22 ޖުލައި

July 22, 2016
ބަތަލާ ޒޯއީ ސަލްދަނާގެ ފިރިމީހާ އެމެރިކާ ރައްޔިތަކަށް

އެމެރިކާ އަށް މިހާރު ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ އެއް އަސްލަކީ އެ ގައުމަށް ހިޖުރަ ކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތައް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަ ކުރައްވާ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަރަށް ހަރުކަށި ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުއްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ...

21 ޖުލައި

July 21, 2016 2
"ޓްރިޕްލް އެކްސް"ގެ ޓްރެއިލާ ވަރުގަދަ

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެފައިވާ އެކްޝަން ފިލްމް "ޓްރިޕްލް އެކްސް: ދަ ރިޓާން އިފް ޒެންޑަ ކޭޖް" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 21, 2016
ބޮންޑްގެ ރޯލަކުން ނުފެންނާނެ: އިދްރިސް އެލްބާ

ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ރޯލުން ދެން ފެންނާނީ އެކްޓަރު އިދްރިސް އެލްބާ ކަމަށް ބުނެ ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016
ޑައިރެކްޓަރު ގެރީ މާޝަލް މަރުވެއްޖެ

"ޕްރިޓީ ވުމަން" އާއި "ރަންއަވޭ ބްރައިޑް" އަދި ދާދި ފަހުން ރިލީޒްވި "މަދާސް ޑޭ" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތަކުގައި ހޮލީވުޑްގެ އޭ ލިސްޓް ތަރިންނާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ގެރީ...

July 20, 2016 5
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ގައުމު ވިއްކާނެ ގޮތެއް މި އޮތީ!

ފަހުރުވެރިވުން ހައްގު ރީތިކަމެއް ލިބިފައިވާ ގައުމެކެވެ. ސާފު، ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށްތަކެވެ. ބިއްލޫރިކޮޅެއްހާ ސާފު މޫދެވެެ. ރުށްރުކާއި އެ ނޫން ވެސް ގަސްގަހާގެހިން ރަށްރަށުގެ މަލަމަތި...

19 ޖުލައި

July 19, 2016
"ޓްރިޕްލް އެކްސް" ގެ ޓީޒާ އާންމުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ވެސް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "ޓްރިޕްލް އެކްސް: ދަ ރިޓާން އޮފް ޒެންޑަ ކޭޖް" ގެ ފުރަތަމަ ދެ ޓީޒާއެއް މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016
ޑްރޫ ބެރީމޯގެ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅާލަނީ

މިި ދުވަސްވަރަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ތަރިންގެ ކައިވެނިތައް ރޫޅުމާއި ބައެއް ތަރިންގެ ލޯބީގެ ގުޅުންތައް ފައްކާވަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެކެވެ. މި ފަހަރު މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ކައިވެންޏެއް ރޫޅައިލާ ވާހަކަ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016
"ލަ ލަ ލޭންޑް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ރަޔަން ގޮސްލިން އާއި އެމާ ސްޓޯން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ މިއުޒިކް ކޮމެޑީ "ލަ ލަ ލޭންޑް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި، އަންނަ މަހު އޮންނަ ވެނިސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރާ...

July 16, 2016 1
ސްޓާ ވޯޒްގައި ރާއްޖެ އަކީ ޕްލެނެޓް "ސްކާރިފް"

ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށެކެވެ. ރާޅު ބީއްސާ ހިސާބެވެ. ސާފު، ނޫ ވިލެކެވެ. ފަހަތުން، އެއްގަމުގައި ރުއްގަސް ހެދި، މުޅި ތަން ވަނީ ފެހިކޮށްލާފަ އެވެ. މިއީ ގުދުރަތީ ރީތިކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ...

13 ޖުލައި

July 13, 2016 1
ނިކޮލަސް ބޭނުމީ ބޮންޑްގެ ރޯލުން އިދްރިސް ފެންނަން

ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ރޯލުން ދެން ފެންނަން އެންމެ ބޭނުންވާ އެކްޓަރަކީ އިދްރިސް އެލްބާ ކަމަށް އެކްސްމެންގެ ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ނިކޮލަސް ހޯލްޓް ބުނެފި އެވެ.

July 13, 2016
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ޓޭލާ ސްވިފްޓަށް

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާގެ މަގާމާ އެކު ފޯބްސް މަޖައްލާގެ އަހަރީ ލިސްޓްގެ އެއް ވަނަ އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް...

