10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019
އެކެޑެމީގެ އާ ރައީސަކަށް ޑޭވިޑް ރުބީން

އޮސްކާ އެވޯޑް އިންތިޒާމު ކުރާ އެކެޑެމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗާ އާޓްސް އެންޑް ސައިންސެސް (އޭއެމްޕީއޭއެސް) ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މަޝްހޫރު ކާސްޓިން ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ރުބިން އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 2
ޕްރިޔަންކާ ދެމަފިރިން 20 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އާ ގެއެއް

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަށް ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސް މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސް އިން ގަނެދިން އަގުބޮޑު ލަގްޒަރީ ވިލާ ވިއްކާލައި، ދެ ތަރިން އާ ގެއެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019
ސަންޖޭގެ "ބާބާ" ގޯލްޑެން ގްލޯބަށް

ސަންޖޭ ދަތު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި މަރާޓީ ފިލްމު "ބާބާ" އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 77 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގައި ބައިވެރިކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ޝަބާނާ އަށް ސްޕީލްބާގްގެ ވެބް ސީރީޒެއް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ވެބް ސީރީޒަކުން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޝަބާނާ އަޒްމީ އަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

August 06, 2019 3
ގޯވިންދާ އެވެޓާ ދޫކޮށްލި ވާހަކަ ބުނުމުން ޖޯކް ޖަހަނީ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ޖޭމްސް ކެމެރެން ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އެވެޓާ" އިން ލިބުނު ރޯލެއް ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ގޯވިންދާ ބުނުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އޭނާ އަށް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019
ގްލިމޯގެ "ނައިޓްމެއާ އެލީ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ކޭޓް ބްލެންޝެޓަށް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އިން އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯގެ އާ ފިލްމު "ނައިޓްމެއާ އެލީ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ކޭޓް ބްލެންޝެޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
ސޭމް މެންޑޭޒާ އެކު "1917" އަށް

ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން އެތައް ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނަށް މިހާތަނަށް ފެނިފައި ވާނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު ވެސް މިއޮތީ އެ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ބެލުންތެރިން ގެންދާނެ ފިލްމެކެވެ. އެއީ ޑައިރެކްޓަރު ސޭމް މެންޑޭޒާ އެކީގަ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
"ލަޔަން ކިންގް" ވެސް ބިލިއަން ފަހަނަޅައި ހިނގައްޖެ

މި މަހު ރިލީޒްކުރި ޑިޒްނީގެ "ލަޔަން ކިންގް" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

July 31, 2019 3
"އެވެޓާ" އިން ފުރުސަތު ލިބުނު: ގޯވިންދާ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ޖޭމްސް ކެމެރެން ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އެވެޓާ" އިން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި އެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ ވެސް އޭނާގެ ހިލާޔަކަށް ދިން ނަމެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ...

30 ޖުލައި

July 30, 2019
"އަލައްދިން" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

މިދިޔަ މެއި މަހު ރިލީޒް ކުރި ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމު "އަލައްދިން" ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދައްކައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 5
އުމުރުގެ މައްސަލާގައި ލިއޯގެ ލޯބިވެރިޔާ ރައްދު ދީފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ޑީ ކެޕްރިއޯ އާއި މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ/މޮޑެލް ކެމީލާ މޮންރޯގެ އުމުރުގައި 22 އަހަރުގެ ފަރަގެއް އުޅޭތީ އެކަމަށް ފާޑު ކިޔާ މީހުން ގިނަ އެވެ. އެކަމަކު...

July 29, 2019
ވިލް ސުމިތާއި ވިލް ސުމިތުގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ވިލް ސުމިތުގެ ތަފާތު ފިލްމެއް ބަލައިލަން ބޭނުން ނަމަ "ޖެމިނީ މޭން" އަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ބަލައިލަން ޖެހޭ ފިލްމަކަށް ވާނެ އެވެ. މިއީ ވިލް ސުމިތު އަމިއްލަ ނަފުސާ ކުރިމަތިލާ ގޮތް...

25 ޖުލައި

July 25, 2019
ރިޑްލީ ސްކޮޓާ އެކު ބެން އެފްލެކާއި ޑޭމަން

ކާމިޔާބު ވަރުގަދަ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ރިޑްލީ ސްކޮޓްގެ އާ ފިލްމު "ދަ ލާސްޓް ޑުއެލް" އަށް މީގެ ކުރިން ވެސް އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ދެ...

July 25, 2019 1
ހޮލީވުޑުން ވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު: އަކްޝޭ

ހޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކާ މިހާތަނަށް ދިމާނުވާ ކަމަށް އަކްޝޭ ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
"ބްލޭޑް" ގެ ރިބޫޓަށް މެހެރްޝާލާ އަލީ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސްގެ ވެމްޕަޔާ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު ސީރީޒް "ބްލޭޑް" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ބަތަލަކަށް އޮސްކާ އެވޯޑް...

