19 އެޕްރީލް

April 19, 2019
ބޮންޑްގެ ރޯލް ކުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ހަމަ އަޑެއް: ރިޗަޑް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ "ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމަށް ފަހު އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ކްރެއިގް އެ ރޯލް ދޫކޮށްލުމުން ދެން ބޮންޑުގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ޒުވާން އެކްޓަރު ރިޗަޑް މެޑެން ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުން ފަތުރަމުން އަންނަ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
"އެވެޓާ" ސީކްއެލްތަކުގެ ކާސްޓަށް މިޝެލް ޔިއޯ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މުޅިން އާ ރެކޯޑްތަކެއް ހެދި ޖޭމްސް ކެމެރަންގެ 2009ގެ "އެވެޓާ" ސީކްއެލްތަކުގެ ކާސްޓަށް ބަތަލާއަކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
"ބިގް ލިޓްލް ލައިސް" ސީޒަން ދޭއް ޖޫން 9 ގައި

އޭ ލިސްޓް ތަރިންތަކެއް ހިމެނޭ އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބިގް ލިޓްލް ލައިސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން ދައްކަން ފަށާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

April 17, 2019
"ޝަޒަމް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު

ހޮލީވުޑްގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ޝަޒަމް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ވެސް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
"ސިންގް 2" 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ސިންގް" ގެ ދެވަނަ ބައި އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމުމަސް ފަހު އަނެއްކާ 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 1
ހޮލީވުޑަށް ވެސް ދާން ބޭނުން: އާލިއާ

މާ ލަހެއް ނުކޮށް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ވެސް ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށާއި އެ އިންޑަސްޓްރީ ވެސް ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ހުނަރުވެރި ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019
ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ހިދުމަތް ނޮވެމްބަރުގައި

ސްޓްރީމިން ހިދުމަތުގެ ތެރެއަށް ނުކުންނަ ކުންފުނިތައް އިތުރުވެ، ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ޑިޒްނީ ކުންފުނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި...

April 14, 2019 3
ވެޑިން ކޮމެޑީއަކަށް ޕްރިޔަންކާ

ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މިންޑީ ކޭލީ ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޑައިރެކްޓްކޮށް އަދި މުހިއްމު ރޯލެއް ވެސް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ވެޑިން ކޮމެޑީއަކަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
"ސްޓާ ވޯސް" ގެ އާ ފިލްމުގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި

"ސްޓާ ވޯސް" ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމުގެ ނަން އިއުލާން ކުރުމާ އެކު، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

April 13, 2019
ޖޮން ސްނޯ ތުނބުޅި ބޭލުމުން ކަމަކު ނުދިޔަ

އެޗްބީއޯގެ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ސިލްސިލާގައި ޖިން ސްނޯގެ ކެރެކްޓާ ކުޅޭ އެކްޓަރު ކިޓް ހެރިންގްޓަން އެތައް ދުވަހަކަށް ފަހު، ތުނބުޅި ބޭލުމުން ފޭނުންނަށް އެ ގޮތް ކަމުނުގޮސްގެން ...

April 13, 2019
ޒޫޓޯޕިއާގެ ޑައިރެކްޓަރު ރިޗް މޯ ސޮނީ ޕިކްޗާޒް އަށް

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ޑިޒްނީގެ "ޒޫޓޯޕިއާ" ގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު އެ ސްޓޫޑިއޯ ދޫކޮށް، ސޮނީ ޕިކްޗާޒް އެނިމޭޝަނާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
ނޯލަންގެ އާ ފިލްމުން "އިންސެޕްޝަން" ގެ ކުލަވަރު

ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަން އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ، ފިލްމުގެ ޕްލޮޓާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ރަސްމީކޮށް އަދި ނުދެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ގިނަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ފިލްމުގެ ސްޓޯރީ ލައިނާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019
އެޕަލްގެ ވެބް ސީރީޒެއް ޖޫލިއަން މޯ އަށް

މިދިޔަ މަހު އެޕަލް ޓީވީގެ ނަމުގައި ސްޓްރީމިންގެ ހިދުމަތް ތައާރަފު ކުރި މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެންޓަޓައިންމަންޓް ވިންގުން ހަދާ ވެބް ސީޒީރަކަށް އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖޫލިއަން މޯ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
ޒެކް ސްނައިޑާގެ ޒޮމްބީ ފިލްމު ޑޭވަށް

"ޖަސްޓިސް ލީގް" އާއި "މޭން އޮފް ސްޓީލް" ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް އުފައްދާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ޒެކް ސްނައިޑާ، ނެޓްފްލިކްސްއާ ގުޅިގެން ހަދާ ޒޮމްބީ ފިލްމު "އާމީ އޮފް ދަ ޑެޑް" އަށް އެކްޓަރު ޑޭވް ބަޓިސްޓާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019
"ސުއިސައިޑް ސްކޮޑް 2" އިން އެލްބާ އަށް އާ ކެރެކްޓާއެއް

"ސުއިސައިޑް ސްކޮޑް" ގެ ދެވަނަ ބައިން އިނގިރޭސި އެކްޓަރު އިދުރީސް އެލްބާ ފެންނާނެކަމާ ދޭތެރޭ މިހާރު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. މީޑިއާތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ކާސްޓަށް ނެގީ، ވިލް ސުމިތު ދެވަނަ ބައިގައި ހިއްސާ ނުވާން ނިންމުމުންނެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
"ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް

މި އަހަރު ހޮލީވުޑްގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ މަގާމު ޑިޒްނީ އާއި މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސްގެ އަންހެން ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019
ފިރިމީހާ ޑައިރެކްޓްކުރާ އިތުރު ފިލްމަކަށް މެލީސާ

ފިރިމީހާ، އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ބެން ފަލްކޮން ޑައިރެކްޓްކުރާ އިތުރު ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ބަތަލާ މެލީސާ މެކާތީ އަނެއްކާ ވެސް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

April 03, 2019 1
ރުޒޯ ދެބޭންގެ ފިލްމެއް ޕްރިޔަންކާ އަށް

ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް ފިލްމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މި މަހު ރިލީޒް ކުރާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރުޒޯ ދެބޭންގެ...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 7
ވަރީގެ ވާހަކައާ ގުޅިގެން ޕްރިޔަންކާގެ ދެމަފިރިން ކޯޓަށް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނީގައި މައްސަލަތަކެއް ޖެހި ދެ ތަރިން ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ފެތުރި މަޖައްލާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން އެ ދެމަފިރިން ނިންމައިފި އެވެ.

April 02, 2019
ސްޓެލޯން ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

މިހާތަނަށް ހަތް ފީޗާ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޝަން ތަރި ސިލްވެސްޓަ ސްޓެލޯން ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

April 02, 2019
1964 ގެ ބޮންޑްގާލް ޓާނިއާ މަރުވެއްޖެ

ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން 1964 ގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމު "ގޯލްޑްފިންގާ" ގައި ބޮންޑްގާލްގެ ރޯލް ކުޅުނު ބަތަލާ ޓާނިއާ މެލެޓް އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019
ބްރޮސްނަން އާއި ޖަސްޓިން ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް

ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޕިއާސް ބްރޮސްނަން އާއި ބަތަލާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ ކަސްޓިން ތުރީ "ފޯލްސް ޕޮޒިޓިވް" ކިޔާ ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް...

April 01, 2019
އެލްވިސް ޕްރިސްލީގެ މެނޭޖަރުގެ ރޯލް ހޭންކްސް އަށް

މިއުޒިކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ލެޖެންޑް އެލްވިސް ޕްރިސްލީ ތަރިއަކަށް ހަދައިދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރި އޭނާގެ މެނޭޖަރު...

31 މާޗް

March 31, 2019
"ޖޯނަސް ބްރަދާޒް" އިތުރު ލަވައަކަށް ތައްޔާރު

ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، އެމެރިކާގެ ތިން ބެއިން ހިމެނޭ ބޭންޑް "ޖޯނަސް ބުރަދާޒް" އިން މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އައު ލަވައެއް ގެނެސް ދިނުމުން ފޭނުން ތިބީ ވަރަށް...

March 31, 2019
އެންޖެލީނާ އަށް މާވެލްގެ ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާއެއް

މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސް އިން ގެނެސްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ދި އެޓާނަލްސް" މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 2
ނިކޮލަސް ކޭޖްގެ ކައިވެނި މިފަހަރު ދެމިއޮތީ 4 ދުވަހަށް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ނިކޮލަސް ކޭޖްގެ އޭނާގެ ހަތަރު ވަނަ ކައިވެނި ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން އެ ކައިވެނި ރޫޅައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 30, 2019 15
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ވަރިވަނީ؟

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކައިވެނި ކުރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

March 30, 2019
ދޮގު ބަޔާން ދިން ޖަސީގެ 16 ދައުވާ ވެސް ބާތިލުކޮށްފި

ފޮކްސްގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "އެމްޕަޔާ" ގެ ކާސްޓްގައި ކުރިން ހިމެނުނު އެކްޓަރު ޖަސީ ސްމޮލެޓަށް، މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ދިމާކޮށް،...

25 މާޗް

March 25, 2019 1
ބްރީ ލާޒަންގެ އަލަތު ޑައިރެކްޝަން ނެޓްފްލިކްސް އަށް

މި މަހު ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކޮށް އަދިވެސް ސިނަމާތަކުގައި ކާމިޔާބު ޝޯތަކެއް ދައްކަމުން އަންނަ މާވެލް އާއި ޑިޒްނީގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ ބަތަލާ ބްރީ ލާޒަންގެ އަލަތު ޑައިރެކްޝަން ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭން ނެޓްފްލިކްސް އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019
ބެން އެފްލެކްގެ އެޑިކްޝަން ޑްރާމާ އޮކްޓޯބަރުގައި

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފައިގެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ކެރިއަރު ހަލާކުވުމުގެ އިތުރުން އަންހެނުން ވެސް ގެއްލޭ މީހެއްގެ ރޯލު ބެން އެފްލެކް ކުޅޭ ފިލްމު އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019
ކްރިސްޓޮފާ ނޯލަންގެ އާ ފިލްމަށް ކާސްޓުން ނަގައިފި

ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޮފާ ނޯލަން އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނާ ފިލްމަށް ކާސްޓުންތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.