12 ޖުލައި

July 12, 2016
"ސަޓަޑޭ ނައިޓް ލައިވް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު މަރުވެއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލް އަދި ދުވަސްވީ ވެރައިޓީ ޝޯ "ސަޓަޑޭ ނައިޓް ލައިވް" ގެ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި މެޓް ވިލައިންސް ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016
ކެޓީ ޕެރީ އާއި އޮލަންޑޯ ބްލޫމް ވަރަށް ސީރިއަސް

ޓްވިޓާގައި ރަނިކަން ކުރަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ކެޓީ ޕެރީ އާއި އޭނާ މިހާރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު އޮލަންޑޯ ބްލޫމް މިހާރު އުޅެނީ ވަރަށް ސީރިއަސް ގުޅުމެއްގައި ކަމަށާއި ދެ މީހުން ކައިވެނިކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016
"ޕެޓްރިއަޓްސް ޑޭ" ޑިސެމްބަރު މަހު

އެމެރިކާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މެރަތަން އިވެންޓް ކަމަށްވާ ބޮސްޓަން މެރަތަން ރޭހަށް 2013 ވަނަ އަހަރު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމް "ޕެޓްރިއަޓްސް ޑޭ" އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016
އެފްލެކާއި ގާނާ ސުލްހަވުމާ ދިމާއަށްބާ؟

މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ބެން އެފްލެކާއި ޖެނިފާ ގާނާ ވަކިވާން ނިންމިކަން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރުމުން އެ ދެ މީހުންގެ ފޭނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްދަތި ކަމެއް ލިބުނެވެ.

July 09, 2016
ވުޑީގެ ފިލްމަކަށް ޖަސްޓިން އެއްބަސްވުމުން ފޭނުން ރަތަށް

މަޝްހޫރު ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ އަދި އެކްޓަރު ޖަސްޓިން ޓިމްބަލޭކް މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ވުޑީ އެލެންގެ ފިލްމަކަށް ސޮއި ކުރުމުން، އޭނާގެ ފޭނުން ރުޅި ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

July 09, 2016
"ތޯ"ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންތަކެއް ހިމެނޭ ފެންޓަސީ/ސުޕަހީރޯ ފިލްމް "ތޯ" ސިލްސިލާގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އޮސްޓްރޭލިއާގައި ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2016
ވުޑީ އެލަންގެ އާ ފިލްމުގެ ކާސްޓަށް ޖޭމްސް ބެލޫޝީ

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ވުޑީ އެލަންގެ އާ ފިލްމުގެ ކާސްޓަށް، ދުވަސްވީ ތަޖުރިބާކާރު އެކްޓަރު ޖޭމްސް ބެލޫޝީ ގެނެސްފި އެވެ.

July 08, 2016
އީވާ އާއި ރިއަން ކައިވެނިކޮށްފި

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ގުޅުން ބަދަހިކުރަމުން އަންނަ، އަދި ދައރިން ކުދިން ވެސް ލިބިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އީވާ މެންޑޭޒާއި ރިއަން ގޮސްލިން ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016
ބޯންގެ ރޯލަށް އެނބުރި އައީ ފޭނުންނަށްޓަކައި: ޑޭމަން

މަޝްހޫރު ޖާސޫސީ ސިލްސިލާ ބޯންގެ ފަސް ވަނަ ފިލްމުގައި ޖޭސަން ބޯންގެ ރޯލު ކުޅެން އޭނާ އެއްބަސްވީ އެ ފިލްމުގެ ފޭނުންނަށްޓަކައި ކަމަށް މެޓް ޑޭމަން ބުނެފި އެވެ.

July 06, 2016 1
ސޯފިއާ ބޮޓެލާ: ބެކް ޑާންސަަރަކުން ވަރުގަދަ ބަތަލާއަކަށް

ކުރި އަރަމުން އަންނަ އުންމީދީ ބަތަލާ ސޯފިއާ ބޮޓެލާގެ ނަމަކީ އާންމުންގެ ތެރޭގައި އަދި އެހާ ފަރިތަ ނަމަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާއަކީ އާދައިގެ ތަރިއެއް ނޫނެވެ.

July 06, 2016
"ބްރިޖެޓް ޖޯންސް ބޭބީ" ވަރުގަދަ ޓްވިސްޓަކާ އެކު

ރެނީ ޒެލްވެގާ ޓައިޓްލް ރޯލުން ފެނިގެންދާ "ބްރިޖެޓް ޖޯންސް" ސީރީސްގެ ފިލްމުތަކަކީ އަންހެންވެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލް ފްރެންޗައިޒެކެވެ. މި ފަހަރު މިއޮތީ މީގެ ތިން ވަނަ ފިލްމެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016
ސްޕީލްބާގްގެ "ދަ ބީއެފްޖީ" ބޮޑު ފްލޮޕަކަށް