July 22, 2019
ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު "ގޮސިޕް ގާލް" ގެ ސްޕިން-އޮފެއް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޮސިޕް ގާލް" ގެ ސްޕިން-އޮފެއް ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019
"ޓޮޕް ގަން: މެވެރިކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި، ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޓޮޕް ގަން" ގެ ސީކްއެލް ދެވަނަ ބައި "ޓޮޕް ގަން: މެވެރިކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 20, 2019
"ޖެކް ރީޗާ" އަށް އެމެޒޯންގެ ވެބް ސީރީޒެއް

ރީޗާ ކިޔާ އަސްކަރީ އޮފިސަރެއްގެ ރޯލު ޓޮމް ކްރޫޒް ކުޅުނު "ޖެކް ރީޗާ" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކުން އޭނާ ދެން ނުފެންނާނެކަން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. ސަބަބަކީ އެ ކެރެކްޓާ އަށް...

19 ޖުލައި

July 19, 2019
"ލިޓްލް މާމެއިޑް" އިން ހެރީ ސްޓައިލްސް ފެނިދާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބޭންޑް "ވަން ޑިރެކްޝަން" ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހެރީ ސްޓައިލަކީ މިހާރު ފިލްމުތަކަށް އާ މީހެއް ނޫނެވެ. ކްރިސްޓޮފާ ނޯލަން 2017 ގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމު "ޑަންކާކް" ގައި ވެސް 25 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވަނީ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފަ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
އެލްވިސް ޕްރެސްލީގެ ރޯލަށް އޮސްޓިން ބަޓްލާ

ކުރީގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ލެޖެންޑް އެލްވިސް ޕްރެސްލީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވޯނާ ބްރަދާޒުން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލް ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކު ހޯދަން ބޭއްވި...

July 17, 2019
ލޭޑީ ގާގާގެ ބިއުޓީ ކަލެކްޝަން ޕްރި-އޯޑަރަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ލޭޑީ ގާގާ އަލަށް އުފެއްދި ބިއުޓީ ބްރޭންޑްގެ "ހައުޒް ލެބޯރެޓަރީޒް" ގެ ކަލެކްޝަންތަކުގެ ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
ޑޭވިޑް ބެކަމް ފިލްމު ސްޓޫޑިއޯއެއް ލޯންޗްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް "99" ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ބްރޭންޑުގެ ދަށުން އަމިއްލަ އެންޓަޓައިންމަންޓް ސްޓޫޑިއޯއެއް ވެސް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

July 16, 2019 10
ދުނިޔެ އޮތް ހާލަތުން ދަރިން ބޭނުމެއް ނޫން: މައިލީ

ދުނިޔެއާ މެދު އިންސާނުން އަމަލުކުރަނީ ޒަމާނުންސުރެ އަންހެނުންނާ މެދު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލުވި ދުވަހަކު ނޫނީ ދަރިން ނުހޯދާނެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ...

12 ޖުލައި

July 12, 2019
"މެލަފިސަންޓް 2" ގެ ޓްރެއިލާ ޝައުގުވެރި

އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ "މެލަފިސަންޓް" ގެ ދެވަނަ ބައި "މިސްޓްރެސް އޮފް އީވިލް" ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ކުރަމުން ދިޔަ އިންތިޒާރަށް ޑިޒްނީން ނިމުން ގެނެސް ދީފި އެވެ.

July 12, 2019
ކިޑްމަންގެ ވެބް ސީރީޒެއް ވޯނާ މީޑިއާ އަށް

ވާނާ މީޑިއާ އިން އަލަށް ތައާރަފު ކުރި ސްޓްރީމިން ސާވިސް "އެޗްބީއޯ މެކްސް" އަށް، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިކޯލް ކިޑްމަން ވެބް ސީރީޒެއް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019
"ސޯ" ގެ ރިބޫޓްގެ ކާސްޓަށް ސެމުއެލް އެލް ޖެކްސަން

ހޮލީވުޑްގެ މަގުބޫލު ބިރުވެރި ފިލްމު ސީރީޒް "ސޯ" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެ ފިލްމުގެ ކާސްޓާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސެމުއެލް ޖެކްސަން ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

July 11, 2019
"ފްރެންޑްސް" އަންނަ އަހަރު އެޗްބީއޯ މެކްސް އަށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން މިހާތަނަށް ސްޓްރީމް ކުރަމުން ދިޔަ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް" އެޗްބީއޯ އިން، އަލަށް ތައާރަފުކުރާ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އިން ސްޓްރީމް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019
ޑިޒްނީގެ "މުލާން" ދައްކާލައިފި

ކުރީގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "މުލާން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ޑިޒްނީން ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 10, 2019
"ފާސްޓް 9" ގައި ވެސް ތެރަން އާއި މިރެން ހިމެނޭ

މިދިޔަ މަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޝޫޓިން ފެށި "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިސް" ސީރީޒްގެ ނުވަ ވަނަ ފިލްމުން ވެސް އެންމެ ފަހުން ގެނެސް ދިން ފިލްމުގެ ކާސްޓްގައި ހިމެނުނު ދެ ބަތަލާއިން ކަމަށްވާ...