09 ޖުލައި

July 09, 2019 3
ފިލްމު ކުޅޭ ވަރަށް ވުރެ މިހާރު މުސްކުޅިވެއްޖެ: ބްރެޑް ޕިޓް

ފިލްމު ކުޅޭ ވަރަށް ވުރެ މިހާރު މާ ކުސްކުޅިވެއްޖެ ކަމަށާއި އެކްޓިން އަކީ ޒުވާންކަމާ ގުޅިފައި އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބްރެޓް ޕިޓް ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019
"ލިޓްލް މާމެއިޑް" އަށް ހެލީ ބެއިލީ

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސް ދީފައިވާ ބައެއް އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކުގެ ލައިވް-އެކްޝަން ވާޝަންތައް ގެނެސް ދިނުމުގެ ފޯރީގައި، މި ލިސްޓަށް "ލިޓްލް މާމެއިޑް" އިތުރުކޮށް، އޭގެ ލީޑް ބަތަލާއަށް ހެލީ ބެއިލީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
"ލޯޑް އޮފް ދަ ރިންގްސް" ސީރީޒަށް ޑައިރެކްޓަރެއް

ޑައިރެކްޓަރު ޕީޓާ ޖެކްސަންގެ ކާމިޔާބު ފެންޓަސީ/އެކްޝަން ފިލްމް "ލޯޑް އޮފް ދަ ރިންގްސް" ވެބް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާތަކަށް އެރީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިފައެެއް ނެތެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
އޮސްކާ އަށް ވޯޓް ދޭ ލިސްޓަށް އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފިލްމީ އެވޯޑް ކަމަށްވާ އޮސްކާގެ 92 ވަނަ އެޑިޝަނަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފަހަރުގެ އެކެޑެމީން އިންޑިއާގެ ހަ ފަންނާނަކަށް ވެސް ވޯޓް ދިނުމުގެ...

July 03, 2019
ހޮލީވުޑުން ވަރުގަދަ ޓްރެއިލާތަކެއް

ވަރުގަދަ އަންހެން ކެރެކްޓާތަކެއް އުޅޭ "ޗާލީޒް އެންޖެލްސް" އަކީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ފިލްމުތަކެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019
ޝާލޮކް ހޯމްސްގެ ރޯލަށް ހެންރީ ކެވިލް

ޝާލޮކް ހޯމްސްގެ ކެރެކްޓާ މީގެ ކުރިން ވެސް ބެލުންތެރިން ސްކްރީނުގައި އެތައް ފަހަރަކު ތަޖުރިބާކޮށްފައި ވާނެ އެވެ. މި ކެރެކްޓާ ފެންނާނެ އިތުރު ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން އަނެއްކާވެސް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މި ފަހަރު އެހެން އެކްޓަރަކާ އެކީގަ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019
ކްރިސްގެ ބަދަލުގައި "އިންފިނިޓް" ވޮލްބާގަށް

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އެކްޓަރު ކްރިސް އިވަންސް ސޮއިކުރި ޕެރަމައުންޓް ޕިކްޗާޒްގެ އެކްޝަން ތުރިލާ "އިންފިނިޓް" މާކް ވޮލްބާގަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 2
"ދަ ޕްރޮމް" ގައި މެރީލް އާއި ކިޑްމަން

ވަރުގަދަ ތަރިންތަކެއް އެއް ފިލްމަކުން ފެނުމަކީ އަބަދުވެސް ބެލުންތެރިން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމެކެވެ. ނެޓްފްލިކްސް އިން މިހާރު އަންނަނީ ހޮލީވުޑްގެ އޭ-ލިސްޓް ދެ ބަތަލާ އަކު ހިމަނައިގެން ފިލްމެއް ހަދަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019
ނޯލަންގެ "ޓެނެޓް" އަށް ރެކޯޑް ބަޖެޓެއް

އެސްޓޯނިއާގައި މިހާރު މަންޒަރުތައް ނަގަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޮފާ ނޯލާންގެ އާ ފިލްމު "ޓެނެޓް" ގެ ބަޖެޓަކީ 225 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
ނެޓްފްލިކްސް އަށް ކްލޫނީ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

"ގުޑް މޯނިން، މިޑްނައިޓް" ކިޔާ ފިލްމެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް ޑައިރެކްޓްކޮށް ދީ، އޭގެ ލީޑް ރޯލް ވެސް ކުޅެން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019
ބްރަޔަން ސިންގާ އަށް "ރެޑް ސޯނީ" ވެސް ގެއްލިއްޖެ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޑައިރެކްޓަރު ބްޔަރަން ސިންގާގެ މައްޗަށް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ފިލްމެއް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 1
ހޮލީވުޑަށް އިތުރު އަންހެން ޑައިރެކްޓަރެއް

އަންހެން ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ފިލްމު ހެދުމުގެ އެކި މަސައްކަތްތަކުގައި އަންހެނުން ހިއްސާވާ މިންވަރު ދަށްވާ ވާހަކަ އަކީ ހޮލީވުޑްގައި އާންމުކޮށް ބަހުސް ކުރެވޭ މައްސަލައެކެވެ. އެކަމަކު...