އޮސްކާ ވެސް ހާސިލްކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު އަދި ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގްގެ ފެންޓަސީ ފިލްމް ދަ ބިގް ފްރެންޑްލީ ޖަޔަންޓް (ބީއެފްޖީ) އަށް އިންތިޒާރު ކުރި މީހުންނަށް މި ފަހަރު މި ލިބުނީ ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެކެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016
މެތިއު މެކޮނެހޭ ޓެކްސަސް ޔުނިވަސިޓީ އަށް

އެންޖެލީނާ ޖޯލީ އާއި ޗެނިން ޓެޓަމް ފަދަ މަޝްހޫރު އެކްޓަރުން ދަނީ އެ މީހުންގެ ތަޖުރިބާ ޔުނިވަސިޓީތަކުގައި ދަރިވަރުންނާ ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ.

July 04, 2016 2
ޓްވިޓާގެ ރަނިކަން ކެޓީ ޕެރީ އަށް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވެސް ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު ޓްވިޓާގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯކުރާ ސެލެބްރިޓީގެ މަގާމު އެމެރިކާގެ ލަވަ ކިއުންތެރިިޔާ ކެޓީ ޕެރީ ހޯދައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 2
ސްލީ: ހޭންކްސް އަށް އަނެއްކާ ވެސް އޮސްކާއެއްބާ؟

އިމަޖެންސީ ލޭންޑިއެއްއެއްގައި 154 ފަސިންޖަރުންނާ އެކު ކޯރަކަށް ފްލައިޓް ޖައްސައި، އެންމެންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދޭ ޕައިލެޓެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމް "ސްލީ" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މިހާރު މިއޮތީ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 1
ކެމަރަންގެ ފާޑުކިޔުން ޖޭޖޭ އަށް

"ސްޓާ ވޯސް" ގެ ފިލްމުތައް ވުޖޫދަށް ގެނައި ޖޯޖް ލޫކަސް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިން އެ ސީރީޒްގެ ފިލްމުތައް މިހާރު ވެސް މާ ރަނގަޅު ކަމަށް ބުނެ "ސްޓާ ވޯސް: ދަ ފޯސް އެވޭކަންސް" ގެ...

June 30, 2016
ލީސާގެ ހަތަރު ވަނަ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅާލަނީ

ލީސާ ކައިވެނި ކުރި މަޝްހޫރު މީހުންގެ ތެރޭގައި ޕޮޕް ލަވައިގެ ރަސްގެފާނު މައިކަލް ޖެކްސަން އާއި ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ނިކޮލަސް ކޭޖް ވެސް ހިމެނޭ

29 ޖޫން

June 29, 2016
ރޮބަޓްސްގެ ފިރިމީހާގެ ރޯލަށް އޮވެން ވިލްސަން

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "ވޮންޑާ" ގައި އޭނާގެ ފިރީމީހާގެ ރޯލަށް އެކްޓަރު އޮވެން ވިލްސަން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016
ޑެޕްގެ ދިފާއުގައި ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯނީ ޑެޕްގެ ކައިރިން ވަރިވާން އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ އަމްބާ ހާޑް މިދިޔަ މަހު ވަނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

June 28, 2016
ނިކާ ހެދި މާރިއާ އަށް ކުރިއަށް ނުދެވިފައި!

ކުރީގެ ފިރިމީހާ އަދި ރެޕާ ނިކް ކެނަންއާ ހެދި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ މާރިއާ ކެރީ އަށް ބޮލުގެ ރިހުމަކަށްވެއްޖެ އެވެ. އާ ލޯބިވެރިޔާ ޖޭމްސް ޕެކާއާ ކައިވެނިކޮށް ދިރިއުޅުން...

27 ޖޫން

June 27, 2016
މެކްގްރެގާގެ "އެެމެރިކަން ޕެސްޓޯރަލް" ގެ ޓްރެއިލާ

އިވާން މެކްގްރެގާއަކީ "ސްޓާ ވޯސް" ފިލްމްތަކުގެ އެންމެ އާންމު އެއް މޫނެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވެސް އޭނާ އަކީ މަޝްހޫރު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މޫލިން ރޫޖް (2001) އަދި ދަ އިމްޕޮސިބަލް (2012) ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

June 27, 2016
ރޮލަންޑް އެމެރިޗް ދެން ހަދާނީ "މޫންފޯލް"

ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމްތައް ހަދަން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ރޮލަންޑް އެމެރިޗް އަނެއްކާވެސް ހަމަ އެ ޖޮންރާގެ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 27, 2016
މައިކަލް ޝީން ޑައިރެކްޓަރުގެ ގޮނޑި އަށް

"އަންޑަ ވޯލްޑް" އާއި "ޓްވައިލައިޓް" ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު މައިކަލް ޝީން ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.