27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްވާން ހުރި ހޮލީވުޑް ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމަކީ ޖޯޑަން ޕީލްގެ ބިރުވެރި ފިލްމު "އަސް" އެވެ.

December 27, 2018
މައިލީ އާއި ލިއަމް ކައިވެނިކުރީތަ؟

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ލިއަމް ހެމްސްވޯތާއ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް ކައިވެނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލަން އުޅުނިން: ކެއިރާ ނައިޓްލީ

ފިލްމު ކުޅެން ފެށިތާ ކުރީކޮޅު ޕޯސްޓް-ޓްރޯމެޓިކް ސްޓްރެސް ޑިސްއޯޑާ (ޕީޓީއެސްޑީ) ގެ ސަބަބުން، އެކްޓް ކުރުން ހުއްޓައިލަން ނިންމި ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުރިއަށް ދާން ހިތްވަރު ދިން ބަޔަކީ އާއިލާ އާއި ގާތް ރައްޓެހިން ކަމަށް، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެއިރާ ނައިޓްލީ ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 4
"ޕައިރޭޓްސް" އިން ޑެޕް ނުފެންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ

ޑިޒްނީގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ޕައިރޭޓްސް އޮފަ ދަ ކެރީބިއަން" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ފިލްމުން ޖޮނީ ޑެޕް ނުފެންނާކަން ޑިޒްނީން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

December 25, 2018
ޖޭކަށް ޒުވާން ލޯބިވެރިއެއް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޭކް ޖިލެންހާލް ފްރާންސްގެ ޒުވާން މޮޑެލްއަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

December 25, 2018 1
ހޮލީވުޑް: 2019ގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތައް

އަންނަ އަހަރު ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ސިނަމާ އަށް ވަރަށް އުންމީދީ ފިލްމުތަކެއް އަންނަން އެބަ ހުއްޓެވެ.އަންނަ އަހަރަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ހުރި ފިލްމުތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް އުންމީދީ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 1
ރިއާނާގެ އައު އަލްބަމެއް އަންނަ އަހަރު

އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައު އަލްބަމެއް ނެރޭނެ ކަމަށް، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިތާ ރިއާނާ ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018
"ޓު އޯލް ދަ ބޯއިސް" ގެ ދެ ވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރި ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ޓު އޯލް ދަ ބޯއިސް އައި ހޭވް ލަވްޑް ބިފޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

December 22, 2018
ބެން އެފްލެކް "އައި އެމް ސްޓިލް އެލައިވް"

ލިޔުންތެރިޔާ ކޭޓް އެލީސް މާޝަލް މި އަހަރު ނެރުނު ކާމިޔާބު ވާހަކަ "އައި އެމް ސްޓިލް އެލައިވް" އަށް ބިނާކޮށް ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާޒްއާ ގުޅިގެން މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކް ފިލްމެއް...

December 22, 2018
"އަލާއްޑިން" ގައި ވިލް ސްމިތު ފެންނާނީ ކިހިނެއް؟

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސް ދީފައިވާ ކާޓޫނު ފިލްމު "އަލާއްޑިން" އަސްލު އެކްޓަރުންނާ އެކު ގެނެސްދޭ އިރު، ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް ސުވާލު އުފައްދަނީ މި ފިލްމުން ވިލް ސްމިތު ފެންނާނެ ގޮތަކާ...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 2
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ސްޕައިސް ގާލްސް އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ފެޝަން ލައިން ވިޔަފާރިއަށް މި އަހަރު ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018
އޮސްކާގެ 9 ކެޓަގަރީއަކަށް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާގެ އެވޯޑްސްގެ ނުވަ ކެޓަގަރީއަކަށް ޝޯޓްލިސްޓްވި އުފެއްދުންތަކުގެ ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

December 18, 2018
"ސެކަންޑް އެކްޓް" އަކީ ޑްރީމް ޕްރޮޖެކްޓެއް: ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް

މިހާރު ރިލީޒް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ސެކަންޑް އެކްޓް" އަކީ ކެރިއަރުގެ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ކަމަށާއި މި ފިލްމަކީ ޑްރީމް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ޖެނިލާ ލޮފޭޒް...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 2
ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ވާން ބޭނުން: ނިކް

ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ވާން ބޭނުން ކަމަށާއި ދަރިން ހޯދައިގެން އާއިލާއެެއް ބިނާ ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެނެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިރިމީހާ އަދި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 1
"އެލިޒަބަތު" ސީރީޒްގެ އިތުރު ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ޝޭކަރު ކަޕޫރް ކުރިން ހަދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު ސީރީޒް "އެލިޒަބަތު" ގެ އިތުރު ބައެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
"ޑޮކްޓާ ސްޓްރޭންޖް" ގެ ދެވަނަ ބައި ވެސް ސްކޮޓަށް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީ އާއި މާވެލް އިން ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ޑޮކްޓާ ސްޓްރޭންޖް" ގެ ދެވަނަ ބައި ވެސް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ފުރަތަމަ ފިލްމު ވެސް ހެދި ސްކޮޓް ޑެރިކްސަންއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
ޖޯޑީ ފޮސްޓާ ފަސް ވަނަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ވަރަށް ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖޯޑީ ފޮސްޓާ ފަސް ވަނަ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ސާރާ ހައިލަންޑް އަނެއްކާވެސް ކިޑްނީ ބަދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޭބީސީން ނިންމައިލި މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "މޮޑަން ފެމިލީ" ގެ ބަތަލާ ސާރާ ހައިލަންޑް ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ދެވަނަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
ހޮލީވުޑްގައި ކުރިއަށް ހުރީ ކޮން ފިލްމުތަކެއް؟

އަހަރު ނިމުމަކަށް އަންނަ އިރު މި އަހަރަކީ ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ހޮލީވުޑްގެ ސިނަމާތަކަށް އައި އަހަރެކެވެ.

December 11, 2018
ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ މަރާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ހަދަނީ

މިދޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީ މަރާލި ހާދިސާ އަށް ބިނާކޮށް...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018
"ބޮންޑް 25" އިން ވެސް ލޭއާ ސޭޑޫ ފެންނާނެ

އަދިވެސް ސްކްރިޕްޓިން މަރުހަލާގައި އޮތް "ޖޭމްސް ބޮންޑް" ގެ 25 ވަނަ ފިލްމުން ވެސް ލޭއާ ސޭޑޫ ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 1
ކެވިން ހާޓް އޮސްކާ ހޯސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައިފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާގެ ހޯސްޓަކަށް މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން އަދި އެކްޓަރު ކެވިން ހާޓް ހަމަޖެއްސިތާ ދެ ދުވަސް ފަހުން އޭނާ އެ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

December 09, 2018
ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސް: ބޮންތީގައި "ވައިސް"

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 76 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންގެ ބޮންތިން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑިކް ޗޭނީގެ ބައޮގްރިފަކް ޑްރާމާ "ވައިސް" ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާގެ ހޯސްޓަކަށް ކެވިން ހާޓް

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ހޯސްޓަކަށް މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކެވިން ހާޓް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

December 07, 2018
"ރެޒިޑެންޓް އީވިލް"ގެ ރިބޫޓްގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ޖޮހަނެސް

ދެހާސް ދޭކުން ފެށިގެން ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދެމުން އަންނަ ކާމިޔާބު އެކްޝަން/ހޮރޯ ފިލްމު "ރެޒިޑެންޓް އީވިލް" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަންގެ ޑައިރެކްޝަން ޖޮހަނެސް ރޮބަޓްސްއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018
2020 ގެ ބަފްޓާ އެވޯޑް ވެސް އަވަސްކޮށްފި

އެކެޑެމީ އެވޯޑް ނުވަތަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ 2020 އިން ފެށިގެން ބާއްވާ ތާރީހު އަވަސް ކުރަން ނިންމިކަން އެކެޑެމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗާ އާޓްސް އެންޑް ސައިންސް (އޭއެމްޕީއޭއެސް) އިން އިއުލާން ކުރިތާ ހަތަރު މަސް ފަހުން ބަފްޓާ އެވޯޑް ވެސް 2020 ގައި ބާއްވާ ތާރީހު އަވަސް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
ޕްރިންސްގެ މިއުޒިކަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ހަދަނީ

ދެހާސް ސޯޅައިގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕްރިންސްގެ މިއުޒިކް ބޭނުންކޮށްގެން، އޭނާގެ ޝައުގުވެރި މިއުޒިކަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ހަދަން ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާޒް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 1
ކްރިސްޓިއަން ބޭލްގެ ޝައުގެއް ބޮލީވުޑަކަށް ނެތް

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަކީ ލަވަތަކާއި ނެށުންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ފިލްމުތަކަކަށްވާތީ، ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅެން އެހާ ބޮޑު ޝައުގުވެރި ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސްޓިއަން ބޭލް ބުނެފި އެވެ.

December 04, 2018
ސޯފީ ޓާނާގެ ކައިވެނި އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އިން ވިދައިލި ޒުވާން ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އަންނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

December 04, 2018 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ހަވާ އެރުވުމުން ޕްރިޔަންކާ އަށް ފާޑުކިޔުން

އިންޑިއާގައި ފާހަގަ ކުރާ ދިވާލީ ފަދަ ހާއްސަ މުނާސަބުތަކާ ގުޅުވައިގެން ހަވާ އަރުވައި، ބަޑިބޭހުގެ ތަފާތު ކުޅިވަރުތުތައް ކުޅުމަކީ ސަގާފީ އާދައެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހުން ބަޑިބޭހުގެ...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018
"ބްލޭޑް ރަނާ 2049" ގެ އެނިމޭޓެޑް ސީރީޒެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "ބްލޭޑް ރަނާ 2049" އަށް ބިނާކޮށް "ބްލޭޑް ރަނާ-ބްލެކް ލޮޓަސް" ގެ ނަމުގައި އެނިމޭޓެޑް ސީރީޒެއް ހަދާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.