June 24, 2019
ޕްރިންސް ޗާލްސް "ޖޭމްސް ބޮންޑް 25" ގެ ސެޓްގައި

"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށި ފަހުން މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މިހާތަނަށް ދެކެވިފައި ހުރީ ޝޫޓިން ތެރޭގައި ދިމާވެފައިވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުގަ ވާހަކަ އެވެ....

23 ޖޫން

June 23, 2019
ޕިކްޒާގެ "ސޯލް" އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންގައި

ޑިޒްނީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕިކްޒާ އިން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ދެވަނަ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ސޯލް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

June 23, 2019
"ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފީކަޅާ 8 ވަނަ ސީޒަނުން ނިންމާލާފައިވާ އިރު، ފޭނުން ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަނުޖެހިފަ އެވެ. އަދި ފަހު ސީޒަނާ ދެކޮޅަށް އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް...

21 ޖޫން

June 21, 2019
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަލުން ރިލީޒް ކުރަނީ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އޮތް "އެވެޓާ" ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ވައްޓައިނުލެވުމުން، ކުރީގެ ފިލްމުގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު މަންޒަރުތަކަކާ އެކު އަލުން ފިލްމު ސްކްރީނަށް ގެންނަން ޑިޒްނީން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
"ހަންގާ ގޭމްސް" ގެ އާ ވާހަކަ؛ 64 އަހަރު ކުރި

ސުޒާން ކޮލިންސް، ތިން ބަޔަކަށް ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ވާހަކަ "ދަ ހަންގާ ގޭމްސް" އަށް ފިލްމުތައް ވެސް ހަދައި، ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދާފައި ވަނިކޮށް، މި ސީރީޒްގެ އާ ވާހަކައެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 1
ލިއޮނާޑޯ އަށް ހުށަހެޅި ފިލްމު ކޫޕާ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު އެން މޮޅު ފިލްމުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ޑައިރެކްޓަރު ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯގެ ފިލްމު "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ގެ ފޮލޯއަޕެއްގެ ގޮތުގައި ހަދާ "ނައިޓްމެއާ އެލީ" ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ އަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް، ފިލްމުގެ ބަތަލުގެ ރޯލް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާ އަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
"ހިލްބިލީ އެލެޖީ" ގެ ކާސްޓަށް ފްރެއިޑާ

"ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިން ވިދައިލުމަށް ފަހު، ހޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ފްރެއިޑާ ޕިންޓޯ ނެޓްފްލިކްސްގެ "ހިލްބިލީ އެލެޖީީ" ގެ ކާސްޓާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

June 16, 2019 1
މި މީހާ އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް 114 ފަހަރު ބަލައިފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒްކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެންމެ ގިނައިން ތިއޭޓަރުގައި ބެލި މީހާގެ ރެކޯޑް ހަދަން އެމެރިކާގެ ޒުވާނަކު މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019
އޮސްކާގެ ކުރިއަށް ހުރި ތާރީހުތައް އިއުލާންކޮށްފި

ފިލްމުތަކަށް ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އަދި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެވޯޑް ކަމަށްވާ އޮސްކާގެ ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތާރީހުތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
ކްލިންޓްގެ އާ ފިލްމު ސޭމް އަށް ހުށަހަޅައިފި

އެޓްލާންޓާގައި 1996 ގައި ބޭއްވި ސަމާ އޮލިޕިކް ގޭމްސްގައި ބޮން ގޮއްވިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު އެމެރިކާގެ ކުރީ ފުލުސް އޮފިސަރު އަދި ސެކިއުރިޓީ ގާޑް ރިޗަޑްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ދަ ބެލޭ އޮފް ރިޗަޑް ޖުވެލް" މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސޭމް ރޮކްވެލް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 3
"ފްރޯޒެން 2" ގެ އާ ޓްރެއިލާ

އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ޑިޒްނީގެ "ފްރޯޒަން" އަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެކެވެ. ދެހާސް ތޭރައިގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައި ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާކަށް...

June 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ: ކްރިސް ހެމްސްވޯތު

އިންޑިއާއަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ގައުމެއް ކަމަށާއި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށް "ތޯ" ގެ ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 2
"ފާސްޓް 9" އަށް ޖޯން ސީނާ ސޮއިކޮށްފި

މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިޒް "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ގެ ނުވަ ވަނަ ފިލްމަށް ކުރީގެ ރެސްލިން ތަރި ޖޯން ސީނާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.