަކަށް ލޭޑީ ގާގާ

އޮސްކާ އަށް ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

June 20, 2016
"ސްޓާ ޓްރެކް" ގެ އެކްޓަރު އެންޓަން މަރުވެއްޖެ

"ސްޓާ ޓްރެކް" ސީރީސްގެ ފިލްމުތަކުން ވިދާލި އަދި އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު އެންޓަން ޔެލްޗިން ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016
"ވެސްޓް ސައިޑް ސްޓޯރީ" އަކީ ސްޕީލްބާގްގެ ހުވަފެނެއް

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެޓަރު ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގަކީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ވަރަށް ތަފާތު ގިނަ ޖޯންރާތަކަށް ފިލްމް ހަދައިފައިވާ ކުޅަދާނަ...

June 18, 2016
"ފާސްޓް 8" ގެ ރޯލަކަށް ހެލެން މިރެން

"ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް 8" ގެ ކާސްޓިން މި ފަހަރު މާ ބޮޑަށް ވެސް ވަރުގަދަ އެވެ. ފިލްމުގެ ތަރިންގެ ލިސްޓަށް މި ފަހަރު އިތުރުވެގެން ދިޔައީ އަނެއްކާވެސް ހަމަ އެހާމެ މަޝްހޫރު އަދި މޮޅު...

17 ޖޫން

June 17, 2016 1
ކްރޫޒްގެ "ޖެކް ރީޗާ" ސީކްއެލްގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ޓޮމް ކްރޫޒް ސިފައިންގެ އޮފިސަރެއްގެ ރޯލުން ފެންނަ އެކްޝަން ތުރިލާ "ޖެކް ރީޗާ: ނެވަ ގޯ ބެކް" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

June 17, 2016 1
އޮޕްރާ ވިންފްރޭގެ ރެސިޕީ ފޮތެއް ނެރެނީ

އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައޮޕްރާ ވިންފްރޭ ރެސިޕީ ފޮތެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 1
ބްރެންޑަން އާއި އިންޑިއާގެ ކާސްޓަކާ އެކު "ދަ ފީލްޑް"

"ދަ މަމީ" ފަދަ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ބްރެންޑަން ފްރޭޒާ އާއި އިންޑިއާގެ ތަރިންތަކަކާ އެކު ރޯހިތު ކާން ބަޓްރާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް ފީޗާ ފިލްމް "ދަ ފީލްޑް" ގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016
"ވޯ ވިތު ގްރޭންޑް ޕާ" އަށް ރޮބަޑް ޑެ ނީރޯ

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ރިލީޒް ކުރި "ދަ ޑާޓީ ގްރޭންޑް ޕާ" އަށް ފަހު ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރޮބަޓް ޑެ ނީރޯ އަނެއްކާވެސް ގްރޭންޑް ޕާއެއްގެ ރޯލުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ...

June 15, 2016
"ދަ ޑިސްކަވަރީ" ގެ ރައިޓްސް ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯބީގެ ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމް "ދަ ޑިސްކަވަރީ" ގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ރައިޓްސް ނެޓްފްލިކްސް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016
"މޮއާނާ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ، ވަރަށް ސަޅި

މިއީ އަދި ޓީޒާ ޓްރެއިލާ އެވެ. ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ކުރިއަށް އަދިި އޮތީ އެވެ. ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނަ ޑިސްނީގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "މޮއާނާ" ބަލާލަން، އެނިމޭޝަން...

June 14, 2016
"ކެއޯސް ވޯކިން" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ޑަގް

އެމެރިކާ އަށް އުފަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ޕެޓްރިކް ނެސް "ކެއޯސް ވޯކިން" ގެ ނަމުގައި ގެނެސް ދީފައިވާ ސައިންސް ފިކްޝަން ޓްރިލޮޖީ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމުގެ...

13 ޖޫން

June 13, 2016 1
"އޯޝަންސް އިލެވެން" ގެ ރިމޭކިން، ހުސް ބަތަލާއިން

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން "އޯޝަންސް އިލެވެން" ގެ އަންހެން ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު، ޖޯޖް ކްލޫނީ އޮރިޖިނަލްގައި އަދާކުރި ރޯލް ކުޅޭނީ އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ...

June 13, 2016
"ޕެޝަން އޮފް ދަ ކްރިސްޓް" ގެ ސީކްއެލްއެއް

އީސާގެފާނުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މީގެ 12 އަހަރުން ކުރިން ގެނެސްދިން ފިލްމް "ޕެޝަން އޮފް ދަ ކްރިސްޓް" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 3
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އާއި ޕްރިޔަންކާގެ މިއުޒިކް ވީޑިއޯއެއް

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަކީ މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެ ތަރިއެއްގެ ވިދުން އެންމެ ގަދަ އެއް ތަރި އެވެ. އެމެރިކާގެ އޭބީސީގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ކުއެންޓިކޯ"ގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ފުރިހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ސީޒަންގެ އެޕިސޯޑުތަކުގެ ޝޫޓީން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016
"މާޑާ އޮން ދި އޮރިއެންޓް އެކްސްޕްރެސް" އަށް ޖޯލީ

މީގެ 42 އަހަރު ކުރިން ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އައި ފިލްމް "މާޑާ އޮން ދި އޮރިއެންޓް އެކްސްޕްރެސް" ގެ ވާޝަނެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލެއް އެންޖެލީނާ ޖޯލީ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި.

June 11, 2016
"ލޯގަން ލަކީ" ގެ ކާސްޓަށް ހިލަރީ ސްވޭންކް

ސްޓީވެން ސޮޑަބާގްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު އިއުލާން ކުރުމާ އެކު، ފިލްމަށް އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ.

June 11, 2016
ވިންސްލެޓާއި އިދްރީސްގެ ޖޯޑު ބަލާލަން ބޭނުންތަ؟

މޮޅު އަދި މަޝްހޫރު ތަރިންތަކެއް އެއް ފިލްމަކުން ބަލާލަން ލިބުމަކީ ބެލުންތެރިން އަބަދު ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ.