20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018
ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭނީ ހަމައެކަނި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތަކެއް ނޫނެކެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގެނެސްދޭ...

November 20, 2018
އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުން ކްރޫޒަށް "ޖެކް ރީޗާ" ގެއްލިއްޖެ

"ޖެކް ރީޗާ" ގެ ދެ ފިލްމެއްގައި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒް ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅުނު ނަމަވެސް، މި ސީރިޒްގެ އިތުރު ބަޔަކުން ދެން އޭނާ ނުފެންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިޔުންތެރިޔާ ލީ...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 1
ބާގާއަކަށް ވައިންސްޓައިން ކިޔުމުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

އެތައް ބަޔަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު އޮތް، ހޮލީވުޑުން މިހާރު އެކަހެރިކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓައިންގެ ނަމަށް ނިސްބަތްވާ ބާގާއެއް ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ މެނޫގައި ހިމެނުމުން ކަސްޓަމަރުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 2
ޕްރިޔަންކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަކުރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ

މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން ހަކުރު ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ވާން އުޅޭ ފިރިމީހާ، އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018
އީވާ ލޮންގޯރިއާ ކޮމެޑީއަކާ އެކު ޑައިރެކްޝަނަށް

ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް އާއި ޑެވިއަސް މެއިޑްސް ފަދަ ސިލްސިލާތައް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އީވާ ލޮންގޯރިއާ ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

November 17, 2018 1
ނިކޯލް ކިޑްމަން އާއި ހިއު ގްރާންޓްގެ ސީރީޒެއް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ނިކޯލް ކިޑްމަން އާއި ހިއު ގްރާންޓް އެޗްބީއޯގެ މިނީ ސީރީޒަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018
ގޯލްޑެން ގްލޯބްގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް އެލްބާގެ ދަރިފުޅު

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 76 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އިދްރީސް އެލްބާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އިސާން އެލްބާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން އެޕްރީލްގައި

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނައި އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފު ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 2
ސުޕަހީރޯއިންގެ "ބައްޕަ" ސްޓޭން ލީ މަރުވެއްޖެ

ސްޕައިޑަ މޭން އާއި ބްލެކް ޕެންތާ، ތޯ އަދި ހަލްކް ފަދަ ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ އެތައް ބައިވަރު ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާތާކެއް އުފަންކުރުވި ހޮލީވުޑްގެ ލެޖެންޑްރީ ލިޔުންތެރިޔާ ސްޓޭން ލީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

November 13, 2018
ކަންގަނާ އެކްޝަންތަކަށް ވަރަށް މޮޅު: ނިކް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "މަނިކަރުނިކާ: ދި ކްއީން އޮފް ޖާންސީ" ގައި ދައްކުވައި ދީފައިވާ އެކްޝަން މަންޒަރުތައް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ވަރަށް މޮޅަށް ކުޅެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ،...

November 13, 2018
ޓެރަންޓީނޯއާ ބެހޭ އިންޓަވިއުއާ ގުޅިގެން ދައުވާކުރަނީ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކްއެންޓިން ޓެރަންޓީނޯއަކީ "އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުޑަ ގަމާރެއް" ކަމަށް ބުނެ، އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ކޮމްޕޯޒަރު...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018
އޮސްކާގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީ ކެޓަގަރީ އަށް 166 ފިލްމު

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީ ފީޗާ ކެޓަގަރީ އަށް 166 ފިލްމު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
"ޗެއިންސްމޯކާސް" ހަމައެކަނި މިއުޒިކަށް ހުހެއް ނުވާނެ

"ޗެއިންސްމޯކާސް" ގެ ޑީޖޭއިންގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އެމެރިކާގެ ދެ މިއުޒިޝަނުން ކަމަށްވާ އެލެކްސް ޕޯލް އާއި އެންޑްރޫ ޓެގާޓް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތްތައް ހަމައެކަނި މިއުޒިކަށް...

November 11, 2018
މެގް ރަޔަން އަލުން އެންގޭޖްވެއްޖެ

"ވެން ހެރީ މެޓް ސެލީ" އާއި "ފްރެންޗް ކިސް" އަދި "ސްލީޕްލެސް އިން ސިއޭޓްލް" ފަދަ ކާމިޔާބު ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީތައް ކުޅެގެން "ރޮމޭންޓިކް ކްއީން" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 3
އަންހެން ދަރިފުޅާ ހަވާލުވާން އޮވެން ވިލްސަން ދެކޮޅު ހަދައިފި

މީގެ ކުރިން ދެ ފިރިހެން ދަރިން ލިބިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އޮވެން ވިލްސަން އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ އަންހެން ދަރިފުޅާ ހަވާލުވާން ދެކޮޅު ހަދައި، އެއީ އޭނާގެ ދަރިއެއް ކަމަށް ވެސް އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
ސިލްސިލާ "ބްރޭކިން ބޭޑް" ފިލްމަކަށް ފައްކާކުރަނީ

އޭއެމްސީ ނެޓްވާކުން މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ނިންމައިލި ކާމިޔާބު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބްރޭކިން ބޭޑް" ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018
"ބޭޑް ބޯއިސް 3" ހަދާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

ވިލް ސުމިތާއި ލޯރެންސް މާޓިންގެ ކާމިޔާބު އެކްޝަން ކޮމެޑީ ސީރީޒް "ބޭޑް ބޯއިސް" ގެ ތިން ވަނަ ބައެއް ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018
ރިޑްލީ ސްކޮޓްގެ "ގްލޭޑިއޭޓާ" އެނބުރި އަންނާނެ

މީގެ 18 އަހަރު ކުރިން ރިޑްލީ ސްކޮޓް ގެނެސް ދިން ތާރީހީ ފިލްމު "ގްލޭޓިއާ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

November 05, 2018 2
އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ޖަސްޓިން ތެރަކްސް ގުޅުނީތަ؟

އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އެންމެ ފަހުން ކައިވެނިކޮށްގެ އުޅުނީ "ފްރެންޑްސް"ގެ ތަރި ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ ބްރެޑް ޕިޓާ އެވެ. މިހާރު އަނެއްކާ މި އިވެނީ ޖެނިޕާ އެނިސްޓަން އެންމެ...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018 3
"ޑާކާ" ގެ ޝޫޓިން އަށް ކްރިސް އިންޑިއާގައި

މި އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމު "އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ" ގެ ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ރުސޯ ދެބޭންގެ އާ ފިލްމު "ޑާކާ" ޝޫޓިން އަށް އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތު އިންޑިއާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

November 03, 2018
ހިއު ގްރާންޓް ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލަށް

ނޮޓިން ހިލް އާއި ލަވް އެކްޗްލީ ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހިއު ގްރާންޓް، ގައި ރިޗީގެ ފިލްމު "ޓޮފް ގައިޒް" ގެ ރޯލަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 03, 2018 6
މި ފަހަރު ވެސް ޕްރިޔަންކާގެ ސިކުންތުކޮޅެއް

ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ މުޅި ފޯކަސް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް ލިބުނަސް، އޭނާ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުން ބެލުންތެރިން އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ރޯލަކުން ނުފެނެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018
އެކްޓަރު ދޭވް ޕަޓޭލް ޑައިރެކްޓަރުގެ ގޮނޑި އަށް

ފިލްމު "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ދޭވް ޕަޓޭލް ވެސް ފިލްމު ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

November 01, 2018
ބްރެޑް ޕިޓް ދެން ސެލެބްރިޓީއަކާ ނުގުޅޭނެ

މަޝްހޫރު ދެ ބަތަލާއަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އެކްޓަރު ބްރެޑް ޕިޓް މިހާތަނަށް ވަރަށް ހިތްދަތި ތަޖުރިބާތަކެއްކޮށްފި އެވެ. ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އާއި އެންޖެލީނާ ޖޮލީއާ ވެސް ކުރި ކައިވެނިތައް...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
ރެފިއުޖީއެއްގެ ވާހަކައަކާ އެކު ސްޕީލްބާގާއި ޖޭޖޭ

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެފައިވާ ސީރިއާ ރެފިއުޖީ އަންހެނަކު ކުޑަ ދެ ކުދިންނާ އެކު، ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކިޔައިދޭ އަސަރުގަދަ ވާހަކަ "އަ ހޯޕް މޯ ޕަވަފުލް ދޭން ދަ ސީ: ވަން ރެފިއުޖީޒް އިންކްރެޑިބަލް ސްޓޯރީ އޮފް ލަވް، ލޮސް އެންޑް ސަވައިވަލް" އަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ކަމަށްވާ ސްޓީވެން...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 1
"ކްލޫލެސް" ގެ ރިމެކިންއެއް ހަދަން ނިންމައިފި

މީގެ 23 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "ކްލޫލެސް" ގެ ރިމެކިންއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 30, 2018
"އެވެޓާ" 2 އާއި 3 ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ޖޭމްސްގެ ކެމެރަން 2009 ގައި ގެނެސް ދިން ވަރުގަދަ ފިލްމު "އެވެޓާ" ގެ އިތުރު ބައިތައް ކުރިއަށް ހުރީ އެވެ. މި ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައި 2020 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އިރު، ދެވަނަ...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 4
"ޕައިރޭޓްސް" ގެ އާ ފިލްމުން ޖޮނީ ޑެޕަށް ޖާގައެއް ނެތް

"ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަން" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ގެނެސްދޭން ޑިޒްނީ ނިންމާފައިވާ އިރު، ފިލްމުން މި ފަހަރު ޖޮނީ ޑެޕަށް ފުރުސަތު ނުދޭން ނިންމާފައިވާކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 1
ލިއޮނާޑޯ އާއި ސްކޮސިސް އަނެއްކާ ވެސް އަތުގުޅާލައިފި

މީގެ ކުރިން ވެސް ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު މާޓިން ސްކޮސިސްއާ އެކު "ވުލްފް އޮފް ވޯލް ސްޓްރީޓް" ފަދަ ކާމިޔާބު އަދި މޮޅެތި ފިލްމުތުތައް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއާ އޭނާގެ އާ...

October 27, 2018 3
"ވައްކަން ކުރީ މަށެއް ނޫން"

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ކަސްޓަމަރެއްގެ ޖެކެޓާއި ވޮލެޓާއި ފޯނު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އައި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ވައްކަން...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018
ޖެނިފާ ގާނާގެ އާ ބައިވެރިޔަކީ ވިޔަފާރިވެރިއެއް

ބަތަލާ ޖެނިފާ ގާނާ އާއި އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކްގެ ކައިވެނީގެ ގުޅުން ކެނޑިފައިވާތާ މިހާރު ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. ކައިވެންޏަށް ތިން ދަރިން ވެސް ލިބިފައިވެ އެވެ. ދޭތެރެ...

October 26, 2018 3
ޕްރިޔަންކާ އަށް ނިކް އަގު ބޮޑު ގެއެއް ގަނެ ދީފި

އެންގޭޖްވެ، މިހާރު ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް އޭނާގެ އެމެރިކާގެ ލޯބިވެރިޔާ، ހިތްގައިމު އަދި އަގު ބޮޑު ގެއެއް ގަނެދީފި އެވެ.